Protokoll SBF styrelse 211121

Protokoll fört vid styrelsemöte med Svenska Bridgeförbundets styrelse 2021-11-21. Mötet hölls på Scandic Väst i Örebro.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Eva Abragi (EAB), Krister Ahlesved (KAH), Tor-Björn Bohman (TBO), Birgitta Lagnell (BLA), Rickard Olsson (ROL) och Carl Ragnarsson (CRA).

Övriga:
Suzanne Lemborn (SLE), verksamhetschef SBF.

Förhinder:
Mia Breding (MBR), Linnea Edlund (LED), Rolf Scherdin (RSC) och sakrevisor Mårten Gustawsson (MGU).

Protokollet omfattar §12 - §32

§12. Mötets öppnande

MLÖ förklarade mötet öppnat.

§13. Val av mötesordförande

Beslutades: Att välja MLÖ till ordförande.

§14.Val av sekreterare

Beslutades: Att välja SLE till sekreterare.

§15. Val av justeringsperson

Beslutades: Att jämte ordföranden MLÖ utse KAH till justeringsperson för protokollet.

§16. Fastställande av föredragningslista

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§17. Per Capsulam-beslut

• Protokollet från styrelsemöte 2021-09-01 lades till handlingarna utan anmärkning.
• DN gjorde en framställan till förbundsstyrelsen om en eventuell uteslutning av medlem (ärende DN2008), där styrelsen beslutade att ej utesluta berörd medlem. Ärendet lades till handlingarna.
• TK fick i uppdrag att föreslå förbundsstyrelsen hur resultatlistan skulle justeras med anledning av att lag ABB BK avsade sig sin vinst och sina inspelade mästarpoäng i RM Lag 2020. Ärendet flyttades till §21 då det konstaterades att ett beslut ej ännu fattats.
• Beslut om ny text där kraven för Förtjänsttecken i Guld korrigerats lades till handlingarna efter en mindre justering; ”under kortare tid än 10 år”, i andra styckets första mening.

§18. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och justerades.

Beslutades: Att SLE tar kontakt med NBU för vidare information om hur planeringen ser ut för kommande NM.

Beslutades: Att uppmärksamma en medlem för sina gärningar inom bridgen på Bridgefestivalen 2022, samt erbjuda denne ett ständigt medlemskap. CRA ansvarar för planeringen av när i veckan det ska genomföras, och hur.

§19. Rapport MK

SBF är medlem i Folkspel och får löpande information om lotter och olika kampanjer. Det finns frågor att reda ut om den utdelning som SBF får i jämförelse med Sveriges Schackförbund. MME, som tyvärr fick förhinder att delta i detta möte, får återkomma i frågan.

Beslutades: Att MME får i uppdrag att undersöka närmare vad vårt medlemskap innebär och vad i skillnaderna består mellan SBF:s ekonomiska stöd och Sveriges Schackförbunds, för att återrapportera till nästa styrelsemöte.

§20. Rapport TK

ABB BK, segrare i RM Lag 2020, förekom förbundsstyrelsens beslut, genom att på egen begäran avsäga sig såväl RM-titeln och medaljer som, i hela mästerskapet, inspelade mästarpoäng. Begäran grundar sig på att i laget deltog den spelare som av Disciplinnämnden har stängts av för fusk medelst self-kibitzing vid tävlingsspel på BBO.

TK har haft uppgiften att föreslå förbundsstyrelsen hur fördelningen av övriga tre lags placering i slutspelet av RM Lag 2020 ska göras. Flera olika lösningar har diskuterats, ingen är helt optimal.

Beslutades: Att det andraplacerade laget, idaG, vilket förlorade finalen mot lag ABB BK, och det tredjeplacerade laget, Sivves, som förlorade semifinalen mot ABB BK, delar segern i RM Lag 2020, med tillägget att, om båda lagen är överens om att spela en ny finalmatch (2 x 14 brickor på RealBridge), tillåts de göra så. Det fjärdeplacerade laget, Scania, blir trea.

Beslutades: Att SLE kontaktar lagen idaG och Sivves, och meddelar styrelsens beslut samt undersöker om lagen önskar spela en ny finalmatch.

Beslutades: Att den officiella resultatlistan justeras i enlighet med ovan fattade beslut, samt att mästarpoäng inspelade i RM Lag 2020 för samtliga spelare i lag ABB BK annulleras.

§21. Rapport JK

EAB meddelar att några personer som deltog under Riksstämman har anmält intresse till att ingå i JK, vilket är glädjande då kommittén idag saknar tillräckligt många representanter. EAB återkommer i ärendet.

Inget övrigt att tillägga till redovisad rapport.

§22. Rapport FK

Planeringen av kommande Bridgefestival 2022 är i gång och fortgår löpande.
Inget övrigt att tillägga till redovisad rapport.

§23. Rapport UK/Internationellt

Riksstämman biföll styrelsens förslag, vilket innebär att styrelsen fattar beslut utifrån ekonomiskt utrymme beträffande finansieringen av landslagens deltagande i kommande mästerskap. Närmaste mästerskap i tid är planerade VM i Salsomaggiore, 27 mars – 9 april 2022. Mixedlandslaget kvalificerade sig inte till detta VM.

Hur uttagningsprocessen ska gå till för Seniorlandslaget och Mixedlandslaget inför EM i juni 2022 är i nuläget oklart. Skall rena uttagningsmatcher genomföras i vår, eller observationstävlingar enligt tidigare modell? MLÖ kontaktar kaptenerna för diskussion.

En glädjande nyhet är att Karl Asplund blir ny övergripande juniorkapten, en post som varit vakant sedan 2018. Han kommer att assisteras av truppkaptener för specifikt U26 och U21, dessa kommer att presenteras under kommande veckor.

Inget övrigt att tillägga till redovisad rapport.

Beslutades: Att Öppna- och Damlandslagets deltagande i VM i Salsomaggiore kommer att finansieras helt av SBF, och att uttagning kommer genomföras enligt tidigare rutiner.

Beslutades: Att SBF för Seniorlandslagets deltagande i VM 2022 finansierar startavgifter, landslagströjor samt kostnader för NPC om denne utses av SBF. Uttagna spelare i laget får själva stå för övriga kostnader (resa, logi, uppehälle etc.). Då tid saknas för eventuell uttagningstävling kommer kaptenen, Olle Wademark, att ta ut taget enligt tidigare rutiner.

Beslutades: MLÖ kontaktar samtliga kaptener för samtal om fattade beslut och diskussion kring vidare planering.

§24. Rapport UtbK

KAH informerar om att idén från UtbK att prova en nybörjarkurs online bemöttes positivt i workshopsgrupperna ”Rekrytering” under Riksstämmohelgen. SBF planerar därmed för att starta en sådan onlinekurs redan i månadsskiftet mars/april 2022.

Beslutades: KAH kontaktar Peter Ventura (PVE) för att få med en första nyhet att det är på gång i vår tidning, Bridge, redan i decembernumret.

Beslutades: Att KAH och SLE samarbetar i frågan om hur administrationen och den tekniska supporten vidare ska skötas av anställd personal.

Beslutades: Att UtbK, med KAH som främsta kontaktperson, är ansvariga för onlinekursen tills vidare (planering, kontakt, uppstart etc.).

§25. Rapport ITK

Ny ordförande för IT-kommittén är ROL, som ser fram emot ett spännande samarbete och har redan påbörjat samtal med personalen.

Beslutades: Att SLE kontaktar ROL för information om nuvarande rutiner samt planering av kommande möten för att påbörja ett nära samarbete.

§26. Rapport Personal/Kansli

SLE meddelar att samtliga tjänster nu är tillsatta utifrån den behovsinventering som genomfördes under våren 2021. Nyrekryteringen håller sig inom planerad personalbudget. SBF har anställt Sigrid Svensson (SSV), rekrytering, och Björn Holm (BHO), kanslist. Björn Ohlsson (BOH) börjar sin tidsbegränsade anställning först 2022-01-17.

Inget övrigt att tillägga till redovisad rapport.

§27. Ekonomi

En ekonomisk redovisning genomfördes av RSC på Riksstämman. Inget övrigt att tillägga till denna rapport i nuläget.

Säkerställandet av att attestordningen följs fortsätter enligt utarbetade rutiner, och nya kostnadsställesansvariga får information löpande från SLE.

Beslutades: Att resultatrapporter för kostnadsställesansvariga ska ske månadsvis till MLÖ, ROL och EAB. För övriga räcker normalt kvartalsvis resultatrapportering, då det för dem förekommer färre transaktioner. SLE ansvarar för att dessa resultatrapporter skickas ut och signeras av KST-ansvariga, samt korrigerar om felaktigheter skulle uppmärksammas.

Beslutades: Att förutom återkommande ekonomiska rapporter till planerade styrelsemöten, skall även en särskild ekonomisk prognos för innevarande verksamhetsår presenteras för styrelsen efter 6 månader, från verksamhetsårets start, d.v.s. till februarimötet. Detta följs sedan upp med flera prognoser under vår/sommar bl.a. till styrelsens majmöte. RSC i samarbete med SLE ansvarar.

§28. Medlemsstatistik

Det finns en oro för att SBF:s medlemsantal minskar ytterligare jämfört med förra året. Antal betalande medlemmar i november 2021 är ca.1000 färre i jämförelse med samma period ifjol. Det inkommer dock fortfarande löpande nya betalande medlemmar, vilket innebär att det är svårt att sia om slutresultatet ännu.

Positivt är att antalet I-medlemmar ökat kraftigare under perioden augusti-oktober än väntat, med tanke på att de flesta klubbar planerar att starta sina nybörjarkurser först efter jul.

I-medlemmar som skulle ha börjat betala sin startavgift detta år bjöds på ytterligare ett gratis år av medlemskap med anledning av pandemin. Det gör det svårare att bedöma det totala antalet I-medlemmar i jämförelse med föregående år, då årets siffor innefattar tre års I-medlemsgrupper i stället för normala två. Hur detta kan påverka antalet betalande medlemmar till nästa verksamhetsår är svårt att avgöra i nuläget.

Förra året gjordes en lyckad insats då kansliet kontaktade medlemmar som avbrutit sitt medlemskap med budskapet, ”vi saknar dig”, och tillhandahöll information om planerad verksamhet, och hur man kunde göra sin medlemsinbetalning för att underlätta och uppmuntra. Förvånansvärt många anslöt som medlemmar igen efter denna kontakt.

Beslutades: Att ny kampanj genomförs under november-december med budskapet ”vi saknar dig”, till de medlemmar som vi enligt vårt register förlorat från 2020 och 2021. SLE ansvarar.

§29. Rester från Riksstämman

Det konstaterades att Riksstämman i det stora hela avlöpte väl och att tekniken fungerade för genomförandet av ett hybridmöte. Vi har ingen tidigare erfarenhet av att arrangera ett sådant i ett så stort sammanhang. Några förbättringsåtgärder noterades.

Zennica Hammar från valberedningen har kontaktat SLE och önskar samtal om kommande uppdrag och önskemål.

Ett arbete med att sammanställa diskussionsunderlagen från samtliga workshops påbörjas omedelbart. En övergripande rubrik diskuterades för att tydliggöra arbetet/strategimålen t.ex. ”BRIDGE – tankesporten för alla”.

Beslutades: Att SLE återkommer till styrelsen efter samtal med Zennica Hammar och redovisar valberedningens önskemål om eventuell närvaro på framtida styrelsemöten.

§30. Övriga frågor

• EBL finansierar två deltagare från SBF till EBL NBO Officers’ Seminar, 28-30 januari 2022 på Cypern. MLÖ och SLE deltar, men även MME denna gång då han har många kontakter och en historik att bidra med.

• Fråga om publicerade ärenden, enligt ny rutin, från DN och LK ska vara fortsatt avidentifierade eller inte, togs upp av SLE. Diskussion behöver föras med DN och LK hur de ställer sig i frågan.

• Vi konstaterade att våra aktiviteter på Scandic denna helg hade varit ett ypperligt tillfälle att synliggöra och marknadsföra bridge med banderoller, uppställda bridgebord etc. Vi kan planera bättre för det vid framtida arrangemang t.ex. Allsvenskan, styrelsemöten etc.

• Arbetsgruppen ”Marknadsföring” bör byta namn till ”Synlighet”, då det bättre beskriver syftet med arbetet och tydliggörs av underlaget från workshopen med samma namn.

Beslutades: Att förbundet finansierar MME:s deltagande i EBL NBO Officers’ Seminar, vilket innebär att SBF deltar med tre representanter.

Beslutades: Att SLE kontaktar DN och LK för att inhämta synpunkter huruvida ärenden fortsatt ska publiceras avidentifierade.

Beslutades: Att marknadsföra bridge varje gång som förbundet har någon aktivitet på Scandic.

Beslutades: Att byta namn på arbetsgruppen ”Marknadsföring” till ”Synlighet”. Arbetsgruppen tillhör Medlemskommittén.

§31. Nästa möte

Beslutades: Att nästa styrelsemöte hålls digitalt via plattformen TEAMS, onsdagen den 23 februari 2022, kl.18.30.

Beslutades: Att vårmötet kommer att hållas, förhoppningsvis fysiskt, helgen 20–22 maj; plats beslutas senare.

§32. Mötets avslutande

MLÖ tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

*Vid protokollet: Ordförande: Justeras:

Suzanne Lemborn Martin Löfgren Krister Ahlesved*