Protokoll SBF styrelsemöte 14 februari 2019

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 14 februari 2019. Mötet var ett telefonmöte.

PDF-fil för utskrift

Deltagare: Pontus Silow (PSI), Christer Grähs (CGR), PO Eriksson (POE), Ann Ohlsson (AOH), Linus Dahlström (LDA), Carl Ragnarsson (CRA) och Per Leandersson (PLE).
Övriga: Roger Wiklund (RWI), Börje Dahlberg (BDA) och Micke Melander (MME).

Förhinder: Helena Axelsson (HAX), Lars Persson (LPE) och Bo Appelqvist (BAP).

CRA deltog §117 - §129.

117. Mötets öppnande

Pontus Silow hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§118. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att godkänna föreslagen föredragningslista med tillägget UK som går in under §125 Internationellt.

§119. Justering av föregående mötesprotokoll 2018-11-15

Beslutades: Att justera föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

§120. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och det konstaterades att allt som skulle vara verkställt är åtgärdat. Några punkter som har längre deadline kvarstår att verkställa.

§121. Tävlingskommittén

CRA rapporterade om att TK fattat beslut om nya MP-regler som träder i kraft tidigast den 1 juli 2020. Datumet hänger ihop med när MP systemet är redo att flyttas in på den nya hemsidan.
De största förändringarna för bronstävlingar är en återgång så att ¼ får bronspoäng istället för nuvarande 1/3. Dessutom sätts det in gränser som dämpar utdelandet av MP vid stora startfält.
Vad gäller silvertävlingar kommer en helt ny metod att presenteras för beräkning av poängen som baseras på antalet deltagande par och antal brickor. Dessutom kommer fraktioner av silverpoäng att delas ut och avrundas med 1 decimal.
I guldtävlingar blir det också fraktioner, där dock med två decimaler.
Fler ändringar kommer också att göras och det hela kommer redovisas separat i MP-reglerna när det hela verkställs.
Det rapporterades vidare om att det i Allsvenskan från och med säsongen 2020 kommer att införas en superetta som infogas mellan nuvarande Elitserien och division ett. Detta kommer bland annat att medföra att det blir färre lag i division ett. Det nya seriesystemet kommer skapas efter att säsongen 2019 är färdigspelad.
CRA rapporterade också om SM lag Mixed kommer att göra ett återinträde i spelprogrammet till sommaren. Arrangör som bett om att få stå för arrangemanget är Falkenbergs BK och tävlingen kommer spelas under Falkenbergsveckan.

§122. Organisationskommittén

LPE rapporterade om att årets Svenska Cupen gått igång som planerat och att SBF är glada över att ha fått in en ny samarbetspartner som gör att vi trots minskat antal startande lag kan presentera en förhöjd prislista för 2019.
I övrigt rapporterades om att förberedelserna för sommarens Bridgefestival är i full gång och följer plan. En notering görs om att Conventum varslat om att de gör en ombyggnation i entrén till arenan som inte är färdigställd till när vi är där i sommar. Detta gör att det inte riktigt kommer se ut som vanligt när vi kommer dit till sommaren. Detta får främst effekter för vår infodisk som flyttas lite.

§123. Disciplinnämnden

RWI rapporterade om att inga nya fall föreligger för handläggning i DN.

§124. Junior- och medlemskommittén

LDA rapporterade att kommittén arbetat på sedan förra mötet och att inbjudningar för ett samordnat riksläger och JSM lag är utskickat för påskveckan. Vidare har ett juniorledarseminarium genomförts i mitten av januari och att det mesta arbetet just nu rör framtagandet av minikurser. De första tolv minikurserna har släppts under kvartal ett.

§125. Internationellt och uttagningskommittén

MME rapporterade om att en lägesrapport som redovisar vad EBL gjort sedan det valdes en ny styrelse har lämnats från Kari-Anne Opsdal och Jafet Olafsson. I rapporten skriver de bland annat att de lyckats skära I EBLs kostnader med ungefär 30 000€/år. Utöver det informerar de om kommande mästerskap. De poängterar också hur viktigt EBLs öppna mästerskap är för att ekonomin ska kunna gå ihop. Kommande öppna mästerskap spelas i Istanbul, Turkiet 15-29 juni.
PLE rapporterade om UKs verksamhet och att frågan om juniorkapten ännu inte fått sin lösning.
I övrigt togs frågan om vad som gäller när vi har nationsinbjudna lag till tävlingar som inte är ”normala” mästerskapstävlingar upp. Detta framförallt om det är så att det är prispengar med i bilden. Hur ska dessa fördelas mellan spelare/förbund?
PSI rapporterade att han kontaktats av EBL där de undrar om SBF kan tänka sig att stå som arrangör för något av kommande JEM lagmästerskap.

Beslutades: Att PLE får ta fram ett nytt förslag till uppdatering av policydokumentet från 151204 ”Policy – turnering med prispengar” för framtiden vad gäller tävlingar med prispengar.

§126. Medlemsstatistik

MME rapporterade att det ser ut som vi återigen kommer att förlora drygt 500 betalande medlemmar. Bara Stockholm och Örebro noterar ökningar av de 21 distriktsförbunden. Det förefaller dock som att vi lyckats bromsa upp de tidigare ganska stora minskningarna av I-medlemmar varför vi kan tro att det rekryteras i samma takt som under fjolåret. SBF hade i februari 2018, 25 769 medlemmar, att nu jämföra med 25 155. Noterbart i de siffrorna är att vi också minskat med drygt 100 juniormedlemmar, vilket vi hade en föraning om då många juniorer gick över åldersgränsen och blev ”seniorer” till detta verksamhetsår. Vi vet också om att de klubbar som bedriver bridge i skolans värld inte rapporterar in dessa som medlemmar förrän de börjar tävlingsspela på klubb eller på annat sätt deltar i förbundets juniorverksamhet.

§127. Ekonomi

RWI rapporterade om att den utsedda arbetsgruppen gått igenom nya rutiner med kansliet kring ekonomin. Ett skifte av ekonomisystem har också gjorts till Fort Knox vilket gör att rapporterna ser litet annorlunda ut än vanligt.
RWI rapporterade vidare att årets resultat ser ut att landa enligt prognoserna i trakterna av 0 till minus 150 000. Detta är då ett resultat före eventuella avsättningar till landslagsfonden. Kostnadsmässigt är detta att betraktas som ett normalår och RWI kommenterade vidare att SBF bör se över om det inte är dags för en ökning av medlemsavgiften för att bibehålla en stabil ekonomi. Den fasta medlemsavgiften har till exempel inte höjts på mer än 20 år. Skall vi ha möjlighet att göra offensiva satsningar vad gäller marknadsföring och rekrytering samt fortsätta hålla vår höga standard vad gäller utbildning av funktionärer på alla nivåer så krävs det att medel står till förfogande.

En ny budget ska tas fram till kommande riksstämma.

Styrelsen diskuterade vidare om de stora landslagsåren där det noteras betydande minus i ekonomin, vilket måste hanteras i arbetet med att nå en ekonomi i balans över tiden.
Beslutades: Att AU får i uppdrag att ta fram förslag till budget för 19/20 resp. 20/21 till majmötet.
Beslutades: Att AU får i uppdrag att titta på en eventuell höjning av medlemsavgiften och hur den skulle låta sig göras till majmötet.

§128. Kansli, personal

RWI rapporterade om att kansliets förstärkts med Micael Svensson (MSV) som kommer åter efter att i ett drygt år arbetat på Örebro läns Innebandyförbund. MSV får lite annorlunda uppgifter mot tidigare då han kommer arbeta mer med bridgeteknik (Ruter/Bridgemate/BIT).
RWI rapporterade vidare att det börjat strömma in svar på den enkät som skickats ut till våra klubbar där det ställs frågor om 40-kronan, landslagen, våra verksamhetsår och nivån på medlemsavgiften. Frågan kommer lyftas och presenteras på majmötet. Noterbart är att SBF:s klubbar unisont förefaller tycka att en enkät via mail är en bra kommunikationsväg.

§129. Riksstämman

MME rapporterade att kallelse är utskickad enligt vad som föreskrivs i stadgarna och att nästa omgång handlingar kommer att gå ut per den 15 april.

§130. IT-rapport

TBR rapporterade att BIT-utvecklingsresurserna består numera av TBR (80-120 timmar i månaden) och Wappo genom Johan Östling (2 dagar i veckan). Mycket av BIT-arbetet fokuserar på att förenkla och förbättra. Ett antal projekt från de senaste åren förenklas efterhand frågor, konstigheter och rena fel uppstår.
1000-sidorshandboken kommer i en framtid att innehålla alla förbundets datoriserade rutiner. Alla delprojekt dokumenteras och lämnas över i förvaltning.
Administrationen av Svenska Cupen är på god väg att vara helt överlämnad i förvaltning. Lottningen av omgång 1 gick enligt plan och utfördes av MME och RWI.
Medlem på nätet har stöpts om så att sidorna har samma design som övriga BIT-sidor.
Klubbsidorna börjar närma sig att vara helt fria från Spader- och gamla Medlem på nätet-sidor. När detta sker är det tekniskt möjligt att stänga Spader och föra över samtliga klubbar. När vi faktiskt släcker Spader är en helt annan fråga.
Förbättringar har skett på området att skicka ut e-post till klubbmedlemmar. Fortfarande återstår mycket för att det ska vara enkelt att använda för klubbarnas administratörer.

§131. RF status

MME rapporterade att vi har alla handlingar inskickade rörande SBF:s ansökan till Riksidrottsförbundet och att de återkommit med en beskrivning om hur de fortsatt handlägger medlemsansökningar detta år med anledning om att de ändrar sina statuter enligt deras anslutningsutredning. Den 26 maj kommer RF fatta beslut i frågan.

§132. Övriga frågor

Förbundets räkenskap- och verksamhetsår
RWI rapporterade om den enkät som skickats ut till landets klubbar rörande om vi ska skifta i räkenskap- och verksamhetsår. Från landets klubbar och distrikt har man med få undantag ingen större synpunkt på det hela utan är snarast positiva till en förändring. CGR påpekade att det kan få stora effekter för TK och hur vi genomför vårt tävlingsprogram men att det inte bör vara något problem om vi bara förbereder en eventuell förändring. En annan fråga är att lösa för övergångsåret, om vi ska ha ett kort verksamhetsår om 6 månader eller 1.5 år.
Beslutades: Att AU får titta vidare på frågan om räkenskap- och verksamhetsår till majmötet och då komma med ett skarpt förslag.

Mål- och visionsdokument
RWI presenterade AUs diskussionsunderlag för nytt mål- och visionsdokument för perioden 2019-2025. Här skall kompletteras med fler visioner och mål. Frågan lyfts åter på majmötet.

§133. Nästa möte

Beslutades: Att nästa möte är i Falkenberg den 17-18 maj. MME återkommer med förslag på agenda samt bokar resor så att det kommer finnas ett program för fredag lunch till lördag dito.
Beslutades: Att det kan bli aktuellt med ett snabbt extrainsatt telefonmöte före det planerade majmötet beroende på vad AU kommer fram till vid beredningen av frågan om räkenskap-verksamhetsår. AU återkommer i sådana fall i frågan.

§134. Mötets avslutande

PSI tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Micke Melander

Ordförande:
Pontus Silow

Justeras:
Christer Grähs