Protokoll Riksstämma 211120

Protokoll fört vid Svenska Bridgeförbundets Riksstämma den 20 november 2021 på Scandic Väst Hotell i Örebro.

Vid Riksstämman deltog 68 medlemmar där merparten utgjordes av distriktsförbundens valda delegater. Samtliga 21 distrikt var representerade vid Riksstämman, varav fyra digitalt.

1. Öppnande, upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd.

Martin Löfgren inledde med att hälsa alla välkomna till 2021 års Riksstämma och förklarade densamma för öppnad efter att ha berättat kort om de två år som gått och som präglats av den pandemi som tvingat fram omprioriteringar och nydanande arbetsinsatser av styrelse, anställda och bridgearbetare runt om i landet.

Beslutades: Att fastställa den totala röstlängden om 117 röster som fördelades på 28 röstberättigande distriktsdelegater.

2. Föredragningslistans godkännande.

Beslutades: Att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägget att §16 övriga ärenden flyttas ned i föredragningslistan och blir näst sista punkt.

3. Val av ordförande vid stämman.

Beslutades: Att välja Gösta Frödin, Värmland-Dals Bridgeförbund, till ordförande vid Riksstämman.

4. Val av sekreterare vid stämman.

Beslutades: Att välja Micke Melander, SBF:s kansli, till sekreterare vid Riksstämman.

5. Val av två justeringspersoner att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.

Beslutades: Att välja Björn Sörling, Ulricehamn, och Robert Bäck, Göteborgs BF, som justeringspersoner.

6. Stämmans behöriga utlysande.

Micke Melander redogjorde för hur stämman blivit utlyst per den 15 december, 15 september och 10 oktober.

Beslutades: Att Riksstämman förklaras behörigt utlyst i stadgeenlig ordning.

7. Verksamhetsberättelser.

Beslutades: Att lägga verksamhetsberättelsen för 2019-2020 till handlingarna.

Beslutades: Att lägga verksamhetsberättelsen för 2020-2021 till handlingarna.

8. Resultat- och balansräkningar 2019-2020 och 2020-2021.

Suzanne Lemborn redogjorde för det genomgripande arbete som utförts med att lägga om redovisning, bokföring och uppföljning i förbundet. I detta arbete har ingått införandet av ny kontoplan, kostnadsställeredovisning samt tydliga ansvarsområden med åtföljande attestrutiner, budgeterings- och uppföljningsansvar.

Rolf Scherdin redogjorde därefter för det ekonomiska utfallet med betoning på de viktigaste parametrarna och hur dessa påverkats av pandemin. Mest iögonenfallande är att en prognostiserad stor förlust för året 2020-21 vänts till en stor vinst främst genom statliga bidrag (korttidsarbete och omställningsstöd) och att IT-kostnaderna för första gången på många år hållits under budgeterad nivå genom strikta prioriteringar och kontroll.

Beslutades: Att godkänna styrelsens förslag till resultat- respektive balansräkning för 2019-2020 och 2020-2021 och lägga dem till handlingarna.

Beslutades: Att den uppnådda vinsten 2020-2021 om 457 TKR tillförs förbundets egna kapital.

9. Revisions- och sakrevisionsberättelser.

Beslutades: Att lägga de båda verksamhetsårens revisions- samt sakrevisionsberättelser till handlingarna.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslutades: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019-2020 och 2020-2021 i enighet med revisorernas förslag.

11. Ärenden som styrelsen önskar behandlade på stämman.

Styrelsen hade fört fram tre frågor för beslut av Riksstämman. Dessa var:

1. Stadgeändringar
2. Bildande av Tankesportförbund
3. Finansiering av landslag

Stadgeändringar
Tre olika paragrafer av stadgarna önskades förändrade. Det första ändringsförslaget rörde att det till valberedningen ska väljas en suppleant, som kan träda in om en ordinarie medlem skulle falla från, detta för att tillse att valberedningen alltid kan bestå av tre ledamöter. Det andra ändringsförslaget baserades på en motion från föregående Riksstämma om att ändra framtagandet av förbundets röstlängd för att ge små distrikt större inflytande. Det tredje förslaget gällde modifieringar av de stadgar som reglerar Disciplinnämnden.

Beslutades: Att ändra stadgarna likalydande med utskickat förslag med en korrigering; att välja tre ”ledamöter” (inte tre ”personer”) samt en suppleant.

Bildande av Tankesportförbund
Micke Melander redogjorde för bakgrunden bakom det i möteshandlingarna bilagda förslaget att bilda ett Tankesportsförbund tillsammans med i första hand Sveriges Schackförbund.

Beslutades: Att ge kommande styrelse mandat att bilda och ingå i ett Tankesportförbund.

Finansiering av landslag
UK Martin Löfgren redogjorde för bakgrunden till det presenterade förslaget. Grunden är förbundets försämrade ekonomi och intention att prioritera i första hand breddrelaterade aktiviteter (främst rekrytering). Att sända fyra landslag (juniorerna i detta sammanhang oräknade) med full finansiering (startavgift, resa, mat…) är för kostsamt, och landslagen har med sina framgångar gjort det mer till regel än undantag att alla fyra kvalificerar sig till VM.

Det är styrelsens önskan att fullt finansiera alla landslag, men då kostnaderna behöver minskas var förslaget att snarare prioritera att fullt finansiera färre lag (främst öppna- och damklassen) än att ”tillgripa osthyveln” och ge begränsade bidrag till alla. Förslaget var att stämman skulle ge mandat till styrelsen att besluta om detta utifrån vid varje tidpunkt rådande ekonomisk situation. Detta går emot stämmobeslut från 2011 och 2019 om att finansiera veteranlag (2011) respektive mixedlag (2019) enligt samma principer som övriga icke-juniorlandslag.

Förbundet/UK hade också jämfört med andra länder där flera, t ex Norge, också fullt finansierar färre klasser, något som också går igen utanför Norden, med undantag för de allra största förbunden.

Den diskussion som följde var en av de längsta i Riksstämmans historia med ett c:a 50-tal inlägg. Några stämmor höjdes för att kvarhålla likabehandlingsprincipen för alla fyra klasser, en stämma förespråkade att fullt finansiera alla fyra klasser och ta konsekvensen i en ökad budget i form av ökad medlemsavgift och/eller höjd spelavgift.

Ett par distrikt framförde dessutom en vilja att ställa upp och hjälpa icke fullt finansierade lag med medel till landslagsuppdrag av spelare från dessa distrikt.

Beslutades: Stämman beslutade i linje med styrelsens förslag, dvs att ge styrelsen och UK mandat att finansiera landslag efter egen bedömning och utifrån vid varje tidpunkt rådande ekonomiska läge. Där det kan ske ska målet vara att fullfinansiera alla landslag. Om budgetmedel inte finns för detta prioriteras öppen- och damklass. Det ska betonas att juniorklasserna inte berördes i förslag eller diskussion.

Reservation: Christina Truuberg, Stockholms Bridgeförbund, reserverade sig mot beslutet. Stockholms Bridgeförbund anser att lika finansieringsprinciper borde råda kring alla icke-juniorlandslag Sverige skickar till ett mästerskap.

12. I stadgeenlig tid inkomna motioner.

Totalt fem motioner hade inkommit i stadgeenlig tid och behandlades av riksstämman.

1. Lägg ned forum på www.svenskbridge.se
Beslutades: Att bifalla styrelsens förslag till avslag till motionen med kommentar från styrelsen om att förbättringar av funktionen ska utredas, t.ex. så att medlemmar enkelt ska kunna anmäla inlägg som man anser bryta mot gängse forumregler och att utvidga moderatorgruppen till att även omfatta personer som inte är med i styrelse eller är anställda.

2. DFB ska inte få konkurrera med klubbar om tävlingar
Beslutades: Att bifalla styrelsens förslag till avslag då detta är en inre angelägenhet som ska behandlas och lösas mellan klubbar och distrikt. Denna princip har tidigare tagits upp och förankrats vid tidigare stämmor.

3. Ändra regler för vem som får spela för ett lag i allsvenskan
Beslutades: Att avslå motionen, men med tillägg från TK som avser att ändra reglementet kring SM-tävlingar så att distrikt ska kunna godkänna (även från fall till fall) att par som representerar annat distrikt, men är lokalt aktiva, ska kunna tävla om DM-titlar.

4. Att kunna registrera medlemmar stödmedlemmar för klubb > BIT
Beslutades: Att anse motionen besvarad i och med att denna frågeställning tagits med på IT:s planeringslista, men inte är en omedelbart prioriterad åtgärd.

5. Möjlighet att spela SM och DM med olika partners
Beslutades: Att avslå motionen.

13. Kommittéernas verksamhet och planering
Martin Löfgren föredrog kort förbundets verksamhetsplanering.

Beslutades: Att godkänna styrelsens förslag till Verksamhetsplan.

14. Styrelsens budget för löpande verksamhetsår och kommande två verksamhetsår.

Budgetförslagen föredrogs av ekonomiansvarige Rolf Scherdin som berättade hur olika intäkter och kostnader påverkar förbundets ekonomi. Framförallt intäktssidan är mycket svår att förutse i spåret av pandemin, såväl vad gäller medlems- som spelavgifter.

Det ska framhållas att hittills inbetalda medlemsavgifter understiger fjolårets med c:a 900 medlemmar något som gör att den framlagda budgeten måste följas upp kontinuerligt och åtgärder kan komma att behöva vidtas. Då kostnaderna är hårt kontrollerade kan istället en spelavgiftshöjning komma i fråga om inte intäkterna når upp till det budgeterade. Antalet speltillfällen motsvarar dock hittills det som antagits i budgeten.

Beslutades: Att godkänna styrelsens förslag till uppdatering av innevarande år och kommande två verksamhetsår.

15. Medlemsavgifter för påföljande två verksamhetsår.

En längre diskussion genomfördes redan under §11.3 där Peter Johansson, Dalarna, yrkade på en höjning av såväl medlems- som spelavgift; detta för att uppnå en balanserad budget även med samtliga landslag fullt finansierade. Frågan avhandlades dock under denna §15.
Bobo Jovic, Halland, föreslog en automatisk indexbaserad mindre höjning varje år.

Stämman gick dock på styrelsens förslag om oförändrad medlemsavgift. En eventuell ändring av spelavgifterna är styrelsens beslut att fatta om så krävs.

Beslutades: Att godkänna styrelsens förslag, att medlemsavgiften för 2022-2023 och 2023-2024 ska vara oförändrade 280 kronor till SBF.

16. Fastställande av antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter under kommande mandatperiod.

Beslutades: Att fastställa antalet ordinarie styrelseledamöter till sju, en ökning med en, och antalet suppleanter till två, oförändrat.

17. Val av ordförande i Svenska Bridgeförbundet.

Beslutades: En enhällig riksstämma valde Martin Löfgren, Norrköping, till ordförande i Svenska Bridgeförbundet.

18. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades: Att omvälja Carl Ragnarsson, Rolf Scherdin, Krister Ahlesved och Linnea Edlund som ordinarie styrelseledamöter.

Beslutades: Att via nyval välja Eva Abragi, Birgitta Lagnell och Rickard Olsson som övriga ordinarie styrelseledamöter där den förstnämnde går från suppleant till ordinarie från föregående styrelse.

19. Val av styrelsesuppleanter.

Beslutades: Att välja Mia Breding och Tor-Björn Bohman som suppleanter.

20. Val av revisor och sakrevisor.

Beslutades: Att omvälja revisionsbyrån Grant Thornton som revisorer.

Beslutades: Att omvälja Mårten Gustawsson som sakrevisor och Börje Dahlberg som sakrevisorssuppleant.

21. Val av valberedning.

Beslutades: Att välja Zennica Hammar, Gävleborg (omval) samt Dan Nilsson, Skåne och Robert Bäck, Göteborg (bägge nyval) till valberedning.
Som suppleant, i det fall frånfälle sker, valdes Jerry Mähler, Ångermanland. Detta val var i enlighet med de under §11 ändrade stadgarna.

22. Årets klubbledare.

MK via förbundsordförande Martin Löfgren presenterade och utdelade priset till årets klubbledare till Jerry Mähler, Sollefteå BK och Ångermanlands BF.

23. Jannersten-stipendiet.

Per Jannersten, som representerade stipendiegrundande Jannersten Förlag, kallade fram Lars Nilsson från BK S:t Erik, Stockholm, för att tilldela honom stipendiet.

Per kunde berätta om, och berömma Lars för, hans berömvärda insatser för svensk bridge i allmänhet och juniorbridge i synnerhet, vilket pågått i många år. Per påpekade dock att stipendiet inte är ett tack för gjorda insatser så mycket som att uttrycka en förväntan om kommande.

Efter det att Lars tilldelats en check om 10.000 kr höll han ett tal där han dels förklarade hur överväldigad och överraskad han blivit att han fått stipendiet, dels förklarade att han omedelbart ger pengarna till Juniorkommittén med en öronmärkning: att användas specifikt för arbete med de yngsta juniorgrupperna.

24. Övriga ärenden.

Lars Lundqvist, sammankallande i den avgående valberedningen, yrkade på att Riksstämman skulle besluta om att valberedningen ska ha närvarorätt i styrelsemöten. Detta för att löpande kunna följa styrelsens arbete för att bättre kunna göra förbereda sig inför kommande Riksstämmor.

Beslutades: Att styrelsen har mandat att finna arbetsformer och internt inbjuda vilka man anser bör deltaga vid olika möten.

Martin Löfgren tog till orda och avtackade i tur och ordning Kathrine Bertheau, Simon Granath och Eva Andersson som på förtjänstfullt sätt arbetat i den avgående styrelsen.

Med dessa avtackningar klara, kallades Linnea Edlund till dataskärmen för att via länk och under starka applåder tilldelas Förbundets Förtjänsttecken i Guld. Linnea tilldelades förtjänsttecknet för många års gedigna arbetsinsatser på klubb- och distriktsnivå, men främst för de ”extraordinära” insatser hon gjort under pandemin, speciellt i samband med den onlinebridge som medfört att medlemmar kunnat bedriva sin tankesport, men också bidragit till klubbars och förbundets ekonomier.

25. Riksstämmans avslutande.

Martin Löfgren tackade stämman för förtroendet att under ytterligare en tvåårsperiod få leda styrelsens och förbundets arbete. Martin poängterade att vi, när pandemin ser ut att gå mot sitt slut, alla ser vikten av sin roll i att stärka Svenska Bridgeförbundet, och att nyttan av de workshops som åtföljer stämman beror på delegaternas aktiva medverkan.

Därefter avtackades Gösta Frödin, som med säker hand sätt styrt Riksstämman i mål på nästan utstakad tid, med en bukett blommor.
Gösta tackade därefter alla för visat förtroende och intresse samt förklarade 2021 års Riksstämma för Svenska Bridgeförbundet avslutad.

Vid protokollet Ordförande

Micke Melander Gösta Frödin
Justeras Justeras

Björn Sörling Robert Bäck
Justeras Justeras