Styrelseprotokoll SBF 11-12 juli

Protokoll fört vid möte med Svenska Bridgeförbundets förbundsstyrelse den 11-12 juli 2020 på Scandic Väst hotell i Örebro.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Kathrine Bertheau (KBE), Rolf Scherdin (RSC), Krister Ahlesved (KAH), Linnea Edlund (LED) och Simon Granath (SGR).

Övriga:
Sakrevisor Mårten Gustawsson (MGU) samt Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME) från personalen.

Förhinder:
Eva Abragi (EAB).

Protokollet omfattar §117 – 141.

§117. Mötets öppnande.

MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl 10.30.

§118. Val av mötesordförande.

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande för mötet.

§119. Val av sekreterare.

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§120. Val av justeringsperson.

Beslutades: Att jämte ordförande och sekreterare utse LED till justeringsperson för protokollet.

§121. Fastställande av föredragningslista.

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§122. Per Capsulam beslut.

Justering av styrelsemötesprotokoll från 9 maj 2020.

Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

Justering av styrelsemötesprotokoll från 31 maj 2020.

Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

§123. Åtgärdslistan.

Åtgärdslistan gick igenom och justerades.

§124. Rapport MK.

MLÖ rapporterade att priser för de som deltog i 30 000 till 2020 är på väg att distribueras.

Det planerade Minibridgeprojektet är skjutet till 2021 då det inte är rimligt att dra igång något sådant under pågående pandemi.

En underkommitté till MK är skapad för senior/pensionärsbridge. Denna kommer ledas av Birgitta Lagnell, Göteborg. I övrigt är Anders Nordberg, Malmö, Thomas Brandell, Sigtuna och Anki Wikström, Skellefteå med i kommittén.

Avslutningsvis är rekryteringskedjan sjösatt och ett 15-tal klubbar har anslutit, det magra antalet kan med all säkerhet tillskrivas pandemin.

§125. Rapport JK.

EAB rapporterade att en juniortävling genomförts på BBO under Kristi Himmelsfärdshelgen. Tävlingen var en lagtävling och var lite plåster på såren för den inställda Nordic Junior Camp som inte kunde avhållas. 15 lag kom till start från Sverige, Norge och Danmark. Responsen var positiv och ett norskt lag vann tävlingen.

JK noterar att 17 000 kronor inkom till juniorfonden efter landslagens träningshelg den 6-7 juni där åskådade på BBO fick lämna valfria bidrag till fonden och de som betalade minst 200:- deltog i ett lotteri där priset var att få spela med en elitjunior under Bridgefestivalen 2021. Här vann Nils-Bertil Gustavsson och Stefan Andersson som kommer få spela med Erik Hansson respektive Andreas Abragi vid en tävling under nästa års bridgefestival.

En juniorruta kommer införas på permanent basis i tidningen Bridge.

Juniorprojektet har fått en styrgrupp som leds av EAB. Övriga medlemmar är Jan Malmström och Lars Nilsson.

JK:s rapport avslutades med ett konstaterande om att det dominerande på agendan är att genomföra är JSM Par och ett riksläger den 24-25 oktober på Väddö utanför Stockholm. Förhoppningen är att det denna gång ska kunna genomföras och att pandemin lagt sig.

SLE rapporterade att den motion som fanns till riksstämman 2019 rörande försäkringar för juniorer så har vi ett fullgott skydd via förbundets ordinarie försäkring varför frågan kan avskrivas och läggas till handlingarna.

§126. Rapport TK.

CRA rapporterade att TK avhållit flera möten. Förfrågan har inkommit om att ordna öppna Riksmästerskap på BBO för Mixed respektive Veteraner lag.

Beslutades: Att uppdra till TK att komma med ett förslag till upplägg i likhet med vad som gjordes för Riksmästerskapet i våras för öppna lag.

CRA rapporterade vidare att alla regelverk för 2020-2021 har uppdaterats och skapats. Det har varit många justeringar pga alla rockader och särbestämmelser. Ett separat ”onlineregelverk” håller på att tas fram. Likaså pågår arbetet i en grupp att se över systemregler, prickar, alerteringsregler och deklarationer där målet är att det ska komma ett förslag till säsongen 2021-2022.

Övriga stora beslut som fattats av TK är att allsvenskan 2020 flyttas från hösten 2020 till början av 2021. Detta gör att TL-seminariet som är planerat till mitten av januari skjuts till 8-9 maj. Information om dessa förändringar i tid finns publicerade på hemsidan.

§127. Rapport FK.

MLÖ rapporterade att FK/TK gått vidare med förslaget om en Onlinefestival som beslutades vid förra styrelsemötet. Inbjudningar är utskickade och program finns presenterat på hemsidan.

§128. Rapport UK/Internationellt.

MLÖ rapporterade att alla stora internationella mästerskap är flyttade fram i tiden, EBL har skickat ut en kalender för 2021-2024. Flytten av tävlingar från 2020 till 2021 kommer göra att det blir ett extremt kostsamt år om Sverige deltar i alla tävlingar i samtliga klasser. Beroende på hur uppstart av tävlingsverksamhet och andra ekonomipåverkande faktorer utfaller kan det bli nödvändigt att diskutera huruvida vi måste begränsa vår internationella representation 2021.

MLÖ rapporterade vidare att alla flygbiljetter som inköpts för årets mästerskap är reklamerade för återbetalning. Den träningshelg som anordnas i våras inbringade genom bidrag från åskådare på BBO ca 17 000 kronor till juniorfonden. Ett uppstartsmöte mellan alla kaptener ska hållas sensommar/ tidig höst för översyn av alla aktiviteter.
Juniorkapten saknas fortfarande vilket inte är tillfredsställande.

§129. Rapport UTBK.

KAH rapporterade om att UTBK haft sammanträde den 1 juni. UTBK har slutfört utvärderingen av hur det ser ut (i normala tider) med kursverksamhet på SBF:s klubbar. Vi har nu en komplett förteckning över vilka som är lärare, hjälplärare och assistenter i samtliga klubbar. Registret kommer vara värdefullt för att snabbt och direkt kunna nå ut med relevant information till dem som är verksamma med bridgeutbildning.

KAH rapporterade vidare att kommittén arbetar med den högaktuella frågan om onlineundervisning. Ett möte har hållits där där KAH och MME fick presenterade vilka möjligheter OK-Bridge har för att kunna bedriva onlineundervisning.

Avslutningsvis noteras att Marie Åfors, Norrköping, är ny medlem i UTBK och ersätter MLÖ.

MME rapporterade förslag kring tidigare beslut om att eventuellt ta fram en regionindelning för främst utbildningar.

Beslutades: Att vi inte ska låsa fast oss i något system med regionindelning, men när vi bjuder in till centrala utbildningar ska vi lägga ut dem på olika huvudplatser i landet, som blir öppna för alla.

§130. Rapport ITK.

EAN rapporterade om att SLE respektive EAN haft ett längre möte rörande förslag till hur förvalt-ningsprocessen av förbundets IT-arbete ska fungera i höst. Förslaget presenterades och en ny plan kommer tas i drift i höst som huvudsakligen kommer vara baserad på det hela.

Förslaget omfattar en specifikation över roller och ansvar, statusrapporter, planering och uppföljning (där ingår även ekonomi), ärendehantering och konfiguration-/versionshantering.

Beslutades: Att anta förslaget till förvaltningsprocess samt att vidareutveckling och utbildning för personal kommer att ske i september.

GDPR diskuterades. Här måste vi göra en total genomgång av hur vi lagrar data, bilder etc.

Beslutades: Att utse EAN/SLE till GDPR ansvariga, där EAN är huvudansvarig.

§131. Rapport kansli/personal.

Personal och kanslifrågor diskuterades. MME deltog ej under punkten, SLE deltog delar av punkten.
Personalansvarig i styrelsen diskuterades som fram till detta möte varit ett ansvar som vilat på AU.

Beslutades: Att utse MLÖ till styrelsens personalansvarige.

§132. Ordförandens blandade punkter.

MLÖ rapporterade om att träffar genomförts med 19 av 21 distriktsförbund. Vid dessa har information och diskussion förts om förbundets ekonomiska ställning, status i BIT-projektet och projekt ”Rekryteringskedjan”, i det sistnämnda fallet genom Mats Engman. Vidare diskuterades fritt synpunkter på viktiga frågor och distrikten tillfrågades vilka frågor man efterlyste att belysa särskilt under Distriktsträffen i november. Främst kan nämnas uppstart efter Covid19-pandemin, onlinebrid-gens inverkan, hur vi promoverar bridgen som en ”tävlingssport för alla” och hur vi gör oss mindre beroende av ”eldsjälar” som riskerar att få jobba för hårt på egen hand.

En syntes av frågeställningarna och förslagen till punkter till Distriktsträffen presenterades. MLÖ kommer att sända denna till deltagande distrikt och även anslå som nyhet på Forum. Se även vidare § 136 om höstens Distriktsträff.

MLÖ rapporterade vidare om förbundets tävlingar på BBO och Funbridge.

Moderatorfunktionen för hemsidan och upplägg av detta diskuterades. Här ska personalen ha möte i början av hösten och SLE kommer återkomma med förslag av hur moderering ska låta sig göras samt att policyn för forum bör ses över parallellt med detta.

Beslutades: Att SLE tar fram förslag på hur moderering av forum praktiskt ska genomföras och av vem/vilka ny forumpolicy.

§133. Ekonomi.

RSC presenterade en uppdaterad prognos baserad på utfall efter juni, dvs den 12-månadersperiod som kan jämföras med tidigare verksamhetsår. Budgetens antagna nollresultat har förbytts i en stor förlust, detta beroende på intäktstapp då spelverksamheten närmast stoppat helt. På 12 månader ser förlusten ut att vara ca: 600 tkr trots att personalen sedan 19 april arbetar i s.k. ”korttidsarbete” och landslagen inte har några uppdrag.
Det riktiga verksamhetsåret sträcker sig dock 14 månader fram till 31 augusti, och då är tappet värre, då förlusten blir betydligt högre.
Dock kommer de kostnader som är tagna i förväg för EM på Madeira att överföras till 2020-21 och landslagsfonden användas till någon del för att minska kostnaden på resultaträkningen för VM i Wuhan 2020. Därmed beräknas den totala förlusten för hela verksamhetsåret att bli betydligt lägre.
Styrelsen diskuterade och listade upp kostnadsposter som måste dryftas såväl i den kommande processen att uppdatera budgeten 20-21 som fortlöpande när påverkande parametrar blir kända. Hit hör fortsatt korttidsarbete för personalen, IT-kostnader, landslagen och tidningen Bridge.

Beslutades: Att RSC återkommer till nästa möte i augusti med förslag om dispositioner inför bokslut för verksamhetsåret 2019-2020.

MLÖ rapporterade kring det projekt ”SBF Eko-20” som är påbörjat och som ska verkställas inför skiftet till nytt verksamhetsår. I projektgruppen ingår förutom MLÖ även RSC, SLE, SGR och JGR. Arbetet rör ny och förenklad kontoplan (renodlad BAS-kontoplan), införande av kostnadsställe-rapportering, elektroniska attestrutiner, periodisk uppföljning (intern) och redovisning (till medlemmar).
I anslutning till denna punkt presenterade även MLÖ en tidplan med start andra halvan av juli för budgetering, där samtliga kommittéordföranden, verksamhetschefen och projektledare ska bidra. Budget per kostnadsställe ska vara klart till 15 augusti för att kunna sammanställas och bearbetas före 31 augusti.

MLÖ och RSC ansvarar för att huvudbok för år 20-21 färdigställs, balansräkningen överförs och att nödvändig utbildning av personal och kostnadsansvariga genomförs. Ett bokföringsstopp planeras till veckan 31/8 – 4/9 för att tillåta övergången. Den rapportering som ska lämnas till medlemmarna ska tillåta år-till-år-jämförelse och svara på förra Riksstämmans krav på transparens, inte minst vad gäller kostnader för landslagen.

§134. Medlemsstatistik.

MME rapporterade att förbundet vid mötet hade 25 147 medlemmar. Det hela säger inte så mycket då vi är i ”mellanperioden” och någonstans i september får vi verklig jämförelse mot föregående år. Mötet efterlyste bättre jämförelsematerial mellan antal medlemmar och inkomna medlemsavgifter.

Frågan om att öppna upp för att medlem ska kunna bli ständig medlem igen diskuterades.

Beslutades: Att tillsvidare bordlägga frågan om ständig medlem.

§135. Strategidiskussion.

En strategidiskussion ägde rum i form av workshop under resten av helgen efter styrelsemötet, detta med syfte att presentera möjliga strategiska mål till Distriktsträffen för att tillsammans med distrikts-delegater konkretisera planer och åtgärder, och till sist lägga fram en ny strategisk plan till Riksstämman 2021, då förankrad i distrikten.

I workshopen beaktades även punkter som inkommit via de möten med distrikten som avhållits.

Beslutades: Att MLÖ sammanställer workshopens förslag till konkreta diskussionspunkter för Distriktsträffen.

§136. Distriktsträffen den 7-8 november.

Distriktsträffen diskuterades. Styrelsen konstaterade att förutom sedvanlig formalia bör tonvikt ligga på framtidsfrågor och främst baseras på synpunkter från distrikten och den strategiska diskussion som ägt rum under helgens workshop.

Beslutades: Att MLÖ och MME återkommer med förslag till program för distriktsträffen till 1 augusti.

Frågan om stöd för distriktsdelegat till riksstämma och distriktsträffar diskuterades.

Beslutades: Att MME ser över nuvarande regler och att vi inför ett nytt system som liknar det som används för ex. SM-tävlingar som kraftigt kommer förenkla administrationen och ger stöd för en resande för en delegat från alla distrikt för längre resa och/eller att det krävs boende.

§137. Lägesrapport Corona.

MLÖ rapporterade om det arbete SBF:s Coronagrupp genomfört under våren. Resultatet av arbetet finns på hemsidan under Covid 19 sidorna. Ett verktyg i form av en checklista med punkter som är viktiga att diskutera i alla klubbar har tagits fram. Meningen är att på ett så säkert och i klubben förankrat sätt finna en väg mot återgång till spelverksamhet.

§138. Stadgeöversyn.

SGR avrapporterade det arbete som gjorts med att göra en grundlig översyn av förbundets stadgar. Med i förslaget finns beslutet från riksstämman om att se över röstetalen från distriktsförbunden för större rättvisa.

Beslutades: Att SGR är fortsatt ansvarig och har fria händer att forma den arbetsgrupp som ska arbeta vidare med förslaget som ska presenteras i kvartal 1, 2021.

Beslutades: Att en kortare avrapportering av huvuddrag och skiljelinjer mellan nuvarande stadgar och de nya som kommer förslås görs vid distriktsträffen i november.

§139. Övriga frågor.

SBF 90 år 2023
MME föredrog att Svenska Bridgeförbundet fyller 90 år 2023 och att det är hög tid att sätta igång arbetet med att planera hur födelsedagen ska firas.

Beslutades: Att tillsätta en projektgrupp som kommer med förslag till februari 2021. I gruppen ingår MLÖ, CRA, SLE och MME.

Brevet till regeringen
Efter 3½ månad kom till sist ett svar från Kulturdepartementet kring det brev vi skickade in där vi dels bad om ekonomiskt stöd dels ville veta vad vi klassificeras som när regeringen säger att vi tillhör idrotten och idrotten säger att vi hör till ”regeringen”.

Svaret från kulturdepartementet är enligt styrelsen inte tillfredställande. Efter telefonkontakt har vi dock fått upplysning om att vi tillhör Civilsamhället och att de stöd som eventuellt går att ansöka om bör sökas från Socialdepartementet.

Beslutades: Att MME undersöker möjligheter till ansökan av stöd/bidrag.

MGU gjorde ett inlägg i debatten och redogjorde vad BK S:t Erik gör då de fått vetskap om att de som ideell organisation kan ansöka om omställningsstöd från skatteverket.

Beslutades: Att SLE undersöker vad som gäller generellt för våra klubbar och att vi skriver en nyhetsartikel om det hela i det fall det framkommer att fler kan vara aktuella för stödet.

§140. Nästa möte.

Diskussioner fördes kring tidigare förslag om möte i augusti. Beslutades att skjuta fram mötet då ekonomihandlingarna sannolikt inte är klara till tidigare bestämt datum.

Beslutades: Att nästa möte äger rum den 27 augusti klockan 18.15 via Teams.

§141. Mötets avslutande.

MLÖ förklarade mötet avslutat kl 14.45, varefter strategi-workshopen inleddes.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Micke Melander Martin Löfgren Linnea Edlund