Minnesanteckningar UtbK 2020-12-15

Minnesanteckningar från möte med SBF:s UtbK den 15 dec 10.00. Mötet hölls via Teams.

PDF-fil för utskrift

Deltagare: Krister Ahlesved (KAH), Roger Olsson (ROL), Catarina Ahlesved (CAH), Marie Åfors (MÅF), Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME).

1. Öppnande

KAH hälsade alla välkomna till mötet.

2. Notarie

Beslutades: Att välja MME till att föra minnesanteckningar.

3. Rapport från onlinefestival med Audrey Grant

MÅF rapporterade om att hon deltagit på en bridgeutbildning vid en av Audrey Grant och David Lindops (Better Bridge) onlinefestivaler. Temat var ”Entries” och hela övningen höll på i nästan fem timmar. I princip var det hela uppdelat i tre delar. Det hela inleddes med en presentation, därefter 12 brickor övningsspel på BBO för att avsluta med att summera dagen. Bra dokumentation skickades till de dryga 125 deltagare som var med.
UtbK konstaterade att ett massivt förarbete krävs för att sätta upp det hela och frågan är om vi ens hinner innan pandemin är över? Hur stort kommer intresset att vara efter pandemin i förhållande till liveutbildningar?
UtbK konstaterade vidare att det är av stort intresse att utreda vilket komplement onlineutbildningar kommer att vara till reguljära bridgeutbildningar när pandemin är över.
Beslutades: Att stå för MÅF utlägg för deltagande i bridgefestivalen om 40 USD.
Beslutades: Att MÅF skickar över den dokumentation som lämnades efter avslutad bridgefestival så övriga i UtbK kan titta på upplägg mm.

4. Rapport om onlinekurs

MME rapporterade om de kontakter som tagits mellan Norrtälje Bridgeklubb och SBF.
Norrtälje har fått in teknisk expertis på området kring att sätta upp onlineutbildning. Önskemål kom att de vill ta fram videopresentationer som kan användas som självstudier eller introduktion vid teams/zoom möten för att lära sig spela bridge. Ett samarbete med arbetsgruppen ”Marknadsföring” kan bli aktuellt då SLE informerade att målgruppen för deras arbete inledningsvis kommer att rikta sig till åldrarna 19-30 år (högskole/universitetsstuderande). Det kan finnas behov av att ta fram ett utbildningsmaterial som har ett högre tempo samt som kan genomföras online för denna målgrupp.
Beslutades: Att vi börjar med att ta fram Minibridge och Minibridge tävling som videopresentationer och att det därefter utvärderas huruvida vi ska fortsätta med att ta fram liknande för alla efterföljande presentationer.
Beslutades: Att Jessica Larsson tillfrågas som ”lärare/pedagog” för att hålla i kurserna.
Beslutades: Om ett maxtak för 3000 kronor för projektet.

5. Rapport om Real Bridge

En längre rapport lämnades från KAH/SLE om vad som sker i utvecklingen av Real bridge och hur det kan vara ett väldigt bra verktyg vid utbildningssessioner.
UtbK gick igenom de möjligheterna klubbar och funktionärer har att delta i testtävlingar eller bjudas in för att titta på hur bridgeutbildning kan arrangeras.
UtbK fortsätter följa utvecklingen med Real bridge.

6. Uppföljning av förslaget om BIT/Ruter

Styrelsebeslut fattades 201108 i enlighet med den skrivning UtbK la fram angående kriterier för användning av BIT/Ruterkonto för Bridgeskolor eller annan Bridgeutbildningsform.
SLE fick i uppdrag att kontrollera att det inte fanns någon motstridighet mot tidigare dokumenterat regelverk. Detta är genomfört och någon sådan skrivning har inte hittats. Dokumentet kan dock komma att behöva uppdateras/detaljeras löpande. SLE har kontaktat de stora Bridgeskolorna och informerat dem om möjligheterna. Två Bridgeskolor har anmält intresse.
Beslutades: Att SBF upprättar avtal för de två Bridgeskolor som anmälde intresse och uppfyller de antagna kriterierna.
Beslutades: Att i övrigt lägga frågan till handlingarna då det är ett avslutat kapitel för UtbK.

7. Bridgelärarutbildningen

UtbK har tidigare planerat för att kunna genomföra en Bridgelärarutbildning under Q2 2021. Diskussioner fördes om det hela och UtbK konstaterade att det inte är realistiskt att vid denna tidpunkt bestämma något om det hela utan frågan skjuts på framtiden beroende på utvecklingen med pandemin. Vidare diskuterades kring utbildningsplan och framtagande av en sådan.
Beslutades: MME skickar över gamla utbildningsplaner till SLE som tar fram utkast på ny utbildningsplan till UtbK.

8. Bridgefestivalen – bridgelärarträff

Förslag fanns att det ska vikas en morgon vid bridgefestivalen för att bjuda in alla bridgelärare som är på plats för ”nätverksmöte”. Där bridgelärare får träffas, äta frukost tala sig samman och kanske få en kortare presentation om pedagogiska tips eller liknande.
Beslutades: Att en bridgelärarträff på bridgefestivalen ska genomföras. MME verkställer.

9. Avslutning

KAH tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

MME20201216