Minnesanteckningar TK-möte januari 2021

Anteckningar förda vid TK-möte via Teams den 13 januari 2021.

NärvarandeTK
Carl Ragnarsson (CRA) ordf, Tommy Andersson (TAN), Zennica Hammar (ZHA), Henrik Johansson (HJO), Anders Landmark (ALA), Ryszard Sliwinski (RSL).

Adjungerade
Johan Grönkvist (JGR), Carina Wademark (CWA) sekr, Thomas Winther (TWI).

PDF-fil för utskrift

1. Föregående möte och åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom och bockades av.

Jan‐Eric Larsson, ledare för systemregelgruppen, var inte närvarande vid mötet. Zennica Hammar, medlem i gruppen, informerade att arbetet fortskrider. Gruppen har haft ett (1) möte samt har ytterligare ett inplanerat under januari 2021.

Anteckningar från TK‐mötet i november har publicerats på hemsidan på TK:s minisajt.

2. Lista över tävlingar

Det finns önskemål från funktionärer att TK tar fram interna förteckningar för SBF:s egna tävlingsarrangemang (t.ex. Allsvenskan, SM Lag m fl), där det listas

 • vem som är huvudansvarig,
 • vem i personalen som är kontaktperson,
 • vem/vilka som är kontrakterad(e) att vara tävlingsledare,
 • eventuell annan personal som ska vara involverad i arrangemanget ”på plats”,
 • till vem funktionär ska skicka underlag utbetalning av arvoden m m,
 • vem i personalen som ansvarar för att effektuera dessa utbetalningar.

Beslut: TK ansåg förslaget vara bra och uppdrog år kansliet att ta fram lämplig förteckning att fylla i för alla förbundstävlingar, Bridgefestivalen undantagen.

3. Fair play-system

Jan-Eric Larsson har fått i uppdrag att sätta samman en grupp med uppgiften att utreda en svensk modell av det israeliska fair play-systemet. Ett möte med Norsk Bridgeforbund är inbokat och TK bör ha en rapport från detta att ta ställning till vid sitt marsmöte 2021.

4. Allsvenskan

TK:s plan i nuläget är att Allsvenskan 2021 ska spelas live enligt ordinarie tävlingsprogram. Kansliet kommer att kontakta de arrangörer som var tilltänkta för Allsvenskan 2020 för att stämma av ifall de har möjlighet att hysa arrangemangen hösten 2021. Kontakten kommer att ske under våren 2021 och utifrån information om smittskyddsläget så dags.

Beslut: Lokaler för Elitserien och Superettan ska preliminärbokas enligt tävlingsprogrammets datum. CWA informerar Tomas Brenning, som är kontaktperson gentemot Scandic Örebro Väst för dessa båda serier.

5. SM Lag

Diskuterades SM Lag 2021 semifinal och final ifall smittskyddsläget inte medger live-spel. TK är av uppfattningen att dessa i så fall ska spelas online. TK har, som informerats tidigare, gett distriktsförbunden (dfb) möjlighet att genomföra sina DM-kval och -finaler för innevarande verksamhetsår online.
De dfb som inte tror sig kunna genomföra spel, varken live eller online, ska uppmanas att kontakta närliggande dfb för någon form av samarbete. Man kan även undersöka vilka dfb som har öppet för andra dfbs spelare att delta.
Om TK beslutar att genomföra SM-semifinal och -final live, krävs att arrangemangen spelas med bridgekryss.

Beslut: SM Lag 2021 Semifinal och Final kommer att genomföras, endera live eller online beroende på smittskyddsläge. Beslut om eventuellt onlineslutspel kommer att tas den senast 22 mars.

6. SC 2021

Svenska Cupen (SC) kommer att starta i maj, bl a för att försöka minimera krockar mellan SC, SM-kval och Onlinesvenskan. Finalspelet i november planeras att spelas live.

Beslut: Vid TK:s marsmöte kommer beslut tas huruvida de inledande kvalomgångarna ska spelas online, live eller som en kombination av de båda, beroende på smittskyddsläget.

7. Guldtävlingar

Inga sanktionsansökningar har inkommit.

TK ser inte att det finns möjlighet att guldsimultanrallyts återstående tävlingar ska kunna genomföras inom rimlig tid.

Beslut:

 • I den rallydeltävling som genomfördes delas guldpoäng ut i enlighet med regelverket för guldsimultanrallyt.
 • Resterande deltävlingar i rallyt ställs in.
 • Helt nytt guldsimultanrally inrättas under verksamhetsåret 2021/2022.

8. EBL TD workshop

EBL aviserar att de i februari lämnar besked om huruvida den planerade workshopen i Budapest i april 2021 ska genomföras eller inte.

9. MP regelverk

Regler för utdelning av mästarpoäng i tävlingsformen Board-a-Match (BAM) ska skrivas in i mp-regelverket. För vinst, i mästarpoäng-hänseende, krävs minst 60% av den maximala poäng man tävlar om i varje match.

Nomenklaturen för tävlingskoderna i mp-kalkylatorn måste förenklas så att de blir mera begripliga än de är idag. JGR och Tomas Brenning arbetar med det.

Till vissa mästarvärdigheter finns även möjlighet till en eller flera stjärnor. För att bättre spegla dagens system för mp bör antalet möjliga stjärnor till samtliga mästarvärdigheter (utom stormästare) till antalet vara lika många: 0–3 för var och en av klöver, ruter, hjärter och spader. För stormästare kvarstår som tidigare, att mästarvärdigheten tilldelas med 0–5 stjärnor. Det nya systemet beräknas kunna införas fr.o.m. den 1 september 2021.

Beslut:

 • CRA informerar Micke Melander om mästarpoäng i BAM, så att mp-regelverket kan kompletteras.
 • Nya tävlingskoder för mp-kalkylatorn ska införas. JGR och Tomas Brenning äger frågan.
 • JGR och TWI uppdrogs att ta fram förslag till mp-gränser för 1–3 stjärnor för var och en av mästarvärdigheterna klöver, ruter, hjärter och spader.

10. Onlinesvenskan

Onlinesvenskan startar den 15 januari. En del support har krävts inför starten, framför allt för de lägre divisionerna.

Elitserien

 • Allt är under kontroll. Såväl spelledare som kaptener har fått adekvat information. Spelarguide/lathund för spelare har tilldelats kaptenerna att delge sina lagkamrater.

 • Linnea Edlund har (via Teams) genomfört ett kaptensmöte samt haft ett möte med information till spelledarna.

 • Jessica Larsson och Magnus Eriksson kommer att dela på kommentatorsuppdraget. Ett bord per halvlek kommer att ha kommentator.

 • Ryszard Sliwinski kommer att vara TL, Linnea Edlund teknisk support och Carl Ragnarsson ansvara för resultatrapportering och IAF på BIT-sidorna.

Superettan

 • Kaptenerna har fått spelarguide/lathund att delge sina lagkamrater samt guide för hur man startar match (samt lägger till TL) på BBO.

 • Ryszard Sliwinski kommer att vara TL för Superettan och med tillgång till TeamViewer om det skulle behövas för teknisk support.

Systemdeklarationer Elitserien/Superettan
Många klagar på kravet att behöva fylla in systemdeklaration på svenskt WBF-formulär.

11. Övriga frågor

 • Den DTL-träff som brukar genomföras i anslutning till Riksstämman, kommer i år istället att genomföras via Teams den 21 augusti. CRA uppdrogs att fram ett program och fastställa tider samt beställa en inbjudan via Micke Melander.

 • TK kommer att arrangera frukostseminarier för klubbfunktionärer vid två tillfällen under Bridgefestivalen 2021. Årets klubbledare 2020, Marie Åfors (Norrköpingsbridgen), tillfrågas om att hålla i seminarierna tillsammans med TWI.

 • Felaktiga finaldatum för SM Par Dam och SM Par Veteran. Datumen har inbördes blivit omkastade i tävlingsbestämmelserna för SM 2020/2021. Korrekta datum är: SM Par Dam 30-31 juli, SM Par Veteran 1-2 augusti.

 • Onlinesvenskans div 2A. Torbjörn Jönsson har kontaktat TK med hemställan till TK att ompröva sitt tidigare beslut om att endast spela fem av sju ronder i åttalagsserie. Han säger sig ha kontaktat övriga lag i div 2A, där samtliga lag önskar att TK utökar serien från fem till sju ronder. Uppdrogs åt CRA att kontakta verksamhetschef Suzanne Lemborn, vars uppdrag blir att skicka en förfrågan till samtliga lagkaptener i de fem berörda serierna (div 2A, div 2B, div 3I, div 3J och div 3K), hur de ställer sig till en utökning av antalet ronder i sin serie. Förfrågan ska besvaras skriftligt till Suzanne Lemborn senast den 18 januari. Om samtliga lag i en och samma serie önskar att den utökas, kommer TK att utöka den serien. Lag som inte besvarat förfrågan, likställs med att laget ställer sig positiv till utökning av berörd serie.

12. Nästa möte

Nästa möte hålls digitalt via Teams torsdagen den 18 mars kl 17.30.