Forum » Tävlingsledare och domslut » LK 1405 Ofullständig deklaration

LK 1405 Ofullständig deklaration

1 inlägg / 0 nya
Johan Grönkvist
Bild för Johan Grönkvist
LK 1405 Ofullständig deklaration

83
K98542
6
D1042
10642
kn
E72
kn9653
Dkn9
ED
kn109543
EK
EK75
10763
KD8
87
9
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Pass
Pass
1 1
Pass
1
Pass
1NT
Pass
2
Pass
2
Pass
3
Pass
4
Pass
Pass
Pass
1 1C visar 17+

Resultat 4 N -1 = -50

Tävlingsledarens detaljerande faktaredogörelser

Av en slump så råkade jag stå vid bordet då brickan spelades och såg följande hända:
Utspel sp K varvid P lade sp2 (längdmarkering), stick 2 sp A varvid p lade sp6. Stick 3 vände väst med ru Q, P lade ru 2, spelföraren släppte sticket. I stick 4 spelade Väst ru K och den stals lågt. A och Q i trumf spelades (klöver 6 från Öst). Därefter ru J från Syd, Ru 8 från Väst och nu valde spelföraren att släppa den runt med resultat att Väst fick på sitt ru A varvid jag tillkallades. Spelet fick fortsätta och det blev således en straff i kontraktet. Bägge paren var helt eniga om händelseförloppet och det stämmer med vad jag såg en bit från sidan.

Tävlingsledarens domslut med motivering och lagrum:

Korrigering av resultatet till 4HJ med jämn hemgång pga en bristfällig systemdeklaration, där en sådan väsentlig uppgift, som hur man vänder inne i spelet saknades (ingår som bekant i förbundets rekommendation till systemdeklaration). Paragrafen § 40.B.4 använde jag som stöd för mitt domslut, då jag ansåg att spelföraren blivit vilseledd.

Överklagandens sidans synpunkter

”På motståndarnas deklaration (vilken var egenhändigt skapad i dator och därmed inte ”lämnat någonting blankt”) framgick det att de brukade 11-regeln och MUD med undantag från K-utspel. Deklarationen i övrigt var välinformerande med definierade svarsbud på 1 kl och diverse annat.

Spelet gick: Sp K + A, följt av Ru Q + K. I det uppkomna läget valde jag spela väst med AKQ i ruter snarare än öst med Ru A och att öst därmed skulle ha riskerat att släppa hem kontraktet, då väst i enlighet med deklarationen kunde vänt med Ru Q från både QJ och KQ. Efter misslyckad mask kommenterade jag till öst ” Det var vaket att lägga liten ruter på ruter Q” varpå denne svarade ”Vi spelar ju 2/4 inne i spelet”.

Nu ansåg jag att jag blivit kraftigt vilseledd och ropade på TL.

Som spelförare kan man inte behöva förutsätta att motståndarna på en i övrigt korrekt deklaration skulle ha utelämnat något så väsentligt som att man i stick två byter spelmetoder. Att först behöva läsa en deklaration och sedan behöva fråga ”Har ni utelämnat något jag behöver veta?” kan inte anses vara vad en spelförare ska behöva ägna sin tid och uppmärksamhet på. Om man som spelförare, enligt vad juryn anser, ska behöva ”skydda sig” mot allehanda odeklarerade saker kommer vi att behöva betydligt mer än 7 minuter per giv fortsättningsvis.

Motiveringen av juryn, att spelföraren skulle kunna dra några som helst slutsatser, av att den rutinerade motståndaren dels har passat med 16 balanserade hp med en stark kl-öppning th och dels valt en av två i princip likvärdiga färger som utspel kan inte heller anses vara av någon betydelse.
- Att bjuda med starka balanserade händer mot stark kl är det väl knappast några rutinerade spelare som gör.
- Utspelaren kunde från min horisont lika väl ha haft AK punkt i spader som AKxx eller bara haft en dag då han gillade spader bättre än ruter.

Juryns kommentar om att spelföraren ska sitta och begrunda om väst är så dålig att denne släppt hem kontraktet i stick 4 eller ej kan inte heller vara något att ta hänsyn till. Väst har ju redan släppt hem kontraktet i stick två och tre. Hur ska spelföraren nu veta att han inte fortsatt på inslagen bana i stick 4? (med kl-vända eller hj-vända i stick två får spelföraren i princip spela med öppna kort för att lyckas ta 10 stick.).

Juryns kommentar avseende ”Motspelarnas deklaration var förvisso otydlig, men vi anser inte att man i den kan utläsa att ruter dam var oförenlig med KDx” vet jag inte ens hur jag ska kommentera. Det verkar inte som om juryn förstått innebörden av protesten. Spelar man med K-utspel är det självklart att Q kan vara från både KQ och QJ, det handlar inte om att ”utläsa” huruvida någonting kan vara oförenligt eller ej. Det är en följd av metoden och ingenting som är anmärkningsvärt. Detta var jag vid bordet fullt medveten om då jag själv använder dessa utspel mot NT. Protesten handlar inte om huruvida motståndarna har vänt med korrekt kort eller ej utan om huruvida de i deklarationen har undanhållit information om sina spelmetoder som gjort att spelföraren dragit felaktiga slutsatser. Denna kommentar från juryn anser alltså inte jag har någonting med sakfrågan att göra.

Saken är den att på given behövde inte öst ta i beaktande att väst kunde ha både KQ och QJ då detta stred mot deras spelmetoder, de brukade 2/4. Han hade därmed heller inget problem och hade därmed heller ingen chans att spela vaket försvar. Som spelförare mot deklarerande K-spelande motståndare får spelföraren dock en obehaglig gissning huruvida öst spelat på aktuell sättning eller ej. Varför ska jag som spelförare förutsätta att öst läser vändan rätt och lyckas spela briljant försvar istället för att spela partnern med Ru QJ och Kl K? Mer trolig är då den situation jag valde att spela på, dvs att väst varit tyst i budgivningen och spelat ut slumpmässigt från två i princip liknande färger och att öst inte gjort någonting briljant alls utan bara följt färg. Hade deklarationen istället talat om att de brukade 2/4 i spelet hade det då med samma logik framstått som mer troligt att väst vänt ärligt istället för att försöka vara lurig från AKQ. Som det nu var anser inte jag att jag fick en ärlig chans att göra rätt. Jag har därmed lidit skada.”

Andra sidans synpunkter

I utspel kommer spader kung och spader ess och därefter vänder man ruter dam och ruter kung som spelföraren stjäl.
Efter att spelföraren dragit två ronder trumf och konstaterat snedsits så måste man korta ner handens trumf ytterligare en gång för att kunna sätta press på väst.
Enda sättet att sätta press är att man måste stjäla en ruter samtidigt som man får bort ruter ess.

Spelföraren drar nu slutsatsen att väst som inte spelar ut ruter, förutom ess och kung i spader, har ess, kung och dam i ruter, även har ruter ess.
På deklarationen står inget om vilka vändor som det försvarande paret använder sig av vilket i och för sig är besvärande, men inget som borde påverka spelet i sak.
Det är givetvis inte någon omöjlighet att ruter ess sitter tillsammans med kung och dam, men sannolikheten att man väljer den färgen i utspel borde då vara mycket större.

Spelföraren säger att han förutsätter att man vänder enligt 10-12 då det inte står något på deklarationen.
Att inte skydda sina egna intressen genom att fråga vilka vändor motståndarna har, utan istället dra slutsatser från information som inte finns tillgänglig anser vi att man får göra på egen risk.
Tar man dessutom hänsyn till utspelet så minskar sannolikheten att utspelshanden sitter med ess, kung, dam fjärde i ruter tillsammans med ess, kung fjärde i spader. Med största sannolikhet börjar man då med ruter istället för spader.

Allt detta sammantaget tycker vi gör att spelföraren dragit fel slutsatser, han borde insett risken att sitsen såg ut precis som den gjorde i det aktuella läget och för att ytterligare förbättra läget förhöra sig om motståndarnas vändor inne i spelet.

Juryns beslut med motivering

Spelföraren har valt att spela väst med EKDx istället för KDx i ruter. Detta förutsätter (i) att väst med 16+ hp valt att passa hela budgivningen, (ii) att väst trots denna sättning valt spader ut, och (iii) att väst, en rutinerad spelare, släppt hem kontraktet genom att inte vända med låg ruter i stick fyra.
Motspelarnas deklaration var förvisso otydlig, men vi anser inte att man i den kan utläsa att ruter dam var oförenlig med KDx. Argumenten ovan i kombination med att spelföraren inte skyddat sig genom att fråga om motspelarnas metoder gör att vi godkänner överklagandet och låter spelat resultat 4H -1 stå.
Vi övervägde vidare en procedurbestraffning för ofullständig deklaration (vändor med 2/4:e bör givetvis framgå), men nöjde oss med ett påpekande om detta.

Lagkommissionens svar

Det är konstaterat att Öst-väst har haft en ofullständig deklaration. Den ofullständiga deklarationen har vilselett spelföraren. Spelföraren hade med stor sannolikhet spelat annorlunda med korrekt information.

Det innebär att Nord-syd har lidit skada på grund av Öst-väst ofullständiga deklaration. Deklarationen är inte heller utformad på ett sätt som gör att det är uppenbart för spelföraren att det saknas information. Utgångspunkten för deklarationer är att man normalt ska kunna lita på den information som finns där utan att vara skyldig att behöva bekräfta den med kontrollfrågor.

Efter en felaktighet, så ska resultatet korrigeras till det för den icke-felande sidan bästa troliga resultatet som uppnåtts utan felaktigheten. Det resultatet är 4♥=+420.

LK ser allvarligt på att Öst-väst brister i sin deklarationsskyldighet och det borde stå klart för dem att deras deklaration är ofullständig. Det gör att vi har beslutat att tilldela dem en bestraffning motsvarande 3 IMP vilket enligt svensk praxis omvandlas till 1 VP.

LK godkänner därmed överklagandet och korrigerar resultatet till 4♥=+420. Öst-väst får en procedurbestraffning på 1 VP för bristande deklaration.

Tillämplig lagar 12C, 40B.

Vid behandlingen av detta ärende har deltagit Christer Grähs, Jan Kamras, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och Sven-Olov Flodqvist.

Svenska Bridgeförbundets Lagkommission

Christer Grähs, ordf