Minnesanteckningar TK-möte januari 2019

Minnesanteckningar vid möte med Svenska Bridgeförbundet, tävlingskommittén, Örebro 11-12 januari 2019

PDF-fil för utskrift | Tidigare minnesanteckningar TK

Närvarande:

Kommitté: Carl Ragnarsson(CRA), Christer Grähs(CGR), Ryszard Sliwinski (RSL), Henrik Johansson(HJO), Tommy Andersson(TAN)
Personal: Thomas Winther(TWI), Carina Wademark(CWA).
Under några av punkterna även Tomas Brenning(TBR), Johan Grönkvist(JGR), Micael svensson(MSV) och Micke Melander(MME).

1. Nya MP-Regler

TBR hade tagit fram exempel för att v hur de nya formler för mp som togs fram under novembermötet slog ut. Formlerna korrigerades något och TK är nu nöjda med underlaget. De nya MP-reglerna kommer att tas i bruk när mp-beräkningen flyttats in i BIT, tidigast fr.o.m. 1 juli 2020.

Grundläggande sammanfattning av de nya MP-reglerna för bronspoäng:

• 1/4 av paren får bronspoäng
• För upp till 50 par är formlerna identiska med i dag, dvs vinnaren får 2x antal par
• Vid fler än 1000 par får vinnaren 0,1 bronspoäng extra per par
• Beräknade bronspoäng avrundas till heltal på matematiskt korrekt sätt

Övriga detaljer:

• En extra gräns för dämpning har införts jämfört med TK-mötet i november 2018
• Gränserna för de olika dämpningarna är 50 - 250 - 500 - 1000
• Varje par ovanför gränsen ger extra bp till vinnaren 1 - 0,5 - 0,25 - 0,1
• Övriga poäng beräknas enligt ACBL-metod beskriven senare i detta dokument

För detaljer och exempel se: Detta dokument

Grundläggande sammanfattning av de nya MP-reglerna för silverpoäng:

• 1/4 av paren får silverpoäng
• Inga bronspoäng delas ut i silvertävlingar
• Taket för antal utdelade silverpoäng tas bort
• En ny formel har tagits fram för beräkning av silverpoäng
• Utdelningen av silverpoäng baseras numera på antal par och antal brickor
• Beräknade silverpoäng avrundas till en decimal på matematiskt korrekt sätt

Övriga detaljer:

• Silverpoäng delas inte längre ut baserat på 1 (=mig själv), inte heller antal par man mött, och inte heller antal par man inte har mött
• Faktorn för antal par upp till 40 är 0,5
• Faktorn för antal spelade brickor är 0,3
• Gränser för dämpning av antal par är 40 80 120 160
• Varje par ovanför gränsen ger extra sp till vinnaren 0,4 0,3 0,2 0,1
• Övriga poäng beräknas enligt ACBL-metod beskriven senare i detta dokument

För detaljer och exempel se: Detta dokument

Grundläggande sammanfattning av de nya MP-reglerna för guldpoäng:
Samma som silver, men konverterat till guld.

• Guldpoängen blir automatiskt med två decimaler eftersom silverpoängen redan är avrundade till en decimal.
• Alla 1/4 av paren som får mästarpoäng får det i form av guldpoäng med decimaler.

För detaljer och exempel se: Detta dokument

Beslut: Nya MP-regler införs när nya systemet i BIT är implementerat. Tidigast fr.o.m. 1 juli 2020

2. Superettan

Formerna för en ny division i allsvenskan diskuterades. En superetta kommer att införas fr.o.m säsongen 2020/2021. Resultatet vid allsvenskan 2019 ligger därmed till grund för det nya seriesystemet och förutsättningarna för upp- och nedflyttning mellan serierna ser annorlunda ut. De exakta förutsättningarna presenteras innan första omgången startar år 2019.
Beslut: En superetta införs fr.o.m. säsongen 2020/2021.

3. Allsvenskan 2019

En preliminär serieindelning togs fram och förslag till arrangörer för sammandrag i allsvenskan 2019 diskuterades. När samtliga lag för div 3 är kända slutför JGR serieindelningen samt tillfrågar lämpliga arrangörer. Senast 1 april läggs de preliminära serierna ut publikt i BIT. Lagen får ca en månad på sig för synpunkter därefter fastställs serieindelningen. JGR tar kontakt med föreslagna arrangörer och fastställer att de kan genomföra sammandragen.

4. Föregående möte - Åtgärdslista

Åtgärdslista från novembermötet gicks igenom.
Det som återstår att göra följs regelbundet upp av CWA.

5. Arrangörer SM Lag, semifinaler 2019

JGR får i uppdrag att kontakta tänkta arrangörer för SM lag, semifinaler 2019 för att säkra att de kan genomföra ett semifinalheat.

6. Checklista Allsvenskan

Det togs fram en arbetsgång och checklista för Allsvenskan 2019. JGR är huvudansvarig och delegerar. En önskan från TK är att Tommy Andersson arvoderas för att sköta IAF:en, inkl skapandet av Ruterfiler till arrangören.

7. Checklista SM Lag

Det togs fram en arbetsgång och checklista för SM Lag 2019. JGR är huvudansvarig och delegerar. En önskan från TK är att Tommy Andersson arvoderas för att sköta IAF:en i SM lag, semifinalerna, inkl skapandet av Ruterfiler till arrangören.

8. Sanktionsansökan guld

En ansökan hade inkommit från Trosa BK för guldstatus vid deras återkommande långfredagstävling.
Beslut:Tävlingen godkänns för sanktion. CWA meddelar arrangören.

En förfrågan hade inkommit från GBF som ev vill spela en lagtävling med guldstatus i Göteborg samtidigt som finalen i SM-lag spelas. Det råder inte något sanktionsförbud under helgen och om kriterierna för guldtävling uppfylls kan en ansökan kan skickas in.
Beslut: CGR meddelar arrangören att en ansökan för TK att ta ställning till kan skickas in.

TK önskar ett digitalt formulär för ansökan om guldsanktion.
Beslut:CWA tar med till BIT-möte och lägger in det som ett önskemål.

9. DTL-träff

Program till DTL-träff 12-13 oktober 2019 fastställdes.
Beslut: CWA beställer en inbjudan till träffen från MME.

10. Inbjudan JSM Lag

Juniorkommittén har tagit fram en inbjudan till JSM lag för TK att ta ställning till.
Beslut:Inbjudan godkändes av TK

11. ACBL

MME har fått en förfrågan från ACBL om att uppskatta spelstandard på de svenska spelare som finns i deras register inför seedning vid amerikanska nationals. Då de har satt tydliga kriterier för uträkning är det ett relativt enkelt arbete.
Beslut: CWA gör uträkningen på sin fritid och skickar den för översyn innan den returneras till ACBL.

12. Preliminära spelprogram

Datum för allsvenska, SM-finaler, SM Lag etc finns framtaget t.o.m. 2031. TBR har datumen och kommer att lägga in dem i BIT.

13. Samarbete med Funbridge

TK har flera gånger tidigare fått frågan angående samarbete med Funbridge för spel om mp på internet och tackat nej, senast vid mötet i november och då det avsåg spel med och mot robotar. Det nej som lämnades åtföljdes av förklaringar om att fusk etc är omöjligt och man önskade att TK tog det ytterligare en runda.
Beslut: Nej, TK vill inte dela ut mp vid robotspel på internet.

14. Nästa möte

Telefonmöte i april/maj