Protokoll styrelsemöte 12 feb 2015

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 12 februari 2015, telefonmöte.

PDF för utskrift

Närvarande

Styrelsemedlemmar
Mats Qviberg (MQV)
Lars Persson (LPE)
Per-Olof Eriksson (POE)
Carl Ragnarsson (CGR)
Jan Kamras (JKA)
Helena Axelsson (HAX)
Pontus Silow (PSI)

Suppleanter
Christer Grähs (CGR)
Pia Malmgren (PMA)

Personal
Micke Melander (MME)
Johan Grönkvist (JGR)
Roger Wiklund (RWI)

Valberedning

Fredrik Jarlvik (FJA)

§ 82. Öppnande av möte

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat.

§ 83. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 84. Val av sekreterare

RWI valdes till sekreterare.

§ 85. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§ 86. Genomgång av åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 87. Ekonomi

Informerade JGR & POE;
att- det ekonomiska läget ser bra ut och vi ligger bättre till än budgeterat.

§ 88. Bridge-IT (BIT)

Informerade PSI;
att- projektet är något försenat, främst avseende klubb- och distriktssidorna. Vad gäller ekonomin är man i fas med budget.

§ 89. Medlemskommittén (MK)

Informerade RWI;
att- DN för närvarande inte har några aktuella fall. Sedan förra styrelsemötet har två fall avgjorts varav det ena resulterade i en kortare avstängning.
att- Minikurserna även fortsättningsvis mottagits väl, men att MK avser att göra mer reklam för dem, närmast i samband med nästa nyhetsbrev till klubbarna.
att- MK kommer att utforma en form av kontrakt som alla juniorer måste skriva på för att få ta del av de reducerade priser som erbjuds på Scandic Väst under festivalen. Detta kommer sedan att överlämnas till OrgK som kommer att administrera boendet. MK poängterar även att man inte fortsättningsvis avser att stötta det subventionerade boendet om ordningsreglerna inte följs av samtliga juniorer.
att- MK föreslår styrelsen att vår medlemstidning Bridge, i de fall två eller fler från samma hushåll är medlemmar, endast får en tidning. Om medlemmarna så önskar skall man dock få varsin tidning, men endast efter påpekande till kansliet.

Beslutade styrelsen;
att- snarast införa rutin avseende antal ex. per hushåll av tidningen Bridge enligt MK:s förslag.

Informerade HAX;
att- Utbk fortsatt sitt arbete med att ta fram underlag för ett projekt avseende ”Nätverkande Bridgelärare”, arbetet kommer att fortsätta och målet är att styrelsen vid majmötet kommer att fatta beslut om projektet skall sjösättas.
att- Utbk medverkat vid SISU:s utvecklingsforum. Från SBF:s synvinkel var mötet intressant då här bland annat kom upp tankar som kan vara viktiga inför ett eventuellt inträde i RF.

Informerade MME;
att- medlemsökningen avstannat, även om vi fortfarande har en svag ökning jämfört med samma period förra året. Likaså fortsätter den kraftiga minskningen av antalet I-medlemmar.

§ 90. Internationellt & Uttagningskommittén (UK)

Informerade JKA;
att- det politiska efterspelet avseende EBL-valet har till stor del lagt sig och fullt fokus är nu på öppna EM i Tromsö.
att- det avseende våra landslag endast är Veteranlaget som skall spela VM. I övrigt hägrar JEM-lag för juniorerna samt NM för dam- respektive öppna laget.

§ 91. Tävlingskommittén (TK)

Informerade CRA;
att- TK på förekommen anledning inför 2016 kommer att införa ett mer återhållsamt regelverk avseende klubbyten av lag i det allsvenska seriesystemet.
att- det i samråd med kansliet införts en ny praxis vad gäller allsvenskans resebidrag.
att- diskussioner har förts avseende huruvida brickläggare skall kunna deltaga i spel. En ändring som gjordes i det generella regelverket i slutet av 2014 har reviderats av TK.
att- TK uppfattat önskemål om simultantävlingar även på dagtid. Under hösten 2015 kommer det att prövas med simultantävlingar dagtid/eftermiddag ett antal söndagar.

§ 92. Organisationskommittén (OrgK)

Informerade LPE;
att- festivalorganisationen laddar för ett år då det inte alls är omöjligt att det åter kan slås nya deltagarrekord. Norge anordnar inte sin vanliga bridgevecka på grund av EM i Tromsö, vilket borgar för många gäster västerifrån. Festivalen krockar inte med någon National i USA i år, något som borde innebära att vi även kommer att få lite fler besökare ur den yppersta eliten.
att- arbetet i övrigt inför Festivalen 2015 fortskrider enligt plan och att minisajten för densamma har lanserats.
att- SM Lag Mixed i år arrangeras i samarbete med Karlstad Bk under Påskhelgen, i samband med deras guldmixedpartävling. För närvarande är sex lag anmälda till tävlingen.
att- Svenska Cupen 2015 glädjande samlade 467 lag, första omgången är i full gång och har startats upp på ett bra sätt. Liksom 2014 kommer årets finalspel att arrangeras i samarbete med Uppsalabridgen.

§ 93. Kanslirapport

Informerade JGR;
att-Björn Andersson har ingått i en provanställning på sex månader. Förhoppningen är att provanställningen skall övergå i en fast anställning med placering på kansliet i Örebro.
att- personalmöte skall hållas i Falkenberg den 6-8/5 i anslutning till styrelsemötet.
att- vi avseende skattefrågan i samband med Festivalen enligt tidigare beslut motsatt oss Skatteverkets krav på sociala avgifter. Skatteverket har tagit upp ärendet för en ny bedömning.

§ 94. RF-ansökan

Informerade MME;
att- arbetet med RF-ansökan fortskrider. RF och SISU har påbörjat ett arbete som går ut på att dessa organisationer skall slås ihop. Det blir ett intressant läge för SBF som ju i dagsläget är medlemmar i SISU, vad det innebär för oss är i nuläget oklart.

§ 95. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 96. Kommande sammanträden

Informerade MQV om kommande möten;
8-10/5 Falkenberg
5/9 Stockholm
9/10 Örebro

§ 97. Mötets avslutande

Ordförande MQV tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Johan Grönkvist

Justeras
Micke Melander