Protokoll styrelsemöte 28 november 2014

Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 28 november 2014, telefonmöte.

Pdf för utskrift

Närvarande

Styrelsemedlemmar:

Mats Qviberg (MQV)
Lars Persson (LPE)
Per-Olof Eriksson (POE)
Carl Ragnarsson (CGR)
Pontus Silow (PSI)

Suppleanter:
Christer Grähs (CGR)
Pia Malmgren (PMA)

Sakrevisor:
Bo Appelqvist (BAP)

Valberedningen:
Ingen närvarande

Personal:
Micke Melander (MME)
Johan Grönkvist (JGR)
Roger Wiklund (RWI)

Frånvarande:
Jan Kamras (JKA)
Helena Axelsson (HAX)

§ 66. Öppnande av möte

Ordförande MQV förklarade mötet för öppnat och riktade hela styrelsens gratulationer till vinnarna av 2014 års Svenska Cup- Lag Westerlund.

§ 67. Val av sekreterare

RWI valdes till sekreterare.

§ 68. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll är justerat och godkänt.

§ 69. Genomgång av åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.

§ 70. Tävlingskommittén (TK)

Informerade CRA;

att- TK den 10-11/1 2015 genomför Steg 3-tävlingsledarseminarie. Som tidigare rapporterats är det ingen examination detta år. Udda år kommer istället mer fokus att läggas på diskussion, grupparbete och simuleringsövningar.

§ 71. Medlemskommittén (MK)

Informerade RWI;

att- DN för närvarande inte har några aktuella fall, vilket i sig är en relativt unik situation.
att- Minikurserna även fortsättningsvis mottagits väl, men att MK avser att göra mer reklam för dem, närmast i samband med nästa nyhetsbrev till klubbarna.
att- MK kommer att kontakta det engelska bridgeförbundet avseende deras instruktionsfilmer för tävlingsledare för att se om SBF kan använda dem.
att- MK för tillfället diskuterar hur en eventuell fortsatt satsning på juniorboende under festivalen skulle kunna se ut. MK avser fortsätta satsningen trots de tråkiga händelserna i samband med boendet under festivalen 2014.
att- MK utvidgat sig med inte mindre än fyra nya ledamöter. Dessa är:
Lars Lundqvist Östergötland Linnea Edlund Uppland Marie Andrén Stockholm Michael Rosén Jämtland/Härjedalen.
Dessa nya delegater presenteras närmare på hemsidan. Arbetssättet i MK kommer i princip att fortskrida som tidigare, i princip utan fysiska möten utan kommunikation via mail/telefon.

§ 72. Kanslirapport

Informerade JGR;

att- Björn Andersson projektanställs på 100% från årsskiftet fram till nästa styrelsemöte.
att- Andreas Jansson går ned från heltid till en 50%-ig anställning.
att- kansli och samtlig personal genomfört byte avseende leverantör och telefonnummer. Övergången har fungerat väldigt bra.

§ 73. Ekonomi

Informerade JGR;

att- det är svårt att göra några definitiva analyser men att det i alla fall inte finns några negativa tecken avseende ekonomin i stort.
att- vi kan konstatera en liten medlemsökning.
att- de internationella utgifterna (främst avseende landslag) beräknas bli lägre under det innevarande verksamhetsåret än det förra.

§ 74. Medlemsstatistik

Informerade MME;
att- tendensen tyder på en liten medlemsökning.
att- antalet I-medlemmar fortsätter att sjunka.

§ 75. Bridge-IT (BIT)

Informerade PSI;

att- projektet framskrider. Ekonomiskt ligger man i princip i fas med budget men man ligger lite efter vad gäller tidsplanen och releasen av klubbsidorna. Information kommer att gå ut till klubbarna i samband med nästa klubbinfo i december.

§ 76. Brev från ÖMBF

Informerade LPE;
att- ÖMBF inkommit med en skrivelse avseende slutskedet av Distriktstävlingen i Chairman´s Cup 2014.
Styrelsen diskuterade och kom fram till att en del fakta i skrivelsen från ÖMBF inte stämde överens med den tidigare skrivelsen i ärendet eller Festivalledningens uttalanden. Ej heller framkom några nya fakta.

Styrelsen beslutade;
att- man även fortsättningsvis inte hade något att erinra avseende OrgK:s beslut i ärendet.

OrgK tillade;
att- man avser ta kontakt med distriktslaget från Östergötland för att försöka lösa den uppkomna situationen.

§ 77. Organisationskommittén (OrgK)

Informerade LPE;
att- finalspelet av Svenska Cupen avgjorts i Uppsala med lag Westerlund som segrare. En stor eloge riktas till samtliga deltagare samt Uppsalabridgen vars insats gjorde att evenemanget blev väldigt lyckat.
att- arbetet inför Festivalen 2015 fortskrider enligt plan och att minisajten för densamma beräknas att släppas inom kort.
att- Vinterfestivalen avskaffas men att SM Lag Mixed lever vidare. Tävlingen anordnas i samband och samarbete med Karlstad BK:s mixedguldtävling som kommer att spelas i Karlstad under påskhelgen.
att- LPE kvarstår som ordförande i OrgK men överlämnar ansvaret som Festivalgeneral till CGR.

§ 78. RF-ansökan

Informerade MME;
att- en ny ansökan, som bifogats styrelsehandlingarna, är klar för att skickas in. I övrigt har en hel del medlemsförbund kontaktats med information om SBF.

§ 79. Övriga frågor

Informerade JGR;
att- skattemyndigheten hört av sig angående sociala avgifter i samband med löner under Festivalen. Tidigare har Festivalen haft samma bestämmelser som RF-förbund men skatteverket vill inte kännas vid överenskommelsen och kan möjligen kräva avgifter 3 år bakåt i tiden.

Styrelsen beslutade;
att- JGR, LPE och POE arbetar vidare med frågan, samt att SBF motsätter sig beslutet.

§ 80. Kommande sammanträden samt Riksstämma 2015

Informerade MQV om kommande möten;
12/2 09.00 Telefonmöte
8-10/5 Falkenberg
5/9 Stockholm

Diskuterades tid och plats för Riksstämman 2015.
Styrelsen beslutade;
att- Riksstämman 2015 hålls i Örebro 9-10/10.
att- MME skickar ut inbjudan avseende Riksstämman till alla distrikt före den 31/12 2014. Denna inbjudan behöver endast innehålla datum och plats.

§ 81. Mötets avslutande

Ordförande MQV tackade för mötet och förklarade det för avslutat.

Vid protokollet
Roger Wiklund

Justeras
Mats Qviberg

Justeras
Johan Grönkvist

Justeras
Micke Melander