Minnesanteckningar UtbK-möte 2021-05-04

Minnesanteckningar från möte med SBF:s Utbildningskommitté (UtbK) den 4 maj 10.00. Mötet hölls via Teams.

Deltagare: Krister Ahlesved (KAH), Catarina Ahlesved (CAH), Marie Åfors (MÅF), Rune Johansson (RJO), Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME).

1. Öppnande

KAH hälsade alla välkomna till mötet efter diverse tekniskt strul med vissa av anslutningarna.

2. Notarie

Beslutades: Att välja MME till att föra minnesanteckningar.

3. Genomgång av minnesanteckningar

SLE rapporterade om den uppgift hon fick från förra mötet om att framföra UtbK:s önskemål om marknadsföring av MAK kring Minibridgefilmerna som publicerats på youtube. MAK har diskuterat frågan och tittar på hur marknadsföringen kan låta sig göras. Bland annat användes SM lag Semifinalerna som dragplåster för att få dit bridgespelare. Men för att nå ut till icke bridgespelande krävs antingen att bridgespelare delar i sina egna sociala medier eller att vi annonserar. MAK ska lägga upp en plan för det hela.

En diskussion fördes kring hur kommittéerna arbetar internt med varandra.

Beslutades: Att KAH skriver en input i frågan till nästa styrelsemöte och att frågan lyfts dit då det inte är givet vem som gör vad när vissa frågor går långt in i varandra. Minibridgefilmerna är ett exempel SM Par Nybörjare ett annat.

4. MiniBridgeprojektet – YouTube

UtbK konstaterade att man tycker det är ett bra och väl fungerande material som tagits fram. Diskussion fördes kring hur vi ska utvärdera projektet.

Beslutades: Att MME tar fram ett formulär som kan användas för att svara på vad man tyckte. Formuläret ska besvaras med ja/nej frågor eller att man bedömer med siffror.

Beslutades: Att alla i UTBK försöker välja ut sådana som man har som är bekanta men inte spelar bridge i olika åldersgrupper för att titta på filmerna och be dem svara på formuläret som tas fram.

Vidare fördes diskussioner kring hur vi ska kunna nå ut med det hela till allmänheten som inte spelar bridge. UtbK konstatera att detta inte kan vara en fråga för UtbK, utan måste antingen ligga på MAK eller anställd personal eller kombination av.

5. Uppstarter – Live Bridge projektet

Diskussion fördes kring Live Bridge projektet och vilken roll ev. UtbK har där. SLE rapporterade att de som arbetat med det tror att utbildning är något som kommer i andra eller tredje hand men bör vara aktuellt sen höst eller början av 2022. Initialt handlar det om att få igång ordinarie spel och kanske ha uppfräschningsutbildningar för sådana som glömt.

Beslutades: Att MME ser över vad vi har för material och gör en ansats till att ta fram material för kickstartutbildning med enkel spelteknik i PPT format som klubbar kan använda för de som vill fräscha upp sina kunskaper. Det kommer inte vara något om budteori då vi har för många kursmaterial som drar åt olika håll utan snarare vara sådant som gäller allmänt såsom utspel, enkla markeringar, svara på partnerns drag, högt i tredje/lågt i andra hand osv. Förhoppningen är att ha färdigt material klart till höststarterna i september.

6. Övriga frågor

MÅF tog upp en allmän fundering om över sin och UtbKs roll och efterlyste befattning/uppdragsbeskrivning. SLE/KAH svarade att det egentligen inte finns någon sådan. Men den röda tråden är att i första hand leverera bridgelärarutbildningar och i andra hand vara support till landets bridgelärare. Det är det viktigt att vi har med alla typer av funktionärer från små klubbar till stora till professionella bridgelärare i UtbK för att få med hela spektrat och efter det driver vi processen efter gemensamma beslut för att se var vi kommer att landa. Ingen trodde väl exempelvis att vi efter knappa två år skulle ha producerat 4 instruktionsvideos till SBF som publicerats på youtube i ämnet Minibridge.

7. Nästa möte

Beslutades: Att om det blir en bridgefestival äger nästa möte rum i början av juni. I det fall det inte blir någon festival äger nästa möte rum i augusti.

8. Mötets avslutande

KAH tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Notarie Ordförande

Micke Melander Krister Ahlesved

Bordlagda frågor sedan tidigare:
* Utbildningsplan
* Bridgelärarutbildning