Protokoll möte SBF 22-23 maj

Protokoll fört vid hybridmöte med Svenska Bridgeförbundets förbundsstyrelse mellan den 2021-05-22 och den 2021-05-23. Mötet ägde rum på Scandic Grand Hotel i Örebro och några deltagare anslöt via Microsoft Teams (MT).

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Rolf Scherdin (RSC), Linnea Edlund (LED), Krister Ahlesved (KAH), Eva Abragi (EAB), Kathrine Bertheau (KBE) och Simon Granath (SGR) (MT). SGR deltog ej § 236 samt § 245 – § 248.

Övriga:
Mårten Gustawsson, sakrevisor. Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME) (MT), personalen. MME deltog ej delar av § 237.

I övrigt:
Johan Grönkvist (JGR), Gunnel Hahne (GHA), Micael Svensson (MSV) Thomas Winther (TWI) och Carina Wademark (CWA) (MT), deltog delar av § 236 och § 237.

Protokollet omfattar § 222 – § 248.
MT avser att de anslöt digitalt.

§ 222. Mötets öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 223. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande.

§ 224. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§ 225. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordföranden utse CRA till justeringsperson för protokollet.

§ 226. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§ 227. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och justerades.

§ 228. Per capsulam-beslut

Protokoll från styrelsesammanträde 2021-02-17
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

Andreas Westman ny ordförande i DN
Beslutades: Att från och med 21-03-10 tillsätta Andreas Westman som ny ordförande i DN.

§ 229. Rapport MK

MLÖ rapporterade att den viktigaste frågan som just nu finns på MK:s bord är Livebridgeprojektet och uppstarten av normal klubb- och distriktsverksamhet. Andra aktuella frågor är återstart av rekryteringskedjan, konkretisering av undergrupper, bildandet av redaktionskommitté för tidningen Bridge, uppdatering av klubbfunktionärshandboken samt utbildningar av funktionärer.

Senior-/Pensionärsgruppen är nu i fullt aktivt arbete. Gruppen väntar på att verksamheten ska komma igång efter pandemin för att kunna omsätta sina projektidéer i konkret handling.

KBE rapporterade att MAK (Marknadsföringskommittén) har dragit igång sitt arbete och arbetar med målgruppsanalys. Förutom detta bör info.svenskbridge.se uppdateras och en uppstädning har gjorts av vårt Youtubekonto. MAK tittar också på hur SBF bättre kan arbeta med marknadsföring och utnyttjande av våra landslag vid internationella tävlingar.

Från verksamhetsstöds sida ser man klubbfunktionärshandboken som en av de centrala delarna och målet är att den ska uppdateras under senare delen av 2021 och vi hoppas kunna få till tre ”högstatus”-grupper inom våra klubbar, Tävlingsledare, Bridgelärare och klubbledare.

MLÖ rapporterade vidare att flera klubbar hört av sig angående I-medlemskap. De medlemmar som erhållit ett sådant gällande säsongen 2020-21 (dvs blivit I-medlemmar efter 1 januari 2020) har inte fått någon reell chans att spela tävlingsbridge, och man har därför önskat att I-medlemskapet för dessa ska förlängas och gälla även spelåret 21-22. MK och AU beslutade att tillmötesgå detta önskemål. Beslutet berör ca 750 medlemmar. Den uteblivna intäkten för förbundet är dock svårberäknad eftersom den beror på hur många av I-medlemmarna som skulle betala ordinarie medlemsavgift för år 21-22. Om det vore 100% skulle intäktstappet bli 280 kr per medlem, dvs c:a 210 000 kr, men i verkligheten är det mellan 30 och 60% av I-medlemmar som betalar medlemsavgift ett normalår och man bedömer det som svårare än vanligt att knyta I-medlemmar till klubbar och förbund efter pandemin.

Diskussion fördes också om Nybörjarträffen och dess eventuella final.

Vidare fördes diskussion om vi ska försöka premiera och lyfta upp profiler inom Svensk Bridge som kanske redan fått alla förtjänsttecken som går att få och på vilket sätt det skulle kunna göras.

MK noterar att inga nomineringar ännu skickats in för årets klubbledare. Tiden för nomineringar går dock ut den 30 juni.

Diskussioner fördes också kring huruvida tidningen Bridge nästa år borde ha ett nummer som är dedikerat till nybörjare och som kan särtryckas i överupplaga och fungera som välkomstinformation under några år.”

Beslutades: Att låta MK se över om vi på något sätt kan ordna någon form av ceremoni vid Bridgefestivalen/riksstämman, där tänkbara kandidater bjuds in och premieras.

Beslutades: Att ta bort rutan rekrytering ur organisationsschemat och att detta ansvar flyttas till ”verksamhetsstöd”.

Beslutades: Att återgå till normal utgivning av tidningen 2021/2022, om inte medlemsantalet kraftigt sjunker och det måste göras ytterligare besparingar.

Beslutades: Att tidningen Bridge inte längre ska skickas ut till medlemmar som har postadress utanför Sverige. Dessa ska dock få e-postmeddelande om var tidningen kan läsas digitalt. De enda undantagen är de klubbar som är anslutna till förbundet och har medlemmar, för närvarande två till antalet där den ena är på Mariehamn, Åland och den andra på franska Rivieran.

Beslutades: Att TK får i uppdrag att planera för genomförandet av finalen i SM Par Nybörjare 2021, också ifall antalet finalpar blir färre än normala 24 samt även besluta om det antal par som är minimum för att finalen ska spelas.

Beslutades: att MK tar fram förslag till TK beträffande Nybörjarträffen 2021/2022

§ 230. Rapport JK

EAB rapporterade att ingenting förutom möten med JK har genomförts sedan förra styrelsemötet. JK arbetar dock vidare med att om möjligt genomföra JSM vid Falkenbergsveckan i juni och ett riksläger såväl hösten 2021 som våren 2022. Ett annat aktuellt projekt på JK:s bord är arbetet med mentorer till juniorer. Syftet med mentorsprojektet är att hjälpa nya juniorer att bli bättre bridgespelare och att motivera ofta ”ensamma” juniorer att fortsätta.

EAB rapporterade också om uppföljning av rutiner ur belastningsregistret, och som på grund av. GDPR-förordningen inte får sparas. Vi ska titta på utdraget och sedan bokföra i en fil att det är visat samt namn, MID och datum. Därefter ska utdraget raderas/förstöras.

Diskussion fördes kring att sammanställa ”en-att-göra-lista” kring åtgärder som medlemmar kan göra för att föra bridgen framåt och kan leda till ökad rekrytering/bibehållande av medlemmar. Ex. frågan om mentorer.

§ 231. Rapport TK

CRA rapporterade att det har varit mycket arbete för TK med nya regelverk då allt flyttat online det senaste året och att mycket arbete återstår.

En mycket aktuell fråga är TK:s roll vad gäller återstart av bridgeklubbar som inte är helt klarlagt. TK kommer dock ägna frågan tid under höstens DTL träff 21 augusti med workshops om återstart tillsammans med MK. Målsättningen är att program och inbjudningar ska vara utskickade i början på juni.

CRA fortsatte med att Onlinesvenskan är på väg att spelas klart och att konceptet har uppskattats av deltagarna som substitut för Allsvenskan. Onlinesvenskan har spelats på BBO till största delen. Planen för allsvenskan 2021 är att tävlingen åter ska kunna spelas live.

SM Lag Open har färdigspelats och även den tävlingen med semifinaler på BBO och final online på RealBridge.”Ebenius Crew” med Fredrik Nyström, Leif Bremark, Frederic Wrang, Antonio Palma, Dennis Bilde Cilleborg och Emil Jepsen vann årets upplaga av SM Lag Open.

Även Svenska Cupen har stängts för anmälan och allt är klart för omgång ett. 173 lag kom till start en minskning med nästan 200 lag.

TK arbetar fortsatt med att ta fram ett digitalt Fair Play-system. TK granskar just nu den norska modellen för att se vad som kan adopteras.

TK har beslutat att en Sista Chansen-tävling kommer att arrangeras online i samtliga SM-par discipliner och att Sista Dansen (till SM Par Mixed), som normalt spelas på tisdagen i Bridgefestivalen, ställs i år in. Detta gäller oavsett ifall det blir en Bridgefestival live eller en onlineversion.

Tilläggsbestämmelser för SM-tävlingarna har tagits fram och publicerats.
För den händelse det beslutas att Bridgefestivalen inte arrangeras live, kommer samtliga par-discipliners SM-finaler att genomföras online på Real Bridge och på samma datum som vid livespel. Också SM Lag Mixed (17-18 juli) och SM Lag Veteran (24-25 juli) genomförs online på Real Bridge.

CRA avslutade sin rapportering med att konstatera att ett 20-tal andra aktuella frågor har verkställts i TK, med allt från sanktioner för guldpoängansökning till justeringar av MP-regelverk och uppdateringar av exempelvis inläsning av resultat i Ruter för rapportering av tävlingar från RealBridge. TK är av uppfattningen att även då bridge-Sverige återgår till livebridge, kommer onlinetävlingar att finnas kvar, detta kan vara en svår fråga för mindre klubbar att lösa och något som vi måste fundera över för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter och att framför allt spelarna får vad de vill ha.

Beslutades: Att TK/MK funderar vidare över förslaget om mentorssimultan.

§ 232. Rapport DN

DN har utrett och beslutat i ett komplicerat fall vid onlinespel. Resultatet blev en avstängning för spel i 18 månader. Fler fall är under behandling av DN.

Diskussion fördes kring hur vi kan få DN att snabbare kunna utreda och besluta i aktuella fall än vad som skett det senaste året.

Styrelsen har uppmärksammats på att TL vid vissa lokala onlinetävlingar gjort bedömningar om att fusk kan ha förekommit, men inte rapporterat det vidare till TK eller DN. Arrangörer som gör sådana bedömningar ska uppmanas rapportera händelserna till DN, enligt gängse rutiner för DN-anmälan och vidare hantering.

Beslutades: Att avstängningar som beslutas av DN ska kommuniceras med EBL som de flesta andra europeiska länder gör av kansliet.

§ 233. Rapport FK

MLÖ redogjorde för vad som gäller kring beslut om festivalens varande live eller inte. Diskussion fördes kring olika scenarier för att kunna ordna en live-festival med hänsyn till regelverk och rekommendationer. MLÖ rapporterade också om de tankar som funnits en längre tid kring vad som eventuellt ersätter en livefestival och hur det ska organiseras.

§ 234. Rapport UK/Internationellt

MLÖ rapporterade att EBL anordnar ett EM-kval online, i augusti 2021, till det VM som WBF utlyst och som ska spelas i februari-mars 2022.

Det finns ur styrelsens perspektiv flera varianter. Att inte vara med i VM, att bara vara med i några klasser, att delfinansiera några lag.

Ekonomigruppen menade dessutom att landslagskostnaderna riskerar att väldigt snabbt spåra ur när mästerskap kommer rada upp sig och bli en mycket kostsam affär för förbundet med nuvarande regler. I en framtid kan det var så att SBF följer hur många andra förbund i världen agerar, genom att bara ge fullt stöd till Öppen-, dam- och juniorklass. Frågan hänskjuts till §244 och styrelsens förslag vid riksstämman.

En fråga ställdes angående varför ett av de bästa paren inte är med och representerar Sverige längre. Det korta svaret som gavs var kort och gott var är att de inte står till förfogande för spel.

§ 235. Rapport UtbK

KAH rapporterade att UtbK är klara med Minibridgefilmerna och att allt nu finns publicerat på Youtube, det hela ska utvärderas under sommaren.
För kommittén kvarstår en viktig fråga på agendan som rör utbildningsplan för förbundet. Detta handlar inte bara om att lära nya spelare att spela bridge utan omfattar även förbundets funktionärsutbildningar i stort. En del av detta arbete måste ske med andra kommittéer. Exempelvis tävlingsledare med TK och klubbfunktionärer med MK.

UtbK genomförde också en lång diskussion på temat ”hur ska vi få fart på kursverksamheten igen?”. Det hela har mynnat ut i de inplanerade livebridgemöten som ska ske i början på juni där närmare 70% av landets klubbar är anmälda.

UtbK ska göra en ansats att försöka sammanställa från befintliga kursmaterial någon form av ”kickstartutbildning” där man snabbt under en dag eller kväll kan guidas igenom de mest elementära bitarna från tidigare utbildningar och på så sätt snabbt kunna komma igång och spela då indikation inkommit att många tycker sig ha glömt för mycket och därför kanske inte vågar sig tillbaka till de gröna borden.

§ 236. Rapport ITK

EAN berättade att ITK arbetat intensivt med att få konsistens i data för allt som rör mästarpoäng, vilket nu är klart. ITK har fortsatt en mycket lång ärendelogg som betas av, men i princip kommer bara akuta fel att åtgärdas under sommaren då det råder strikt kostnadskontroll och budget ska hållas.

EAN lämnade vid mötet också en längre rapport kring IT-strategi för förbundet för förslag till beslut. Ett led i detta har varit att få kontroll på såväl göranden som ekonomi vilket inte är helt enkelt då det i flera fall är externa inhyrda konsulter inblandade. Parallellt med detta ska alla medlemmar och klubbar/distrikt informeras om vad som sker när det görs förändringar löpande.

ITK konstaterar vidare framåt att Ruter börjar bli omodernt och vi måste börja titta på nya lösningar för framtiden som sannolikt kommer handla om någon form av en webbaserad lösning. Diskussioner och samarbete med inblandade konsulter pågår.

Prioriterade/aktuella områden för nästa verksamhetsår är förvaltning, kommunikation, klubbfunktioner, GDPR och fatt genomföra en förstudie för krav på en ny ligamodul.

EAN avslutade med att konstatera att SBF Lev som är förbundets gamla system för att hantera medlemsregistret kommer att stängas inom någon vecka.

Beslutades: Att styrelsen beslöt att anta ITK:s förslag till IT-strategi.

§ 237. Rapport Kansli/personal

SLE belyste viktigheten i att se över strukturen i hur vi samarbetar genom att ta tid till att diskutera våra kommunikationsvägar vad gäller möteskultur, samarbeten och val av kommunikationsverktyg. Detta gällde såväl interna och externa samarbeten mellan våra olika kommittéer, anställda, klubbar/distrikt som enskilda medlemmar i hela SBF:s organisation.

Flera gruppdiskussioner genomfördes mellan styrelseledamöter och anställd personal.

SLE rapporterade vidare att många förändringar genomförts under det senaste halvåret vad gäller rutiner för att kontrollera förbundets ekonomi. Nya mall för rapportering har skapats och digitala signeringsrapporter har använts inte minst vid kostnadsställeredovisning för de ansvariga. Det har fungerat utmärkt. SBF har bytt från Visma till Fortknox för löneadministration och övrig bokföring. Vi har avslutat samarbetet med MLA (Marie-Louise Agelin) som skött lönehantering och det arbetet, i tillägg till redovisnings- och bokföringsarbete, är nu helt avtalat med RF/SISU:s ekonomisupport som blir en billigare och mer kvalitativ lösning på sikt.

SLE rapporterade vidare att CWAs korttidsarbete upphörde 210101. MSV, TWI och GHA fortsätter sina korttidsarbeten tills vidare. SBF har fått ekonomiskt stöd om 161 835 SEK från Tillväxtverket och vi kommer även söka för de sommarmånader som är möjliga. Likaså har vi ansökt om omställningsstöd från april 2020 fram till februari 2021.

§ 238. Ekonomi

RSC rapporterade att årets prognosticerade resultat pekar i en bättre riktning än vad som tidigare rapporterades vid förra mötet. Ekonomigruppen tror att årets resultat kommer att landa på över 200K SEK. Den främsta anledningen till skillnaden mot tidigare prognoser är att vi varit duktiga på att söka de bidrag som funnits från staten under pandemin såsom korttidsarbete och omställningsstöd. Det i kombination med höjningen av medlemsavgiften vid förra riksstämman, ett nummer mindre av tidningen och i princip noll landslagskostnader är de främsta orsakerna till den positiva utvecklingen.

RSC fortsatte med att konstatera att det är svårt att budgetera intäkter för kommande verksamhetsår då en av förbundets stora sådana är spelintäkter. Ekonomigruppen har baserat sitt förslag på budget på oförändrade medlemssiffror men ökade spelintäkter. Likaså har man tagit höjd för att göra en nyrekrytering av personal som främst ska jobba med de två projekt ”rekryteringskedjan” och ”SOS Junior” som ställts in under pandemin (dock är personalkostnaden betydligt under den budget som antogs vid RS 2019). Det budgeteras dock inte med att något nummer av tidningen ska dras in nästa verksamhetsår dock vet vi att det aviseras såväl JEM som EM för fyra lag. Om landslagskostnader kan tas från landslagsfonden är uppskattningen om att budgeten kommer landa på ungefär -300K SEK.

En enig styrelse konstaterade att vi måste investera i att få igång verksamheten från klubbnivå och uppåt. Det är mängden som genererar intäkter till SBF.

§ 239. Medlemsstatistik

MME rapporterade att SBF hade totalt 20 471 medlemmar (inkluderat I-medlemmar, ständiga och juniorer i slutet på maj - 19 200 var betalande medlemmar). Det största tappet kan härledas till att i princip ingen nyrekrytering skett under 2020 – 2021 och att många inte betalt sin medlemsavgift då normal klubbverksamhet legat nere.

§ 240. Bridge POD

KAH väckte frågan om att han tycker SBF ska ta fram något typ av Bridge-POD för att popularisera vårt spel. Han ansåg att det är viktigt att det kommer att publiceras med jämna mellanrum och att det sannolikt inte kommer vara något större problem med att få fram ett program på årsbasis då vi löpande har så mycket som sker med Allsvenska, Svenska Cupen, Bridgefestivaler, riksstämmor, internationella tävlingar mm.

Beslutades: Att KAH/SLE/LED får arbeta vidare med frågan och försöka finna någon lämplig programledare som kan hålla i trådarna samt att de återkommer med plan och budgetförslag.

§ 241. Onlinebridgens framtid efter pandemin

KAH väckte frågan om Onlinebridgens framtid när pandemin är över. En mycket lång diskussion följde som i huvudsak handlade om principfrågor.

Beslutades: Att SBF upphör med att hyra ut bord på Realbridge till privatpersoner om det inte rör spel i av SBF arrangerade tävlingar. (Exempelvis matcher i Svenska Cupen).

Beslutades: Att se över det avtal vi har med BBO.

Beslutades: Att SBF inte ska arrangera tävlingar online som inte finns i normalt tävlingsprogram. Exempelvis ingen söndagsbridge där SBF är arrangör, däremot ersättaren till allsvenska, SM lag etc.

Diskussion fördes kring kvalregler på distriktsnivå till årets Onlinefestival i den händelse Bridgefestivalen blir inställd.

Beslutades: Att TK tydliggör regelverket för kval till SM-pardisciplinerna mellan vad som gäller för kval. Detta med hänsyn tagen till de för 2021 extrainsatta Sista Chansen-tävlingarna.

§ 242. Ansökan RF - RIM

MLÖ rapporterade att vi under våren haft ett flertal samtal med RF kring vår ansökan om att bli medlem. MME kommer representera SBF vid Riksidrottsmötet och MLÖ företräder och gör vår presentation vid medlemsansökan. Svenska Fäktningsförbundet är vidtalade och kommer sannolikt gå emot Riksidrottsstyrelsens förslag och föreslå oss som medlem i RF.

Diskussion fördes kring en av punkterna som RF slagit ned på i vår ansökan, nämligen som rör våra stadgar och vår organisationsuppbyggnad. RF menar att en individen i en klubb är medlem i denna och att klubben är i sin tur ansluten till förbundet, utan att mellanleden distrikt finns. De flesta förbund och organisationer inom RF har en distriktsorganisation, men det är något som ligger utanför organisationsmodellen och är för att lokalt/regionalt sluta samman vissa områden för hanterandet av DM-tävlingar etc. Detta är något som växt fram i idrottsrörelsen i takt med att väldigt många förbund avvecklat sina distrikt och i stället skapat regioner.

§ 243. Tankesportsförbund

MLÖ rapporterade att ett par möten genomförts med Sveriges Schackförbund om bildande av ett gemensamt Tankesportförbund. Syftet är att vi ska kunna använda oss av en sådan organisation för kontakter/lobbying med exempelvis riksdag/regering och departement men även kunna samarbeta kring andra projekt. Frågan kommer att läggas som ett av styrelsens förslag vid riksstämman.

§ 244. Allmänt om riksstämman

MLÖ gick igenom det arbete som gjorts med start under sommaren 2020 och tankegångarna framåt med strategiarbetet för SBF. Styrelsen ser ingen anledning att ändra de fem prioriterade huvudområdena som är Engagemang, Stolthet, Synlighet, Tävling och Rekrytering. Till riksstämman kommer SBF under styrelsens förslag komma med följande frågor: landslag, tankesportförbund och stadgeändringar.

SGR rapporterade att han önskar att styrelsen till riksstämman föreslår tre ändringar av stadgarna samt en större översyn/modernisering till riksstämman 2023. De tre ändringarna rör förfaringssätt för framtagande av röstlängd som baseras på en motion och ett beslut vid riksstämman 2019. Övriga två punkter är ändring av §14 DN och §10 Val av valberedning.

En längre diskussion fördes om de stadgeändringsförslag som föreligger samt det utkast som styrelsen fått från DN för förändring av de delar som rör just DN.

Styrelsen konstaterade att det är viktigt att vi är tydliga i kommunikationen när kallelse och dokument skickas ut till distriktsförbunden, så att de förstår att det inte enbart är riksstämma utan även strategidiskussioner som kommer att genomföras, varför det kan vara lämpligt att de skickar också någon som är intresserad av den sortens frågor.
Den normala DTL-träffen som brukar efterfölja riksstämman kommer genomföras online i augusti.

Beslutades: Att MME kontaktar DN om förkortning av text i själva stadgarna, men ett utförligare regelverk som tar upp på detaljnivå. Det ska utredas om ett sådant regelverk kan godkännas av styrelsen eller måste bestämmas av RS.

Beslutades: Att inkommande fall till DN löpande publiceras under DN på hemsidan och att det ska förtydligas om fallets nummer, kort beskrivning av fallet och status. Statusuppdateringar är ankommet, utreds sam beslut fattat.

§ 245. BAMSA

BAMSA är ett akademiskt forskningsprojekt som vetenskapligt studerar vad de sociala delarna av bridge kan ge och fördelarna med att aktivt delta i en tankesport.

MLÖ rapporterade att BAMSA önskar ambassadörer för att sprida sitt budskap nationellt. Ingen ambassadör utsågs till BAMSA då ingen ville axla ansvaret. Projektet är dock viktigt och kan leda till för oss nyttig information/kunskap. Styrelsen ombads fundera över deltagande i de möten som sker under sommaren (28 juni – 1 juli) samt anmäler till MME om man vill vara med på något av dem.

Beslutades: MME gör gruppanmälan till sommarens BAMSA möten för styrelse och personal.

§ 246. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg vid mötet.

§ 247. Nästa möte

Beslutades: Att nästa möte hålls digitalt den 3 juni, klockan 19.00. Mötet kommer huvudsakligen behandla frågan om Bridgefestival 2021 års genomförande eller ej.

Beslutades: Att om det inkommer beslut från regering/FHM som gör det enkelt att fatta ett beslut före den 3 juni kommer beslut om Bridgefestival 2021 fattas per capsulam och e-postledes.

Beslutades: Att ordinarie styrelsemöte hålls den 1 september, klockan 18.15m, mötet är digitalt.

§ 248. Mötets avslutande

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Ordförande: Justeras:

Micke Melander Martin Löfgren Carl Ragnarsson