Juryinstruktioner

PDF: Juryinstruktioner

Tillsättande av jury

En jury utses av arrangör eller TL. En jury bör finnas på alla tävlingsnivåer och ska bestå av tre personer. En av dessa bör, om möjligt, vara lagklok, en elitspelare och den tredje representera aktuell tävlings snittspelare.

Tillkallande av jury

 • TL kallar juryn till sammanträde på tid och plats som TL fastställer.
 • Inblandade parter kallas. Ledamot och/eller suppleant av LK ska också kallas, om sådan finns närvarande.
 • Juryn utser en ordförande om det inte redan är gjort.
 • Ordföranden presenterar juryn för parterna.
 • Ordföranden förklarar hur mötet ska genomföras.

Redovisning av fallet

Kopior eller liknande på given och budgivningen bör finnas till alla.
Alla ska få prata utan att bli avbrutna!

 • Först ska TL redogöra för alla fakta om:
  a) sitsen
  b) budgivningen med alerteringar
  c) spelet
  d) parens deklarationer och faktiska överenskommelser.
  e) vad spelarna anfört.
  f) domslutet med angivande av domskäl (vilken lag TL dömt efter).

 • Först juryn och sedan närvarande spelare får ställa frågor till TL.

 • Fakta fastställs.
 • Överklagande sidan framför sina synpunkter.
 • Först juryn och sedan försvarande sidan får ställa frågor till överklagande sidan.
 • Den försvarande sidan får anföra sina åsikter.
 • Först juryn och sedan den överklagande sidan får ställa frågor till den försvarande sidan.

Juryarbetet

 • När juryn anser att de fått alla fakta, lämnar TL och spelarna mötet. Juryn behandlar fallet och tar då hänsyn till:
  a) den verkliga överenskommelsen.
  b) om paret ofta avviker från överenskommelsen.
  c) vad lagen i övrigt säger.
  d) juryn har rätt (vilket numera också TL har) att med procentsatser vikta olika resultat.

Juryn fattar beslut. Detta kan sammanfalla med TL:s, det spelade resultatet eller ett annat resultat.

Juryns beslut meddelas TL, som i sin tur informerar respektive parter. TL ska också tala om, att juryns beslut kan överklagas till LK, inom den tid TL fastställer.

Tillsammans med domslutet ska juryn ange en motivering för sitt domslut. Detta är särskilt viktigt i de fall där juryns domslut helt eller delvis avviker från tävlingsledarens.

Att tänka på

Mötet genomförs enligt ovan. Särskilt bör juryn tänka på lag 12C1 och 12C2 samt lag 90. Bestraffningar i lagtävlingar ges företrädesvis i VP.

Korrigerad poäng och andra alternativ

Vid korrigerad poäng, kan denna dömas i vilken enhet som helst; helpoäng, topscore, procent, imp eller VP.
Straff får utdömas för felaktigt förfarande enligt lag 90.
Lindriga fel brukar bestraffas med 10 % avdrag på toppen, vilket motsvarar 1 VP i lagtävling.

Att överklaga juryns beslut

En jury måste ha behandlat ett överklagande av TL´s beslut för att kunna överklagas till Lagkommissionen.

När TL meddelar respektive parter juryns beslut, ska TL också tala om, att beslutet kan överklagas till LK. TL ska också tala om när detta överklagande senast ska göras.

Om endera, eller båda, part(er) önskar överklaga till LK, ska TL sammanställa detta överklagande på en särskild blankett (ska finnas hos arrangör).

Överklagandet till LK sänds till kansliet@svenskbridge.se