Protokoll SBF styrelsemöte 15 november 2018

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 15 november 2018. Mötet var ett telefonmöte.

Deltagare: Pontus Silow (PSI), Christer Grähs (CGR), PO Eriksson (POE), Lars Persson (LPE) och Ann Ohlsson (AOH).

Övriga: Roger Wiklund (RWI) och Micke Melander (MME).

Protokollet omfattar §100 - §116.

§100. Mötets öppnande

PSI hälsade alla välkomna till dagens möte och förklarade det öppnat.

§101. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista med tillägget nästkommande möten under övriga frågor.

§102. Justering av föregående mötesprotokoll 2018-09-22

Beslutades: Att justera protokollet och lägga det till handlingarna.

§103. Åtgärdslistan från föregående möte

Åtgärdslistan gicks igenom varvid det kunde konstateras att det mesta vara genomfört som tänkts om de passerat deadline.

§104. Rapport MK

En konstellation av JK/MK har under tiden från förra styrelsemötet sett över hur en ny kommittéorganisation skulle kunna låta sig göras där en sammanslagning sker till en superkommitté som sedan använder sig av arbetsgrupper för att arbeta med kortare frågor.
Beslutades: Att anta arbetsgruppens förslag och att HAX/LDA ansvarar för att arbetet övergår till den nya organisationen samt att den nya kommittén bör inleda med att finna ett nytt namn när PLE avsagt sig uppdraget han var föreslagen för.

MME rapporterade att MK vidare har arbetat med frågan om att ta fram ett förbunds rekommenderat kursmaterial för nybörjare som gavs vid förra styrelsemötet. Här konstaterades att det finns tre professionella bridgeskolor i landet förutom förbundets kursmaterial.
Beslutades: Att rekommendera alla de fem kända välbeprövade materialen och att det i rekommendationen tydligt framgår vad som är skillnaden mellan dem. MME kontaktar bridgeskolorna så får de själva beskriva sina material. Detta publiceras sedan under utbildning av nya spelare på hemsidan.

§105. Rapport TK

CGR rapporterade att TK haft ett fysiskt möte den 10-11 november för att reda ut många frågor som de haft på agendan under året. TK har också omorganiserat sig så att de nu har två fysiska möten per år som kompletteras upp med telefonmöten under övrig tid på året för att få bättre struktur.

CGR rapporterade vidare att TK arbetet med att se över MP skalorna och att en förändring kommer göras till 1 juli 2020 när det med all sannolikhet inte kommer att låta sig göras till 1 juli 2019 när det finns annat som ska programmeras i BIT som ligger prioriterat att göras före dessa förändringar. TK har vidare beslutat att vad gäller Stratatävlingar ska inte bara priser i Stratatävlingar utdelas utan också MP enligt stratafördelnignen. Tidsmässigt följer detta övriga MP-förändringar.

En annan stor fråga som behandlats är allsvenskan. Här har TK beslutat att det ska införas en ”superettan” som blir en ny serie i systemet mellan Elitserien och div 2 serierna. En övergång kommer att göras vid allsvenskan 2019 för att lösa upp- och nedflyttningar och den nya Superettan kommer att börja spelas 2020.

CGR avslutade sin rapport med att MP vid nätbridge inte ska utdelas om det är robotar inblandade i spelet samt att föreslå styrelsen att inte arrangera Guldsimultanvecka för att stärka upp landslagsfonden då det inte kommer generera så mycket intäkter.

Diskussion fördes om vad SBF kan förvänta sig av deltagare vi skickar på internationella utbildningar.
Beslutades: Att TK eller annan ansvarig kommitté vid uttagning av deltagare måste säkerhetsställa att medlemmen i fråga är positiv till att i framtiden tjänstgöra vid förbundets arrangemang.

§106. Rapport ORGK

LPE rapporterade att ORGK haft sitt årliga möte och att arbetet med nästa års upplaga av såväl Svenska Cupen som Bridgefestivalen pågår för fullt. Båda arrangemangen har full information på hemsidan. Inget av arrangemangen kommer att ha några större förändringar annat än att tisdagen vid kommande bridgefestival blir en jubileumsdag då det kommer gå ut lite fler MP i de tävlingar som spelas när Bridgefestivalen fyller 25 år. I övrigt planeras inga jubileumsåtgärder.

LPE rapporterade vidare avslutningsvis om att årets upplaga av Svenska Cupen är i sitt slutskede och att parallellt med detta styrelsemöte spelades första matchen i årets slutspel. Det hela verkar flyta på som planerat med glada spelare/lag som tagit sig till slutspelet och därmed tagit del av prispengarna i tävlingen.

§107. Rapport DN

RWI rapporterade att två ärenden avgjorts i DN sedan förra mötet och att ett är under utredning. Ett helt nytt ärende har kommit in under gårdagen och har ännu inte börjat behandlats. Vad gäller de ärenden som är avklarade skrevs det ena av och det andra ledde till en månads avstängning. Båda dessa ärenden handlade om olämpligt uppträdande och avvikande från tävling.

§108. Rapport JK

LDA rapporterade att JK genomfört ett lyckat riksläger på Kinnagården utanför Varberg. Nästa riksläger kommer arrangeras på samma plats vid påskhelgen i vår, JK ser över hur JSM lag ska kunna arrangeras vid samma plats och tidpunkt.

JK har vidare beslutat att JSM par 2019 ska arrangeras av Norrorts Bridge i Stockholm. Inbjudningarna kommer ut i början av 2019 och tävlingen ska spelas den 7-8 september.
LDA avslutades in rapportering med att konstatera att vi har fler klubbar/funktionärer som är aktiva på landets skolor och har bridge schemalagt för elever. I övrigt pågår uppdatering av det nya kursmaterialet och framtagningen av kompletterande minikurser. Här har samarbete med landets bridgeskolor diskuterats och ska verkställas.

JK kommer också under januari månad att arrangera ett Juniorledarseminarium i Örebro. All information om detta finns på hemsidan.

§109. Rapport UK

PLE rapporterade att UK fortfarande inte fått in något nytt namn till juniorkaptensposten. Frågan är högprioriterad och nytt mail gick ut den 14 november för att få fart på ansökningarna. UK har vidare genomfört en uttagningstävling som tekniskt sett inte blev bra genomförd men ett lag vann och kommer representera Sverige vid Mixed EM lag som ska spelas i Portugal 22-28 februari 2019.

Även deltagande och nyttan av JNM har diskuterats. UK menar att det är resurser som skulle kunna användas på mycket bättre sätt när det är dyra arrangemang sett till nyttan. UK återkommer i frågan.

PLE avslutade i största positiva anda med att konstatera att Sverige är mycket starkt i alla klasser och att kapten Jan Lagerman har delikata problem när vårt öppna landslag ska tas ut under våren då det är många tänkbara par som gör upp de tre platserna.

§110. Medlemsstatistik

RWI rapporterade att det ser ut som vi ligger drygt 400 betalande medlemmar minus jämförande mot samma tid förra året. Diskussion fördes om det faktum att det verkar som att det under årens lopp uppfunnits nya hjul av alla som arbetat på kansliet med att ta fram aktuell statistik under året, vilket gör att jämförelsesiffrorna inte är helt tillförlitliga.
Beslutades: Att RWI ser till att det tas fram en fråga i förbundets databas som alltid används för framtagande av statistik.

§111. Ekonomi

En mycket lång diskussion fördes om förbundets ekonomiska läge med tanke på den förlust som gjordes under förra verksamhetsåret. RWI rapporterade att det ser mycket positivare ut än jämfört med fjolåret och att minskade löneutgifter kommer ge större resultat under andra halvåret.
Beslutades: Att LPE, AOH och RWI åker till Örebro i januari månad för att dels träffa det nya företaget som ska arbeta med vår ekonomi och dels reder ut hur allt konteras och placeras i den löpande verksamheten.

§112. Riksstämman 2019

Beslutades: Att MME skickar ut kallelse med ramprogram den 15 december 2018.
Beslutades: Att MME skickar ut stadgeändringsförslag och övriga handlingar som är färdiga skickas ut den 15 april.
Beslutades: Att MME skickar ut alla övriga handlingar till riksstämman den 15 september.

§113. RF forum, stämman och ansökan

RF har tillsänt SBF en skrivelse där man undrar över huruvida vår ansökan om medlemskap i RF kvarstår eller ej. Vidare har RWI samt MME deltagit vid RF och SISUs Riksidrottsforum. Här kunde konstateras att den utredning de haft som under ett drygt år arbetat med en översyn kring anslutningar av nya förbund har kommit med ett förslag som redovisades. Deras nya förslag är mer eller mindre att det blir tre kategorier av förbund i ett framtida RF. Dessa kallas större förbund (som har fullt stöd på alla sätt), mindre förbund (som har mindre ekonomiskt stöd) samt ett nätverk. Det verkar när vi tolkar förslagen som att vi kan komma att bli medlemmar i nätverket vilket i sådana fall skulle ge access till många av de fördelar som RF erbjuder vad gäller tex datasystem, men vi skulle inte få något ekonomiskt stöd. Frågan är dock öppen och besluter kommer fattas på riksidrottsmötet i maj 2019.
Beslutades: Att MME besvarar RF skrivelse och skickar in den senast den 1 december där kontentan är att vår ansökan ligger fast om att vi önskar medlemskap i RF.

§114. Personalfrågor

RWI rapporterade om de personalförändringar som skett i SBF. Bland annat kommer delar av ekonomifunktionen att outsourcas per den 1 december till ett ekonomiföretag i Idrottens Hus, Örebro, som gör dessa tjänster åt flera andra förbund där.

I övrigt har SBF gått skilda vägar med såväl Björn Andersson (BAN) som slutade under oktober månad och Tommy Andersson (TAN) som kommer sluta den sista november. Båda dessa har ju arbetat mer eller mindre heltid med BIT och programmering av våra datasystem. Planen är att Tomas Brenning (TBR) och ett Örebroföretag vid namn Wappo ska ta över och fortsätta arbetet.

I övrigt har ju såväl Andreas Jansson (AJA) som Micael Svensson (MSV) avslutat sina tjänster under det senaste 1½ åren utan att bli ersatta varför en nyanställning av en person kommer att ske under våren. RWI avslutade med att rapportera att tjänsten kommer att utlysas på hemsidan och i tidningen Bridge i decembernumret.

§115. Övriga frågor

-NBU
RWI rapporterade om de kontakter han har haft med såväl Danmark som Norge rörande en eventuell avveckling av NBU som SBF:s styrelse tycker sig ha spelat ut sin roll. NBU som sådant kan vara kvar som organisation för att vara en politisk plattform men själva NM tävlingarna bör göras om så att det inte längre är uttagna landslag varvid det ej heller behövs någon ekonomi i organisationen då varje arrangemang får bära sig självt om intresse finns.
Beslutades: Att RWI får fortsätta utreda frågan och att AU får återkomma med ett förslag till beslut vid majmötet.

- Nästa möte
Beslutades: Att MME skickar ut en Doodleförfrågan om dag och tid för nästkommande styrelsemöte som bör äga rum under vecka 7. Mötet blir ett telefonmöte.
Beslutades: Att majmötet, som är styrelsens årliga långa möte, hålls i Falkenberg den 17-18 maj.

§116. Mötets avslutande

PSI tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet Ordförande Justeras

Micke Melander Pontus Silow Lasse Persson*