Minnesanteckningar TK-möte november 2018

Minnesanteckningar vid möte med Svenska Bridgeförbundet, tävlingskommittén, Jönköping 10 ‐11 november 2018.

pdf-fil för utskrift |Tidigare minnesanteckningar TK

Närvarande:

Kommitté: Carl Ragnarsson (CRA), Christer Grähs (CGR), Ryszard Sliwinski (RSL), Henrik Johansson (HJO)
Personal: Tommy Andersson (TAN), Thomas Winther (TWI), Carina Wademark (CWA)
Tomas Brenning (TBR) deltog över högtalartelefon under en del av söndagen.

1. Sanktionsansökningar guld

BK S:t Erik har fått besked om avslag för ansökan om guldsanktion för sin ligafinal. Inga nya sanktionsansökningar har inkommit.

2. Från styrelsemötesprotokoll samt Åtgärdslista från TK:s marsmöte

Mp-enkät angående HCP-tävlingar - Kommittén diskuterade ännu en gång angående om rapportering av mp (mästarpoäng) enligt hcp-resultat ska vara tvingande i alla tävlingar med spel om bp (bronspoäng).
Ett beslut om att alltid rapportera tävlingar med mp för hcp kan tolkas som en signal från SBF att klubbarna alltid ska spela hcp-tävlingar, det är inte avsikten.
Beslut: Spelar man en Hcp-tävling SKA mp enl hcp alltid rapporteras. I övriga fall avgör klubben vilken rapporttyp de väljer att använda.
Ersättning till BK S:t Erik För stratautveckling – Klart
Sammanställning av strata från EBU och ACBL – Klart
Ett antal punkter ang mp, avtagande skalor fragment etc. Se senare punkter i anteckningarna.

3. Uppföljning beställningar BIT/Ruter

P.g.a. personalförändringar inom SBF och därmed tyngre arbetsbörda har de tekniska delarna i såväl Ruter som BIT blivit ytterligare försenade.
Guidekort för lagbarometer, strata och individuell höst/vårsilver är levererat i Ruter.
Särskiljningsregler, defaultvärde 20 på personer utan hcp och att göra det omöjligt att skicka in hcp-rapporter för MP vid silver- och guldtävlingar är sådant som ska levereras i Ruter, målet är att få ut en januariversion, men inget kan lovas.
Fritextfält ovanför tävlingsresultat och knapp för hcp-resultat vid scratchtävling i BIT finns i önskemålen, men är för närvarande inte prioriterat i BIT.

4. Avtagande mp-skalor, fragmenterade mp och mp vid strata

Avtagande mp-skalor och fragmenterade mp har beslutats och därefter diskuterats i ett antal år. Efter research i regler bl.a. från ACBL har TK nu tagit fram en ny svensk modell för partävling som är relativt enkel att förklara och förstå.
Implementeringen av samtliga beslutade MP-förändringar kommer att ske samtidigt den 1 juli 2020 då det kräver att kansliprogrammen för mp har ersatts av de nya systemen i BIT.
För individuella tävlingar blir reglerna motsvarande som för par.
Inget behov anses finnas att förändra ang styrkefaktor på tävlingarna.
Önskemål om mp för de olika stratagrupperna har inkommit och TK har skissat på en möjlig modell som ska testas för att se hur det skulle ha slagit ut på befintliga tävlingar.
Det blir nya regler för utdelning vid parantal över 60 i såväl brons- som silvertävlingar, man tar bort taket med att endast 16 par får silverpoäng samt ändrar till att ¼ av startfälten får mp även i tävlingar om bp, därmed blir det relativt enhetliga regler. För strata är förslaget att man inom varje strata får mp enligt halv skala för ¼ inom respektive strata, men precis som vid hcp, för bästa alternativ om man spelat till sig fler mp inom den totala tävlingen.
Tester av samtliga förslag ska utföras för att se att TK:s föreslagna metoder fungerar som det är tänkt.
Beslut: TK lämnar över formler för de nya förslagen till TBR som tar fram exempel för hur förslagen konkret fungerar i stora startfält. Dessa redovisas på januarimötet.

5. Fakturor för allsvenskan

Klagomål har inkommit från klubbar då fakturan för allsvenskan kommer i klumpsumma, utan att vara specificerade för vilka lag det gäller, vad som är startavgifter, resebidrag etc,
Fakturor för allsvenskan måste vara specificerade för att klubben i sin tur ska veta vilka lag det gäller, vilket resebidrag lagen ska få samt kunna föra in det korrekt i sin bokföring.
Problemet gäller även övriga fakturor.
Beslut: Fram tills att nya kanslisystemen klarar detta med interna kopplingar måste kansliet skriva in siffrorna specificerat/lag manuellt för allsvenskan samt även specificera övriga fakturor med vad varje belopp avser.

6. Lag-hcp

Önskemål finns om att införa ett lag-hcp. TK tycker att det är bra, men det kan inte hanteras av dagens system. TK tar upp frågan igen när implementering i BIT är möjlig.

7. Internationell TL kurs i Turkiet

6-10 februari håller EBL internationell TL-utbildning i Turkiet. För att få delta om man inte jobbar som TL vid internationella mästerskap måste tävlingsledarna ha fått betyg A eller A+ på något av de förberedande TL seminarierna.
För Sverige deltar Henrik Johanson för EBL:s räkning samt Ryszard Sliwinski, Philip Berggren, Tommy Andersson, Björn Andersson och Linus Jorner utvalda av TK.

8. Terminologi för SM-kval

I regelverken har vi ibland använt ordet SM Par, kvartsfinal gällande SM kval som ofta är DM-final i distrikten. I framtiden ska det genomgående benämnas kvaltävling eller kvaletapp.

9. Ansökningsblankett för guldtävling

Ansökningsblanketten för guldtävlingar ska moderniseras.

10. Gräns för antalet klubbar i simultan

Vissa simultantävlingar har väldigt få klubbar anmälda och frågan har kommit upp om vi bör ha en nedre gräns i antalet arrangörer.
Beslut: Nej, vi ska inte ha någon fast gräns. Kansliet beslutar om de anser att det ska ställas in.

11. Avgiftshöjning allsvenskan

Vinnarna av Elitserien får representera Sverige i Champions´ Cup.
Tidigare fanns penningpriser i tävlingen, numera är det ren prestige och kostar en hel del att delta med resor, hotell etc. TK beslutade därför att lag Harplinge för 2018 skulle få 10 000kr i resebidrag samt att vi inför detta som standard.
För att finansiera detta höjs startavgifterna i de högre allsvenska divisionerna med 200 kr/lag.

12. Ta fram arbetssätt för att hantera rapporter om avvikande händelser

Sverige har inte haft något bra sätt att hantera rapporter om avvikande händelser, oetiskt beteende, undvikande av att kommunicera metoder, undvikande att förklara metoder, fuskmisstankar etc.
Hädanefter ska sådana rapporter med bifogat underlag skickas till TK för hantering.
Detta gäller inte enstaka tillfällen, vilka ska hanteras av TL.
TL avgör om sådant ärende ska remitteras till TK för hantering och det ska i sådana fall åtföljas av underlag. TK kommer därefter att hantera ärendet.
Om TK anser att det finns ett fortsatt avvikande beteende eller om det finns misstankar om fusk ska ärendet skickas vidare till DN som får göra en vidare utredning.
Beslut: Om detta ska informeras till DTL, kaptener i allsvenskan, allsvenskans TL samt i artikel på hemsidan och i Tidningen Bridge.

13. Mp utdelning vid otillåten spelare

Idag delas mp ut till lag som använt sig av otillåten spelare i vunnen match i lagtävling. Detta ska ändras. Mp delas ut till motståndarlaget vid oavgjort eller vunnen match, men inte till det felande lagets spelare.

14. uppdatering av TL-registret

Då data saknas för TL:s aktivitet är det svårt att göra en revidering av licenser.
Beslut: TK beslutar att skjuta upp revideringen av TL-licenser tills aktivitet går att avläsa, samt att förlänga tiden för uppdateringsutbildning på nya lagboken till 30 juni 2019.
CWA stämmer av med Andreas Jansson hur vi får utdatat från Ruterrapporterna till aktivitetsmodulen i Spader för att kunna se aktivitet där tills det kan implementeras i BIT.

15. Uppdatering av TL prov

TL prov för TL steg 1 och steg 2 behöver uppdateras enligt nya lagboken. För TL Steg 1 har TWI även gjort ett B prov för de som misslyckats med A provet och vill skriva om.
Beslut: TWI uppdaterar det som behövs för såväl TL steg 1 som TL steg 2.

16. Sätta program för januariseminariet

Programmet för januariseminariet är satt. Jan Eric Larsson, Christer Grähs, Carl Ragnarsson, Henrik Johansson och Ryszard Sliwinski kommer att närvara som kursledning.
TK ska be Micke Melander att kontakta samtliga TL för Festivalen med inbjudan och påminnelse att de medverkar för halva kostnaden. Inbjudan ska även skickas till samtliga TL steg 2 och 3.
Minst 12 deltagare krävs för att genomföra utbildningen.
CWA uppdaterar inbjudan på hemsidan.

17. Vad gör TK för SM:s kvaletapper

En fråga har inkommit om vad TK gör för att få våra DTL att ta en aktivare roll vad gäller kvaletapper till SM i distrikten samt om man funderat på att införa obligatoriska klubbkval i distrikten för att öka antalet kvalande par.
Vartannat år genomförs en DTL-träff där bl a sådana frågor behandlas och diskuteras.
Beslut: Nej, obligatoriska klubbkval ska inte införas. Distrikten bestämmer själva över hur de vill lägga upp sina kval.

18. Hur ska TL-aktivitet räknas för lagtävling?

Diskuterades angående hur TL-aktivitet ska räknas för lagtävling, per match eller per sammandrag.
Beslut: TL-aktivitet ska räknas/sammandrag.

19. Samarbete med Funbridge

TK har tidigare fått frågan angående samarbete med Funbridge för spel om mp på internet och tackat nej.
TK har nu fått förfrågan om samarbete med Funbridge om spel med och mot robotar om mp.
Beslut: Nej, TK vill inte dela ut mp vid robotspel på internet.

20. Deklarationskort med ruta för betydelse av dubblingar

Efterfrågan finns för nedladdningsbara systemdeklarationer med ruta för förklaring av dubblingar.
Sådana deklarationer finns för köp hos bridgeförlaget, men inte nedladdningsbara.
CWA får i uppgift att fråga Peter Ventura om det går att få en fil för nedladdning.

21. Guldsimultan

TK har fått i uppdrag att tillsammans med UK skissa på en ev guldsimultan för att få in pengar till landslagen.
TK har skissat på ett upplägg med en guldvecka, men kommit fram till att det inte kommer att inbringa några större pengar i slutänden då man skulle behöva ställa in ordinarie tävlingar och därmed tappa inkomster från dem istället. TK:s rekommendation är därmed att inte genomföra någon guldsimultan med ambitionen att samla in pengar.

22. Ska vi ha en utvärderingsblankett för förbundets tävlingar?

Beslut: Nej, inga blanketter. Möjligen att det kan införas något internetbaserat när vi får alla bitar på plats i BIT. Deltagarna får lämna synpunkter till TL eller kansliet.

23. Fråga angående seatingrights

En fråga angående om vi bör ändra våra regler för seatingrights i lagtävling togs upp.
Beslut: TK beslutar att inte göra några förändringar.

24. Antalet brickor i silvertävling

Beslut: Beslutades att ändra minsta antalet brickor i silvertävling till 40 fr.o.m. 1 juli 2019
Samtidigt tas möjligheten att spela halv skala med 36-41 brickor bort, man får då istället använda sig av sin möjlighet att arrangera höst/vårsilver.

25. Kvalande till SM lag

Ett lag får bara kvala till SM en gång. Har man kvalat en gång och misslyckats kan man inte spela ytterligare ett kvalheat. Distrikt som använder sådana möjligheter ska kontaktas för att inte bryta mot regelverket.

26. Mp individuellt silver

Uträkningen av sp vid individuell tävling är mycket svår att förstå, fr.o.m. de nya reglerna för mp som gavs ut 1 juli 2018 finns ytterligare förklaring inlagd.

27. DTL-träff i anslutning till Riksstämman 12-13 oktober 2019

Planering av och program för DTL-träffen sätts på januarimötet i Örebro.

28. Utbildningsplaner o policy för TL-utbildningar

TK anser att policyn för utbildningar inom TK:s område är att SBF ska tillhandahålla utbildningar till klubbar som så önskar för den aviserade kostnaden om 2000 kr. Utbildare kollar dock upp samordningseffekter så att det inte ligger liknande utbildningar på nära håll i närtid och passar på med ev nödvändiga klubbesök i närheten när resan är lång.
TK anser att Utbildningsplanen för TL är bra och inte behöver uppdateras.
Förfrågan om ny utbildning för TL steg 1 där man har en kombinerad TL/Ruter/BM/BIT – utbildning har inkommit.
TK säger bestämt nej till en fast sådan utbildning då förutsättningen mellan klubbarna är väsentligt skilda och går inte att ta hänsyn till i ett fast utbildningsmaterial.
Denna typ av utbildning finns sedan länge, men sätts ihop för varje utbildningstillfälle beroende på klubbens lokala förutsättningar.
Det finns inga planer på att utbilda distriktsutbildare då dessa personer är mycket svåra att finna. De som finns har vi redan och skulle det dyka upp nya får vi reda på det och tar vara på dem.

29. Ny division i allsvenskan

Om det visar sig vara praktiskt genomförbart har TK har beslutat att införa en superetta med 12 lag som ett steg mellan elitserien och division 2.
Tanken är då att dessa två serier ska spela vid samma tillfälle, med skärmar och i samma lokaler.
EV är Scandic Väst i Örebro för litet för arrangemanget CRA, RSL och TBR ska under finalen för Svenska Cupen titta på om ev Uppsala Bridgens Hus kan vara en möjlig spelplats för samtliga omgångar i ett sådant serieupplägg.
TK tar ställning och sätter former för en ny Allsvenska vid januarimötet.
Om det träder i kraft kommer mästarpoäng i guld för respektive serie elit, superettan, div 2 att vara:
Elitserien - 12 gp/match
Superettan - 8 gp/match
Div 2 - 6 gp/match.

30. Stora personalförändringar

Det har gjorts/görs stora personalförändringar där TK:s områden har drabbats av ett flertal personalbyten och personalbortfall de senaste åren med överlämnanden som leder till en del missar i rutiner.
TK:s bitar med Allsvenska, SM-tävlingar etc kräver goda rutiner och arbeten under stora delar av året. Allt från en massa påminnelser till distrikten ang inrapportering av lag/par till SM, anskaffande av arrangörsklubbar för 21 serier, totalt 56 omgångar, indelning av serier, uträknande av resebidrag, fakturor till klubbar, skapandet av Ruterfiler och IAF i elitserien-div3 samt SM Lag. Inbjudningar, betalningar samt ersättare till samtliga SM-discipliner. Utöver det har vi simultantävlingar, Utbildningar, Rättande av TL-Prov, support m.m., m.m.
TK uppmanar personalansvarig att se över att vi täcker upp för de personella förluster som skett så att inte kvalitén på tävlingsverksamheten blir lidande.

31. Nästa Möte

Blir 10-11 januari i anslutning till TL-seminariet i Örebro.