Protokoll styrelsemöte SBF 17 februari 2021

Protokoll fört vid möte med Svenska Bridgeförbundets Förbundsstyrelse 2021-02-17. Mötet hölls via Microsoft Teams.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Rolf Scherdin (RSC), Linnea Edlund (LED), Krister Ahlesved (KAH), Eva Abragi (EAB), Kathrine Bertheau (KBE) och Simon Granath (SGR). SGR deltog §202-221.

Övriga:
Mårten Gustawsson, sakrevisor
Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME), personalen

Protokollet omfattar §195 – §221.
Sammanträdet startade 18.15 och avslutades 21.45.

§ 195. Mötets öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 196. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande.

§ 197. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§ 198. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordföranden utse RSC till justeringsperson för protokollet.

§ 199. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§ 200. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och justerades.

§ 201. Per Capsulam beslut

- Signering med NBU om brev rörande onlinefusk.
Beslutades: Att protokollföra det beslut som fattats via epostkommunikation den 24 november, om att signera det gemensamma brevet till WBF/EBL rörande onlinefusk och lägga beslutet till handlingarna.

- Bestämmande om Riksstämma i Örebro tid och plats.
Beslutades: Att protokollföra det beslut som fattats via epostkommunikation den 30 november om att årets Riksstämma kommer äga rum i Örebro lördagen den 20 november.

- Bjäring och Dahlberg nya DN-ledamöter
Beslutades: Att notera det beslut som fattats via epostkommunikation den 2 januari 2021 om förordnandet av Christer Bjäring, Karlstad och Börje Dahlberg, Göteborg, som nya ledamöter i disciplinnämnden.

- Justering av styrelseprotokoll från 2020-11-07.
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna

§ 202. Ekonomi

RSC rapporterade att SBF lyckats bättre på intäktssidan än vad som prognosticerades till Distriktsträffen i november månad. De huvudsakliga skälen till detta är fler betalande medlemmar, ett bidrag från Folkspel, onlineaktiviteter och de omställningsstöd och ersättningar för korttidsarbete som förbundet erhållit.

De största osäkerheterna i prognosarbetet gäller att bedöma intäktssidan och kanske främst spelintäkterna, normalt en av förbundets största intäktskällor. När kommer spelet igång på allvar? Blir det en bridgefestival? Hur stort blir deltagandet i Svenska Cupen, SM-tävlingar och kval etc?

RSC rapporterade vidare att vi har en mycket stabil kostnadssida där han anser att vi har bra kontroll. Speciellt bör de under året införda kontrollrutinerna för IT-kostnader nämnas. Ett eventuellt EM på Madeira i juni kommer kosta oss ca 0.5M SEK men, om inte tidigare beslut omprövas, belasta landslagsfonden.

RSC summerade ekonomipunkten med att konstatera att han är försiktigt positivt och att det ser bättre ut än i november och den rapport som lämnades på distriktsträffen, men att det är väldigt många osäkra faktorer som spelar in som framförallt rör spelintäkter och när liveverksamheten kan gå igång igen.

§ 203. Rapport MK

MLÖ rapporterade Senior-pensionärskommittén har regelbundna möten. Kommittén återkommer med resultat av diskussioner om frågor som internkommunikation, introduktion till bridge, bättre vägar för kontakt, kurs till klubb och se över hur nya medlemmar tas omhand.

MLÖ rapporterade vidare att den grupp som arbetar med Verksamhetsstöd ligger efter plan då en av deras medlemmar gick bort i covid-19. Återstart är planerad till slutet av februari och nyrekrytering av en medlem är önskvärd. Viktiga frågor som finns på agendan är klubbhandbok och utökat tävlingsutbud för icke elitnivåer när pandemin är över.

Rekryteringskedjan har legat nere sedan i höstas. Planen är att projektet ska återuppstå mot slutet av våren för att kunna börja arbeta med klubbar efter att möten hållits med distriktsförbunden under sommaren och konsolidera vid riksstämman.

Minibridgeprojektet bedöms kunna starta hösten.

En redaktionskommitté har bildats för frågor och strategier som rör tidningen Bridge Gruppen ska representera olika segment såväl i spelstyrka som ålder.

KBE rapporterade om att hennes grupp som arbetar med marknadsföring/synlighet har påbörjat sitt arbete. Gruppen har fokuserat initialt på målgruppsanalys och fastnat för att föreslå en mindre målgrupp med personer i åldrarna 19-30 år, med inte minst sikte på direkta aktiviteter med/mot universiteten. Styrelsen biföll gruppens förslag. Gruppen kommer att arbeta vidare med idéerna och återkomma i september med ett förslag kring åtgärder i projektet.

§ 204. Rapport JK

EAB rapporterade att JK:s sammansättning har förändrats sedan förra mötet. Janne Malmström som tråkigt nog till sist gick bort efter mångårig fight av sin cancer har ersatts av Peter Swensson, Uppsala, och Sven-Anders Eskilsson, Värnamo. Landets juniorer och JK vill varmt tacka Janne för hans insats som varit ovärderlig för svensk juniorbridge i synnerhet. Kommittén fortsätter med sina månatliga sammanträden.

JK har genomfört spelaktiviteter för juniorer på den nya plattformen RealBridge i mellandagarna. Vi ska fortsätta arrangera aktiviteter där för landets juniorer.

JK planerar att tillsammans med BK Falkenberg genomföra JSM Par i samband med Falkenbergsveckan i juli.

JK har bordlagt frågan om ett riksläger i vår och fattar definitivt beslut i mars.

JK kommer genomföra frukostmöten för juniorledare som är på plats vid Bridgefestivalen.

- SOS Junior
Projektet har gett en indikation om hur illa det är ställt runt om i landet och att vi inte har kontroll över hur många spelande juniorer vi har i förbundet. JK skickade ut en enkät till landets klubbar som förväntades bli besvarad även om aktivitet och antal juniormedlemmar var noll. Bara 30% av klubbarna inkom med svar.

- Registrering av Juniormedlemmar
Bl a med hänsyn till förra stycket tog JK upp frågan om hur våra juniormedlemmar registreras och noteras i förbundet. Enligt uppgift från kansliet förnyas deras medlemskap löpande om inget annat kommuniceras från medlemmen eller dennes klubb tills att man inte längre är junior. JK tycker inte att det är ett bra system och föreslog styrelsen besluta om annan handläggning av hanteringen kring juniorers medlemskap.

Beslutades: För att kvarstå som medlem ska denne antingen delta i SBF-aktivitet (tävling, läger), eller själv begära det (alternativt klubben junioren tillhör) Junior som inte gjort något av det föregående under två verksamhetsåren tas bort som aktiv medlem.

§ 205. Rapport TK

CRA rapporterade att TK fortsätter sitt arbete med att planera för en återgång till livespel,
men där även ersättningslösningar online måste tas i beaktande givet smittskyddsläget.

Onlinesvenskan blir färdigspelad för de högsta divisionerna helgen 20-21 februari. Div 2 och 3 ska vara färdigspelade senast den 31 maj.

Beslut har redan fattats om att SM Lag semifinal och final kommer att genomföras – beslut huruvida det blir live- eller onlinespel eller eventuellt en kombination av dessa kommer fattas senast 22 mars. Distriktsförbunden har fått mandat att arrangera sina DM-tävlingar (såväl pardisciplinerna som lag) online. Svenska Cupen 2021 har spelstart den 3 maj.

Beträffande Allsvenskan 2021 är förhoppningen att den ska kunna spelas live enligt ordinarie tävlingsprogram.

Ett betydande arbete har genomförts med att uppdatera MP reglementet. Det pågår även en översyn av de s k ”mindre regelverken”, t ex alerteringsregelverket och systemregel-verket. (Detta har emellertid tillfälligt pausats p.g.a. sjukdom.)

Det israeliska bridgeförbundet har tagit fram ett digitalt Fair Play-system (som även tagits i drift i det norska bridgeförbundet). TK kommer under våren att fatta beslut om huruvida systemet ska implementeras, i sin helhet eller modifierat, i SBF.

TK kommer att arrangera en digital DTL-träff den 21 augusti 2021, vilket innebär att ingen DTL-träff kommer att äga rum i samband med Riksstämman i november.

TK kommer arrangera två frukostseminarier under Bridgefestivalen 2021, till vilka spel- och tävlingsledare kommer inbjudas för att få information om hur spel på klubbnivå kan utvecklas.

§ 206. Rapport LK

LK hade inget nytt att rapportera.

§ 207. Rapport FK

MLÖ rapporterade att FK har haft avstämningsmöte i januari och har ännu ett inplanerat för mars månad. FK fortsätter arbeta utifrån hypotesen att Bridgefestivalen kommer bli av ”som vanligt”, men vill att styrelsen fattar beslut om datum för när definitivt beslut om huruvida Bridgefestivalen ska arrangeras live ej ska tas.

Vidare rapporterade MLÖ att det högst sannolikt kommer vara svårare än någonsin att arbeta med sponsorer och samarbetspartners, men att vi kommer göra vad vi kan. I övrigt ligger kommittén i fas med förberedelser beträffande t ex program, inbjudningar och personalstab.

Beslutades: Att definitivt beslut om Bridgefestivalen 2021 fattas senast den 31 maj 2021.

Beslutades: Att MME kontaktar Scandic i Örebro för att undersöka vad som gäller avseende hotellbokningar i det fall festivalen blir inställd, och kommunicerar detta på hemsidan.

§ 208. Rapport DN

Micael Svensson (MSV) har lämnat rapport från DN att de för närvarande har tre fall som de arbetar med. Beslut borde komma inom en snar framtid i det senaste fallet.

§ 209. Rapport UK/Internationellt

MLÖ rapporterade att ingen information kommit från WBF rörande VM-tävlingar. Dock har en preliminär information givits om att ett eventuellt JVM i Salsomaggiore helt skulle kunna komma att överlappa vår egen Bridgefestival. EBL har meddelat att de i mars kommer fatta beslut rörande EM på Madeira och även varslat om att tävlingen kan komma att ersättas av någon form av onlinetävling för att säkerhetsställa att Europa får fram de lag som ska spela ett senare VM. Om så blir fallet kommer Madeira finnas kvar som arrangör till 2022.

MLÖ rapporterade att det NM som var tänkt att spelas på försommaren i Finland är inställt och att förslag föreligger om att flytta det till samma datum ett år senare, 2022. Beslut om detta kommer att fattas inom två veckor i samråd inom NBU.

Vidare rapporterade MLÖ om det känsliga ekonomiska läge förbundet befinner sig i och att det därför inte är givet att skicka alla lag eller för den skull ställa upp i alla mästerskap.

Beslutades: Att som tidigare stå för kostnader i samband med kommande EM upp till den budget som gällde för EM 2021.

Beslutades: Att inte bekosta ett eventuellt VM-deltagande sensommaren 2021. Skulle förbundets ekonomiska situation märkbart förbättras kan eventuellt någon delfinansiering, exempelvis startavgift, komma ifråga.

Diskussion fördes kring sponsorer för landslag.

Beslutades: Att UK utreder frågan om sponsorer för landslag och dess konsekvenser och förbereder för diskussion under majmötet.

- Information från WBF med nytt Disciplinreglemente
MME informerade om att WBF fattat beslut om ett nytt Disciplinreglemente i slutet av november 2020. Det bakomliggande skälet till det nya reglementet är att kunna ta hand om alla fuskfall som förekommit i samband med onlinetävlingar med self-kibitzing och andra otillåtna metoder. Reglementet finns på WBF:s hemsida.

- BAMSA
MME rapporterade att vi fått en kallelse/inbjudan till att deltaga i en virtuell konferens med BAMSA. BAMSA är en sammanslutning av forskare, förtroendevalda i bridge, anställda och spelare på olika nivåer och leds av Samantha Punch, professor på universitet i Sterling.

Ett temaområde per dag ska diskuteras på konferensen som äger rum 28 juni – 1 juli.

Beslutades: Att bordlägga frågan och fatta beslut om vem/vilka som ska representera Sverige vid majmötet.

- Sverige värd för NM 2023 för öppna, damer och juniorer
MLÖ rapporterade att Sverige står som värd för NM 2023 och att vi har alla tre klasser samma år, vilket är en unik företeelse. Dock spelas normalt inte junior-NM vid samma tidpunkt och på samma plats som öppen- och damklass, något som dock kan diskuteras. Ett beslut om NM 2022 som kan leda till NM jämna år kan också påverka.

Beslutades: Att TK och SLE tillsätts som arbetsgrupp och tar fram förslag till organisation av dessa NM. Gruppen återkommer med förslag till upplägg till styrelsens höstmöte.

§ 210. Rapport ITK

EAN rapporterade att ITK fortsätter med regelbundna möten och har kontroll över beställningar, kostnader etc. Alla ärenden noteras och prioriteras vid tisdagsmöten utifrån behov och tillgänglig budget.

Vid årsskiftet låg ITK något bättre än budget och man ser inga skäl till att budgeten inte ska hållas på helårsbasis.

EAN rapporterade att ITK vidare fortsatt funderar över hur en IT-strategi för förbundet ska tas fram och hur den ska utformas.

Avslutningsvis ska ITK ska ha ett fysiskt möte i Göteborg som bland annat ska vara underlag till IT-beslut vid styrelsens fysiska möte i maj rörande riktlinjer, prioriteringar och budgetunderlag för nästkommande verksamhetsår.

§ 211. Rapport UTBK

KAH rapporterade att UTBK genomför ett projekt med Norrtälje Bridgeklubb om att ta fram tre Youtube-videos. Dessa ska fungera som introduktion till att komma igång och börja spela minibridge, med utgångspunkt att man är helt nybörjare. Projektet är ganska långt framskridet och så snart den första videon är klar kommer de andra att kunna levereras ganska tätt inpå, då den sätter ramarna för de övriga.

Vidare rapporterade KAH att UTBK har regelbundna möten och har börjat titta på att ta fram en utbildningsplan för förbundet. UTBK kommer också genomföra frukostmöten vid Bridgefestivalen 2021 – dessa riktar sig till bridgelärare och assistenter som är på plats.

§ 212. Rapport Kansli/personal

SLE rapporterade att vi nu har ett bra system och de nya kontoplanerna med rutiner rörande allt beträffande ekonomin är väl fungerande. En avstämningsrapport till Tillväxtverket har blivit godkänd och gällde perioden fram till december 2020. Vi har fortsatt del av personalen som går under ”korttidsarbete.

Ett omfattande arbete pågår rörande GDPR och tekniska lösningar diskuteras. Rutiner och dilemman angående presentation av resultatlistor och gamla kontaktuppgifter är ett exempel, aktiva samtycken för hantering av personuppgifter för nya medlemmar under verksamhetsåret ett annat. Vi får hjälp från RF/SISU som har erfarenhet från hela idrottsrörelsen.

SLE rapporterade vidare att medarbetarsamtal genomförts under slutet av Q4 och att arbetsgivaralliansen Idrott träffat nytt avtal som gör att lönerevision kommer ske senast 210331.

Kansliet fortsätter med att växeln öppen 08.00-12.00 vardagar.

§ 213. Medlemsstatistik

MME rapporterade att vi per den 22 januari hade 19 062 betalande medlemmar, vilket innebar att 100 medlemmar tillkom under perioden 20 november – 22 januari.

§ 214. Riksstämman

MME rapporterade att de kallelser och formalia som enligt stadgarna ska kommuniceras ut är gjorda på sedvanligt sätt. Riksstämman kommer äga rum i Örebro den 20 november.

Diskussion fördes i styrelsen huruvida Riksstämman ska öppnas så att delegater ska kunna delta via teamsliknande anslutning där merparten av deltagarna deltar fysiskt. Scandic har investerat i de tekniska förutsättningarna för att så kallade ”hybridmöten” ska kunna hållas där detta är tekniskt möjligt.

- Utökat program? Strategidiskussion/Framtidsprogram
Diskussioner fördes i styrelsen kring hur styrelsen ska hantera frågan om de diskussioner och den workshop om förbundets strategi som var tänkta att hållas på Distriktsträffen hösten 2020, vilken dock ställdes in som fysiskt möte. Frågan är en av de viktigaste som vilar på styrelsens bord för framtiden och är högprioriterad. Dokumentet ska ange mål, färdriktningar och intentioner för hur förbundet ska ta sig an framtiden.

Beslutades: Att ordinarie Riksstämma åtföljs av arbete (diskussioner, workshops) om förbundets strategi och att den delen avslutas söndag eftermiddag.

Beslutades: Att MLÖ/MME återkommer med förslag till detaljprogram och upplägg till majmötet.

- Stadgar med Bohuslän-Dals motion om röstetal
MME rapporterade om det beslut som vid förra Riksstämman togs i samband med behandlingen av motioner som kom från Bohuslän-Dal och avsåg röstetal. I korta drag ansåg Bohuslän-Dal att SBF har ett odemokratiskt system som leder till att de fyra största distrikten har nästan 50% av rösterna. Riksstämmans beslutade att återremittera frågan till styrelsen med uppdraget att återkomma med förslag vid kommande riksstämma.

SGR rapporterade att han studerat ett tiotal andra idrottsförbund och funnit ungefär lika många olika upplägg som det finns förbund.

SGR föreslår styrelsen att till Riksstämman lägga fram förslaget att nuvarande regler förändras såtillvida maxregeln för hur hög andel av rösterna något distriktsförbund kan ha.

Nuvarande stadgar säger:
”Rösträtt vid stämma har ombud, valda på dfbs årsmöten. Med den inskränkningen att samma individ inte kan räknas mer än en gång vid upprättande av röstetalsunderlag, äger dfb en röst för varje påbörjat 200-tal medlemmar enligt slutredovisningen från SBF. Inget dfb äger dock utöva rösträtt för mer än en femtedel av det vid stämman representerade antalet röster.”

SGR föreslår styrelsen att detta ändras till 14%, istället för nuvarande 20%, något som skulle minska de största distriktens dominans.

Beslutades: Att bordlägga frågan om stadgeändringsförslag till majmötet.

§ 215. Kulturdepartementet

MME rapporterade att förnyad kontakt tagits med Kulturdepartementet angående det brev SBF skickade i april 2020 och de konsekvenser pandemin fick för förbunds, distrikts och klubbars ekonomi.

Kulturdepartementet hade inget nytt att komma med än vad som redan finns i form av korttidsarbete för anställda och ansökan om omsättningsstöd. De tipsade dock om att det löpande sätts igång en mängd projekt med insatser på grund av pandemin som styrs från olika departement där vi borde hålla oss uppdaterade med möjligheter som kan finnas. Vid kontroll visade det sig att de flesta av dessa gällde sommaren 2020.

§ 216. Schackförbundet

MME rapporterade att han i början på december blev kontaktad av Schackförbundets förre ordförande som sonderade terrängen huruvida Bridgeförbundet kunde tänka sig vara intresserad av att bilda någon sorts paraplyorganisation för tankesporter tillsammans med schacket.

Beslutades: Att MLÖ/MME kontaktar schackförbundet i avsikt att se på förutsättningar för att bilda ett tankesportförbund som skulle kunna verka gentemot riksdag/regering och myndigheter.

§ 217. Riksidrottsförbundet

- Ansökan inlämnad
MLÖ rapporterade att SBF:s ansökan om medlemskap i RF är inlämnad inom stipulerad tidsram och att vi är en av de organisationer som ansöker om medlemskap. Frågan kommer att behandlas vid deras riksidrottsmöte i maj. MLÖ, SLE och MME deltog senare i ett digitalt möte där återigen vår ansökan bekräftades mottagen och rutiner inför och under Riksidrottsmötet i maj, där ansökningarna slutbehandlas, genomgicks.

- Deltagande/representation vid RF/SISU:s riksidrottsmöte, 28-30 maj Uppsala
MME tog upp frågan om RF/SISU:s Riksidrottsmöte och vem som ska representera SBF vid den tre dagar långa övningen. MLÖ påminde om att mötet sammanfaller med sista speldag för alla DM-kval, något som kan göra att det är svårt för dem att delta som också avser försöka kvalificera sig till någon SM-final.

RF/SISU har dock meddelat att det med stor sannolikhet inte blir något fysiskt möte. I stället är det möjligt att det bli någon form av hybridmöte, men att det sannolikt då flyttas från Uppsala till Arlanda eller Stockholm city.

Beslutades: Att styrelsen funderar över vilka som ska representera och att per capsulam-beslut fattas i tid så att vi hinner anmäla deltagare innan anmälningstiden går ut (anmälningstiden startar i början av mars).

§ 218. SBF 90 år 2023

MLÖ rapporterade att SBF fyller 90 år 2023. Diskussioner fördes kring huruvida detta är något som ska firas eller ej och i sådana fall vad som ska göras. En idé är att göra något för bredden och inte eliten, och som avslutas med någon form av ”folkfest” – kanske i samband med slutspelet av Svenska Cupen eller något liknande.

Beslutades: Att utse en projektgrupp med MLÖ, CRA, RSC, SLE och MME som tittar vidare på frågan och återkommer med förslag till styrelsen under hösten.

§ 219. Övriga frågor

EAB rapporterade att kontakt tagits av BK Albrekts efter Jan Malmströms bortgång.
BK Albrekts har skapat en fond i till Jannes minne med konkreta idéer om användnings-områden, främst yngre juniorer och deras anhöriga. Till denna fond har redan kommit in närmare 80 000 kronor. BK Albrekts önskar att pengarna ska finnas på ett SBF-konto och hanteras i samarbete mellan Albrekts och JK.

Beslutades: Att SGR och SLE kommunicerar med BK Albrekts och återkommer med förslag till beslut så att bägge parter är nöjda med upplägget.

§ 220. Nästa möte

Nästa möte är planerat att äga rum den 21-23 maj i Örebro och blir ett fysiskt möte om pandemin tillåter. Fredagen ägnas främst åt gemensamma aktiviteter med personalen.

§ 221. Mötets avslutande

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Ordförande: Justeras:

Micke Melander Martin Löfgren Rolf Scherdin