Minnesanteckningar TK-möte maj 2023

Minnesanteckningar förda vid TK-möte via Teams 3 maj 2023.

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA) ordf, Zennica Hammar (ZHA), Tommy Andersson (TAN) och Ryszard Sliwinski (RSL).
Närvarande (anställda): Carina Wademark (CWA) sekr, Johan Grönkvist (JGR) och Thomas Winther (TWI).
Ej närvarande (TK): Henrik Johansson (HJO), Anders Landmark (ALA)

PDF-fil

1. Mötets öppnande

CRA öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.
CRA meddelade att Henrik Johansson har valt att, med start efter finalen av SM lag 2023, avsäga sig samtliga uppdrag inom SBF. Det är ett stort avbräck på såväl TL-sidan som vid utbildningar att inte kunna ha landets mest meriterade tävlingsledare tillgänglig.
TK tackar för ett förtjänstfullt arbete under många år och hoppas på snart återseende.

2. Föregående möte och åtgärdslista

Minnesanteckningar från mötet den 13 januari 2023 är publicerade. Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

3. Ekonomi

Ett förslag till avgifts- och bidragsförändringar inför verksamhetsåret 2023/2024 har tagits fram av styrelsens arbetsutskott (AU) och där styrelsen kommer att fatta beslut vid sitt majmöte. TK har fått förslaget till påsyn och med möjlighet till kommentarer och inspel innan styrelsemötet.

Delar av förslagen:

SM Par-disciplinerna och SM Lag

 • För SM Par och SM Lag föreslås schablonbidraget höjas från 6.50 kr/spelare och mil till 8.50 kr.
 • SM-avgiften för SM Par-disciplinerna föreslås höjas från 100 kr/spelare till 110 kr.
 • SM-avgiften för SM Lag föreslås höjas från 500 kr/lag till 550 kr.

Allsvenskan

 • Föreslås höja resebidraget från 18.50 kr/mil till 25 kr.

 • Startavgifterna föreslås höjas enligt nedan:

  • Elitserien och Superettan från 2 200 kr/lag till 2 500 kr.
  • Division 2 från 1 800 kr/lag till 2 000 kr.
  • Division 3 från 1 400 kr till 1 500 kr.
 • Bordsavgifterna föreslås höjas:

  • för Elitserien och Superettan från 200 kr/lag och match till 300 kr.

TK stödjer förslagen med tillägget att grundavdraget på 740 kr/lag i allsvenskan höjs till 1 000 kr/lag, för att harmoniera med den höjda milersättningen.

TK föreslår även att avgifterna fortsättningsvis ska ses över och korrigeras regelbundet, t.ex. vartannat år.

EM/VM-fonden
2012 slogs SBF:s fonder ihop till en fond vilket innebar att EM/VM-fondens pengar gick in i landslagsfonden. Tidigare har 10 kr/kvalande spelare gått in i EM/VM-fonden, men på senare år har beloppet 10 kr/spelare endast kommit från antalet par i finalen. Detta sammantaget innebär att nytillkomna medel inte täcker de bidrag som betalas ut.
Förslaget från AU är att återföra de pengar som gick in i landslagsfonden samt höja den del av avgiften som går in i EM/VM-fonden till 15 kr/spelare.
TK stödjer förslaget med tillägget att man återgår till att avgiften gäller per kvalande spelare och inte per finalist.

4. Allsvenskan

Preliminära serier är utlagda på hemsidan. För division 3 är det fortfarande ett antal avhoppade lag som måste ersättas. Det kan förorsaka förändringar i serierna beroende på varifrån ersättningslagen kommer. Fastställande av serieindelningen i division 3 bör kunna ske inom några veckor.
Vid förra TK-mötet fattades beslut angående ändrad starttid för Div 3 Stockholm, utifrån ett av de båda förslag som Gotland lämnat in (Gotlandslagen sparar på sätt in en övernattning). Gotland har nu framfört att de hellre önskar att deras andra alternativ ska gälla. TK har fattat beslut i enlighet med Gotlands nya önskemål och uppdrar åt JGR att kommunicera med samtliga berörda parter.

Beslut per capsulam 230213

 • TK har fattat enhälligt beslut om att samma ersättningsmodell som används vid SM Lag semifinal till de lokala arrangörerna samt arvodering av TL, fortsättnings-vis också ska tillämpas vid sammandragen i allsvenskans division 2 och 3 fr.o.m. hösten 2023.*

5. SM Par-disciplinerna

Deltagarantalet i kvalen till de olika pardisciplinerna har ökat jämfört med 2022.
Kansliet har skickat ut information till DTL om att startlistorna är klara och att eventuella korrigeringar av par samt eventuellt återlämnande av platser nu kan göras.

SM Par Hcp 30+
Antalet par i finalen för SM Par Hcp 30+ ska vara 44 par, inte 52 som sidan för kvotering per dfb anger. Antalet avhopp är stort och finalen kan eventuellt komma att spelas med färre par.

Hallands BF har inkommit med en skrivelse angående SM-avgiften i SM Par Hcp 30+, där man anser att avgiften bör tas bort helt i denna klass eftersom tröskeln för att delta annars riskerar att bli för hög.

TK:s diskussion och beslut
Det är TK:s uppfattning att på generell basis ska tävlingar inte ska vara gratis att ställa upp i. Också SM Par Hcp 30+ genererar kostnader för SBF i form av final samt resebidrag till finalen, vilka det annars inte finns någon alls täckning för. Man bör ställa sig frågan om det verkligen är SM-avgiften (100 kr/spelare) som avskräcker deltagande eller om det snarare beror på de lokala arrangemangets upplägg, inramning och marknadsföring.
Eftersom det är en ekonomisk fråga, hänskjuter TK beslutsfattandet till styrelsen, men med rådet att avslå den hemställan Hallands BF framfört.

6. SM Lag

 • Deltagarantalet 2023 har ökat med 34 lag jämfört med 2022, från 232 till 266.
 • Norrlandsheatet i SM Lags semifinal fick dispens att börja spelet tidigare på lördagen, med motiveringen att alla lag ändå anlände dagen innan. Nu anlände dock inte alla lag dagen före spel, men man valde ändå att starta semifinalheatet tidigare än övriga heat, med skälet att kunna äta gemensam middag och umgås på lördagskvällen. TK anser inte det vara skäl som motiverar dispens att starta tidigare och kommer inte att godkännas vid kommande arrangemang.
 • TK kommer under slutet av maj/ början av juni att skicka ut en enkät till kaptenerna i 2022 och 2023 års semifinaler. I enkäten kommer frågan om att spela semifinalerna online (på RealBridge) i seedade grupper tas upp som alternativ till nuvarande upplägg. Det huvudsakliga skälet till förslaget är att spara in såväl arrangörskostnader för SBF som rese- och övernattningskostnader för lagen.

Beslut
CRA och RSL utformar frågorna, JGR och CWA ansvarar sedan för att sätta upp enkäten och skicka ut den.

 • I årets semifinal fick vi ett avhopp efter första dagens spel. Regelverket föreskriver hur det ska hanteras rent tävlingsmässigt (w.o.-reglerna), däremot finns inget reglerat beträffande resebidrag och eventuella böter, såsom t.ex. det allsvenska regelverket föreskriver.

Beslut
JGR uppdras att reda ut angående utbetalade resebidrag. Liknande regler för böter som vid avhopp i Allsvenskan ska skrivas in i SM-regelverket för kommande år.

 • Systemgranskare för SM Lag final (18-21 maj) är HJO och RSL. TL: HJO och Linus Jorner. Reviewer: RSL.

 • SM Lag Mixed, som spelas i Falkenberg 15-16 juli, har i skrivande stund åtta anmälda lag. TL: Philip Berggren.

7. Utbildning

TL Steg 3 (med examination) arrangeras 12-15 januari 2024. Programmet blir som tidigare år. Vilka som ska ingå i kursledningen kommer att fattas beslut om under hösten 2023.

Beslut
CWA beställer en inbjudan av MME och ser till att informationen kommer ut på hemsidan samt skickas ut till distrikt och klubbar.

8. Ruter och BridgeTime

För närvarande görs en test av scoringsystemet BridgeTime på ett antal klubbar i Sverige. Testet ska därefter utvärderas och styrelsen sedan fatta beslut om vidaregång eller inte. Inga uppdateringar av Ruter kommer att ske innan beslut om BridgeTime har fattats.

9. Mästarpoäng, handikapp

Beslut per capsulam 230306

 • Tävlingar om 10-17 brickor för orutinerade spelare med utdelning av bronspoäng till halv skala utökas till att gälla även för rutinerade spelare.
 • A brons - orutinerade deltagare 10-17 brickor. Halv skala. Står som val i Ruter, men finns inte i BIT och MP-kalkylatorn räknar med 10 bp för 10 brickor. CWA gör en beställning av ändringar i BIT.
 • I mp-regelverket ska koderna för mp-kalkylatorn skrivas in. Då en hel del har fallit bort från MP-regelverkets nuvarande version ska regelverket kontrolleras mot tidigare år för att identifiera det som fattas, bland annat mp för SM Lag semifinal. CWA informerar MME.*

10. DTL-pärm samt DTL-träff online hösten 2023

 • DTL-pärm
  DTL-pärmen är uppdaterad. Länk

 • DTL-träff lördag 26 augusti
  CRA och RSL håller i DTL-träffen.

Några av punkterna för året blir:

 • Nya alerteringsregler
 • Nya avgifter och resebidrag
 • Division 4
 • SM-kval

11. Fair Play-system

Systemet är nu på plats, har testats och beräknas att kunna tas i bruk fr.o.m. verksamhetsårsskiftet den 1 september 2023. Det som fattas är ambassadörer som kan ta emot anmälningar och bedöma vad som ska tas vidare.

Beslut
CWA får i uppdrag att kontrollera med verksamhetschefen vem som ansvarar för vilka som ska utses.

12. Svenska Cupen (SC)

 • Sedan tidigare har beslutats att nya spelare kan läggas till lag fram till spelstart av den egna matchen i Round of 32, detta förutsatt att det meddelas till kansliet innan matchstart.
 • Vid föregående möte diskuterades ett inkommande förslag om att låta de främst seedade lagen komma in senare i tävlingen i stället för att stå över i en senare rond. TK var positiva till förslaget och skulle ta det under övervägande inför 2024 års upplaga av tävlingen.

Beslut
Givet nuvarande regelverk, som föreskriver att samtliga lag är garanterade att spela minst två matcher, anser TK det inte vara lämpligt att anta förslaget. Om denna garanti däremot inte ska gälla de främst seedade lagen, kan TK ompröva beslutet vid nästa möte inför SC 2024.

13. Onlinebridge

På grund av dåligt intresse arrangerar SBF nu endast en kort tävling per dag på Funbridge.

14. Guldtävlingar och tävlingsprogram generellt

Beviljade sanktioner sedan föregående möte:

 • 2023-06-29/30: Ölandsveckan A-final, TL Ryszard Sliwinski/Karl Persson
 • 2023-07-02: Roslagsträffen, Norrtälje, TL Ryszard Sliwinski
 • 2023-09-02: Öresundscupen lag, TL Henrik Johansson
 • 2023-09-02: Jubileumsguld, BK S:t Erik 75 år, TL Mattias Weiler
 • 2023-12-02: Hans-Olof Hallén Memorial, TL Fredrik Jarlvik
 • 2024-01-20: Örebridgen, TL Ryszard Sliwinski

Inkomna sanktionsansökningar hanterade vid mötet:

 • 2023-11-11: Göteborgs BF, TL Philip Berggren
 • 2023-11-18/19: Uppsala Lagguld, TL Ping Huang
 • 2024-01-06: Gävle BK, TL Ryszard Sliwinski
 • 2024-04-23: Laholms BK, TL Thomas Winther

Rekommenderade helger för respektive SM-disciplin är inlagda i kalendern:

 • SM-kval Par Dam: helgen 14-15 okt 2023
 • SM-kval Par Mixed: helgen 25-26 nov 2023
 • SM-kval Par Veteran: helgen: 10-11 februari 2024
 • SM-kval Par Hcp 30+: helgen 2-3 mars 2024
 • SM-kval Par Open: helgen 27-28 april 2024

Sista anmälnings- och speldatum för ovanstående distriktsfinaler (=SM-kval) är den 28 april 2024.

Två helger för uttagnings- och OBS-tävlingar har skrivits in i kalendern, 26-28 januari samt 23-25 februari 2024. Tävlingsprogrammet för 2023/2024 kan därmed anses vara fastställt.

EBL har ännu inte fastslagit datum för EM 2024. EM spelas normalt i juni och bör därför inte inverka SBF tävlingsprogram.

15. Simultantävlingar

Björn Holm har tagit fram ett förslag till simultanprogram för säsongen 2023/2024. Förslaget godkändes.
Guldsimultan kommer p.g.a. lågt intresse inte att spelas nästa säsong.

16. Regelverk

 • Tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan 2023 har efterfrågats. De färdigställs så snart ekonomifrågorna har avgjords av styrelsen.
 • Mårten Gustawsson har lämnat ifrån sig förslag till nytt alerterings-regelverk. Detta ska granskas av TK innan det publiceras på hemsidan. Det nya regelverket ska träda ikraft fr.o.m. verksamhetsårsskiftet den 1 september 2023.
 • MP-regelverket ska uppdateras med koder för MP-kalkylatorn samt en del som fattas efter tidigare rensningar.

Beslut
CWA meddelar Micke Melander, som gör uppdateringarna i dokumentet.

 • En sjätte stjärna till stormästartiteln infördes fr.o.m. 1 september 2022, detta har dock ännu inte blivit implementerat i BIT.

Beslut
CWA tar upp frågan i BIT-gruppen.
* I det generella regelverket beskrivs de kompetenskrav som TL måste uppfylla för att få döma aktuell tävlingskategori.
I lagboken, Lag 81D står:
”Tävlingsledaren får överlåta vilka som helst av sina skyldigheter till medhjälpare, men befrias därmed inte från ansvaret att de fullgörs korrekt.”
Denna skrivning har av arrangörer ibland tolkats som att en TL med korrekt licens kan överlåta till en icke-licensierad att döma, utan att licensierad tävlingsledare finns på plats fysiskt. Emellertid är det inte tanken bakom skrivningen i Lag 81D. TL kan överlåta administrativa skyldigheter (t.ex. att rapportera resultat i BIT, lägga ut guidekort etc.) till medhjälpare som saknar licens, men inte att döma tävlingen.

Beslut
Uppdrogs åt CRA att förtydliga den generella regelverket på denna punkt i 2023/2024 års version.

17. Lagkommissionen (LK)

Två fall inkommit och behandlats 2022/2023: LK 22-23

18. Övriga frågor

 • Återinföra Svenska Bridgerallyt
  TK har fått förfrågan huruvida det finns några tankar på att återinföra Svenska Bridgerallyt.
  Det är TK:s uppfattning att flertalet guldtävlingar idag – jämfört med på den tid rallyt var populärt för 25 år sedan – mestadels lockar lokalt startfält och att det antal som är beredda på att ”åka land och rike runt” är för lågt för att ett rally ska vara intressant.

Beslut
I nuläget finns inga planer från TK att återinföra Svenska Bridgerallyt i tävlingskalendern.

 • Genomgång av TK-frågor i SBF:s strategiplanen

  • En bank med alternativa spelformer finns i den nya klubbfunktionärshandboken.
  • Kursmaterialet för TL Steg 1 är under uppdatering och beräknas vara klart till verksamhetsårsskiftet 1 september 2023.
  • HCP-system för lagtävlingar är för närvarande lagt på is i avvaktan på hur den tekniken i BIT ska lösas.
  • Tävlingsutbudet i Bridgefestivalen är breddat med bland annat SM Par Hcp 30+.
  • TK har tagit del av det norska materialet för TL Steg 1 i form av onlinekurs och är positiva till idén. Det behöver utredas vad det skulle komma att kosta att ta fram en svensk motsvarighet, innan man eventuellt skrider till verket.
 • Informationspunkter

  • Fr.o.m. den 1 maj finns TL-statistik i BIT. Detta förutsatt att TL är inlagda via Ruter eller lagmodulen.
  • Klubbyten registreras nu så att kanslipersonalen kan se dessa i det administrativa systemet samt vid vilket datum bytet skett. På så sätt kan säkerställas att klubbyten sker i enlighet med regelverket för dessa.

19. Nästa möte

Nästa möte sker via Teams den 1 november 2023. Eventuella ärenden som innan dess är av skyndsamhet hanteras via mejl och registreras sedan som per capsulam-beslut i nästa minnesanteckning.

20. Mötet avslutas

CRA tackade för visat intresse och avslutade mötet.