Minnesanteckningar TK-möte januari 2023

Minnesanteckningar förda vid möte med TK på Scandic Väst i Örebro 2023-01-13.

Pdf-fil för utskrift

Närvarande TK: Carl Ragnarsson (CRA) ordf, Zennica Hammar (ZHA), Henrik Johansson (HJO), Anders Landmark (ALA) och Ryszard Sliwinski (RSL).

Närvarande (anställda): Carina Wademark (CWA) sekr, Johan Grönkvist (JGR) och Thomas Winther (TWI). Suzanne Lemborn (SLE) vid behandlingen av punkt 3.

Ej närvarande (TK):Tommy Andersson (TAN).

1. Mötets öppnande

CRA öppnade mötet och hälsade alla deltagare välkomna.

2. Föregående möte och åtgärdslista

Minnesanteckningar från mötet den 28 september 2022 är publicerade. Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

3. Ekonomi

Verksamhetschef Suzanne Lemborn deltog i mötet digitalt via Teams och informerade om det ekonomiska resultatet för Allsvenskan 2022 och Svenska Cupen 2022.

Allsvenskan 2022
Då bl.a. fler lag deltog i årets allsvenska, Sverige inte kvalificerat sig för deltagande i Champions Cup samt minskade kostnader för löner/arvoden, förbättrades allsvenskans resultat från fjolårets minus 9.500 kr till plus ca 65.000 kr år 2022.

Svenska Cupen 2022
38 fler lag ställde till start 2022 än 2021. Detta i kombination med minskade kostnader om drygt 20.000 kr, kunde tävlingens resultat förbättras från fjolårets minus 42.000 kr till årets plus ca 16.000 kr.

Svenska Cupen 2023
Informerades att för 2023 minskar Uppsala Stad sponsringen, från hittillsvarande 40.000 kr till 20.000 kr. Med anledning därav är startavgiften höjd med 100 kr/lag och avgiften för efterföljande ronder med 50 kr/rond.

4. Allsvenskan

Serieindelning 2023
En preliminär serieindelning av allsvenskans division 2 och division 3 har tagits fram och kommer att publiceras så snart den allsvenska minisajten för 2023 finns på plats.

Allsvenskan 2024
Kansliet informerade om att i synnerhet division 3 har blivit allt svårare att besätta, då lagen som kvalificerat sig från division 4 inte sällan tackar nej till sin plats i division 3. Kansliets förslag är att man till Allsvenskan 2024 minskar antalet lag i varje division 3-serie från nuvarande tio till åtta. Det skulle medföra att de fyra sämst placerade lagen i var och en av division 3-serierna degraderas (åker ur) efter avslutad allsvenska 2023, varefter 32 lag från division 4 flyttas upp till 2024 års division 3.

Beslut:
Lagen placerade 7-10 i var och en av division 3-serierna degraderas efter avslutad allsvenska 2023. 32 lag flyttas upp från division 4, så att varje division 3-serie 2024 består av åtta lag. Fr.o.m. 2024 är det åter två lag som degraderas i var och en av division 3-serierna. Tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan 2023 ska kompletteras med övergångsregler i enlighet med ovanstående beslut.

Regler för otillåten reserv
Regelverket för otillåten reserv diskuterades och där nuvarande regelverk anses vara för hårt i det fall lag använder sig av sådan där regelverket föreskriver automatisk diskvalifikation. Föreslogs lätta upp regelverket då otillåten reserv använts i enstaka match(er).

Beslut :
I match där laget använt otillåten reserv i minst en av dess halvlekar, bedöms laget ha förlorat matchen och erhåller 0 VP i denna. Det icke-felande laget erhåller det bästa av de fyra alternativen:

 • det spelade resultatet i matchen,
 • 12 VP,
 • eget genomsnitt VP i övriga matcher (beräknas efter seriens slut),
 • genomsnittet VP övriga lag fått i sina matcher mot det felande laget (beräknas efter seriens slut).

Mästarpoäng utdelas dock utifrån spelat resultat, men precis som tidigare kan ett felande lag aldrig erhålla mästarpoäng i sådan match.

Lag som använt otillåten reserv i fler än tre matcher utesluts ur serien och denna räknas då om som om laget aldrig deltagit i den.

För lag som lämnat walk over i tre matcher gäller samma regler som tidigare, d.v.s. att laget utesluts ur serien och denna räknas om som om laget aldrig deltagit i den.

För lag som har en kombination av matcher med walk over och med otillåten reserv gäller:

 • vid tre (3) matcher med otillåten reserv får laget inte ha någon walk over-match – i annat fall utesluts laget;
 • två (2) matcher med otillåten reserv får laget ha högst en (1) walk over-match för att inte uteslutas;
 • vid en (1) match med otillåten reserv får laget ha högst två (2) walk over-matcher för att inte uteslutas.

Regeln då spelare inte erlagt medlemsavgift gäller som tidigare, dock med förändringen att om medlemsavgiften inte kommit SBF tillhanda senast 14 dagar efter det att förseelsen först begicks, anses laget ha använt sig av otillåten reserv i sådan(a) match(er), varvid nyss nämnda reviderade regler tillämpas. (Det tidigare regelverket föreskrev att laget skulle diskvalificeras.)

Resebidrag
Skrivningen för resebidrag ska förtydligas i 2023 års tävlings-bestämmelser, då nuvarande skrivning kan tolkas på flera sätt.
Utbetalning av resebidrag sker till den klubb som äger platsen i seriesystemet. Det sker via klubbens ruterkonto. Det är klubben ifråga, inte SBF, äger beslutet om huruvida, och i vilken omfattning, berörda spelare ska få del av det till klubben utbetalda resebidraget.
Äskande om resebidrag för tåg- och/eller flygbiljetter ska ställas till SBF:s verksamhetschef Suzanne Lemborn i enlighet med tävlings-bestämmelserna, d.v.s. minst sex veckor före den omgång ansökan avser.

Beslut:
Uppdrogs åt CRA att tillsammans med verksamhetschef Suzanne Lemborn förtydliga skrivningen i 2023 års tävlingsbestämmelser.

Namnbyte på division 4
Från några distrikt har inkommit önskemål om att på central nivå döpa om allsvenskans division 4 till t.ex. Fyran. Ett sådant namnbyte skulle kanske göra det enklare att rekrytera spelare till serien, då benämningen Allsvenskan riskerar att skrämma bort spelare. T.ex. har Östra Mellansvenska fått betydligt större tillströmning av lag sedan man 2021 internt döpte om serien till Vi i fyran (från 8 lag 2019 till 18 lag 2021 och 21 lag 2022).

Beslut:
Den hittillsvarande benämningen, d.v.s. Division 4, står fast i de officiella systemen. TK har dock inget att invända mot att distrikt i lokal marknadsföring använder sig av annat namn, t.ex. Fyran. På distriktets BIT-sida måste dock Division 4 ingå som en del i namnet, för att tydliggöra att tävlingen hör till allsvenskan. T.ex. ”Fyran / Allsvenskan div 4”.

Distriktens BIT-sidor för Allsvenskan division 4 (och SM-kval)
Ett antal distrikt är dåliga på att använda därför avsedda sidor i BIT till information om och resultatredovisning av kvaltävlingar till SM (d.v.s. DM-tävlingar) och till Allsvenskan division 4. Det försvårar arbetet för SBF:s kansli, exempelvis när underlag för finalplatsfördelning ska samlas in. Några distrikt har låtit klubbarna använda sina BIT-sidor för denna redovisning, vilket inte enbart riskerar att kvaltävlingar missas i redovisningen, också transparensen kring dessa blir obefintlig utan detektivarbete.

Beslut:
Kansliet uppdras att via sina distriktskontakter regelbundet informera om vikten av att använda därför avsedda BIT-sidor för såväl information om som resultatredovisning av kvaltävlingar till SM och till Allsvenskans division 4.

Senarelagd starttid för division 3
Önskemål har inkommit om att senare startklockslag för några av division 3-serierna. T.ex. Div 3 Stockholm där man på så sätt sparar in en övernattning för Gotlandslagen.

Beslut:
Starten av det heat i vilket Gotlandslagen spelar (vanligen div 3 Stockholm) senareläggs så, att dessa lag inte behöver anlända dagen före tävlingsdagen. Kansliet ombesörjer lämplig starttid.

Heat som har starttider som avviker med mer än vad som föreskrivs i tävlingsbestämmelserna, spelar helt egna givar (framtagna av den lokala arrangören) och ingår inte i den centrala IAF-beräkningen.

Per capsulam-beslut

 1. TK har i enlighet med tävlingsbestämmelserna för 2022 beslutat om walk over samt böter för Väddö BK och Tjörns BK, BEA. Lagen har lämnat walk over i tre matcher centraldag 3. JGR har fakturerat berörda klubbar aktuellt bötesbelopp.

 2. Hagfors BK i division 4 Värmland-Dal har diskvalificerats i enlighet med tävlingsbestämmelserna för 2022. Laget använt otillåten reserv.

5. SM Par

Danmarks modell av SM Par Open
Det danska bridgeförbundet har flyttat ut sin motsvarighet till SM Par Open ur sin festivalvecka samt delat upp startfältet i tre styrkeindelade divisioner. TK fick under hösten 2022 i uppdrag att studera modellen mera ingående för att se ifall en likartad modell skulle kunna vara aktuell för SBF.

Beslut:
TK anser modellen vara intressant, men avser för närvarande inte göra några förändringar av SM Par Open.

Resebidrag
Diskuterades förändring av resebidragens storlek med hänsyn till inflation och ökade bränslepriser. Ett ökat resebidrag skulle även föra med sig höjda startavgifter till SM Par-disciplinerna.

Beslut:
Då kvaltävlingarna till SM redan startat anser sig TK inte ha mandat att fatta beslut vare sig om en höjning i efterhand av startavgifter eller en förändring av hittillsvarande resebidragsregler för 2023 års tävlingar. Beslut i dessa frågor måste hänskjutas till förbundsstyrelsen.

Till TK-mötet i april kommer Suzanne Lemborn och från styrelsen Rolf Scherdin bjudas in för diskussion kring startavgifternas och resebidragens för 2024.

Under DTL-träffen i augusti 2024 kommer avgifter och resebidrag att vara en av informationspunkterna på agendan.

Per capsulam-beslut

 1. Tävlingstiden för kvalet till SM Par Nybörjare (d.v.s. Nybörjarträffen) har med anledning av påskveckans infallande 2023 förlängts t.o.m. den 14 maj.

 2. *Tre nya givsamlingar för Nybörjarträffen, kommenterade av Magnus Lindkvist, är beställda. Svenska Bridgeförlaget bekostar såväl skribentens arvode som tryckning av de kommenterade givhäftena.

6. SM Lag

Sista datum för distrikten att rapportera antal lag i SM Lag Open är den 13 februari 2023.

SM Lag Open semifinal 2024
På forum väcktes under 2022 frågan ifall det inte är dags för SBF att göra ett nytt upplägg av SM Lag, främst då semifinalen. Ett antal förslag till nyordning kom då i dagen och där alla – om än hur bra de är rent teoretiskt – faller på i huvudsak en punkt: ekonomi.

Förbundsstyrelsen uppdrog vid majmötet 2022 åt TK att bilda en arbetsgrupp med uppgift att ta fram förslag till nytt upplägg av semifinalen 2024. I arbetsgruppen har ingått Krister Ahlesved, Johnny Östberg och från TK Ryszard Sliwinski och Carl Ragnarsson.

Ekonomi är en betydande faktor i sammanhanget. Arbetsgruppens förslag till alternativt upplägg av semifinalen är att den spelas online på RealBridge, men i form av Gröna Hissen (t.ex. liknande format som kvalet i Chairman’s Cup). En semifinal online skulle högst sannolikt innebära en stark final och därutöver betydligt reducerade kostnader, inte enbart för SBF (färre tävlingsledare, inga lokalhyror, ingen brickläggning m.m.) utan också för spelarna, som slipper resor, hotellövernattningar och att äta ute.

Beslut:
Förslagen ska, efter semifinalen 2023, tillställas lagkaptenerna för de lag som deltagit i SM Lag Semifinal 2022 och dito 2023. De olika alternativen (live som idag respektive online) ska belysas och lagkaptenernas svar vara TK tillhanda senast i slutet av maj 2023. Först därefter fattar TK beslut om semifinal 2024.

Semifinalernas sammansättning 2023
Vissa distrikt har många kvalande lag och därmed ett betydande antal semifinalplatser. Det är inte sällan svårt för distrikten att fylla sina tilldelade platser; allra helst när reslängden blir betydande, avstår lagen sina platser.

Beslut:
Kansliet ges möjlighet att, om så befinns nödvändigt, låta tre lag från ett och samma distriktsförbund delta i ett och samma semifinalheat.

SM Lag Mixed
Spelas 15-16 juli under Falkenbergsveckan. Information och länk till anmälan finns på tävlingens minisajt i BIT.

Beslut:
CWA uppdras att skicka avtal för underskrift mellan SBF och BK Falkenberg till SBF:s verksamhetschef Suzanne Lemborn.

7. TL Steg 3-seminarium

Helgen 14-15 januari 2023 genomförs det traditionella TL Steg (2)3-seminariet, som övning och upptakt inför den skarpa Steg 3-utbildningen med examination i januari 2024. 21 deltagare är anmälda.
Kursledning under seminariet: Henrik Johansson, Ryszard Sliwinski och Thomas Winther.

8. Ruter

Uppdatering
Ingen uppdatering av Ruter har varit planerad under 2022. Såväl uppladdning av poängserie som rapporter för Paul Jones är något som önskats av många användare, liksom en default rapporttyp där man när man laddar upp scratchresultat alltid kan se också resultatet med hcp, oavsett tävlingens mp-valör.

Beslut:
CWA uppdras att göra en offertförfrågan innan beslut om vidaregång i ärendet tas.

Beräkningsprogram som klubbar får använda för rapportering till BIT
ITK önskar en skriftlig policy för vilka beräkningsprogram klubbar får använda för rapportering till BIT, utöver Ruter.

Beslut:
Policyn är att det är fritt att använda andra beräkningsprogram än Ruter, så länge som sådant program uppfyller WBF:s (lagbokens) och SBF:s (generellt regelverk) regler för beräkning av tävlingar och att programmet kan leverera en pbn-fil som automatiskt kan läsas in i BIT utan ytterligare handpåläggning av kansliet.

9. Mästarpoäng, handikapp

TK har fått en förfrågan angående bronspoäng och handikappuppdatering i SBF:s simultantävlingar. Frågeställaren undrar varför SBF valt att göra handikapp-uppdateringen utifrån det lokala heatet när bronspoängen utdelas utifrån hela tävlingens resultat. I t.ex. Bridgefestivalen uppdateras handikappet utifrån hela tävlingens resultat, inte grupp för grupp.

CRA har svarat frågeställaren skriftligt skälet till TK:s tidigare beslut. Deltagarna i det lokala simultanheatet är i huvudsak desamma som vid motsvarande tävlings-tillfälle andra veckor. Det finns ingen möjlighet för deltagare i heat X att möta deltagare i heat Y, inte heller är det slumpen som avgör huruvida paret hamnar i heat X eller Y. Man spelar vanligen på den klubb man normalt spelar den aktuella veckodagen. Således är det inte ologiskt att handikappuppdateringen sker från det lokala heatets resultatlista, snarare än från rikslistan. Även om man i Bridgefestivalen spelar i flera grupper, av rent tävlingstekniska skäl, så är det mer eller mindre slumpen som avgör i vilken grupp man hamnar och vilka par i den gruppen man möter. Och de man möter t.ex. måndag morgon är inte desamma som på tisdag morgon.

Det är sant att logiken då haltar beträffande mästarpoäng, att man i konsekvensens namn borde dela ut bronspoäng utifrån det lokala heatets resultat, kanske med någon form av bonus på rikslistan. En handfull har hört av sig, bl.a. till kansliet, och anser det vara konstigt när man skulle ha fått fler bronspoäng på sin t.ex. seger i det lokala heatet än vad man nu fått på sin tiondeplats på rikslistan. Ett av skälen till att man ställer upp i en stor partävling, simultant eller i t.ex. Bridgefestivalen, är att det finns en chans att spela ihop många mästarpoäng, något som vanligen inte är möjligt på klubbnivå. Tävlingen är en enda även om den av tävlingstekniska skäl spelas i flera grupper, oavsett om dessa är i samma spellokal eller flera.

Beslut:
TK avser att i nuläget inte göra någon förändring av nuvarande modell för utdelning av bronspoäng eller handikappuppdateringar i simultantävlingar.

10. DTL-pärm samt DTL-träff online hösten 2023

DTL-pärm
DTL-pärmen är uppdaterad med allt utom allsvenskan 2023.
Länk: DTL-pärm

DTL-träff
Beslut:
Nästa DTL-träff äger rum lördagen den 26 augusti kl. 10:00-12:00 digitalt via Teams. Ledare för träffen: CRA och RSL.

11. Fair Play-system

Lars Andersson leder arbetet med Fair Play-systemet. Arbetet bedöms hålla tidplanen och kommer att införas vid verksamhetsårsskiftet den 1 september 2023.

12. Svenska Cupen (SC)

Senarelagd tävlingsstart för de främst seedade lagen
Förslag har inkommit om att låta de främst seedade lagen starta senare i tävlingen i stället för att som med nuvarande regelverk stå över i en senare rond.

Beslut:
TK ser positivt på förslaget och kommer att ta det under övervägande inför 2024 års upplaga av tävlingen.

Lägga till spelare i sitt lag inför Round of 32
Den tidigare regeln om att lagens besättning inte får förändras när spelperioden för Round of 32 har reviderats inför 2023 års upplaga av SC. Den nya skrivningen innebär att lag får lägga till spelare inför Round of 32 så länge som deras match i denna ännu inte startats. Frågan har väckts hur SBF ska kunna säkerställa att regelverket följs i praktiken.

Beslut:
Precis som tidigare år ska lagbesättningarna låsas i rapporterings-systemet i och med att spelperioden för Round of 32 startar. Lag som önskar lägga till spelare då denna spelperiod startat, men där deras match ännu inte har startat, måste innan matchen kontakta kansliet för att kunna få sin lagbesättning uppdaterad. Tillägg av spelare efter påbörjad match i Round of 32 kommer inte att accepteras. Detta måste noga påpekas i den information som går ut till lagkaptenerna inför såväl Round of 64 som inför Round of 32.

13. Onlinebridge

Funbridges långa tävlingar har mellan en och fem deltagare och får oftast ställas in. De korta tävlingarna har normalt cirka 30 deltagare.

Beslut:
De långa tävlingarna tas bort ur programmet då de har så lågt intresse. Om möjligt ersätts dessa med ytterligare en kort tävling. JGR uppdras informera Björn Holm.

14. Guldtävlingar

Beviljade sanktioner sedan föregående möte:

 • 2023-02-18: Munka-Ljungby, TL Anders Nordberg
 • 2023-04-07: Trosa BS, TL Lars Lundqvist
 • 2023-07-07: BK Björken, TL Dan Wälivaara

Inkomna sanktionsansökningar som beviljats vid dagens möte:

 • 2023-01-27—01-29: Landslags-OBS/uttagningstävling
 • 2023-07-16: BK Falkenberg, under Falkenbergsveckan: Walters Bildelar. TL Philip Berggren.

15. Handikapp i lagtävling

JGR rapporterade om handikapp i lagtävling och där det framgick att kommer att bli tämligen komplext att få till programmeringen i BIT, då det inte finns några kopplingar mellan spelarens resultat i matchen och dennes handikappvärde i realtid. Till skillnad mot partävlingar, vilka rapporteras till kansliet direkt efter tävlingens slut, rapporteras lagtävlingar först när hela lagserien är färdigspelad, vilket kommer att göra beräkningsunderlaget för handikapp i lagtävling knepigt att hantera.

Det krävs att man tänker till ordentligt hur denna ”live”-rapportering ska gå till och hur modellen ska byggas innan det fullt ut går att implementeras i BIT. Arbetet fortgår i ärendet.

16. Mentorsimultantävlingar

Intresset för de för verksamhetsåret nyinrättade Mentorsimultantävlingarna har varit obefintligt. Samtliga har fått ställas in.

Beslut:
Resterande mentorsimultantävlingar tas bort från simultantävlingsprogrammet. Uppdras åt CWA att informera Björn Holm.

17. Regelverk

Samtliga regelverk för verksamhetsåret 2022/2023 finns publicerade på hemsidan utom tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan 2023, vilken startar i september. Tävlingsbestämmelserna för Allsvenskan 2023 kommer att publiceras under våren, så snart de delar som är föremål för revidering (se punkt 4 i dessa minnesanteckningar) är klara.

Mårten Gustawsson arbetar med systemregelverket och alerteringsregelverket. Ett förslag till påseende ska vara framtaget senast i april för att kunna träda ikraft vid verksamhetsårsskiftet den 1 september 2023.

18. Lagkommissionen (LK)

Fredrik Jarlvik är ny ordförande i LK efter framlidne Jan Eric Larsson.

19. Övriga frågor

Brickläggning för Allsvenskans Elitserie/Superetta, SM Lag final samt Svenska Cupen slutspel
Frågan diskuterades då SLE under punkt 3 informerat om att kostnaden för brickläggning vid årets allsvenska Elitserie + Superetta varit betydligt högre jämfört med tidigare år. Det har sin förklaring i att en extra lokal på Scandic Väst behövt hyras att användas som brickläggningsrum, brickläggarens resa t.o.r. Örebro, övernattning på Scandic Väst samt ett högre arvode än vid Bridgefestivalen, där brickorna tidigare lagts.

Diskuterades möjligheten att återgå till att:

 • brickorna till Elitserien och Superettans samt SM Lag finals samtliga ronder dupliceras under Bridgefestivalen av brickläggarstaben på plats och under överinseende av brickläggningsansvarig Håkan Gustafsson;

 • de till Elitserien, Superettan och SM Lag final duplicerade brickorna förvaras i noggrant uppmärkta (och förseglade) kartonger, per tävling, halvlek och med tävlingslokalens namn, för att minimera risken att fel brickor spelas;

 • också brickorna till Svenska Cupens slutspel dupliceras under Bridgefestivalen och förvaras i noggrant uppmärkta (och förseglade) kartonger, per fas och segment, samt förvaras på SBF:s kansli i Örebro. TL Ryszard Sliwinski transporterar brickorna till Uppsala i samband med Allsvenskans Elitserie och tillbaka till Örebro i samband med TL Steg 3-utbildningen i januari.

Beslut:
TK föreslår att samtliga brickor till de nämnda tävlingarna dupliceras vid Bridgefestivalen och för SM Lag final samt Allsvenskans Elitserie/Superetta förvaras i SBF:s förråd på Scandic Väst, medan brickorna till Svenska Cupens slutspel förvaras på SBF:s kansli.

Tävlingsledarna under Allsvenskan och SM Lag har ansvar för att bära upp kartongerna med brickor från förrådet, kontrollera att det är rätt brickor samt efter speldagens slut lägga tillbaka dem i sina kartonger och tillse att kartongerna återförs till förrådet.

Regelverk för Minibridge
SBF har fått önskemål om att ta fram ett regelverk för Minibridge, utöver det som idag redan finns för MiniBridge Cup (MBC).

Beslut:
TK har inte för avsikt att ta fram något separat regelverk för minibridge utöver det som redan finns för MBC. De klubbar som vill spela par- eller lagtävlingar i minibridge kan använda tillämpliga delar ur regelverket för MBC och kan även använda Ruter och/eller lagmodulen i BIT, men måste då vara noggranna med att välja alternativet < Inga mästarpoäng > eftersom minibridge inte är mästarpoänggrundande.

Däremot kan det vara lämpligt att i informationen om Minibridge ge förslag till upplägg som bridgelärare kan använda sig av vid tävlings-moment i sin utbildningsverksamhet. TK bollar den frågan vidare till UtbK.

Representationsklubb och regler för byten av sådan
I det generella regelverket står att spelare kan vara medlem i flera klubbar, men kan endast representera en (1) klubb. Det är till den klubb man önskar representera som medlemsavgiften erläggs och det är denna klubb som kommer att anges i SBF:s medlemsregister.
Vidare står det (på sidan 7) att klubbyte får göras endast en (1) gång per verksamhetsår, vilket inte är helt korrekt. Det korrekta är att klubbyte får ske högst en (1) gång under en och samma 12-månadersperiod (såvida inte synnerliga skäl föreligger).

Beslut:
Uppdras åt CRA att förtydliga det generella regelverkets skrivning under rubriken Representationsklubb (sidan 6) och under rubriken Klubbyte (på sidan 7) och därefter tillsända CWA det uppdaterade dokumentet.

20. Nästa möte

Nästa möte hålls via Teams i slutet av april.

21. Mötet avslutas

CRA avslutade mötet.