Protokoll styrelsemöte SBF 9 maj 2020

Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Bridgeförbundets förbundsstyrelse 2020-05-09.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Kathrine Bertheau (KBE), Rolf Scherdin (RSC), Linnea Edlund (LED), Krister Ahlesved (KAH), Simon Granath (SGR) deltog ej §82-87 och Eva Abragi (EAB) deltog ej §75-79.

Övriga:
Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME) från personalen, och Mårten Gustawsson (MGU), sakrevisor.

Protokollet omfattar §75 – 103.

§75. Mötets öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§76. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande för mötet.

§77. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§78. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordförande och sekreterare utse KBE till justeringsperson för protokollet.

§79. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§80. Per capsulam beslut

Sju per capsulam beslut har fattats sedan föregående möte.

1. Protokoll styrelsemöte 2020-02-13
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

2. Protokoll styrelsemöte 2020-03-27
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

3. Beslutsrätt för kommittéordföranden
Beslutades: Att komplettera policyn för Bestämmanderätt/befogenhet kommittéordföranden med:
• Kommittéordförande har beslutsrätt inom sin budget i kombination med gällande attesträtt.
• Alla beslut som har, eller kan ha, återverkningar på andra kommittéer eller anställda personal och deras verksamhet, skall förankras med denna/dessa innan beslut fattas.

4. Policy rörande samarbetspartners/sponsorer
Beslutades: Att införa följande policy för samarbetspartners/sponsorer till SBF.
• SBF välkomnar sponsorer och söker bäst möjliga win-win-situationer.
• Alla sponsor-/samarbetsavtal som löper över tid (dvs återkommer vid mer än ett tillfälle) ska godkännas av SBFs styrelse.
• Enstaka samarbeten, förutsatt att de följer SBFs policy i övrigt, kan godkännas av någon av AU eller Verksamhetschef.
• Specifikt för festivalsamarbete kan denna rätt delegeras av någon av ovanstående.
• Cash-back/vinstdelnings-sponsring undviks, och kräver styrelsegodkännande.
• SBF söker inte sponsorsamarbete i verksamheter som omfattar alkohol, droger, tobak eller annan verksamhet som kan leda till skadligt beroendeframkallande; detta inkluderar bl a onlinespel av typ betting eller kasino. Detta görs för att främja en trygg miljö för våra yngre spelare och framhäva bridgens distans från penning-/hasardspel vid vår marknadsföring.

5. EBL Hall of Fame
EBL har under perioden skickat ut förfrågan om vilka personer alla NBO:s önskar nominera som medlemmar av EBL:s Hall of Fame. Styrelsen beslutade att de nomineringar som gjordes av förra styrelsen för ett år sedan skulle kvarstå. Under tiden från förra mötet har även EBL fattat beslut i frågan och PO Sundelin har blivit nyvald medlem av den exklusiva klubben.

6. Brev till RF
Det har från regeringen anslagits 1 miljard till kultur och idrott. Ett Per Capsulam beslut fattades om att MLÖ och MME skulle tillskriva RF och se vad det fanns för möjligheter för SBF att få del av anslaget till organisationen. Svaret som återkom från RF var negativt.

7. Brev till regeringen
Då svaret från RF var negativt har ännu ett Per Capsulam beslut fattats om att MLÖ och MME skulle tillskriva regeringen och framförallt kulturdepartementet för att ställa frågan om hur vi kan ansöka om stöd. För att kunna göra detta har även en sondering gjorts om vilka fasta kostnader vår organisation har på löpande basis i alla organisationsled. Brev är avskickat den 30 april, inget svar har vid detta mötes genomförande inkommit.

§81. Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom.

§82. Rapport Medlemskommittén, MK.

MLÖ rapporterade att besöket som skulle göras i Lund för att dela ut priset till vinnaren i projektet
30 000 till 2020 ställts in och flyttas på framtiden pga Covid-19 situationen. Covid-19 ger fler följd-effekter på MK:s verksamhet. Som exempel möter ”Rekryteringskedjan” (som blivit namnet på det nya rekryteringsprojekt Mats Engman, MEN, leder) vissa uppstartssvårigheter då förstås ingen utåtriktad rekrytering, samlingar, etc är möjliga. Projektet lanseras dock i maj i förhoppningen att våra klubbar kan utbyta tankar och förbereda sig så att det praktiska arbetet kan starta förhoppningsvis under hösten. Likaså skjuts Minibridgeprojektet på framtiden och tros inte kunna starta förrän hösten 2021.


MLÖ rapporterade vidare om att svångremmen måste dras åt och det gäller även MK som via tidningen har ett av förbundets större utgiftskonton. Alternativ som utretts är att antingen ge ut nr 4 (Sep) endast digitalt eller att slå ihop nummer 4 och 5 till ett och göra ett tillfälligt ”utspritt” utgivningsschema. Efter debatt där även redaktör Peter Ventura i förväg konsulterats beslöts att nr 4 och 5 slås ihop till ett nummer som delas ut i posten. Skälen som avgjorde var att en digital utgåva inte når ut till alla på det sätt vi önskar att tidningen ska, att det dessvärre troligen (pga inställda mästerskap) kommer att finnas mindre material och slutligen att en enbart digital utgåva skulle bli momspliktig och därigenom besparingen skulle bli låg.

I övrigt är målsättningen att möten ska ske mellan SBF och distriktsförbunden under maj-juni. Målet är att alla ska träffas och de flesta kommer vara digitala möten. På agendan för dessa möten står frågor som Ekonomi, Bit, Rekryteringskedjan, uppstart efter Corona-krisen och lite mer allmänna frågor. Tolv distrikt har redan bokat in sina träffar och från SBF kommer MLÖ och MEN att vara med förstärkta med förhoppningsvis ytterligare en styrelseledamot.

MK letar fortsatt vidare efter funktionärer som skulle vilja vara med i någon form av underkommitté som skulle fokusera på pensionärsfrågor i bridgeförbundet. Styrelsen var av åsikten att det kan vara en rimlig punkt att för MK att ta med till de träffar som arrangeras inom kort för att se vad det kan ge.

Beslutades: Att tidningen Bridge nummer 4 och 5 för 2020 slås ihop och blir ett nummer.

§83. Rapport Juniorkommittén, JK.

EAB rapporterade att JK i princip har digitala möten varje månad. Det som framförallt varit aktuellt att avhandla har varit juniorlägren med betoning på det internationella ”Junior Camp” som var tänkt att hållas i slutet på maj. På grund av pandemiläget beslutade JK att ställa in detta och kommer i stället att arrangera en endagstävling för juniorer på BBO den 21 maj i fyrmannaform.

JK planerar vidare för JSM Par och ett höstläger på Väddö, utanför Stockholm den 26-27 oktober.

JK kommer att i framtida nummer av tidningen bridge ha en fast ruta där de informerar om senaste nytt för juniorer.
Den bordlagda frågan om utdrag ur belastningsregistret diskuterades.

Beslutades: Att anta JK:s förslag på skrivning rörande belastningsregistret och att det gäller för samtliga junioraktiviteter arrangerade av SBF. Samma policy ska ges som rekommendation till klubbar och distrikt i de fall de också har juniorer med i verksamheten.

§84. Rapport Tävlingskommittén, TK.

CRA rapporterade att TK haft möte den 23 april här bestämdes att korrigering av MP-formler som tidigare varit ute på remiss införs from 2020-09-01.

Vidare har SM-lag Open semifinal och final tidigare blivit avlyst. TK har bjudit in till ett Riksmästerskap i lag som kommer spelas via BBO tänkt SM-lagfinal helg. Till tävlingen är 43 lag anmälda.

CRA rapporterade vidare att en ny systemdeklaration är på gång och att förslag är ute på remiss. I princip handlar det om en svensk variant på WBFs deklaration som ska användas, dessa kommer tas i användning vid höstens allsvenskaspel i de högsta divisionerna.

TK har även tillsatt en arbetsgrupp under Jan-Eric Larsson som ska se över våra stop-, alert och systemregler. Eftersom det är viktigt att ett sådant regelverk är ordentligt genomarbetat och förankrat i organisationen är målsättningen att en eventuellt omarbetning kan träda i kraft först hösten 2021.

I övrigt har ett nytt simultantävlingsprogram beslutats som rör säsongen 2020-2021, nytt för året är att det i ordinarie program brutits ut fyra tävlingar, en i varje kvartal, som kommer ingå i ett speciellt ”Guldsimultanrally”.

Tk har också haft en lång diskussion angående hur SBF ska ställa sig till SM-avgifterna för redan spelade SM-kval i dbf i det fall Bridgefestival 2020 ställs in. Konklusionen, mot bakgrund av SBF:s ansträngda ekonomi som följd av coronapandemin, blev att föreslå SBF:s styrelse att fatta beslut om, att för redan genomförda SM-kval erlägger distriktsförbundet den ordinarie SM-avgiften (200 kr/par) för de par som deltagit i berörd disciplins kvaltävling(ar). I beslutet ligger att en utebliven inbetalning av SM-avgiften skulle innebära en förlust på mer än 600 tkr för förbundet i tillägg till den redan negativa resultatprognosen.

Beslutades: Att Styrelsen beslöt enhälligt i enlighet med TK:s förslag. Separat nyhet om SM-avgifterna i händelse av inställd Bridgefestival 2020 ska publiceras på hemsidan.

§85. Rapport Festivalkommittén, FK.

MLÖ rapporterade att förberedelsearbetet i FK följer normal ordning. SBF är där vi bör vara planeringsmässigt. Beslut om Festivalen ska äga rum eller inte ska enligt tidigare styrelsebeslut fattas senast 1 juni, och baseras främst på FHMs rekommendationer. Att beslutet läggs så relativt sent beror på att styrelsen vill få så stor mängd information som möjligt för att kunna tillåta ett arrange¬mang, och kontakt har även tagits med Smittskydd Örebro, en kontakt som kommer att följas upp.

§86. Rapport Uttagningskommittén, UK, och Internationellt.

MLÖ rapporterade om att såväl EM som WBG som JVM blivit uppskjutna till 2021. De berörda juniorer som nu berövas på ett mästerskap kommer få chansen att vara med vid det uppskjutna mästerskapet som enligt uppgift ska gå i Salsomaggiore sommaren 2021, även om de blivit överåriga för klassen. Juniorkalendern ändras därefter permanent så att JEM går jämna år och JVM udda år. Däremot är det oklart med arrangemang av nations-VM (Bermuda Bowl etc) i förhållan¬de till EM (som troligen går i juni 2021) och WBG (som troligen går i augusti 2021).

UK kommer vidare se över vad som händer i den stökiga internationella tävlingskalendern med alla tävlingar som skjutits på framtiden. UK kommer också att göra en konsekvensanalys av tidigare riksstämmobeslut rörande internationella tävlingar och svenskt deltagande då det kommer bli väldigt kostsamt med alla discipliner, inte minst då reskostnader väntas gå upp efter pandemin. Endast WBG, trots att det skulle avhållas i Europa, skulle kosta över 650 tkr för fyra lag.

MME rapporterade om en bortglömd fråga. EBL har något som heter EBL Women Committee i vilken MME hittills stått som kontaktperson för Sverige.

Beslutades: Att LED övertar ansvaret som kontaktperson för Sverige och EBL Women Committee. MME rapporterar om skiftet till EBL.

§87. Rapport Utbildningskommittén, UTBK.

KAH rapporterade om att UTBK funderar kring att steget mellan kursböcker och minikurser är ganska stort och vad som kanske kan göras för att få in något utbildningssteg där emellan.

Vad gäller minikurserna återstår cirka tre att skriva (av de 40), efter detta ska materialet gås igenom från börjar och de ska flyttas så de kommer i ”rätt ordning”.

KAH arbetar vidare med den kontakt som tagits med Synrey för att för att kunna verkställa att spelträning i våra kursmaterial kan låta sig göras på plattformen. Det hela är dock väldigt tidskrävande då det inte finns några bra metoder för att rotera givar när man överför dem.

UTBK genomför vidare en väldigt stor kartläggning kring hur det ser ut på utbildningssidan för landets klubbar. Det samlas in namn på bridgelärare och assistenter för att kunna nå ut med direktinformation rörande bridgelärarutbildningar, tips & tricks såväl pedagogiskt som praktiskt, inbjudningar till bridgelärarutbildningar etc.

KAH avslutade med att rapportera att det funderas för fullt om Coronakrisen och om det är dags för att redan i höst starta upp med webbutbildningar. Vi studerar Norge som bedriver detta sedan några år tillbaka som komplement till traditionell undervisning. UTBK kommer att ha ett telefonmöte under kommande månad för att bl a diskutera denna fråga, KAH undersöker om den även ska lyftas vid distriktsträffen i höst.

MME rapporterade om att två förslag på regionindelningar arbetats fram, förslagen bygger i ena fallet på tre regioner över landet och i det andra på fyra.

Beslutades: Att frågan om regionindelning bordläggs till sommarmötet.

§88. Rapport IT-kommittén, ITK.

EAN rapporterade att det nya kanslisystemet nu fått ett namn ”Masken”. Arbetet med BIT fortskrider enligt plan och allt pekar på att de projekt som är igång följer såväl tid- som ekonomisk plan vilket betyder att projektet kan överlämnas till förvaltning den 1 september 2020. En artikel ska skrivas som presenterar, och berättar om fördelarna, med det nya systemet. Denna publiceras initialt på hemsidan men publiceras även i tidningen Bridge nästkommande nummer. EAN har också diskuterat en förvaltningsmodell med SLE som ska säkerställa att relevanta resurser finna på definierade plan.

Beslutades: Att EAN samt SLE fortsätter utveckla förvaltningsmodellen och att det hela är klart till överlämningen 1 september.

§89. Ordföranden rapporterar.

MLÖ rapporterade att han nu lämnat sin post som tf VC och att SLE övertagit rollen samt att överlämnade skett. MLÖ kommer fortsättningsvis mest ägna sig åt styrelse- och kommittéarbete samt att stötta i projekt och arbeta med distriktskontakter.

Ordföranden rapporterade vidare att RF:s så kallade nätverk som skulle ha träffats för första gången i maj 2020 har flyttats till hösten pga Covid-19 situationen.

§90. Policyfrågor.

Flera policyfrågor förelåg för diskussion, ett helhetsgrepp och summering av dem alla ska tas och kommer presenteras till julimötet, MLÖ ansvarig.

§91. Distriktens roll.

MLÖ lyfte frågan om distriktens roll i vår organisation. För att få effektiv samordning och gott informationsflöde, inte minst i projekten, kommer diskussion att föras med distrikten om en ökad supportroll: som exempel i de projekt som startats eller kommer att startas för utbildning, rekrytering och juniorer.

Beslutades: Att bordlägga frågan till julimötet.

§92. Ekonomistyrning.

MLÖ presenterade förslag om att tillsätta ett projekt ”Ekonomi 20” som ska arbeta med frågor rörande ekonomi såsom kontoplan, kostnadsställen, rutiner för attester, budgetprocesser mm.

Beslutades: Att MLÖ, SGR, RSC och SLE arbetar igenom förslag på helhetssyn för ekonomistyrningen från kontoplan till bokslut. Övergripande förslag till julimötet

Beslutades: Projektet ska vara klart till mitten av augusti och kunna användas i den kommande budgetprocessen.

§93. Löner.

Ersättningar till funktionärer har tidigare skett genom att personen i fråga fått en nettosumma i handen och sedan har det räknats baklänges till en bruttolön. Detta är inte normal lönepraxis och orsakar extraarbete då totalbelopp t o m beror på i vilken kommun den avlönade personen bor i. Meningen är inte att minska ersättningar utan att förenkla hantering och anpassa oss till gängse praxis vad gäller löneutbetalningar.

Beslutades: Att funktionärer framledes ska ersättas med en bruttosumma från vilken SBF drar skatt och inbetalar lagstadgade avgifter. RSC informerar kansliet för att detta görs, och info går ut till samtliga kommittéer som i sin tur informerar dem som berörs (ex vis TL).

§94. Funbridge och BBO.

MLÖ rapporterade att efter många kontakter har äntligen en överenskommelse träffats också med BBO så att klubbar som så önskar kan ordna partävlingar i egen regi på BBO. Skriftligt avtal väntas klart i vecka 20 och en arbetsgrupp bestående av MLÖ, LED, Micael Svensson (kansli), Ryszard Sliwinski (TK) och Roger Hilmersson (Filbyter, för IT-support) för att såväl uppdatera användarmanualen, ordna videomöte för att utbilda användare, utreda de ekonomiska förutsättningarna och gå igenom resultatrapporterings-rutinerna. En förutsättning för att ordna dessa tävlingar är att de rapporteras in till SBF för mästarpoäng (brons) och att man har tillräcklig TL-kompetens. Ett tiotal klubbar (eller samarbete mellan klubbar) tas med i en ”första våg” för att vi ska kunna utvärdera verksamheten och sedan kunna förlita oss på dessa tio att stödja en eventuell expansion.
Tävlingar kommer även att ordnas på nationell nivå, men under helger för att inte ”störa” klubbarnas verksamhet.

BBO har vidare lidit av stora kapacitetsproblem efter att de gått från ungefär 10 000 spelare per kväll till över 50 000 och explosionen förefaller fortsätta. BBO har dock från och med måndag 11 maj utökat sin serverkapacitet för andra gången på kort tid och nu med 30% vilket förhoppningsvis ska leda till en stabilare plattform.

Rörande Funbridge fortsätter de två dagliga tävlingar som startades upp 1 mars, SBF kan notera sakta men säkert ett ökat antal spelare som dagligen tävlar där. En tredje daglig tävling har diskuterats men prioritet råder att få igång BBO spelet.

Beslutades: Att MLÖ tillsammans med RSC tecknar avtal med BBO.

§95. Ekonomi.

RSC rapporterade att det ekonomiska läget är bekymmersamt för SBF. En grovhuggen prognostisering pekar på ett minus för verksamhetsåret om ca 700 000 kronor för förbundet. Detta är efter balansering av kostnader och uttag ur VM fonden. Det är framförallt utebliven verksamhet med påföljande uteblivna spelavgifter som slår hårt. I prognosen ligger ett nollresultat för Festivalen. Om förutsättningar finns för att arrangera den räknar vi av försiktighetsskäl inte med något plusresultat då vi kan förvänta oss ett lägre deltagande.

RSC fortsatte sin rapportering med att SBF gjort flera åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska situationen. De mest betydande är korttidspermittering av personal, en tidning slås ihop med en annan, guldsimultanrally och ökat nätspel. Det skissas även på en stortävling vid festivalen 2021 som påbörjas redan denna säsong som förhoppningsvis ska kunna inbringa en större summa.

Beslutades: Att det ska skrivas en artikel i tidning som presenterar det ekonomiska läget och de aktioner som vidtagits. Ansvaret för artikeln ligger på MLÖ/RSC och redaktören för tidningen

Vidare diskuterades kring det brev som medföljer juninumret av tidningen med inbetalningskort för medlemsavgiften och möjligheten för medlemmar att betala in ett bidrag till SBF i tillägg till medlems-avgiften.

Beslutades: Att SLE ser till att utreda hur ett Swishkonto för förbundet kan användas för allehanda projekt, kampanjer och bidrag. Att SLE med kansliet tillser att på bästa sätt komplettera brevet som går med juninumret av tidningen med text om hur man kan ge ett extra bidrag till förbundet.

MME rapporterade att tidigare fråga som väckts från medlemmar där man önskar faktura via e-post snarare än via bilaga i tidningen har nu fått sin lösning. Detta är inte möjligt med nuvarande kanslisystem, men det kommer att bli möjligt från och med säsongen 2021-2022 då vi bör har de nya kanslisystemen i drift.

Slutligen dryftades frågan om bidrag från förbundet för resande och boende vid Riksstämmor och Distriktsträffar.

Beslutades: Att bordlägga frågan om bidrag för resor och boende vid Riksstämmor och Distrikts¬träffar till sommarens fysiska möte.

§96. Medlemsstatistik.

MME rapporterade om att SBF för första gången på väldigt många år återigen noterat ett sammantaget växande medlemsantal. Siffrorna är fortfarande preliminära och kan röra sig marginellt. Om nuvarande siffror skulle visa sig stämma skulle det innebära att SBF växer med 351 medlemmar totalt och med 420 betalande. Även antalet juniorer har ökat från 244 till 393. Att slutsummeringen ger ett betydligt färre antal medlemmar totalt kommer av att antalet I-medlemmar fortfarande är minskande.

§97. Firmateckning

Tidigare beslut från den 12 oktober 2019 om rätt att teckna förbundets firma har ändrats from 9 maj 2020.

Beslutades: Att förbundets firma tecknas av två personer tillsammans. Detta gäller styrelseledamöter eller verksamhetschef där en minst tillhör arbetsutskottet.

Beslutades: Att Johan Grönkvist och Micke Melander har rätt att teckna förbundets firma i löpande ärenden.

§98. Fullmakter

Tidigare beslut från den 12 oktober 2019 om fullmakter har ändrats from 9 maj 2020.

Beslutades: Att Martin Löfgren, Johan Grönkvist, Micael Svensson, Gunnel Hahne och Suzanne Lemborn har fullmakt att var och en för sig hämta ut postförsändelser.

Beslutades: Att Martin Löfgren, Johan Grönkvist eller Suzanne Lemborn har rätt att disponera förbundets bank- och postgirokonton.

§99. Attestordning

Tidigare beslut från den 12 oktober 2019 om attestordning diskuterades och delvis ändrats from 9 maj 2020.

Beslutades: Att i förekommande fall stryka tillförordnad VC och ersätta med VC.

Beslutades: Att reseräkningar och representation och övriga personliga kostnader för anställda och styrelse attesteras av VC.

Beslutades: Att i övrigt bordlägga frågan tills att slutgiltigt förslag kommer från ”Ekonomi-20” gruppen som arbetar på ett helhetsgrepp i frågan där deras förslag delvis kommer beröra attestordningen i förbundet.

§100. Corona och Bridge

MME rapporterade om att en medlem från Lerums BK varit i upprepad kontakt med honom. Medlemmen i fråga har idéer på hur spelandet på klubben skulle kunna börja och kanske påskyndas med hjälp av förhöjd säkerhet och tekniska hjälpmedel. Medlemmen har även varit i kontakt med Smittskydd Väst för att diskutera förslaget och fått positiva svar. Styrelsen ansåg förslaget vara så intressant att man omgående ville gå vidare med frågan för att se om det är möjligt inte bara i Lerum utan också nationellt.

Beslutades: Att MK/MLÖ får ansvaret för frågan och tillsätter en arbetsgrupp som omgående börjar arbeta för att se vad som kan låta sig göras. PVE via Svenska Bridgeförlaget bör vara med i arbetsgruppen

§101. Övriga frågor.

MME väckte frågan om att SBF fyller 90 år, 2023. Frågan bordlades till det sommarmötet.

Sakrevisor MGU tog upp frågan om Mästarbevis och nålar som beslutats vid februarimötet. MLÖ rapporterade att även kansliet hade åsikter i frågan som rör det praktiska.

Beslutades: Beslut från tidigare står fast, men SLE tar upp ärendet för att klargöra rutinerna och finna en praktisk lösning.

§102. Nästa möte.

Beslutades: Att nästa möte äger rum i Örebro den 11-12 juli, de med långa resor kan ankomma redan fredag kväll den 10:e. Mötet startar 10.30 och beräknas avslutas vid 14-tiden på söndagen.

§103. Mötets avslutande.

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Micke Melander Martin Löfgren Kathrine Bertheau