Klubbyte

Det står medlem fritt att byta klubb mellan 15 juni och 15 september, men mottagande klubb kan neka inträde, i vilket fall klubbytet går tillbaka. Under övrig del av verksamhetsåret krävs godkännande från såväl avlämnande som mottagande klubb. Oavsett när, kan klubbyte ske endast en (1) gång under en och samma 12-månadersperiod, såvida inte synnerliga skäl föreligger.

  • Om bytet sker till klubb inom samma distriktsförbund, krävs godkännande från såväl avlämnande som mottagande klubb. Beslut om godkännande kan endast fattas av respektive klubbstyrelse.

  • Om bytet sker till klubb i annat distriktsförbund, krävs - i tillägg till godkännande från såväl avlämnande som mottagande klubb - även godkännande från de båda berörda distriktsförbunden. Beslut om godkännande kan endast fattas av de fyra berörda styrelserna.

I det fall klubbytet godkänts av samtliga berörda parter, delges beslutet SBF:s kansli - antingen skriftligt (via mail) eller muntligt.

Exempel på skrivning till SBF:s kansli:
Styrelsen i XX BK godkänner att [MID + namn] byter klubb från XX BK till YY BK.
[Jämte namn + styrelsebefattning på den/de som fattat beslutet.]

Vid frågor:
Kontakta SBF:s kansli: kansliet@svenskbridge.se , 019 - 277 24 80