Protokoll SBF styrelsemöte 17-18 maj 2019

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 17-18 maj 2019 i Falkenberg på Hotell Vesterhavet.

Deltagare: Pontus Silow (PSI), Christer Grähs (CGR), PO Eriksson (POE), Ann Ohlsson (AOH), Carl Ragnarsson (CRA) och Helena Axelsson (HAX).
Övriga: Dan Nilsson (DNI) valberedningen, Bo Appelqvist (BAP) sakrevisor, Roger Wiklund (RWI) och Micke Melander (MME) de båda sistnämnda från personalen.
Förhinder: Per Leandersson (PLE), Lars Persson (LPE) och Linus Dahlström (LDA).

Protokollet omfattar §130 - 145.

PDF-fil

§130. Mötets öppnande

PSI hälsade alla välkomna och inledde med att tacka Bridgetime som kom till styrelsen för att presentera deras system under en inledande halvtimme varpå han förklarade mötet öppnat.

§131. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att godkänna föreslagen föredragningslista.

§132. Justering av föregående mötesprotokoll 2018-02-14

Beslutades: Att justera föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§133. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och det konstaterades att alla punkter som fanns på åtgärdslistan också återkommer i agendan till mötet varför åtgärdslistan lämnades utan vidare åtgärd.

§134. Medlemskommittén/Juniorkommittén

RWI rapporterade om den enkät som under hösten skickats ut till klubbar och distrikt där de som svarat representerar nästan 16 000 av våra medlemmar. Enkätsvaren gicks igenom och gav i vissa fall mycket tydliga guidelines för hur styrelsen bör tänka vad gäller satsningar på landslag, verksamhetsår etc.

JKs ordförande LDA rapporterade om att hans tid inte räcker till och att han därför inte kommer att stå till förfogande för omval vid höstens riksstämma.

LDA rapporterade vidare att arbetet med framtagande av Minikurser och tillhörande lärarstöd fortsätter. Drygt 28 lektioner av planerade 40 är klara och lektion 21-30 ska släppas under augusti månad.

JK har i övrigt genomfört ett riksläger under påskveckan under ledning av Björn Sörling och BK Albrekts som med facit i hand borde ha ställts in pga för få deltagare. Olika omständigheter
föranledde att JK inte kunde ställa in lägret varför det genomfördes med nio deltagare. Det var dock enligt uppgift nio nöjda deltagare som återvände hem efter avslutat läger.

I övrigt diskuterades juniorfrågan vitt och brett. Bland annat fördes diskussioner om huruvida SBF borde registrera alla som har bridge på schemat i skolan. Diskussionen föranledde inget beslut.

-Skrivelse från BK Albrekts.
BK Albrekts hade inkommit med en skrivelse till styrelsen som berörde höstens riksläger som de ansåg förbundet inte genomfört på bästa sätt och att det fanns brister i arrangemanget. Frågan diskuterades.
Beslutades: Att MME besvarar skrivelsen från BK Albrekts.

§135. Tävlingskommittén/Lagkommissionen

CRA rapporterade att TK genomfört ett möte den 7 maj där många beslut fattats framförallt för kommande verksamhetsår vad gäller löpande verksamhet.
En av de frågor som fanns på agendan var en förfrågan från RWI att se över om hur SBF kan arrangera tävlingar på Internet för spel om mästarpoäng med Robotar. TKs förslag är att det införs en ny mästarpoängssort som heter Internetpoäng (IP) som införlivas i det ordinarie MP systemet och att IP poäng inte kan användas vid konvertering till silver- eller guldpoäng.

En annan högaktuell fråga är höstens DTL-träff där CRA rapporterade om att den gamla DTL-pärmen som samlat allt innehåll fortsättningsvis ska bli digital och att informationen löpande kommer publiceras och samlas under Tävlingsmenyn på hemsidan under hösten.

TK har också fastställt tävlingsprogrammet för 2019/2020 och reviderat de tävlingsprogram som föreslås till 2027-2028. Likaså har bestämmelserna för Svenska Mästarpoäng uppdaterats och det nya regelverket träder i kraft 1 juli. Övriga dokument som det arbetas med som också ska ligga klara till den 1 juli är ”Generellt Regelverk”, ”Tävlingsbestämmelser för Allsvenskan 2019” och ”Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästerskap 2019-2020”.
Beslutades: Att införa Internetpoäng så snart alla tekniska system som krävs för att administrera det finns på plats.
Beslutades: Att RWI kontaktar Funbridge för att ta fram förslag kring ett samarbetsavtal för tävlingar på Internet för SBF.

§136. Organisationskommittén

LPE rapporterade att arbetet med alla förberedelser kring sommarens Bridgefestival går som
planerat.
LPE noterat vidare att det på anmälningssidan är rekordmånga som föranmält sig till Chairman’s Cup och SM Lag Veteraner, som är de enda indikatorer ORGK har för att bedöma hur deltagarantalet ska bli vid festivalen.
LPE rapporterade vidare att Svenska Cupen nått omgång 4 och att tävlingen i princip nått halvvägs när 256 lag kvarstår.
LPE avslutade med att glädjande konstatera att ORGK slutit ett avtal med Destination Uppsala för finalspelet. Avtalet kommer gälla from nästa spelår och är över en treårsperiod (2020-2022).

§137. Disciplinnämnden

RWI rapporterade om att DN haft ett ärende att hantera. Ärendet ledde till 6 månaders avstängning för den anmälde.

§138. Internationellt och uttagningskommittén

PLE rapporterade om att såväl Öppen klass som damklass har träningsspelat i Frankrike. Det har varit mycket turbulent då SAS-strejken ställt till det för våra spelare där en del knappt höll på att ta sig till Frankrike och väl där var de strandade då de skulle åka hem igen.

I övrigt har alla lagen tagits ut som ska representera Sverige i sommarens tävlingar.

UK söker fortfarande efter ny NPC för våra juniorlandslag.

-Framtidens NBU
RWI rapporterade om att AU föreslår den som ska representera Sverige vid NBUs kommande möte att driva följande linje:

  • NBU ska finnas kvar men bara som politisk plattform
  • NBU ska fortsätta arrangera mästerskap
    Ta ut startavgift till mästerskapen, inkludera resekostnadsfördelning (schablon), JNM lag bara udda år och med läger. Roteras Sverige, Norge och Danmark.
  • Medlemsavgiften till NBU ändras till 0:-. Återbetala de medel som finns.
  • Vid övriga kostnader för samarbeten och/eller tävlingar bär varje land sina egna kostnader.
    Beslutades: Att AU utser representant till NBU mötet den 7-9 juni i Kristiansand, Norge.
    Beslutades: Att AU utser representant som representerar SBF och överlämnar någon form av gåva till Danmarks Bridgeförbund i samband med deras 80 års jubileum den 11 juli i Svendborg.

-Nytt policydokument för turningar med prispengar
PLE presenterade ett nytt förslag om policy för de spelare som blir uttagna att representera Sverige vid internationella tävlingar vad gäller turneringar med prispengar.
Här finns lite olika varianter på hur dessa inbjudningar ser ut och det är en salig mix och det bjuds på allt mellan bara gratis startavgift till att vara tävlingar där resa, boende och startavgifter är sponsrat, dessutom kan det vara mycket stora prispengar inblandade.
Beslutades: Att när det är turneringar med prispengar där SBF är officiellt inbjuden ska eventuella prispengar delas 75% (spelaren) och 25% (SBF). SBF:s del ska tillfalla respektive trupps kassa.
Beslutades: Att PLE tar fram ett nytt policydokument som gäller framgent.

§139. Personal/kansli

RWI rapporterade att vi fortfarande trimmar in nya rutiner och att personalen får lägga relativt mycket tid på extraarbete där det förbereds för en tid utan de gamla kanslisystemen då de flyttas till BIT.
I övrigt kommer vi söka ny tillfällig personal då det från i höst kommer att göras försök för att inrätta en Bridgemate, Ruter, BIT och Tävlingsledarjour som våra klubbar ska kunna använda sig av på vardagkvällar om det är något som inte fungerar eller att man på annat sätt behöver assistans.

§140. IT rapport

TBR rapporterade att vad gäller utvecklingsresurserna för BIT består de idag TBR och Örebroföretaget Wappo.
TBR rapporterade vidare att sedan förra styrelsemötet har mycket tid fått sättas av för att förbättra våra verktyg att administrera Svenska Cupen.
TBR rapporterade vidare att det är mycket löpande ”brandkårsutryckningar” på eller åt kansliet. Det kan vara databasen bakom Klöver som kraschar, eller något datautdrag som krävs, eller någon klurig fråga från medlemmarna om hur MP visas, eller…
Kansliet behöver helt enkelt teknisk backup, långt ifrån på heltid, men för att då och då lösa problem.
Arbete med Hjärter (nya kanslisystemet som skyddad del av hemsidan, och som ska ersätta gamla Klöver och uråldriga SbfLev2) har höjt takten.
Mycket tid har i april ägnats åt hanteringen av SM-tävlingarna inför festivalen.
Efter festivalen kommer denna del av Klöver att pensioneras. I höst planeras ett större arbete med överföring av funktionalitet från Klöver och SbfLev2.
Alla nyheter och förändringar rörande BIT finns publicerade på hemsidan.
Beslutades: Att gamla spader stängs för redigering 1 december 2019.
Beslutades: Att gamla spaders tävlingsadministration stängs under 2020 vid lämpligt tillfälle.

§141. Medlemsstatistik

MME redovisade årets resultat vad gäller medlemssiffror. Här kan noteras minus över hela linjen om vi tittar på totalsiffror.
Bara tre distrikt hade positiva siffror, dessa var Göteborg (+22), Västerbotten (+1), Ångermanland (+30).

Antalet betalande medlemmar minskade med 566 medlemmar. Totalt minskade förbundet med 939 medlemmar. Övriga minus noteras från I-medlemmar (275), ständiga medlemmar (4) och juniorer 94.

Under hösten 2018 lanserades projektet 30 000 till 2020. Styrelsen noterar att de klubbar som deltar i projektet har markant bättre medlemssiffror än övriga.
MME rapporterade vidare att tidningen Bridge kommer göra djupdykningar för att presentera några av de klubbar som är med i projektet för att inspirera de som inte är med.

§142. Ekonomi

RWI gick igenom räkenskaperna och kunde konstatera att läget förbättrats något från föregående möte. Detta bland annat för att vi fått ökade sponsorintäkter, sålt utbildningspaket och en i övrigt allmän återhållsamhet.
Resultatprognosen pekar nu på ett mindre minusresultat, före avsättning till landslagsfonden.
Eftersom landslagen varit ovanligt billiga under 2018/19 borde en större avsättning göras för att klara kommande år med stora landslagskostnader. Beslut om detta tas när bokslutet är färdigt i övrigt.

-Förbundets räkenskap- och verksamhetsår
AU har arbetat med frågan om förbundets räkenskap- och verksamhetsår när styrelsen kommit fram till att det ur verksamhetssynpunkt ligger väldigt fel som det nu är då ex. finaler i våra SM tävlingar under bridgefestivalen hamnar på nästkommande verksamhetsår.
Det är dessutom så att revisorer och kanslipersonal i hög utsträckning önskar semesterledighet just under den period som bokslut med mera ska genomföras och merparten av våra medlemsavgifter inkommer.
AU presenterade tre förslag på nya förslag. Dessa var att behålla nuvarande, byta till kalenderår eller bara göra en lite förskjutning till 1 september – 30 augusti.
Den enda negativa konsekvensen med det sistnämnda förslaget är att riksstämman kommer att förflyttas ca en månad i tid.
Beslutades: Att föreslå riksstämman byta räkenskaps- och verksamhetsår till 1 september – 30 augusti.
Beslutades: Att RWI/MME/BAP får se över vad detta betyder för våra stadgar och komplettera upp stadgeändringsförslaget som föreligger för riksstämman.
Beslutades:Att förslaget genomförs så snart som det tekniskt är möjligt. AU får se över om det är möjligt redan till verksamhetsåret 2020/2021.

-Intäktsmodell för träningsspel
Beslutades: Att frågan om intäktsmodell för träningsspel bordläggs på obestämd tid.

-Höjning av medlemsavgiften
Au presenterade ett förslag över hur medlemsavgiften behöver höjas för att få en ekonomi i balans med vikande medlemsantal. I grunden är förslaget som ska beslutas vid riksstämman i oktober att medlemsavgiften höjs med 50 kronor till 280 kronor. Därefter indexeringshöjs medlemsavgiften som standard till närmsta 10-krona.
Beslutades: Styrelsen kommer att föreslå Riksstämman en ökad medlemsavgift med 50 SEK per medlem från verksamhetsåret 20-21.
Beslutades: Att medlemsavgiften därefter ska indexeringshöjas och följa KPIs index.

-Reviderad budget 19-20 samt förslag till budget för 20/21 och 21/22
Beslutades: Att anta AUs förslag till budget som ska ligga för beslut till riksstämman 2019. Dessa budgetförslag förutsätter att medlemsavgiften höjs.

§143. Övriga frågor

-Valberedningen informerar
DNI rapporterade om att valberedningen varit och är fortsatt verksamma.
Av olika anledningar hade bara DNI möjlighet att närvara vid detta möte varför hela gruppen inte hade möjlighet att träffas som tidigare hade planerats.
Valberedningen ska sammanträda vid sommarens bridgefestival för att därefter återkomma med förslag till ny styrelse för SBF. Valberedningens förslag ska finnas publicerat offentligt senast den 20 augusti 2019.

-Öppet brev till styrelsen 2019-03-31 från Torbjörn Jönsson (TJÖ)
Styrelsen diskuterade kring det inkomna brevet från TJÖ och kunde konstatera att det finns klara poänger med åsikterna som lämnas och att det är något som i en snar framtid kommer åläggas TK att åtgärda i den övriga verksamhetsplaneringen kring våra tävlingar. Styrelsen kunde vidare tacksamt konstatera att TJÖ redan tagit på sig att i de närmsta tävlingarna lösa uppgiften på ideell basis.
Beslutades: Att TK ser till att det finns kommentatorer till SBFs tävlingar när det sänds BBO därifrån med start från hösten 2019.

§144. Nästa möte

Beslutades: Att nästa möte med SBFs styrelse äger rum den 28 augusti i Falkenberg samt att de som inte har möjlighet att närvara fysiskt kan ansluta via telefon.

§145. Mötets avslutande

PSI tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid Protokollet:
Micke Melander

Ordförande:
Pontus Silow

Justeras:
Christer Grähs