Protokoll SBF styrelsemöte 28 augusti 2019

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Bridgeförbundet den 28 augusti 2019.

Deltagare: Pontus Silow (PSI), Christer Grähs (CGR), PO Eriksson (POE) tom §153, Ann Ohlsson (AOH), Per Leandersson (PLE), Lars Persson (LPE) och Linus Dahlström (LDA) tom §154.
Övriga: Bo Appelqvist (BAP) sakrevisor, Dan Nilsson (DNI) valberedningen, Roger Wiklund (RWI) och Micke Melander (MME) då båda sistnämnda från personalen.
Förhinder: Carl Ragnarsson (CRA) och Helena Axelsson (HAX).

Protokollet omfattar §146 -160.

§146. Mötets öppnande

PSI hälsade alla välkomna till mötet och förklarade detsamma för öppnat.

§147. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att godkänna föreslagen föredragningslista med en övrig fråga från ordföranden ”Roger” och att DNI önskade lämna en rapport ”Danmark”, även den under övriga frågor.

§148. Justering av föregående mötesprotokoll

Beslutades: Att justera föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§149. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gick igenom varvid det kunde konstaterats att alla frågor som utgångsdatum också i tid hade verkställts. Det enda som kvarstår är kommentatorer för SBF tävlingar på BBO som ligger på TK, här är dock deadline för verkställande 2019-10-01 och TK arbetar med frågan utan att ännu ha löst den.

§150. Rapport organisationskommittén

LPE rapporterade om att den 25:e Bridgefestivalen har genomförts och att det kunde noteras fyra nya deltagarrekord. De två främsta var att 500-pars vallen i en sidotävling sprängdes med hela 525 par och att det totala deltagarantalet förbättrades med drygt 3,5% till 8690 startande par! Festivalen kunde genomföras utan större missöden och det inkom mycket beröm från såväl svenska som internationella deltagare.

§151. Ekonomi – bokslut 2019

RWI rapporterade om det ekonomiska läget och att vissa positiva förändringar inkommit pga intäkter som bokförts i slutet av året hade hamnat på fel verksamhetsår. Detta gjorde att det förväntade nollresultat blev till ett plus om 243 000 kronor. I denna siffra ska vi komma ihåg att det finns två stora extraordinära engångsintäkter i form av försäljning av kursmaterial och sponsorintäkter.
Dock har då inget blivit avsatt till landslagsfonden vilket behöver göras då detta var ett ”billigt år” och att det kommer flera dyra med start redan detta verksamhetsår.

SBF har vidare haft stora extraordinära kostnader under verksamhetsåret med framförallt BIT satsningen med det i åtanke är det årets positiva resultat mycket bra. Trots att BIT kostnaderna kommer att återgå till det normala inom något år, anser styrelsen, att medlemsavgiften måste höjas när det inte finns några som helst utrymmen i ekonomin för att kunna göra några satsningar på rekrytering och utbildning.

Styrelsen anser att höjda avgifter och en stark rekrytering är en förutsättning för att förbundet långsiktigt ska ha en god ekonomi.
Beslutades: Att sätta av 300 000 kr till landslagsfonden, varvid årets resultat blir – 57 000 kr.
Beslutades: Att RWI reviderar styrelsens verksamhetsberättelse under området ekonomi efter avsättningen till landslagsfonden med årets resultat samt infogar kommentarer i texten rörande temporära kostnader/intäkter för verksamhetsåret.

§152. Stadgeändringsförslag

Beslutades: Att styrelsen stadgeändringsförslag (Bilaga 1) ska vara underlag för punkten vid riksstämman och ingå i riksstämmohandlingarna.

§153. Medlemsstatistik

MME rapporterade om medlemsläget. Då det inte finns några riktiga jämförelsetal förrän 30 september är det svårt att analysera läget i detalj, det är dessutom så att det inkommer väldigt mycket medlemsinbetalningar dagligen (100-tals) under augusti och börjar av september. Den 20 augusti hade dock 19 909 medlemmar betalt sin medlemsavgift för 2019-2020. Denna siffra var 22 062 per den 30 september 2018. Vi kan också notera att SBF har 10 fler juniorer än fjolårets årsskiftessiffra, 254 mot 244.

§154. Riksstämma 2019

MME rapporterade kring upplägget för riksstämman och vilka handlingar som måste tas fram som ska skickas ut och publiceras senast den 15 september.

 • Verksamhetsberättelse 2018-2019
  Beslutades: Att justera verksamhetsberättelsen rörande ekonomidelen under allmänt och att MME skickar ut den för godkännande till styrelsen. När så skett lägger vi med den i handlingarna till årets riksstämma. Verksamhetsberättelsen blir därefter bilaga 2 till detta protokoll.

 • Motioner till riksstämman
  MME rapporterade om att rekordmånga motioner inkommit till årets riksstämma, hela 18 stycken. Styrelsen behandlade motionerna och utsåg vilka som ska föra styrelsens talan på respektive motion. Alla motionerna kommer att sammanställas, med distriktens och förbundets bifall eller avslagsyrkanden med motiveringar i en egen handling. Motionerna blir därefter bilaga 3 till detta protokoll.

 • Måldokument 2020-2025
  Beslutades: Att PSI justerar måldokumentet från de diskussioner styrelsen förde i samband med majmötet och att detta dokument föreläggs riksstämman som förslag för övergripande långsiktig verksamhetsplan. Måldokumentet blir därefter bilaga 4 till detta protokoll.

 • Medlemsavgiften 2020-2022
  BAP tog upp frågan om det inte var stadgevidrigt att i beslutet om höjning av medlemsavgiften fortsättningsvis höja avgiften enligt KPI index, då det enligt stadgarna är riksstämmans enskilda uppgift från fall till fall att fastslå vad avgiften blir under kommande två verksamhetsår. Medlemsavgiftsförslaget blir bilaga 5 i detta protokoll.
  Beslutades: Att föreslå riksstämman höja medlemsavgiften med 50:- och att helt ta bort skrivningen med framtida indexeringshöjningar som fanns i det ursprungliga förslaget.

 • Valberedningens förslag
  DNI rapporterade om hur valberedningen arbetat med att få fram ett förslag till ny styrelse efter den turbulens som varit.
  Beslutades: Att MME tar fram en samlad förteckning med foto och kandidatpresentation som biläggs handlingarna. Valberedningens förslag och kandidatpresentation blir bilaga 6 till detta protokoll.

§155. RF rapport

MME rapporterade om RF:s riksidrottsmöte där han företrädde SBF i samband med att vi ånyo ansökt om medlemskap. Vi fick återigen avslag på vår ansökan, vi blev dock föreslagna av Svenska Fäktningsförbundet.
Den stora nyheten är att RF helt ändrar om sitt regelverk för medlemsorganisationer och att det kommer bildas tre grupperingar. Dessa är stora förbund i RF, små förbund och ett nätverk för sådana som vill vara med i RF. Enligt RF kommer vi hamna i den sista gruppen, vi väntar här på mer information kring hur detta ska gå till rent formellt och praktiskt.
MME informerade vidare om att RF/SISU äntligen beslutat sig för att ge SBF full access till IdrottOnline. Detta är ett redskap som kraftigt kommer underlätta för alla klubbar som bedriver kursverksamhet med SISU. Här kommer mer information att komma inom kort med hur varje klubb och distrikt praktiskt får tillgång till systemet.
Beslutades: Att ansöka om medlemskap i RF:s nätverk så snart det är möjligt.

§156. Nordisk Bridge Union

MME rapporterade om det uppdrag han fick genom att representera SBF vid Nordisk Bridge Unions årsmöte som var i samband med NM i Kristiansand, Norge 7-9 juni. MME hade flera kärnfrågor som medskick till mötet där besluten till sist blev:

 • Att framtida medlemsavgifter till NBU sätts till noll kronor.
 • Varje arrangör får se till att ta ut de avgifter som krävs för att kunna genomföra arrangemanget av de deltagande länderna.
 • JNM par avskaffas.
 • JNM Camp behålls och arrangeras det år det inte är något NM. Arrangemanget roterar mellan Sverige, Norge och Danmark.

Detta var i princip hur Sveriges önskelista såg ut.
I övrigt diskuterades en mängd frågor och det som kanske framförallt kan noteras är att ordförandeskapet och sekretariatet nu för första gången hamnat i finländska händer.
Sverige står som värd för Juniorcampen 2020 och som värd för NM 2023 för såväl juniorer som damer och öppen klass.
Beslutades: Att gå ut med en förfrågan till landets klubbar om någon vill åtaga sig stå som värd för NM 2023. Juniorcampen samkörs med ordinarie juniorläger vid påskhelgen 2020.

§157. UK rapport

PLE rapporterade att allt är klart inför VM i Wuhan Kina som kommer att spelas under senare delen av september månad. Vidare har JEM spelats där vårt U26 lag återigen vann guld och våra andra två lag (U21 och U16) båda kvalificerade sig för VM.
Beslutades: Att godkänna förslaget till Policy för turningar med prispengar från UK. Bilaga 7.

§158. Nästa sammanträde

Beslutades: Att om inget oförutsätt inträffar har sittande styrelse inget ytterligare sammanträde under mandatperioden.

§159. Övriga frågor

 1. Danmark. DNI tackade för förtroendet och ansåg det hedrande att få representera SBF vid Danmarks jubileum under den Danska Bridgefestivalen. DNI rapporterade vidare om att det var en trevlig tillställning

 2. Roger. PSI rapporterade att han erhållit verksamhetschef RWI begäran om uppsägning och att även eventuellt nye förbundsordföranden Martin Löfgren (MLÖ) har informerats om vad som sker. PSI rapporterade vidare om förslag till uppgörelse där RWI fortsätter sin tjänst till och med riksstämman och därefter bara har kvar två formella uppdrag i form av starten av Svenska Cupen 2020 och förbundets disciplinnämnd, detta till den 31 januari 2020.
  Beslutades: Att godkänna RWIs uppsägning och PSIs föreslagna uppgörelse. LPE och CGR deltog ej i beslutet.

§160. Mötets avslutande

PSI tackade alla för sina insatser under mandatperioden och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:
Micke Melander

Ordförande:
Pontus Silow

Justeras:
Lars Persson