Forum » Tävlingsledare och domslut » LK1506 Ej uppmärksammad alertering i div 2

LK1506 Ej uppmärksammad alertering i div 2

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK1506 Ej uppmärksammad alertering i div 2

K43
ED
kn9
EKDkn103
72
kn3
KD10542
972
965
K1087654
E6
5
EDkn108
92
873
864
17
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ingen i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
1 1
3
3 1
3
Dbl
Pass
Pass
4
Dbl
Pass
Pass
Pass
1 Alert

Tävlingsledarens detaljerande faktaredogörelse
Jag tillkallades till bordet. Väst påpekade att han inte inte sett N alertera och att han bjudit annorlunda om han uppfattat det. Öst hade sett alerteringen och bedömde att V borde kunnat se detta. Så jag lät det vara som det var.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:
Jag påpekade att man ska se till att motståndarna sett alertingen.
Jag har ett förslag att man har 2 alertlappar och lägger en framför båda motståndarna. Och att de lägger tillbaka lappen.

Överklagande sidans synpunkter: Väderstreck N-S
Budet alerterades med att den blåa lappen lades fram på bordet. Alla utom motståndaren som var i tur att bjuda. Hur tydlig skall man vara?
Alerteringarna var på samma sätt under hela matchen

Andra sidan synpunkter: Väderstreck ÖV
Vi finner det ställt utom allt tvivel att inte uppmärksammmandeN alertering.
Detta bekräftas av han sagerandeöver 3. Det fanns ingen anledning för V att bjuda 3 för utspelets skull om han uppfattat alerten på 3 och fått reda på att det visade minst femkorts . V hade antagligen bjudit 4 direkt.

Vi hävdar att ÖV har lidit skada av den icke uppfattade alerten. Över ett direkt 4 från V hade N sannolikt höjt till 4 med Kxx i stöd, och där hade budgivningen stannat och resultatet hade blivit 4 -3

Den springande punkten är med andra ord om N alert var tillräckligt tydlig. I dokumentet”Generellt regelverk för tävlingar i SBF 2015-2016” så står det i kapitlet ”alertingsregler” under rubriken”Hur man alerterar” att ” Den som alerterar är skyldig att se till att båda motståndarna uppfattar alerteringen”

Detta har N inte gjort i detta fall. Ö uppfattade alerten , men V gjorde det inte. N hade lappen liggande till höger om sig på bordets hörn, och alerterades genom att under en kort tidsperiod(V bedömning ca 1-2 sek) vända upp lappen för att sedan lägga ner den igen(nedvänd). Under denna korta period så hade V sin uppmärksamhet mot S och hans 3 bud, och han missade därför alerten. N kunde gjort alerten mycket tydligare både genom att lägga alertlappen centralt på bordet så att den synts klart och tydligt, och dels genom att låta den ligga uppvänd under en väsentligt längre tid. Vi är övertygade om att N handlat i god tro och att han trodde att både ÖV hade uppfattat alertingen. Men V hade inte uppfattat alerten.

Vi yrkar att LK går på juryns linje och beslutar att resultatet skall justeras till 4 -3 och att match resultatet korrigeras i enlighet med detta. Det matchresultet som för närvarande räknas med i tabellen är baserat på det resultatet som uppnåddes vid bordet, dvs 4x Ö-3

Juryns domslut
Nord har inte försäkrat sig om att båda motståndarna uppfattat alerten. Om Väst uppfattat alerten hade han inte bjudit 3 utan 4. Nord hade då troligen stöttat till 4, vilket hade blivit slutbudet. 4 hade gått tre bet.
Juryns domslut: 4 N -3 -150.

Lagkommissionens svar

LK har inhämtat information om vad 1♣ visade. Budet är 17+ eller maximalt 4 förlorare. Vi har också inhämtat information om vad 3 visar enligt Nord-syds överenskommelse. Syd har bjudit fel och budet 3 visar spaderfärg. Det innebär att budet ska alerteras.

Nord har alerterat 3. Väst har inte uppfattat alerteringen. Enligt våra bestämmelser så är den som alerterar skyldig att se till att båda motståndarna uppfattar alerteringen.

Det innebär att eftersom Väst inte har uppfattat alerteringen så har Nord inte fullföljt de skyldigheter som våra regler kräver. Det innebär att Väst har fått fel information om budgivningen. Om Väst hade uppfattat alerteringen så hade han troligen frågat om betydelsen av 3 och då fått informationen om att budet visar ♠. Då hade Väst inte bjudit 3♠. Väst hade då antingen bjudit 4 eller sagt pass. Oavsett vilket så kommer då Nord-syd hamna i 4♠.

Syd har fått otillåten information av Nords alertering. Det innebär att när Syd ska bjuda över 3♠/4♠ så får han bland logiska alternativ inte välja ett bud som kan vara påverkat av den otillåtna informationen. Det innebär att Syd kommer antingen höja 3♠ till 4♠ alternativt säga pass på 4♠.

Sammantaget innebär det att Öst-väst har lidit skada på grund av att Väst inte uppfattat alerteringen. Det innebär att scoren ska korrigeras till för den icke-felande sidan det mest gynnsamma resultat som varit troligt, om felaktigheten ej ägt rum. Det resultatet är 4♠ -3 -150.

LK fastställer juryns domslut 4♠ -3 -150 och avslår överklagandet.

Tillämpliga lagar 12C, 21B samt Generellt regelverk för Svenska Bridgeförbundet.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Sven-Olov Flodqvist.

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission

Christer Grähs, ordf