Protokoll SBF Styrelse 220223

Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundets styrelse 2022-02-23.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Abragi (EAB), Krister Ahlesved (KAH), Mia Breding (MBR), Rickard Olsson (ROL), Rolf Scherdin (RSC), Tor-Björn Bohman (TBO), Birgitta Lagnell (BLA) fr.o.m. § 39 samt Linnea Edlund (LED) t.o.m. § 49.

Övriga:
Mårten Gustawsson (MGU), sakrevisor fr.o.m. § 39. Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME), personalen.

Protokollet omfattar § 33 – § 53.

§ 33. Mötets öppnande

MLÖ hälsade alla välkomna till kvällens möte och förklarade det öppnat 18.32.

§ 34. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande.

§ 35. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja MME till sekreterare.

§ 36. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordföranden utse MBR till justeringsperson för protokollet.

§ 37. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§ 38. Per capsulam-beslut

Protokoll från konstituerande möte 2021-11-21
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

Protokoll från styrelsesammanträde 2021-11-21
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

§ 39. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och justerades.

Beslutades: SLE uppmanade alla att tänka till och fundera över vem som skulle kunna tänkas vara en lämplig programledare för en svensk Bridge-POD. Lämplig personal att tillfråga meddelas SLE.

Beslutades: Att Lars Andersson, SLE, CRA samt representant från LK respektive DN bildar arbetsgrupp och beslutar hur SBF ska verkställa införandet av ett Fair Play-system, liknande det som finns i Norge. Målet är att systemet ska tas i drift 220901.

Beslutades: Att flytta fram deadline för nytt alerteringsregelverk och nytt systemregelverk från 220901 till 230901. Det bedöms inte som realistiskt att hinna i hamn i god tid före verksamhetsårsskiftet 2022/2023.

§ 40. Rapport MK

MLÖ rapporterade att ledarna för MK:s alla underkommittéer har mötts i ett digitalt möte för gemensam uppdatering. Vid kommande MK-möte den 6 april ska åtgärdsplaner presenteras.

Synlighet:
• Tidningen Bridge har utkommit med nytt innehåll och ny layout, som enligt inkomna synpunkter tagits emot positivt.
• Det ”PR-nummer” i stor upplaga som planerats till våren 2022 skjuts till kommande år, främst p.g.a. pandemin.

Verksamhetsstöd:
• Tre ledamöter i ”Verksamhetsstöd” (MLÖ, TBO, Birgitta Samuelsson) ska fungera som styr-grupp för ”Rekryteringkedjan”.
• Klubbfunktionärhandboken ska uppdateras under året.
• Informationsblad om (fördelar med) medlemskap i SBF (klubb och medlem) ska uppdateras.
• En projektgrupp har bildats (projektledare Sigrid Svensson, styrgrupp LED, SLE, MLÖ) för en ”Minibridge Cup”. Projektet förutsätter engagemang på individnivå i hela Sverige och ska förhoppningsvis starta under verksamhetsåret 2022/2023.

Seniorbridge:
• Mobilisering av senioransvariga i distrikten fortsätter, men går inte enligt plan.
• Via diskussion med dessa ansvariga ska de fyra fokusområdena diskuteras och utvecklas (marknadsföring, kommunikation, välkomnande kultur och tävlingar för mindre rutinerade).
• Vi har kontaktats för deltagande i ett europeiskt projekt (”Erasmus”) om bridgens förebyggande effekt mot demens. Möte med projektledare Marek Malysa planeras. Detta kan vara positivt såväl för medialt intresse som för resurser.
• Junioransvariga och rekryteringsansvariga bör utses i alla distrikt och klubbar.
• Det tittas på välkomnandekultur och tävlingar för nybörjare och mindre rutinerade.

§ 41. Rapport JK

EAB rapporterade att JK fått nya medlemmar och att nuvarande kommitté består av Allan Nouri Otman Farha, Ping Huang, Björn Sörling och EAB. Kommittén har också personalstöd av Sigrid Svensson (SSV) och MME.

JK har haft ett möte under 2022 och har genomfört JSM Par digitalt sista helgen i januari. Årets första svenska mästare är Harry Hjorth Warlenius – Ivar Lichtenstein. Nästa större arrangemang är Riksläger i Värnamo under Kristi Himmelsfärdshelgen.

§ 42. Rapport TK

Allsvenskan
• CRA rapporterade om Allsvenskan 2021 och planer för Allsvenskan 2022.
• TK har beslutat att inga bötesbelopp för de lag som p.g.a. pandemin tvingades lämna w.o. kommer att krävas in.
• Division 4 samlade i år 126 lag.
• Förslag till serieindelningar för 2022 har tagits fram och spelorter för dessa undersöks. Information beträffande de tre högsta divisionerna (Elitserien, Superettan och div 2), ska finnas publicerade på hemsidan senast den 4 mars.

Svenska Mästerskap
• Tävlingsbestämmelserna för Svenska Mästerskap 2021/2022 har kompletterats så, att kvaletapp(er) – d.v.s. DM – också detta verksamhetsår får spelas online om dfb så beslutar.
I sådana fall gäller att:
o fristående lagmatcher (sådana där de båda kaptenerna själva kommer överens om speldatum) tillåts spelas på BBO, men då utan tillträde för åskådare;
o om flera matcher spelas under en och samma speldag, får sådana endast arrangeras endast på RealBridge;
o pardiscipliner får endast arrangeras på RealBridge.

• SM Lag Mixed planeras spelas under Falkenbergsveckan den 16-17 juli 2022.

• CRA föredrog förslag till styrelsen om att besluta kring återgång till de förutvarande bestämmelserna avseende utländska spelares möjlighet att delta i SM-tävlingar.

Beslutades: Att fr.o.m. verksamhetsåret 2022/2023 tillåts endast sådana utländska medborgare delta i Svenska Mästerskap som är fast bosatta i Sverige eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige. Utländska medborgares prövas därvidlag från fall till fall.

Distriktstävlingsledarträff

DTL-träffen kommer arrangeras digitalt lördagen den 20 augusti 2022.

Tävlingsledarutbildningar

• TK planerar för att erbjuda möjlighet till Steg 1-utbildning online. De högre stegen kommer fortsatt att arrangeras endast i live-format, eftersom praktiska moment (de s.k. simuleringsövningarna) är svåra att genomföra digitalt.
• Ett uppdaterat utbildningsmaterial till TL Steg 2 har tagits fram.
• TK kommer att uppdatera även utbildningsmaterialet till TL Steg 1 samt ta fram förslag till utbildningsmaterial för Ruter. Förhoppningen är att dessa båda ska bli färdigställda före verksamhetsårsskiftet.

LiveBridge Cup, Svenska Cupen, simultantävlingar
Samtliga går planenligt. SBF:s simultantävlingar har kommit igång på allvar, nästan alla klubbar är aktiva live igen.

Handikapp i lagtävling
TK har beslutat att handikapp i lagtävling ska införas så snart det är möjligt i systemet. Frågan är remitterad till BIT-gruppen för verkställande och som utgångspunkt/bas kommer den danska motsvarigheten att användas.

§ 43. Rapport FK

MLÖ rapporterade att FK har regelbundna möten och givet att de flesta restriktioner lyfts har FK goda förhoppningar om att årets Bridgefestival ska kunna genomföras live.

All information är publicerad på hemsidan och har funnits med i tidningen.

Arbetet med att teckna nytt avtal med Örebro för perioden 2023-2027 har inletts och nästa möte är planerat till mars 2022.

§ 44. Rapport UK/Internationellt

MLÖ rapporterade om vad som händer med våra olika landslagstrupper och noterade speciellt att det kan bli svårt att rekrytera till damlandslag framöver; orsaken är att flera damlandslags-kandidater satsar på mixedklassen och att spelare beslutat att representera annat land.

Juniorkapten har saknats sedan 2018. Karl Asplund har nu tagit över rollen, vilket är mycket glädjande.

En längre diskussion följde med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och vilken påverkan detta kan ha på Sverige vid internationella mästerskap där vi kanske ska möta Ryssland.

Beslutades: Att MLÖ tar kontakt med NBU:s ordförande Finn Wardi och att NBU kontaktar EBL/WBF för att belysa problematiken som kan uppstå vid EM/VM med anledning av Ukrainakrisen och eventuellt spel mot ryska lag.

SBF har fått ett protokoll från EBL-möte (6 december) mellan flera av Europas länder. I detta föreslås bland annat straffskalor vid fuskfall.

Beslutades: Att SLE vidarebefordrar protokollet till DN för yttrande.

§ 45. Rapport UTBK

KAH rapporterade att förbundets onlinekurs har kommit i gång, där 29 elever var anmälda till start. Inklusive ett par eftersläntrare är deltagarantalet för närvarande 31 st.

UTBK tittar på att återupprätta bridgelärarutbildningar och kommer i maj att kalla till digitala möten. Avsikten är att före kursstarter i höst ha en liveutbildning.

UTBK kommer att arrangera seminarier till såväl spelare som funktionärer under Bridgefestivalen.

§ 46. Rapport ITK

ROL rapporterade att IT-kostnaderna fortsatt håller budget.

ROL föreslog vidare att en utredning ska göras för att studera hur en konvertering från Drupal 7 till Drupal 9 ska kunna genomföras, samt kostnaderna för detta. Support för D7 upphör i november 2022. En utredning som även omfattar studier av effekter och möjligheter för utveckling av vår hemsida beräknas kosta c:a 50 tkr. Dessa medel får finnas genom omdisponeringar av befintlig budget.

Beslutades: Att ITK genomför denna utredning som bekostas genom omfördelning av medel inom befintlig budget. Styrelsen påpekade att det är viktigt att alla större åtgärder inom vår IT-struktur omges av full transparens gentemot våra medlemmar.

I övrigt fortsätter rekryteringsarbetet med att forma en IT-kommitté. Även en arbetsgrupp som specifikt tittar på lagmodulen ska tillsättas.

ITK noterar att en stor del av IT-budgeten har använts för att lösa de prestandaproblem hemsidan haft under första delen av verksamhetsåret, trots det har ett 30-tal felrättningar och nya funktioner tillkommit.

Beslutades: Att ROL/SLE skriver en nyhetsartikel på hemsidan om den utveckling som skett av BIT-sidan.

§ 47. Rapport Personal/Kansli

SLE rapporterade att alla utlysta tjänster har tillsatts. SBF har nu fler anställda än tidigare, men många med lägre tjänstegrad, vilket gör att antalet heltidsekvivalenter (HTE) i princip är oförändrat.

Personal/Kansli följer budget och det löpande arbetet går enligt plan.

Ett personalmöte är inplanerat till maj månad och kommer att sammanfalla med styrelsens möte.

I övrigt förbereder sig kansliet för allt praktiskt som det innebär att arrangera en Bridgefestival live igen.

En nyhet från personalsidan är att ett kontaktansvar ska fördelas mellan de anställda. Detta rör till stor del administrativt stöd, men ska också fungera som kontrollpunkt för att information från verksamhet och styrelse når ut. Förutom att ta upp saker som kan vara viktiga för enskilt/enskilda distrikt, är det också viktigt att allmän kommunikation, t.ex. från styrelsen, delges på ett likartat sätt till alla distrikt.

Beslutades: Att MLÖ skickar över embryo till förslag på checklista över saker som styrelsen och framför allt MK gärna ser tas upp i kontakten mellan anställda och distrikt.

§ 48. Rapport DN/LK/Valberedningen

Inga rapporter förelåg från DN eller LK. Såväl MLÖ som SLE rapporterade att de varit i kontakt med valberedningen; denna har hållit ett första möte.

Valberedningen kommer att bjudas in till styrelsens majmöte 2023.

§ 49. Ekonomi

RSC rapporterade att den ekonomiska rapporten inte är positiv.

Ekonomigruppen har i sin prognos reviderat årets resultat till ett minus om nästan 500 tkr. Detta beror uteslutande på minskade intäkter, emedan kostnaderna ligger på, eller under, budgeterade tal. Nya medlemmar kommer in, men vi ligger fortfarande mer än 600 st. under fjolåret. Dock är I-medlemsantalet rekordstort, möjligen på grund av det extra år förbundet beviljade på begäran av klubbarna. Således är det högprioriterat att få dessa att bli betalande medlemmar nästa verksamhetsår.

Spelavgifterna har minskat, detta då den ökning som observerades under hösten byttes i en ny nedgång när ”Omikron” slog till och lamslog stor del av verksamheten.

RSC poängterade att det är av största vikt att vi får i gång all lokal verksamhet och att vi aktiverar nya medlemmar som rekryterats. Det är möjligt att vi på olika sätt kan försöka göra besparingar för att nå ett mindre minusresultat, men sett ur ett framtidsperspektiv är rekrytering och verksamhet viktigare. Vi måste få en vändning av den nedåtgående trenden av medlemmar och som drabbat oss hårt under två år av pandemi!

Diskussion fördes kring ekonomin för Svenska Cupen (SC) där det noterades att SC 2021 noterade ett minusresultat om ca 35 000 kronor. Det är självklart att principiellt ska våra arrangemang (med undantag för juniorer) vara vinstgivande.

Styrelsen noterade det märkliga i att SC redovisas med intäkter på ett verksamhetsår och kostnader på ett annat, något som är mot sedvanliga redovisningsprinciper. Att lönsamhetsberäkna ett visst SC-år kräver därför analys utanför redovisningssystemet. Som konsekvens kan sägas att det första SC-året bara hade intäkter (anmälan/startavgifter) medan ett eventuellt sista SC-år bara ser kostnader!

Beslutades: Att hänskjuta frågan om ekonomin för SC 2022 till AU som återkommer med data för publicering på hemsidan under februari månad.

§ 50. Medlemsstatistik

MME rapporterade att vi har nästan 650 färre betalande medlemmar jämfört med årsskiftessiffran ifjol.
Rekryteringen har dock börjat ta fart och vi har just nu nästan dubbelt så många I-medlemmar som vi hade ifjol vid samma tidpunkt.

Antalet medlemmar vid tidpunkten för styrelsemötet var 20 483, att jämföra med fjolårets årsskiftessiffra som var 20 477. Ökningen tillskrivs i sin helhet tillströmningen av I-medlemmar. Minskningen av betalande medlemmar slår, som tidigare redovisats, hårt mot förbundets ekonomi.

Beslutades: Att ROC ska hjälpa EAB att ta fram Excel-lista över vilka juniorer som är registrerade och med registreringsdatum.

§ 51. Övriga frågor

Bingo-Lotto
MME rapporterade att vi löpande får reklam/marknadsföring från Folkspel, som bland annat håller i Bingo-Lotto. Om SBF skulle kunna få 200 personer att under ett år prenumerera på två lotter varje vecka, med förval Svenska Bridgeförbundet som organisation, skulle det generera en intäkt om 360 000 kronor år ett och därefter 260 000 kronor per år.

En diskussion följde om det lämpliga i att sanktionera en aktivitet som Bingo-Lotto. Konklusionen var att det är stor skillnad på en aktivitet som inte inbjuder till stigande insatser och/eller kan ses som en ”prenumerationsaktivitet” å ena sidan, och ett nätkasino med konstaterade skade¬effekter å den andra. Därför var styrelsen positiv till att arbeta vidare med Bingo-Lotto.

Beslutades: MME/SLE återkommer med förslag hur Bingo-Lotto prenumeration ska lanseras.

Nytt organisationsschema
EAB påpekade att det fanns ett fel i det i november (efter Riksstämman) uppdaterade organisationsschemat. SLE uppdaterar.

Strategidokument
MLÖ redovisade det arbete han gjort för att sammanställa alla synpunkter från de workshops som ägde rum vid riksstämman i höstas.

Beslutades: Att MME sätter materialet – deadline 15 mars – och att BLA/CRA får materialet och går igenom det i detalj i samarbete med MLÖ – deadline 15 april. Därefter skickas det hela till styrelsen för vidare behandling samt beslut vid majmötet.

EBL – Hall of Fame
MME rapporterade att EBL hört av sig med frågan huruvida SBF har några nomineringar till EBL Hall of Fame för året. Styrelsen har ett förslag.

Beslutades: Att MLÖ skriver nominering tillsammans med MME.

EBL
MLÖ rapporterade att han fått uppgifter om att Jan Kamras ska avgå som ordförande i EBL. Ny ordförande förväntas bli Eric Laurant, Nederländerna. Finn Wardi, NBU:s ordförande, har fått förfrågan om det nordiska blocket har något förslag på nordisk representant, gärna kvinnlig. Styrelsen har ett förslag, men inväntar acceptans från medlemmen i fråga för att nominering ska kunna göras.

Beslutades: Att MLÖ tillfrågar och därefter nominerar, om acceptans inkommer.

Tankesportförbund
SLE rapporterade att hon varit i kontakt med Sveriges Schackförbund och att ett möte är nära förstående för att dra upp riktlinjerna för att bilda ”tankesportförbundet”. SBF representeras av MLÖ, SLE och MME.

§ 52. Nästa möte

Beslutades: Att nästa möte hålls den 20-22 maj på Scandic Väst i Örebro.

§ 53. Mötets avslutande

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 22.05.

Vid protokollet: Ordförande: Justeras:

Micke Melander Martin Löfgren Mia Breding