Protokoll SBF styrelsemöte 230919

Protokoll fört vid Förbundsstyrelsemöte med Svenska Bridgeförbundet den 19 september 2023. Mötet var digitalt och hölls via MS Teams.

PDF-fil för utskrift

Deltagare från styrelsen:
Martin Löfgren (MLÖ), Birgitta Lagnell (BLA), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Abragi (EAB), Mia Breding (MBR), Rickard Olsson (ROL), Tor-Björn Bohman (TBO). Rolf Scherdin (RSC) deltog från § 186.

Frånvarande:
Krister Ahlesved (KAH) och Linnea Edlund (LED).

Övriga deltagare:
Mårten Gustawsson (MGU), sakrevisor t.o.m. §189, Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME), personal.

Protokollet omfattar §179 - §202.

§ 179. Mötets öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18.31.

§ 180. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande.

§ 181. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§ 182. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordföranden utse MBR till justeringsperson för protokollet.

§ 183. Fastställande av föredragningslista

Diskussion om hur åtgärdslistan distribueras.

Beslutades: Att MME säkerställer att åtgärdslistan skickas separat från protokollet så snart den är uppdaterad.
Beslutades: Att fastställa föredragningslistan efter överenskommen justering.

§ 184. Per capsulam-beslut

a) Protokoll från styrelsemöte 2023-05-13.
b) 40 kronan blir 50-lappen.
c) Justering av reseersättningar.
d) Svar till WBF om arrangörskap JVM.
e) Förbundets svar på inkomna motioner.

Beslutades:
a) Att lägga protokollet 2023-05-13 till handlingarna.
b) Att höja den så kallade 40-kronan för spelare som deltar i bronstävlingar och inte är medlem till 50-kronor (”50-lappen”) från och med den 1 november 2023.
c) Att fastställa det förslag som föredrogs av SLE under och efter styrelsemötet i maj för att justera reseersättningarna för Allsvenskan och SM lag 2023.
d) Att MLÖ uppdras att svara Jan Kamras, WBF, om Sveriges inställning till att arrangera ett eventuellt JVM 2025 eller senare. 2024 är inte aktuellt i sammanhanget.
e) Att fastställa de yttranden som styrelsen föreslagit till svar på inkomna motioner i sin inlaga till riksstämmohandlingarna som skickades ut den 10 september.

§ 185. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan genomgicks och justerades.

§ 186. Rapport MK

MLÖ rapporterade att från Verksamhetsstödsdelen av kommittén har intresset för Klubbfunktionärshandboken ökat och många exemplar har skickats ut på beställning. MK har genomfört det första av tre planerade seminarier, detta skedde den 26 augusti med tema rekrytering.

MK och verksamheten förbereder uppstart av årets upplaga av MiniBridge Cup, vilken ska starta efter årsskiftet.

Dessutom rapporterades att projekten ”Rekryteringskedjan” och ”SOS junior” enligt tidigare beslut övergått till förvaltningsfas.

”Bridge-X” är samlingsnamnet för SBF:s mest prioriterade satsningsområden framåt, med stark anknytning till förbundets strategiplan. Bridge-X omfattar ett mycket vidsträckt område och inkluderar för förbundet viktiga framtidsfrågor inom exempelvis rekrytering, klubbskötsel och tävlingsformer.

Bridge-X antogs av styrelsen under majmötet, presenterades under möten med distrikten i maj-juni och kommer att vara ett huvudtema under Riksstämmohelgen.

§ 187. Rapport JK

Av Erik Fryklunds inlämnade rapport framgick att man fortsätter arbeta med det så kallade årshjulet och just nu planeras för genomförande av riksläger (Nordic Junior Camp) i Sandviken under höstlovet 2-5 november samt JSM Par den 27-28 januari i Stockholm. Förutom det fortsätter mentorprogrammet och ett Riksläger är under planering.

§ 188. Rapport UTBK

KAH rapporterade att UTBK har fått förstärkning då kommittén i augusti 2023 utökats med en ledamot, Gullvi Högberg, Lidköping.

I övrigt hölls fyra seminarier under Bridgefestivalen med målgrupp spelare som vill lära sig mer, dessa hade cirka 25 deltagare per tillfälle.

UTBK har också genomfört sin fjärde bridgelärarutbildning under ett års tid, denna var i Gävle den 2 september och samlade 29 bridgelärare.

En fortsättningskurs online kommer starta under september månad och kommittén ska inom kort mötas för att planera upp kommande verksamhet såsom framtida Bridgelärarutbildningar, utveckling av minikurser (kortkurser) och även nya redskap som vidareutbildning för bridgelärare (digitalt) med pedagogikutbildning.

UTBK har verkställt vad som tidigare beskrivits vad gäller ”Tappat kort” på hemsidan och i Bridgefestivalens bulletiner och det publiceras nu ett nytt problem varje fredag. Detta projekt ska analyseras och beslut inom kort i det fall vi ska ta fram nya problem för att fortsätta presentera tankenötter för mindre rutinerade.

§ 189. Rapport FK

MLÖ rapporterade att den 27:e Bridgefestivalen är genomförd som planerat och i många hänseenden blev en framgång. Resultatmässigt gick årets bridgefestival med en vinst om cirka 250 000, att jämföras med ett mindre minusresultat 2022. Resultatet beror på färre funktionärer, lägre kostnader för boenden då fler delat rum i kombination med färre funktionärer, höjda startavgifter och sänkta priser i tävlingarna.

Antalet startande låg i linje med 2022 där en intressant trend är att deltagandet i bronstävlingar ökat medan deltagandet i silvertävlingar minskat.

MLÖ fortsatte sitt rapporterande att konstatera att WBF:s placering av JVM lag i kollision med vår Bridgefestival ledde till att vi tappade några lag i Chairman’s Cup, och i sidotävlingar, då främst juniorlag.

Den nya dispositionen av spellokaler upplevdes som mycket lyckad.

Festivalkommittén har avhållit tre arbetsmöten sedan augusti med utvärdering av årets festival och planeringen inför Bridgefestival 2024.

EAB väckte en fråga som inkommit från juniorer om att de tycker de borde få välja en av de tre bronstävlingarna per dag för att kunna få spela utan avgift.

Beslutades: Att frågan skickas vidare till Festivalkommittén för beslut, då det inte är klart hur det på ett enkelt sätt kan administreras och kontrolleras.

§ 190. Rapport UK/Internationellt

MLÖ rapporterade om UK:s verksamhet och noterade att 2022-2023 blev ett hyggligt år, om än inte så fantastiskt som de närmast föregående. Planer för den närmsta framtiden är beslutade men ett stort osäkerhetsmoment finns vad gäller landslagens finansiering; detta är med anledning av den inlämnade motion om att ”finansiera alla (icke junior-) lag lika”, något som kan komma att dels vara mycket svåradministrerat, dels skapa osäkerhet i verksamheten.

Vidare har Sverige stått som arrangör för Nordiska Mästerskapen i disciplinerna Open, Damer och Juniorer (U26 och U21). Arrangemanget var mycket bra, och Sverige vann genom sin guldmedalj i Damklassen och silver i Open ”NBU Trophy” för fjärde gången i rad,

Vid JVM i Veldhoven i slutet av juli åkte, efter en bra kvalificeringsrunda, vårt enda deltagande lag, U26, ut i kvartsfinalen mot Polen.

Någon månad senare var det dags för VM i övriga klasser att avgöras i Marrakesh, Marocko. Såväl våra dubbla regerande världsmästarinnor som veteran- (”seniors-”) laget fick se sig utslagna i sina kvartsfinaler.

MLÖ informerade att hela juniortruppsledningen lämnat sina uppdrag. Några intressen har anmälts från personer som vill vara med och arbeta med juniortruppen, men ingen har hittills önskat axla kaptenskapet. UK arbetar vidare med frågan.

§ 191. Rapport TK

Strax efter förra styrelsemötet spelades årets SM Lag final på Scandic Väst i Örebro, medan direktfinalen i SM Lag Mixed (17 lag) spelades under Falkenbergsveckan.

Ett par månader senare var det dags för Bridgefestivalen där de flesta av årets SM-finaler avgjordes. SM-finalerna hade i år ny spelplats, Conventum Congress, vilket var en utmärkt lösning som gav bättre förutsättningar för de tävlande än tidigare lokal.

En DTL-träff genomfördes den 26 augusti med tre huvudpunkter:

  1. nya alerteringsregler (trädde i kraft den 1 september),
  2. nya avgifter för spel i Allsvenskan och i SM-tävlingar samt höjda resebidrag till dessa,
  3. diskussion kring hur vi kan öka deltagarintresset i allsvenskan och i SM-tävlingar.

TK har översatt EBL:s skärmreglemente till svenska. Reglementet ska gälla i alla tävlingar som spelas med skärmar i SBF:s regi fr.o.m. den 1 september 2023.

TK arbetar vidare med frågan om systemregelverket och planen är att det ska träda i kraft den 1 september 2024. Utkast med förslag om det nya regelverket ska publiceras tidig vår 2024.

CRA rapporterade vidare att årets allsvenska säsong dragit igång som planerat. En justering av antalet lag kommer göras till nästa säsong från 160 till 128 lag i division 3 då det är svårt att fylla dessa serier. I och med denna neddragning kommer det att vara åtta lag i stället för tio i varje division 3-serie. Tävlingsupplägg kommer att beslutas vid TK:s januarimöte 2024.

TK har planenligt presenterat alla de regelverk som gäller för verksamhetsåret 2023-2024. Dessa finns publicerade på hemsidan.

Under förra verksamhetsåret uppdaterade TK TL Steg 2-materialet. En uppdatering av TL Steg 1 pågår och materialet beräknas vara klart till årsskiftet.

ROL väckte i maj frågan om justering av HCP-systemet, så att det högsta möjliga handikappet blir 60 istället för nuvarande 52.

Beslutades:Att TK/ITK ser över lämplighet och praktisk möjlighet att genomföra justering av HCP-systemet, och återkopplar till styrelsen.

En annan aktuell fråga på TK:s bord är att se över ett nytt upplägg för semifinalspelet i SM Lag och huruvida det kanske borde spelas online på RealBridge. CRA informerade att TK genomfört en enkät bland de två senaste årens semifinalister, och då c:a 70% önskat att ingen förändring ska ske, beslutade TK i linje med enkätresultatet. Upplägget av semifinalspelet i SM Lag blir därmed detsamma som tidigare år.

Likaså har TK utrett frågan om att förändra SM Par Open så att det i distrikten kvalas till en final med 62 par (d.v.s. att semifinalen slopas). TK har beslutat att ingen förändring kommer att genomföras i nuläget.

Årets Svenska Cupen börjar närma sig sitt slut och det står snart klart vilka 16 lag som går till slutspel i november i Uppsala.

CRA rapporterade avslutningsvis att TK har fått in förslag om att Svenska Cupen borde seedas redan i den inledande fasen, och att ett visst antal av de högst rankade lagen då ges frirond i omgång 1 istället för som nu, senare.

Beslutades: TK har fria händer att utreda och besluta kring seedning och frironder för Svenska Cupen 2024.

§ 192. Rapport ITK

ROL rapporterade att IT-budgeten underskridits med bred marginal. De främsta skälen till detta är nedstängning av vissa servrar – vilket medför lägre licens- och underhållskostnader, samt att översynen av Drupal 7 och lagmodul inte ännu genomförts.

Projektet med Bridgetime, som testkörts på fyra klubbar under våren, har slutförts och avrapporterats. ITK bedömer att projektet är så pass intressant att det bör övergå i utvecklingsfas två, där fler än de fyra klubbar som hittills varit inblandade deltar. Att lagmodulen inte riktigt kommit igång som tänkt beror delvis på att det kan komma att täckas in av Bridgetime, varför detta arbete är i vänteläge.

Beslutades: Att en ny projektgrupp för Bridgetime och framtidens beräkningsprogram utses av TK/ITK och där TK har huvudansvaret.

§ 193. Rapport LK

Av Fredrik Jarlviks inlämnade rapport framgick att två fall avhandlats och domslut har avgetts i bägge fallen. Båda är publicerade på hemsidan och har kommunicerats till berörda parter. Utöver det har LK besvarat lagfrågor från klubbar och medlemmar löpande via e-post eller telefon.

§ 194. Rapport DN

Av Andreas Westmans inlämnade rapport framgick att DN f.n. har sex aktiva ärenden. Tre av dessa är klara, men tidsbrist i kommittén har medfört att domarna inte ännu har skrivits. Ärendena har varit komplicerade, och har i flera fall bemötts av de tilltalade med attityden ”jag svarar inte”.

För att såväl komma i fas som även stå bättre rustade inför kommande verksamhetsår, önskar DN att styrelsen utser ytterligare en ledamot att förstärka nämnden med. Namnförslag har inkommit.

Beslutades: Att välja Tomas Andgren, Göteborg, till ny ledamot i DN.

§ 195. Rapport sakrevisor

MGU rapporterade att inga ärenden förelåg att rapportera.

§ 196. Rapport Personal/Kansli

SLE rapporterade att kostnader för personal/kansli följer budget och är t.o.m. något lägre än budgeterat. Vad gäller uttag av semestrar finns en årsplan som i princip innebär att det aldrig är full personalstyrka året om.

Ett behov av en utökning av tjänst för administrativa arbetsuppgifter med särskild kompetens inom IT kvarstår. Verksamheten har äskat en utökad personalbudget med anledning av detta inför kommande period. SBF har idag anställd personal motsvarande 5,4 heltidstjänster.

SLE rapporterade också att personalen följer de planer som finns från styrelsen om regelbundna kontakter med distrikten.
Personalmöten genomförs löpande, digitalt varannan vecka och live en gång i halvåret.

§ 197. Ekonomi

RSC rapporterade att årets resultat ser ut att bli mycket bra, även om det vid mötets tidpunkt inte är helt klart. I stort sett alla resultatposter visar positiva avvikelser, med undantag för antalet betalande medlemmar.

Intäkterna har inte minskat så mycket som befarat och flera kostnadsposter visar ett positivare resultat med anledning av en strikt kostnadskontroll. Framförallt har ITK:s kostnader minskat markant då det utnyttjats färre IT-konsluttimmar (för just BIT) än årsplanen, samt att driftskostnaderna (licenser) har halverats med anledning av att äldre system/plattformar avslutats och stängts.
Resultatet kan därmed komma att uppgå till mellan 1,1 -1,2 mkr i vinst.

RSC rapporterade vidare att ekonomigruppen arbetat tillsammans med kommittéernas ordförande för att ta fram budgetförslag för perioden 2024-2026.
Helt klart är att stora utmaningar väntar:

• Landslagskostnader 2024-2025 kommer att bli mycket höga, över 2 mkr, då flera stora mästerskap ska spelas.
• Ett utrednings- och genomförandeprogram måste genomföras för att säkra framtida system för genomförande av tävlingar och rapportering av resultat, då Ruter inte kommer att upp¬dateras. Ett nytt system måste finnas, testas och utvärderas, och de ekonomiska konsekvenserna beaktas. Preliminära studier har redan inletts.

När ekonomigruppen färdigställt budgetförslag för godkännande av styrelsen innan det framläggs till Riksstämman, kommer förslag att läggas om medlemsavgiften; med dagens information kommer ett förslag om en höjning om 20 kr per medlem och år, från 280 kr till 300 kr.

Diskussion fördes också om hur verksamhetsplaner är kopplade mot budgeten och att alla måste skicka in sina siffror i text för att själva huvuddokumentet ska kunna skrivas.

SLE rapporterade att alla handlingar ska vara revisorn tillhanda den 30 september, för att sändas tillbaka för underskrift inom en vecka. Därmed hålls den tidigare lagda tidplanen för att kunna sända ut kompletta och reviderade handlingar den 10 oktober, vilket är det i stadgarna stipulerade sista datumet för utskick av den andra och sista ”luntan” till riksstämman.

Beslutades: Skicka ut påminnelse om verksamhetsplaner till alla ansvariga. MME verkställer.
Beslutades: Att RSC färdigställer budgeten och tillser att denna sänds ut för godkännande av styrelsen.

§ 198. Medlemsstatistik

För ett år sedan kunde vi notera att vid denna tidpunkt på året hade ca 80% av antalet betalande medlemmar från föregående år förnyat sitt medlemskap. Vi ligger på ungefär samma siffror för innevarande verksamhetsår. Dock kan vi notera en kraftig uppgång av I-medlemmar, vilken förhoppningsvis genererar betydligt fler betalande om något år.

Detta innebär att den vikande trenden, åtminstone temporärt, verkar ha upphört. Att ägna tid och resurser åt våra I-medlemmar ser ut att bli en stor prioritering för hela förbundet.
ROL har utrett via datalager att ca 57% av I-medlemmar blir betalande medlemmar året efter när vi ser på 2022-2023 som enskilt verksamhetsår.

Beslutades: Att ROL under Bridge X vid riksstämmohelgen redogör för hur nya medlemmar kommer till SBF via I-medlemskap, samt de noteringar han gjort via SBF:s datalager.

§ 199. Riksstämman (RS)

MLÖ rapporterade att årets RS är planerad att arrangeras på följande sätt:

• En informell träff för gamla och av valberedningen föreslagna nya styrelsemedlemmar planeras till fredag kl. 17.00.
• För övrigt samlas deltagare, som så önskar, fredag eftermiddag/kväll, alternativt anländer i tid för RS kl. 09.00 på lördagsmorgonen. Inget speciellt program planeras för fredagskvällen mer än att tillresta delegater kan inta middag kl. 19.00.
• Efter Riksstämman avhålls ett kortare konstituerande styrelsemöte, varefter aktiviteter i form av workshops vidtar. Dessa kommer att fokusera kring olika prioriterade arbetsfält inom konceptet ”Bridge-X”.
• Under lördagskvällen kommer en presentation om behov och möjliga lösningar av problemet att Ruter på sikt måste ersättas.

MLÖ rapporterade att alla stadgeenliga handlingar inför RS, såsom kallelser, röstlängder etc, skickades ut och publicerades den 15 september. Nästa utskick sker den 10 oktober och kommer då innehålla återstående stadgeenliga handlingar: verksamhetsberättelser, ekonomiska rapporter, budgetförslag, m.m.

Beslutades: Att MLÖ/SLE/MME arbetar vidare med program och genomförande av riksstämmohelgen.

§ 200. Övriga frågor

Tankesportförbundet
SLE rapporterade att flera planerade möten inte ägt rum då kallelser från Sveriges Schackförbund (SSF), som innehar ordförandeposten, uteblivit. En arbetsgrupp, utsedd av styrelsen, vars uppgift är att utreda behov av och planer för konkreta aktiviteter (främst lobbying) har träffats vid enstaka tillfällen.

MLÖ har skrivit ett brev till ordförande i Sveriges Schackförbund och efterlyst nya möten såväl i styrelsen som i arbetsgruppen, och vi inväntar reaktion på detta.

§ 201. Nästa möte

Beslutades:
Att nästkommande möten äger rum i Örebro, på Scandic Väst:
• informellt möte den 10 november kl. 17,
• konstituerande möte direkt efter RS den 11 november och
• eventuellt över lunch den 12 november om något ärende så kräver. Möten efter detta datum bestäms med den nytillträdda styrelsen.

§ 202. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 21.12 och MLÖ tackade alla för intresse och engagemang.

Vid protokollet:
Micke Melander

Ordförande:
Martin Löfgren

Justeras:
Mia Breding