Protokoll styrelsemöte SBF 27 mars 2020

Protokoll fört vid extra telefonmöte med Svenska Bridgeförbundets förbundsstyrelse 2020-03-27.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Kathrine Bertheau (KBE), Rolf Scherdin (RSC), Linnea Edlund (LED), Krister Ahlesved (KAH) och Eva Abragi (EAB).

Övriga:
Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME).

Förhinder:
Simon Granath (SGR).

Protokollet omfattar §63–74.

§63. Mötets öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§64. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§65. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande för mötet.

§66. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§67. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordförande och sekreterare utse KAH till justeringsperson för protokollet.

§68. SM Lag Open 2020

CRA rapporterade att TK haft telefonmöte och att de under rådande omständigheter (Corona-pandemin) avråder från att avhålla semifinaler i SM-lag. Som konsekvens blir det inte möjligt att heller arrangera SM-finalen, och TK föreslår styrelsen att SM Lag 2020 ställs in, varför inga svenska mästare koras 2020 i denna klass.

TK uppdrogs att studera möjligheterna (inte minst de tekniska, som bedömd tillgänglighet till BBO) till att arrangera ett från SM Lag helt fristående online-mästerskap på BBO under senare delen av Kristi Himmelsfärdshelgen, där tävlingen är öppen endast för de 60 lag som var kvalificerade till SM Lag Semifinal 2020.

Beslutades: Att SM Lag Open 2020 ställs in. Inga nya Svenska Mästare utses.

Beslutades: Att uppdra åt TK att se över möjligheterna att ordna ett onlinemästerskap under helgen (21-22) 23-24 maj till vilket endast de 60 kvalificerade SM-Lag semifinalisterna skulle bjudas in.

§69. Spel på Funbridge och BBO

MLÖ rapporterade att TK beslutat om att lagserier numera kan spelas verksamhetsåret ut (31 augusti 2020) via BBO samt att SBF infört en andra daglig partävling på Funbridge. MLÖ rapporterade vidare att möjligheten för klubbar att arrangera egna partävlingar på internet för att dels engagera sina medlemmar, dels kunna få viss kostnadstäckning trots att de står med tomma lokaler, bromsas av att BBO är överbelamrade av förfrågningar och för närvarande inte beviljar fler behörigheter att ordna sådana tävlingar.

§70. Neighbour Challenge

MLÖ rapporterade att diskussioner förts med de svenska landslagsledningarna.

Beslutades: Att MLÖ meddelar Danmarks Bridgeförbund att vi inte anser oss kunna sända några lag till Köpenhamn för denna tävling, men att vi är öppna för ett exempelvis elektroniskt arrangerat mästerskap.

§71. EM Madeira, World Bridge Games och Junior VM

Diskuterades förutsättningar för arrangemangen och svensk medverkan. Vi följer korrespondens vad det kommer för besked från EBL och WBF och kommer därefter ta ställning till eventuellt svenskt deltagande.

§72. Nästa Möte

Frågan kring nästa möte diskuterades då det är planerat till början av maj och att det är ett fysiskt möte.

Beslutades: Att styrelsen sammanträder den 8:e, 9:e eller den 10:e maj via telefon/teams och att det blir ett endagarsmöte. MME skickar ut Doodleförfrågan för att se vilken dag som passar bäst för alla.

Beslutades: Att det planeras ett fysiskt möte i slutet maj eller juni. MME skickar ut en andra Doodleförfrågan för denna övning som är ett tvådagarsmöte med övernattning.

§73. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg vid mötet.

§74. Mötets avslutande

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Micke Melander Martin Löfgren Krister Ahlesved