Sammanfattning av Riksstämma 2021

Här kommer en sammanfattning över stämman, med förbehåll om att något är missat eller fel uppfattat. Fullständigt protokoll kommer när det är skrivet av Micke Melander och justerat av Robert Bäck och Björn Sörling.

Fredag 19 november samlades styrelseledamöter, personal, distriktsdelegater samt en del övriga inför en helg med Riksstämma och workshop på Scandic Örebro väst. Efter en gemensam middag höll Suzanne Lemborn en musikquiz skapad av Linnea Edlund.

Vinnarlaget med Peter Johansson , Mats Bud, Gunilla Langius, Björn Sörling, Kathrine Bertheau, Birgitta Lagnell och Rickard Olsson blev glada när de inkasserade 200 kr/lagmedlem att handla för på Bridgeförlaget.

Efter en natts sömn och lite frukost hälsade Martin Löfgren välkommen till Riksstämman 2021. Uppropet visade att samtliga distrikt och totalt 117 röster fanns representerade vid mötet. För första gången hölls Riksstämman som hybridmöte. Fyra styrelseledamöter, två ledamöter från DN, årets klubbledare och fyra distrikt medverkade digitalt via Teams.

Gösta Frödin valdes till mötets ordförande och Micke Melander fick i uppdrag att skriva protokoll.

Ekonomiska årsberättelser och verksamhetsberättelser gicks igenom i snabb takt och det var inte så mycket som diskuterades.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och man gick sedan vidare till Styrelsens förslag och motioner.

Styrelsens förslag

Förutom en del stadgeändringar fastslogs att SBF ska inleda arbetet med att tillsammans med schacket bilda ett tankesportförbund. Därigenom hoppas man på bl.a. större synlighet i media, samarbeten kring tankesportens inverkan på hälsa samt kanske en större tyngd i lobbyverksamhet gentemot myndigheter.

Riksstämmans långa diskussionspunkt blev sedan finansieringen av landslagen. Här diskuterades allt från att dela pengarna lika mellan lagen, sponsrade landslag, att distrikten kan vara med och stötta en del till sina eventuella landslagsspelare samt att höja medlemsavgiften med 20 kr.
När alla sagt sitt och röken hade skingrat röstades för styrelsens förslag där Stockholm reserverade sig mot beslutet. Förslaget innebär att i första hand det öppna- och damlaget fullfinansieras vid mästerskap medan klasserna veteran och mixed bidras med startavgift och tröjor, men kan få ytterligare stöd om ekonomin så tillåter. Här lämnas en brasklapp om att hela beslutet och dess innebörd bör läsas i riksstämmoprotokollet för korrekt tolkning.

Motioner

Fem motioner var inlämnade.

Motion ett, en motion från en medlem ang att ta bort förbundets forum avslogs. Man ska dock kika på om moderatorer utanför styrelse och anställda kan utses samt se över om man kan lägga in en knapp för anmälan av inlägg på samma sätt som fanns i forum på den tidigare hemsidan.

Motion två behandlade att ett distriktsförbund inte ska få konkurrera med klubbar om tävlingar avslogs. Förbundet lägger sig inte i distriktens/klubbarnas kalendrar mer än att man rekommenderar dagar för SM-kval och har ett sista datum för dessa tävlingar.

Motion tre gällde önskan om att ändra regelverket för Allsvenskan så att spelare kan spela DM i det distrikt där de bor och spelar till vardags avslogs.
TK kommer däremot att se över regelverket för SM och titta på att distrikten ska kunna få mandat att undanta vissa spelare från regeln att ett DM ska vara endera öppet eller stängt. På så sätt ska distriktet kunna tillåta att utvalda spelare kan spela om DM trots att de är medlem i annat distrikt p.g.a. allsvensk representation.

Motion fyra var en önskan om att SBF ska prioritera funktionaliteten att skicka e-post via BIT till medlemmar som enbart är stödmedlem i någon av distriktets klubbar. På förbundsnivå finns inte begreppet stödmedlemmar och därmed inte heller någon matrikel eller sorteringsordning för en sådan grupp i förbundets system. Att implementera en sådan lösning under hårt hållen budget är för närvarande inte möjligt. Motionen avslogs men har lagts in i listan för önskemål i BIT utan omedelbar prioritering. En tillfällig lösning för klubben är att själv lägga till adresser i utskicken.

Motion fem var en önskan om att man fritt ska få spela DM i ett distrikt och tidigare eller senare spela SM-kval med någon annan i ett annat distrikt. Motionen avslogs utan större diskussion.

Verksamhetsplaner och Budget

Verksamhetsplaner och budget för åren 2022-2024 gicks igenom.
Styrelsen har arbetat fram en grund för en strategiplan där de fem målen är:
1. Engagemang
2. Stolthet
3. Synlighet
4. Tävlingar för alla
5. Rekrytering

Stämman godkände styrelsens förslag och röstade även för en oförändrad medlemsavgift de två kommande verksamhetsåren.

Val

Martin Löfgren (Norrköping) blev enligt enhälligt beslut vald till ordförande för två år.
Carl Ragnarsson (Linköping) Krister Ahlesved (Stockholm), Linnea Edlund (Uppsala) och Rolf Scherdin (Gävle) omvaldes för två år.
Eva Abragi (Stockholm) valdes in som ordinarie ledamot efter att ha varit suppleant under två år.
Richard Olsson (Bjärred) och Birgitta Lagnell (Göteborg) valdes in som nya ledamöter.
Mia Breding (Östersund) och Tor-Björn Bohman (Ängelholm)
nyvaldes som suppleanter.
Mårten Gustawsson omvaldes till sakrevisor med Börje Dahlberg som suppleant.

Till valberedning valdes Zennica Hammar, Robert Bäck och Dan Nilsson. Jerry Mähler valdes till suppleant

Årets klubbledare

Jerry Mähler från Sollefteå BK blev årets klubbledare 2021.
Se separat artikel här

Jannersten-stipendiet

Jannerstenstipendiet delas ut till någon som har gjort och förväntas göra förtjänstfulla insatser för att främja svensk bridges utveckling och där insatser för yngre spelare prioriteras.
Många kan nog utan ytterligare ledtrådar gissa vem stipendiet delades ut till..
Se separat artikel här

Förtjänsttecken i Guld

Förtjänsttecken i guld delades ut till Linnea Edlund.
Se separat artikel här

Avtackningar

Kathrine Bertheau, Eva Andersson och Simon Granath tackades för sina två år i styrelsen.

Gösta Fredin tackades för väl utfört arbete som riksstämmans ordförande.

Avslutning

Gösta Frödin förklarade stämman avslutad och det kunde intas lunch innan det var dags för workshops.

Workshops

Vid helgens Workshops delades deltagarna in i sex grupper som under lördag e.m. och söndag skulle besöka sex olika grupper. Fem av grupperna följde styrelsens strategiplan.

  1. Engagemang
  2. Stolthet
  3. Synlighet
  4. Tävlingar för alla
  5. Rekrytering

Den sjätte gruppen behandlade det pågående projektet LiveBridge.

Varje grupp hade en timme på varje station och har nu gjort medskick till styrelsen som utifrån helgens arbete kommer att jobba med att utforma den slutliga strategiplanen. Redovisning av grupperna kommer separat när grupperna har sammanställt och lämnat ifrån sig sina redovisningar.

SOS Junior


Efter den första stationen samlades man i helgrupp för att höra Juniorkommitténs Eva Abragi som framförde allvaret i bristen på juniorer. Helgens mest tänkvärda ord fick vi med oss, de lyder: En ideell organisation är aldrig mer än en generation ifrån sin egen undergång… tänk på det när ni funderar på distriktets och klubbens framtid.

Här presenterade sig även nyanställda Sigrid Svensson som kommer att jobba med att stötta klubbar och distrikt med rekryteringsarbetet.

Sigrid och Eva efterlyser klubbar och enskilda medlemmar som är intresserade och sugna på att jobba med juniorer för samarbeten, hör av er till ssv@svenskbridge.se eller jk@svenskbridge.se

Seniorprojektet


På söndag morgon presenterade sig gruppen som arbetat med senior och pensionärsprojektet sedan det startades i januari 2020.
Gruppen består av Birgitta Lagnell (Göteborg), Ann-Katrin Vikström (Skellefteå) Anders Nordberg (Bunkeflostrand) och Birgitta Langius (Stockholm).
Projektets syfte är att fler seniorer och pensionärer ska spela bridge som medlemmar i SBF. På grund av pandemin har de arbetat i det dolda, men är en av förbundets mest aktiva grupper och har haft 30-talet digitala möten.

De håller bland annat på med ett intressant arbete genom kontakter med Polen ang forskning som behandlar hur bridge hjälper till att fördröja sjukdomen Alzheimer
Gruppens presentation kan ni ladda ned här

Gruppen vill att samtliga distrikt och klubbar utser en person som har gruppen seniorer som sitt ansvarsområde och som gruppen kan föra dialog med, ta gärna upp det på ert nästa styrelsemöte.