Protokoll styrelsemöte 19 september 2014

Pdf för utskrift

Närvarande:

Styrelsemedlemmar

Mats Qviberg (MQV)
Jan Kamras (JKA)
Helena Axelsson (HAX)
Lars Persson (LPE)
Per-Olof Eriksson (POE)
Carl Ragnarsson (CGR)

Suppleanter

Christer Grähs (CGR)
Pia Malmgren (PMA)

Sakrevisor

Bo Appelqvist (BAP)

Valberedningen

Fredrik Jarlvik (FJA)

Personal

Micke Melander (MME)
Johan Grönkvist (JGR)
Roger Wiklund (RWI)

Frånvarande

Pontus Silow (PSI)

§ 44. Öppnande av möte

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat och riktade hela styrelsens gratulationer till de fantastiska framgångar som framför allt våra juniorspelare men även veteraner nått under sommarens mästerskap.

§ 45. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 46. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§ 47. Genomgång av åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 48. Inkomna skrivelser avseende DN-ärende

Informerade RWI;
att- två skrivelser inkommit avseende ett avgjort ärende i DN. Skrivelserna var bifogade styrelsehandlingarna som var samtliga ledamöter tillhanda på förhand.

Styrelsen beslutade;

att- svara författarna till skrivelserna att styrelsen mottagit och noterat deras åsikter, samt att styrelsen inte har något att erinra avseende DN:s arbete.

§ 49. Lagkommissionen (LK)

Informerade CGR;
att- LK inte hade något att rapportera om till detta möte.

§ 50. Utbildningskommittén (UTBK)

Informerade MME;
att- UTBK vid sitt senaste möte tagit fram lösa riktlinjer för ett projekt avseende stöttning av bridgelärare. Huvudsyftet med projektet är att skaffa fler yrkesverksamma bridgelärare.

Styrelsen beslutade;

att- UTBK får arbeta vidare och ta fram en komplett projektbeskrivning som beslutsunderlag till nästa möte.

§ 51. Tävlingskommittén (TK)

Informerade CRA;
att- TK beslutat att Distriktstävlingsledarträffen (DTL-träff) framöver endast skall genomföras de år vi har Riksstämma. Nästa DTL-träff är således i samband med Riksstämman 2015.

att- genomföra Steg 3 utbildning för TL med examination, d.v.s. där simuleringsövningar betygsätts och teoretiskt prov skrivs i slutet av utbildningen, endast vartannat år med början 2016, istället för som tidigare varje år.

att- avslutande omgången i Elitserien spelas på Scandic Väst Örebro, med ett liknande arrangemang som finalen i SM-lag.

§ 52. Medlemskommittén (MK)

Informerade RWI;
att- två fall för närvarande finns för behandling i DN. Då båda anmälningarna gäller samma person, anmälaren är densamma och händelserna tangerar varandra har DN beslutat att hantera det som ett ärende.

att- DN 1303 sent omsider har avslutats. DN:s långsamma behandling av ärendet ansågs vara en förmildrande omständighet när påföljden skulle bestämmas varpå avstängningen stannade vid sex månader. Förseelsen hade normalt renderat i en avstängning om minst ett år.

att- DN nu är i fas vad gäller handledningstider.

att- MK i samarbete med TK undersöker möjligheten att producera ett antal kortare filmer med utgångspunkt från ”Våra vanligaste domslut”. RWI har kontaktat möjliga producenter och kommer inom kort att upprätta en budget för projektet. Filmerna är tänkta att vända sig till mindre rutinerade tävlingsledare (Steg 1).

att- MK diskuterar om man fortsättningsvis skall fortsätta att sponsra juniorboendet under Festivalen. Det har visat sig att ett fåtal juniorer har misskött sig grovt, främst i samband med alkoholpåverkan trots tydliga regelverk gentemot detta. MK vill om möjligt undvika att de juniorer som misskött sig förstör denna möjlighet för alla andra men avvaktar tillsvidare med beslut.

att- Per Norberg, Luleå BK utsetts till ”Årets Klubbledare”.

§ 53. Bridge-IT (BIT)

Punkten bordlades då PSI ej var närvarande. Hänvisades till Tomas Brennings genomgång under distriktsträffen.

§ 54. Organisationskommittén (OK)

Informerade LPE;
att- en skrivelse inkommit avseende distriktstävlingen i Chairmans Cup (CC). Skrivelsen var bifogad styrelsehandlingarna som var samtliga ledamöter tillhanda på förhand.

att-ännu en mycket lyckad festival genomförts. Nya deltagarrekord kunde återigen noteras. Den ekonomiska utgången pekar på ett positivt resultat i storleksordningen 200.000 SEK.

att- Svenska Cupen (SC) börjar gå in i sitt slutskede. Finalspelet kommer i år att avgöras i Uppsala i samband med den lokala guldlagtävlingen. OK har utvärderat de två första åren av SC och föreslår en fortsättning av tävlingen, en tävling som i antalet startande saknar motstycke i stora delar av bridgevärlden. OK har även sett över varianter av tävlingsupplägg då årets modell med ett stort antal trelagsmöten inte kändes lyckad, detta kommer framöver att undvikas i mesta möjliga mån. Konsekvensen är högst troligt att ett stort antal lag kommer att få stå över en omgång i SC.

att- Vinterfestivalen avskaffas men SM-kategorin SM Lag Mixed lever kvar. Tävlingen anordnas under Påskhelgen i samband med Karlstad BK:s guldmixedhelg. Karlstad BK arrangerar tävlingen tillsammans med SBF.
Diskussion fördes avseende den inkomna skrivelsen gällande CC. OK framhöll att det naturligtvis är olyckligt med funktionärsmissar, men att vi aldrig kommer att genomföra felfria arrangemang. Så snart misstaget uppdagats har OK följt tävlingsbestämmelserna för CC, även gällande vem som utsetts som vinnare i distriktslagtävlingen.

Styrelsen beslutade;

att- svara författaren till skrivelsen att styrelsen mottagit och noterat deras åsikter, samt att styrelsen inte har något att erinra avseende OK:s beslut.

att- OK får uppdraget att arrangera SC även 2015.

§ 55. Internationellt (UK)

Informerade JKA;
att- styrelsen bör tillstyrka att förtjänsttecken i guld enligt gällande bestämmelser skall delas ut till Ida Grönkvist och Tom Gärds efter deras seger i Junior VM i egenskap av spelare respektive coach.

att- SBF behöver utse en representant till WBF-kongressen i Sanya/Kina.

att- En ny klass, ”Kids” (U16), har införts avseende de internationella juniormästerskapen.
Såväl EBL som WBF önskar medlemsländernas inställning till den nya klassen.

att- NBU presenterat nya ”General Conditions” avseende samtliga klasser förutom juniorklasserna.

att- diskussionerna avseende valen till EBL:s Executive Comittee fortskrider samt att ett flertal medlemsländer tillskrivit EBL:s ordförande Yves Aubry och framfört kritik.

Styrelsen beslutade;

att- tillstyrka utdelning av förtjänsttecken i guld till Ida Grönkvist och Tom Gärds.

att- utse MME till SBF:s representant under WBF:s kongress i Sanya/Kina.

att- till behöriga organisationer framföra att SBF är positiva till den nya juniorklassen.

att-SBF även framledes stöttar till de kritiska medlemsländerna avseende tillsättningen av EBL:s Executive Comittee samt att JKA för SBF:s talan i denna fråga.

§ 56. Kanslirapport

Informerade JGR;
att- ett personalmöte avverkats i Örebro den 3-4/9.

att- SBF bytt IT-partner från IPSI (Sundsvall) till IT-kontoret (Bollnäs) och att vi redan ser förbättringar avseende struktur, support samt stabilitet i våra system.

att- samtliga 026-nummer nu är utbytta till 019-nummer.

att- hyresvärden kommer att göra vissa ombyggnader på kansliet, det rör sig om planerade åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

§ 57. Medlemsstatistik

Informerade MME;

att- vi fortsätter att öka vårt medlemsantal, dock i en väsentligt svagare takt än de senaste åren.

att- antalet I-medlemmar fortsätter att minska.

§ 58. Personalfrågor

Informerade JGR;

att- inga förändringar finns planerade på personalsidan.

§ 59. Ekonomi & Budget

Informerade POE;

att- det negativa utfallet föregående verksamhetsår inte blir så stort som prognostiserat då en korrigering av semesterlöneskuld förbättrat siffrorna.

att- det på vissa konton kan vara svårt att jämföra med tidigare år då den nya personalen på kansliet ändrar vissa rutiner.

§ 60. Verksamhetsberättelse 2013-14

De bifogade verksamhetsberättelserna gicks igenom. En del smärre språkliga fel korrigerades.

§ 61. Bokslut & revisionsberättelse 2013-14

Bokslutet och revisorernas
berättelse gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 62. Distriktsträffen

Informerade MME;
att- alla förberedelser inför helgens Distriktsträff gått enligt plan.

att- upplägget med tematräffar planerats tillsammans med SISU.

§ 63. Övriga Frågor

Informerade MME;

att- personalen framöver kommer att göra mailutskick till klubbar/distrikt vid fyra mer eller mindre fasta datum.

§ 64. Kommande möten

29/11 2014 Stockholm (Alvik)
12/2 2015 Telefonmöte
8-10/5 2015 Falkenberg

§ 65. Mötets avslutande

Ordförande MQV tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Johan Grönkvist

Justeras
Micke Melander