Lagkommissionens arbetsuppgifter och befogenheter

Dömande instans

A. LK är SBF:s högsta instans vad gäller att tolka och döma enligt gällande tävlingslagar samt att behandla och avgöra besvärsärenden rörande arrangörsinstansers (tävlingsledare, kommittéer, etc) och tävlingsutövares tillämpning av lagarna. Vad i detta avsnitt säges om tävlingslagar gäller även övriga av SBF utfärdade bestämmelser med direkt anknytning till lagarna.

B. I ärende där påföljden faller under LK:s avgörande, skall denna anges i samband med beslutet. I disciplinära frågor hänskjuts frågan till SBF:s Disciplinnämnd.

C. Ett beslut av LK fordrar absolut efterrättelse och kan ej överklagas. LK har dock full rätt att på eget initiativ ompröva tidigare LK-beslut samt att till förnyad behandling upptaga ärende, där LK finner att part vid hemställan om omprövning frambragt tillräckligt skäl.
Arrangör har rätt att fördela priser enligt preliminär resultatlista, oaktat överklagande till LK föreligger. Titlar och mästarpoäng skall dock fördelas efter den slutliga resultatlistan.

D. Det åligger LK att ta ställning också till förfrågningar utan aktuell anknytning. Även sådant LK-utlåtande är bindande för såväl frågeställaren som andra berörda (kan också gälla jämförliga fall).

E. SBF, varje SBF underställd organisation, tävlingskommitté och tävlingsledare samt, vad gäller besvärsärenden, även enskild spelare, har rätt att hänvända sig till LK enligt i detta avsnitt och i lagarna angivna linjer.

F. För utredning av ärende har LK full befogenhet vad gäller att infordra material och upplysningar.

G. På uppdrag av SBF:s styrelse kan LK åtaga sig att avgöra och döma även i andra frågor än vad ovan sagts. Vid sådant åtagande gäller LK:s utslag enligt C ovan.

H. Utöver vad i detta avsnitt angivits, faller under LK:s jurisdiktion endast ärenden där åtgärder, utfärdade tävlingsbestämmelser eller liknande, står i direkt strid med tävlingslagarna.

Rådgivande instans

I ärenden där LK enligt ovanstående avsnitt inte har beslutanderätt, kan LK efter hänvändelse från SBF, eller underställd organisation, fungera som rådgivande. Detta kan exempelvis ske vid tolkande av tävlingsbestämmelser (och som ej står i strid med lagarna - se H ovan), vid remissyttranden m m.

Närvarorätt vid tävlingsjurys sammanträde

A. Närvarande LK-ledamot äger, i fall där sådan ej är part, obeskuren rätt att bevista tävlingsjurys sammanträden och följa samtliga utredningar. När nämnda rätt föreligger, skall närvarande LK-ledamot kallas till juryns sammanträden.

B. LK-ledamöter kan, utöver vad som anges i A, också utses att ingå i en tävlingsjury. Dessa kommer vid eventuell senare handläggning i LK att ersättas av reserver.

Blanketter

Blanketter hittar du här.