Protokoll styrelsemöte 4 december 2015

Protokoll fört vid telefonsammanträde med Svenska Bridgeförbundets förbundsstyrelse, fredagen den 4 december 2015.

PDF-fil för utskrift

Deltagare

Mats Qviberg (MQV)
Pontus Silow (PSI)
Per-Olof Eriksson (POE)
Carl Ragnarsson (CRA)
Helena Axelsson (HAX)
Christer Grähs (CGR)
Per Leandersson (PLE)
Thomas Axenbratt (TAX)
Lars Persson (LPE)
Ann Ohlsson (AOH)
Erik Andersson (EAN)

Adjungerade: Johan Grönkvist (JGR), Roger Wiklund (RWI) och Micke Melander (MME).

Not: På grund av problem med att ansluta till mötet deltog inte PSI, HAX och PLE förrän from § 14.

§10 Öppnande av mötet

MQV hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§11 Fastställande av dagordningen

Beslutade att fastställa föreslagen dagordning.

§12 Justering av föregående protokoll

Då de båda tidigare protokollen redan justerats pga riksstämman och att handlingarna behövs för reda ut fullmakter och vem som tecknar förbundets firma togs nu bara frågan upp om det var något som behövde diskuteras, när så inte var fallet lades protokollet till handlingarna.

§13 Åtgärdslistan

Ingen åtgärdslista förelåg, en ny upprättas i och med detta sammanträde.

§14 Rapport medlemskommittén (MK)

 • RWI rapporterade att MK sedan förra mötet arrangerat ett juniorläger i Västergötland. Lars Lundqvist genomförde med flera andra ledare återigen ett mycket lyckat läger för 28 juniorer i Yxnerum.

 • RWI fortsatte rapportera om att arbetet tillsammans med TK att ta fram instruktionsfilmer för tävlingsledare går vidare. Allt material har tagits emot från England och de kontrakt som måste tecknas för rättigheterna är gjorda.

 • Seniormedlemskap
  Styrelsen hade fått in en ”önskan/motion” från Peter Ekendahl, Mälardalen, om idé kring speciella begränsade seniormästerskap.

Beslutades:Att RWI besvarar Ekendahl för SBFs räkning och förklarar varför det är en mindre god idé. Svar ska vara lämnat senast 31 januari 2016.

 • DN
  RWI rapporterade att två fall förnärvarande föreligger till DN. Det ena kommer vara avklarat i dagarna samtidigt som det andra kräver betydligt längre utredningstid varför vi inte kan se något svar på det förrän under tidigast i vår.

 • UTBK
  TAX redogjorde för att han för fullt håller på med formeringen av en ny kommitté.
  Fråga ställdes också till styrelsen om medel för att kunna arbeta då kommittén inte hade några resurser till sitt förfogande.
  Diskussion följde om detta som mynnade ut i att det är rimligt att UTBK har resurser, men att de bör börja i rätt ände och göra en verksamhetsplan och därefter äska medel relaterat till den.

§15 Rapport tävlingskommittén (TK)

CRA rapporterade om avslutad och kommande allsvenska säsonger samt att det mesta kommer att läggas fast vid TKs årliga januarimöte. Vad gäller januarimötet finns flera stora och viktiga frågor på dagordningen såsom Skärmar i elitserien, införande av 20-0 skalan i lagmatcher och mycket, mycket mer.
CRA berättade också om att TK just nu arbetar med genomförandet av en Steg 3 utbildning för landets tävlingsledare som kommer att genomföras den 15-17 januari i Örebro.

 • LK
  CGR rapporterade att LK formerat sig som det tidigare såg ut och att man försöker finna mer automatiska former för att kunna publicera de fall som hanteras av LK i och med den nya hemsidan.

§16 Rapport uttagningskommittén (UK)/Internationellt

PLE berättade om att han tagit över efter Jan Kamras och att den nye juniorkaptenen, Martin Löfgren (MLÖ) som utsetts har kommit igång bra med sitt nya arbete.
MLÖ har inkommit med önskemål förslag på hur han ska kunna få in mer medel till landslagstruppen och kom med förslag om inbetalningskort för att skänka extra bidrag då man betalar sin medlemsavgift. Samt att dito skulle publiceras såväl på hemsida som i tidningen.
MQV som vurmar om landets juniorer och tycker det är glädjande att se dem in action såväl på festivalen som på BK S:t Erik sade att han privat skulle sätta in 15 000 på MLÖs nya konto.

Beslutades: Att PLE svarar MLÖ att vad gäller hemsida/tidningen är det ok med en kortare text men att styrelsen inte vill göra detta medskick då ordinarie inbetalningskort går ut i tidningen.

 • Ny klass vid OS, mixed-lag.
  Vi har fått inbjudan från WBF om kommande OS som ska arrangeras i Wroclaw, Polen, 3-17 september 2016. Nytt i den är att det är en helt ny tävlingskategori i form av Mixed lag.

Beslutades: Att inte skicka något Mixed-lag, då kostnaderna helt enkelt är för stora. Önskar något lag delta för egna medel får de inkomma med äskande om att representera Sverige så tar UK/styrelsen ställning till frågan då rörande representation i tävlingen.

 • Policy för spel i Internationella tävlingar av representationslag med prispengar.
  Det kommer löpande under året inbjudningar till lag/spelare somliga är officiella samtidigt som andra är inofficiella. Många gånger är det också stora tävlingar där avsevärda belopp kan vinnas i tävlingarna.
  PLE hade till mötet tagit fram ett policydokument för hur vi ska hantera dessa tävlingar.

Beslutades: Att PLE korrigerar de felaktigheter som fanns i texten men att i övrigt godkänna policyn.

Beslutades: Att MME skickar ut förbundets brevpapper till styrelsen så att alla har tillgång och kan använda vad som sig bör.

§17 Rapport Organisationskommittén (OK)

LPE rapporterade att Svenska Cupen för 2015 är färdigspelad och att allt som rör 2016 i princip är klart, rekordmånga lag har tidigt anmält sig.
Var det ska sluta vet vi inte förrän i slutet av januari 2016.
Organisationskommittén arbetar också just nu med organisationen av JNM par och camp som ska gå i Sverige och Falkenberg under påsken.
I övrigt rapporterades att arbetet med Bridgefestival 2016 är i full gång och går enligt planerna så här långt. Det stora för året är att försöka finna en lösning med Örebro för ett nytt femårsavtal. Den bollen finns just nu hos Örebro Kommun och Conventums projektgrupp.

§18 Rapport Ekonomi/Kansli

JGR och POE rapporterade att ekonomin är under kontroll men att vi ligger sämre till jämfört mot
samma period i fjol till största delen beroende på det VM som var i Chennai, Indien, där vi inte hade räknat med att delta med två lag.
Fortsatt är det så att BIT-projektet tar stora medel i anspråk.

I övrigt rapporterades att kansliet ser ut att äntligen få den renovering som tidigare utlovats under 2016.
Vad detta betyder för kansliet är ännu inte klarlagt, men det kan mycket väl vara så att samtliga måste flytta ut till temporära lokaler i väntan på att renoveringen pågår.

EAN tog upp frågan om vad junioransvarig i styrelsen betyder. Juniorfrågorna handläggs ju främst av MK/TK och vår personal.
EAN har det högsta politiska ansvaret och får som TAX i UTBK fundera över sin roll och vidare engagemang för att återkomma med sina planer.

 • BIT
  PSI rapporterade att BIT projektet ser ut att i princip kunna följa budget enligt den reviderade tidsplan som under resans gång publicerats.
  Det stora som just nu pågår är klubb och distriktssidorna som ska sjösättas.
  Några pilotprojekt som Upplands Bridgeförbund och Hällefors BK har genomförts för att visa för övriga klubbar och distrikt vad som är möjligt att genomföra inom ramarna för den nya plattformen.
  En av de stora utmaningarna just nu för förbundet i stort är att få ut kunskapen hur man arbetar i vårt nya system så att alla organisationsled får en egen administratör.

I övrigt är nya forumsidor lanserade och arbetet med de underliggande kansliproblemen har inletts.

§19 Övriga frågor

RWI tog upp frågan om Juniorfondens handläggande då Jan Kamras, tidigare styrelseledamot, suttit med i gruppen som beslutat om fondens medel för styrelsens räkning.

Beslutades: Att juniorfonden för kommande period handläggs av PLE och RWI gemensamt.

TAX tog upp frågan om ”Nya Spader” och om styrelsen ansåg att UTBK borde arbeta med någon plan för utbildning i det nya systemet.
PSI lät meddela att det främst är BAN/TAN som ska stå för utbildningarna men att vi på sikt måste försöka få fram superanvändare lokalt som kan hjälpa sina klubbar i grannskapet att komma igång.

§20 Kommande möten

Nästa möte äger rum fredagen den 5 februari i Stockholm.
Årets stora majmöte hålls i Falkenberg den 20-21 maj.

§21 Mötets avslutande

MQV tackade alla för i år och till visat intresse vid detta möte och avslutade detsamma med tillönskan om ett riktigt ”gott gott och nytt nytt” till alla mötesdeltagare.

Vid protokollet
Micke Melander

Ordförande
Mats Qviberg