Protokoll styrelsemöte SBF 13 februari 2020

Protokoll fört vid telefonmöte med Svenska Bridgeförbundets förbundsstyrelse 2020-02-13.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Kathrine Bertheau (KBE) deltog ej §34-37, Rolf Scherdin (RSC), Linnea Edlund (LED) deltog ej §34-37, Krister Ahlesved (KAH) och Simon Granath (SGR) deltog ej §34-40 samt §47-49.

Övriga:
Micke Melander (MME).

Förhinder:
Eva Abragi (EAB).

Protokollet omfattar §34 – 62.

§34. Mötets öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§35. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§36. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande för mötet.

§37. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§38. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordförande och sekreterare utse KAH till justeringsperson för protokollet.

§39. Per Capsulam beslut

Tre per capsulam beslut har fattats sedan föregående möte.

1. Ny lagkommission
Till ny lagkommission utsågs Jan-Eric Larsson, Ordförande. Övriga LK-ledamöter: Mikael Grönkvist, Henrik Johansson, Linus Jorner, Ryszard Sliwinski, Tommy Andersson, Björn Andersson, Pierre Winberg, Carl Ragnarsson, Sven Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson, Jan Kamras, Marion Michielsen och Cecilia Rimstedt.

2. GDPR
Ansvarig för GDPR i SBF är Johan Grönkvist (JGR).

Beslutades: Att MLÖ tar kontakt med JGR för att styrelsen ska få en genomgång i hur GDPR påverkar SBF. Samt att MLÖ råder JGR kontakta Philip Berggren (PBE) i det fall han behöver hjälp, då PBE är något av expert i frågan.

3. Föregående mötesprotokoll
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

§40. Åtgärdslista

Åtgärdslistan gicks igenom.

§41. Rapport Medlemskommittén, MK.

MLÖ rapporterade att MK har sammanträtt och att arbetet med Minibridgeprojektet går vidare.
Vidare har 30 000 till 2020 projektet avslutats, MK har utsett Lunds BK som vinnare i tävlingen och mer information om projektet, Lunds BK och övriga vinnare kommer presenteras på hemsidan och i aprilnumret av tidningen Bridge.

MK vill bilda en underkommitté till kommittén som ska arbeta med frågor om Senior- och Pensionärsbridge. Det har ännu inte kommit in några namn, alla uppmanas fundera på lämpliga medlemmar och överlämna förslag till MK.

MK i kombination med styrelsen genomför en lång rad distriktsbesök där målsättningen är att alla DFB ska bli besökta under halvår 1 2020. MLÖ ansvarig.

Diskussion fördes rörande förslag från MK rörande slopande av Mästarbevis och hantering av nålar.

Beslutades: Att MLÖ och MME gör överlämning av Minibridgeprojektet till Mats Engman (MEN) som påbörjar sin junior- och rekryteringstjänst den 1 mars.

Beslutades: Att kansliet ska upphöra med att skicka ut utskrivna mästarbevis till dem som uppnår nya mästarvärdigheter. Mästarbevis ska fortsättningsvis e-postas till klubbens kontaktpersoner för vidare utdelande. Nålar postas dock när nya sådana ska delas ut.

§42. Rapport Juniorkommittén, JK.

EAB hade skriftligen rapporterat om att JK genomfört tre möten, där två varit fysiska möten. Anteckningar från dessa möten finns publicerade på hemsidan. Den stora frågan som det just nu arbetas intensivt med är att i slutet av maj arrangera Nordic Junior Bridge Camp. Arrangemanget kommer ske under Kristi Himmelfärdshelgen och i Örebro.
JK rapporterade vidare att JSM par kommer spelas parallellt med rikslägret i höst.
JK hade inkommit med önskemål om att styrelsen skulle besluta att alla som arbetar med juniorbridge ska göra utdrag ur belastningsregistret för att säkerhetsställa en trygg och säker miljö för våra juniorer.
JK konstaterar vidare att det med jämna mellanrum rapporteras om nya orter som är i startgroparna med nya juniorverksamheter. De tre senaste är Ystad, Stenungssund och Tjörn.

Beslutades: Att tillsvidare bordlägga frågan om registerutdrag då styrelsen inte ansåg förslaget tydligt nog vad gäller avgränsningar.

Beslutades: Att MLÖ/MME talar med EAB för ett förtydligande, varefter ett Per Capsulam kan fattas.

§43. Rapport Tävlingskommittén, TK.

CRA rapporterade om att TK haft möte och att en rad beslut fattats.

TK har också genomfört en TL Steg 3-utbildning i mitten av januari. 14 av deltagarna hade Steg 2-licens och belönades efter avslutad utbildning med Steg 3-licens.CRA rapporterade vidare att en översyn av system, stopp- och alertreglerna är på gång och mer information kommer senare.
En annan aktuell fråga som det tittas på är att det alltmer efterfrågas utbildningar i Ruter, TK har noterat frågan på sin agenda.

Beslutades: Att fastställa en prislista i Svenska Cupen 2020 som totalt omfattar 214 000 kr. Dessa fördelas till topp-16 som följer: 1:a plats 80.000 kr, 2:a plats 40.000 kr, 3-4:e plats 15.000 kr, 5-8:e plats 8.000 kr och 9-16:e plats 4.000 kr.

§44. Rapport Lagkommissionen, LK.

Jan Eric Larsson hade i en skriftlig rapport låtit meddela att LK har: Gjort en översättning av WBF:s instruktioner för hur man fyller i den svenska versionen av WBF:s deklaration.
LK håller på att göra en enkät om våra regelverk.
LK har noterat att många spelare och även funktionärer har problem med att prickbelasta system. LK har därför tagit fram en liten lathund som ska göra det enklare för alla inblandade.
LK har tagit fram instruktioner för hur en systemdeklaration ska fyllas i.

§45. Rapport Festivalkommittén, FK.

MLÖ rapporterade att förberedelserna inför årets festival rullar på som planerat och att det arbetas för fullt med att sätta samman den stab som ska tjänstgöra i sommar. Vid sidan om det kan noteras att nio utländska juniorlag nu är anmälda och att FK ser framemot den nya spännande tävlingen Swedish Open Junior Pairs som kommer inleda Bridgefestivalen och spelas på surfplattor.

§46. Rapport Disciplinnämnden, DN.

Micael Svensson (MSV) rapporterade skriftligt till styrelsen att DN fått in fem anmälningar sedan förra styrelsemötet. Av dessa var två avklarade och båda renderade i en månads avstängning för den anklagade. De övriga tre fallen är under utredning.

Beslutades: Att MLÖ talar med MSV om att styrelsen önskar ökad insyn kring DN-fallen.

§47. Rapport Uttagningskommittén, UK, och Internationellt.

MLÖ rapporterade att besparingsåtgärder är vidtagna för kommande år. Exempelvis kommer uttagna spelare inte längre att bo i enkelrum under EM och bara en coach kommer skickas med de lag som ska representera Sverige. MLÖ påpekade att året kommer bli rekorddyrt då vi har fem stora internationella mästerskap och kostnaden för våra landslag beräknas till ca 1.8 MKR. UK och styrelsen tittar på åtgärder för att stärka landslagsfonden då den under året i princip kommer att tömmas för att kunna ha en ekonomi i balans. Noteras i det sammanhanget är att nästkommande verksamhetsår å andra sidan kommer bli rekordbilligt varför det då kan fyllas på i fonden.
MLÖ rapporterade vidare att han och JGR deltagit vid Nordiskt möte i Köpenhamn.

MME rapporterade att MLÖ samt MME varit i Prag och deltagit vid EBL Officer Seminar. Här gjordes bland annat en rapport från Marek Malysa, Polen, som rör ett seniorprojekt som de genomför för att se vilken effekt bridge har på Alzheimers-patienter. Flera studier pekar på att bridge har mycket positiva effekter. Detta kan möjligen leda till att - ur ett samhällsperspektiv – vi kan bidra till projekt i ämnet och för ändamålet söka projektmedel för att göra insatser.
Styrelsen diskuterade kring eventuell policy som skulle råda för våra landslag om det spelas andra tävlingar i direkt anslutning före ett officiellt mästerskap.

Beslutades: Att inte fatta något policybeslut om spel i andra tävlingar. UK uppdras att tillsammans med kaptenerna avgöra vad som är lämpligt. Det kan finnas anledning att avråda från sådant spel, men ett rent förbud bör – om det är aktuellt – komma från respektive kapten i samförstånd med UK.

§48. Rapport Utbildningskommittén, UTBK.

KAH rapporterade att UTBK har haft sammanträde och att fokus främst ligger på våra Bridgelärarutbildningar även om det finns fler frågor på agendan. En projektplan ska tas fram för att få till en helhet med utbildningar och därmed höja statusen för våra bridgelärare i likhet med vad som hänt på TL-sidan.

Beslutades: Att MME tar fram ett förslag på regionindelning till majmötet för regionala utbildningar som kan korta resandet till utbildningar. Tre eller fyra regioner är lämpligt.

§49. Rapport IT-kommittén, ITK.

EAN rapporterade att hon lagt mycket tid och kraft på ekonomin i ITK för att få en uppfattning om hur resurser fördelas.

EAN rapporterade vidare att vad gäller BIT ligger ITK ungefär tre veckor efter beslutat utvecklingsplan.

Beslutades: Att EAN, RSC och MLÖ ska se över dels (B)ITs totala budget för verksamhetsåret och framöver, dels hur kostnader som hänför sig till andra kommittéers IT-kostnader (ex vis TK) i så stor grad som praktiskt möjligt kan fördelas på dessa kommittéer. Idag hamnar de flesta kostnaderna för IT under IT-förvaltningen, även om kostnaderna rör direkt aktivitetsstödjande kostnader.

§50. Funbridge och WOC.

MLÖ rapporterade att vi tecknat ett samarbetsavtal med Funbridge och att SBF sanktionerat tävlingsspel kommer att inledas på Funbridge den 1 mars 2020. Bronspoäng kommer utdelas i tävlingarna enligt individuell skala till halv taxa.

§51. Keep Bridge Alive (KBA).

En begäran hade inkommit från Samantha Punch (som driver Keep Bridge Alive projektet) om ekonomiskt stöd. MLÖ rekommenderade att f n inte ge sådant stöd av budgetskäl, men att överväga lösningar att göra så i framtiden, då projektet är meningsfullt. En idé är att köra perioder av Funbridges förbundstävlingar tematiskt, då KBA skulle kunna vara ett sådant tema.

Beslutades: Att inte ge något stöd detta verksamhetsår.

Beslutades: Att MLÖ studerar möjligheten till tematiska Funbridge-perioder (1-2 veckor) och om KBA kan bli ett sådant tema.

§52. Göranssonfonden.

2014 delegerade Styrelsen till Lars Persson och Roger Wiklund att hantera fonden. Då bägge dessa personer lämnat styrelse och verksamhet har en otillfredsställande situation med pengarna hos SBF men utan beslutsrätt.
MLÖ har varit i kontakt med fondens ursprungliga skapare och huvudsaklige finansiär för att utröna dennes synpunkter. Slutsatsen är att denne person inte ser något problem i att SBF tar över hanteringen av Göranssonfonden.

Beslutades: Att upphäva beslut från 2014-05 om hur fonden hanteras. MLÖ informerar Lars Persson och Roger Wiklund.

Beslutades: Att Göranssonfonden from 2020-02 hanteras av ordförande i JK och ekonomiansvarig gemensamt. De ska också kontakta fondens grundare för att diskutera och sätta ändamålen i skrift.

§53. Juniorfonden.

Beslutades: Att styrelsen delegerar till ordförande JK och ekonomiansvarig att hantera juniorfonden.

§54. Västra Bergslagen Energi.

Samarbetsavtal har av MLÖ diskuterats med Västra Bergslagen Energi. En situation med rimlig vinst för SBF kan erhållas, men det bedömdes att medlemmar antingen inte är villiga att byta leverantör eller studerar jämförelsesajter innan de gör det. VB Energi ligger inte bland de billigare leverantörerna, så utfallet antas bli mycket begränsat.

Beslutades: Att MLÖ kontaktar Västra Bergslagen Energi om att vi tackar för förslaget men f n inte ser förslaget som görbart.

§55. Landslagströjor.

Beslutades: Att SBF:s landslagströjor inte ska kunna gå att köpa för privatperson. Tröjorna är något man får när man representerar förbundet och att vi avråder användning av dem för dem som har dem i sin ägo i andra sammanhang än uppdrag där de representerar Sverige.

§56. Bestämmanderätt/befogenhet kommittéordföranden.

MLÖ redogjorde för ett förslag till bestämmanderätt och befogenhet för kommittéernas ordförande. Diskussioner fördes om vem som ska ha prioriteringsrätt när kollision sker mellan kommittéer.

Beslutades: MLÖ omformulerar och återkommer med förslag till per capsulambeslut för ny skrivning.

§57. Ekonomi.

RSC rapporterade att det varit nödvändigt att omarbeta den på Riksstämman framlagda budgeten, då den inte är tillfredsställande specifik. MLÖ har tagit fram ett reviderat budgetförslag som liksom den på Riksstämman framlagda går mot ett nollresultat. Det ska framhållas att budgeten, till skillnad från den tidigare, omfattar det nya 14-månaders verksamhetsår och även inkluderar de nya tjänsterna ”Verksamhetschef” och ”Junior- och Rekryteringskonsulent”.

De största avvikelserna kunde noteras för landslagen, som trots kostnadsbesparingsåtgärder kan komma att förbruka 1.8 Mkr då fem stora mästerskap (JEM, VM-lag, EM-lag, JVM-lag och WBG) kommer att avhållas under 14-månadersperioden, samt för IT-kostnader.

RSC rapporterade vidare om att vi fr o m årets Festival direktbokför i SBF:s böcker i stället för att som tidigare sköta Festivalen som ett eget ”företag”.

För att komma till nollresultat krävs att största delen av Landslagsfonden används. Då nästkommande verksamhetsår innehåller få internationella tävlingar Sverige ska representera i beräknas Landslagsfonden åter fyllas.

Beslutades: RSC och EAN går igenom IT-budgeten en gång (se även §49) varefter budgeten återigen revideras och sänds till Styrelsen för godkännande.

Sponsring
Beslutades: Att anta den policy som föreslagits av MLÖ rörande hur vi ska arbeta och förhålla oss till samarbetspartners och sponsorer.

Beslutades: Att MLÖ ska skriva om den sista punkten i policyn som rör beroendeframkallande och översänder till styrelsen för ett per capsulam beslut om helheten.

Sponsorjägare
MME presenterade förslag som gick ut på att vi aktivt ska söka medlemmar som vill jobba på att mot provision teckna samarbetsavtal med större företag på nationell nivå.

Beslutades: Att MME skriver förslag till hemsidan och söker intresserade.

Guldsimultanrally
UK tillsammans med TK har funderat på att i simultantävlingar ordna några med guldstänk som har förhöjd startavgift. Tanken är att pengarna ska gå in till landlagsfonden för att delvis kunna täcka de extraordinära kostnaderna för året.

Beslutades: Att TK, MLÖ och MME tar fram förslag om Guldsimultanrally där en simultantävling per kvartal under kommande verksamhetsår ska ordnas. Beslut fattas vid majmötet.

Upptag av medlemsavgifter
Förslag har inkommit från medlemmar om att de hellre vill ha fakturan via e-post än som inbetalningskort som bifogas juninumret av tidningen.

Beslutades: MME undersöker med JGR och kansliet om det är möjligt att som komplement till inbetalningskorten går att skicka ut individuella inbetalningskort via e-post.

§58. Medlemsstatistik.

MME rapporterade att vi ser ut att gå mot oförändrade medlemssiffror jämfört mot fjolåret. Det betyder att vi har lyckats bromsa den tillbakagång som pågått under de senaste 3-4 åren. En större analys ska göras där vi tittar på stora ökningar/minskningar på klubbnivå för att se om vi kan utreda varför detta sker.

§59. RF/SISU.

MME rapporterade att SISU varslat om att deras riksidrottsforum kommer att äga rum i Norrköping den 7-8 november 2020. Detta gör att vi har en kollision med vår egen distriktsträff.

Diskussioner fördes även om RF och det nätverk som de bildat som vi enligt uppgift ska vara medlemmar i. Detta är första steget för att idag kunna bli medlem i RF.

Beslutades: Någon eller några ska representera SBF vid riksidrottsforum. Beslut om vilka fattas senast augustimötet.

Beslutades: att MLÖ och MME söker etablera en kontakt med E-sportförbundet för att se huruvida ett samarbete kan vara möjligt.

§60. Övriga frågor.

MLÖ informerade om att Anders Morath har accepterat att axla NPC rollen för vårt U26 lag i sommar.

MLÖ informerade vidare om det arbete som skett i AU rörande BK S:t Eriks motion om stöd till mixedlandslaget och det hot om stämning av SBF som väckts av Gunnar Andersson.

Styrelsen diskuterade om kontaktytan mellan valberedningen och styrelsen. Styrelsen anser att det inte är rimligt att valberedningen har en stående inbjudan till att vara med på sammanträden.

Beslutades: Att MLÖ tillskriver valberedningen och föreslår att de endast deltar vid del av majmötet det år som det är riksstämma.

§61. Nästa möte

Nästa möte äger rum den 8-9 maj och är på kansliet i Örebro.

§62. Mötets avslutande

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Micke Melander Martin Löfgren Krister Ahlesved