Kort sammanfattning av DTL-träffen

Den annars i anslutning till Riksstämman liggande distriktstävlingsledarträffen (DTL) avhölls i år digitalt via Teams den 21 augusti. Nästan alla av förbundets distrikt fanns representerade när mötet drogs igång kl 10.

Huvudpunkterna vid året DTL-träff:

  • en återblick på vad som skett i distrikten under det snart 1½ år som pandemirestriktioner har varit (och fortfarande är) ikraft,

  • distriktsförbundens tankar och planering inför det kommande verksamhetsårets DM-tävlingar och allsvenskan div 4,

  • support och funktionärsutbildningar,

  • genomgång av Instruktioner till hur man fyller i systemdeklaration (”blå deklarationen”).

Inledning

DTL-träffen inleddes med att TK:s ordförande Carl Ragnarsson hälsade samtliga deltagare välkomna och därefter gjorde en kort tillbakablick, sett ur ett SBF-perspektiv, på det drygt ett år som gått sedan covid-19-pandemin slog till med full kraft i mars 2020.

I denna konstaterades t.ex. att SBF, där och då, inte var särskilt väl rustat eller förberett för online-spel, att därför ett digert arbete med att ta fram instruktionsmaterial, tävlingsbestämmelser för online-spel och mycket annat krävdes. Och på ganska kort tid dessutom!

Vi visste helt enkelt ganska lite om hur bridgetävlingar online, då på BBO, kunde arrangeras, om servrarna tålde hög belastning m m, vilket var huvudargumenten inför beslutet att ställa in 2020 års SM-tävlingar i sin helhet. Under det år som förflutit sedan dess, har SBF skaffat sig allt större erfarenhet av online-arrangemang och när den nya plattformen RealBridge sjösattes, blev den ett alternativ som kom att underlätta arrangemangen högst påtagligt.

Utan att på något sätt förringa någons eller någras insatser, måste ändå Linnea Edlund (Uppsala) framhävas i dessa sammanhang. Förutan hennes till synes aldrig sinande energi och drivkraft kring onlinearrangemang, hade SBF inte varit så långt framme som vi nu är,

Distriktens rapporter

Sedan TK-ordförandens inledning var avklarad stod distriktens representanter på tur att berätta om sitt distrikts aktiviteter under pandemiåret samt de visioner, tanker och planering de har inför det verksamhetsåret som snart ska ta sin början.

Att deltagarantalet har gått ned rent generellt under pandemin är inte direkt förvånande och också något som genomsyrat större delen av förbundets alla distrikt. Det finns enstaka undantag, där distrikt rapporterar att man haft ett relativt högt deltagarantal, och i lagsammanhang till och med bättre deltagarsiffror online än man haft tidigare live. Gemensamt för de distrikt vars klubbar (eller distriktet självt) varit framgångsrika i att locka spelare till onlinetävlingar, är att man varit aktiv i såväl den allmänna marknadsföringen som rundringning till sina medlemmar.

I några distrikt har klubbarna fått bidrag från distriktsförbundet, exempelvis för att subventionera bordskryss. Även om det i merparten distrikt är klubbarna som arrangerat den ”dagliga” onlineverksamheten, finns också här undantag. I t ex Dalabridgen, som rapporterar god aktivitet under pandemin, har distriktet stått för arrangemangen online eftersom klubbarna känt sig osäkra på tekniken. Klubbarna inom Dalabridgen har också fått ekonomisk återbäring i förhållande till representation i dessa tävlingar.

Större delen av distriktsförbunden har lyckats genomföra, om inte alla så i vart fall några av, sina DM-tävlingar - mestadels online, men någon enstaka även live. Generellt har deltagarantalet varit betydligt lägre än under normala omständigheter.

Glädjande är att samtliga representerade distrikt har påbörjat arbetet inför det kommande verksamhetsåret och där man planerar för livespel i såväl DM som Allsvenskan div 4, såvida inte en ny pandemivåg sätter käppar i hjulen. Klubbarna har börjat öppna upp sin liveverksamhet igen, om än i begränsad omfattning initialt. Merparten distrikt ser trots allt ljust på framtiden, men vill ändå flagga för att är svårt att rekrytera spelare till DM-tävlingar och till Allsvenskan div 4, trots övertalningsförsök och diverse kampanjer.

Från några av distrikten rapporteras att lagspel varit en framgångsrik väg under pandemin och att man nu måste försöka fortsätta rida på den vågen in i livespelet. För Allsvenskan div 4 nämndes också att serien i sig måste ha ett egenvärde och inte enbart vara kval till div 3, exempelvis med happenings som omgärdar arrangemanget.

Det påtalades också vikten av att rekrytera och (vidare)utbilda fler funktionärer. Inte så få har, av förklarliga skäl, haft drygt ett års uppehåll som tävlingsledare eller Ruter-administratör. En längre tid av inaktivitet medför inte sällan att ens kunskaper faller i glömska, man blir osäker, törs inte längre ställa upp för sin klubb, och med risken att göra mer skada än nytta. Om inget aktivt görs kommer vissa klubbar att stå utan funktionärer, varför det är viktigt att funktionärsutbildningar kommer till stånd - och att det samtidigt finns möjlighet till utbildningsstöd och support från SBF:s sida. I det sammanhanget lyftes fram Thomas Winthers ovärderliga insatser som support och stöttepelare.

Lagkommissionen - genomgång av instruktioner till det ”blå” systemdeklarationskortet

DTL-träffen avslutades med att Lagkommissions (LK) ordförande Jan Eric Larsson berättade om, och stegvis gick igenom, den nyligen framtagna guiden till hur det ”blå” systemdeklarationskortet ska fyllas i.

Ett antal frågor ställdes, bland annat huruvida ”poäng” ska tolkas strikt som honnörspoäng.; att det i guiden står att fälten för utspel, vändor och markeringar inte får lämnas tomma - spelare som verkligen inte har några överenskommelser kring ett eller flera av dessa, hur ska de då skriva i dessa fält?

Frågeställningarna noterades för vidare diskussion och beslut inom LK och TK.

Avslutning

TK-ordföranden tackade mötesdeltagarna för visat intresse och för redogörelser, tankar och synpunkter som framkommit under mötet och önskade alla lycka till inför det verksamhetsår som snart står för dörren.

Sedan också TK:s Ryszard Sliwinski och LK:s Jan Eric Larsson tackats för medverkan, avslutades DTL-träffen avslutades kl 12.30.