Minnesanteckningar FK-möte 2021-05-04

Minnesanteckningar förda vid Festivalkommittémöte 2021-05-04.
Mötet hölls via Teams.

Deltagare: Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Tomas Brenning (TBR), Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME).

1. Öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna till mötet.

2. Genomgång av minnesanteckningar

Minnesanteckningarna från föregående möte gicks igenom varvid det konstaterades att vi har kontroll över vad som händer och sker.

3. Inför beslut om Bridgefestivalen live eller inte

Beslut fattas av SBF:s styrelse senast 31 maj. FK håller sig fortlöpande informerad om regler och rekommendationer för att kunna rådge styrelsen.

För det fall styrelsens beslut blir att inte genomföra Bridgefestivalen live kommer de SM-finaler som normalt går under festivalveckan organiseras online på samma dagar som de skulle ha avhållits i Örebro. Plattform för det blir RealBridge.

Beslutades: Att SLE/MME får i uppgift att fortlöpande stå i kontakt med Polismyndigheten i Örebro för att, i tillägg till information från FHM, säkra att vi har korrekt information om regelverk och dess tolkningar.

Beslutades: Att i den händelse Bridgefestivalen blir inställd kommer en Onlinefestival att arrangeras under festivalveckan. Plattformar blir såväl BBO som RealBridge.

Beslutades: Att nytt möte hålls efter styrelsens beslut i maj. I det fall beslutet blir att inte genomföra Bridgefestivalen live ska då Onlinefestivalen planeras och information om denna finnas publicerad på vår hemsida före midsommar.

4. Övriga frågor

SLE rapporterade att Rolf Scherdin och SLE haft möte och gått igenom samt uppdaterat dokumentet ”Boende, Löner och övriga ersättningar” som rör personal vid Bridgefestivalen. Detta kommer sändas ut till personalstaben tillsammans med övrig information om Bridgefestivalen inte ställs in.

SLE rapporterade att det finns en rad tekniska uppgifter som kommer att landa på TBR:s bord innan det hela är över för verkställande. Oavsett om det blir en Bridgefestival i år eller ej så är det uppgifter som måste göras. Exempel på detta är överflyttar av Bridgefestivaldata från Medlem på Nätet (MPN) till BIT för att MPN ska kunna släckas ned, installation och konfiguration av nya maskiner till personalstaben mm.

Beslutades: Att SLE går igenom med TBR vad som ska göras för året.

5. Nästa möte

Beslutades: Att nästa möte hålls den 27 maj, 15.00, och att MME skickar ut Teamsinbjudan.

6. Mötets avslutande

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

MME 2021 05 05