Disciplinnämnden

Organisationsschema SBF - DN

Ibland inträffar det tyvärr mindre roliga händelser inom bridgen. Berusade spelare kommer till start, någon förstör en tävling genom att försvinna mitt i tävlingen, är otrevliga mot TL etc.
I dessa fall skall man göra en anmälan till Förbundets Disciplinnämnd.
Syftet med Disciplinnämnden är att alla dessa fall ska behandlas lika oavsett var i Sverige de händer.

| Anmälan | Handläggning | Påföljdspolicy m.m | §14 i SBF:s stadgar | Domar |

Avvikande händelser, misstanke om fusk eller misstänkt beteende som inte bedöms ha ett tillräckligt underlag för en anmälan till DN kan istället rapporteras via formulär till SBF:s FairPlay-system: fairplay.svenskbridge.se

Läs mer om hur Fair Play administreras i Svenska Bridgeförbundet

Disciplinnämnden

Förbundets Disciplinnämnd består av:

Namn Roll Kontakt
Andreas Westman Ordförande >>e-post
Per-Ola Cullin Ledamot >>e-post
Jan Lagerman Ledamot >>e-post
Vidar Wahlestedt Ledamot >>e-post
Lena Westman Ledamot >>e-post
Tomas Andgren Ledamot >>e-post
Suzanne Lemborn Sammankallande >>e-post

Anmälan

Kontaktperson för disciplinärenden inom Svenska Bridgeförbundet är Suzanne Lemborn Tel: 019-277 24 83/072-644 96 60

För att göra en anmälan till Disciplinnämnden använder du dig av blanketten som finns i två format, Word samt pdf, båda går att fylla i på dator eller kan skrivas ut om man vill fylla i den för hand.
För att fylla i PDF:en på dator måste filen först sparas på den lokala datorn, därefter öppna och fyllas i.

DN-anmälan Word
DN-anmälan PDF

Blanketten mailas till: sle@svenskbridge.se
Saknar man mail kan blanketten undantagsvis skickas per post till:

Svenska Bridgeförbundet
Karlsgatan 28
703 41 Örebro

Handläggning

  • Ärendet inkommer till DN:s administrativt ansvariga (AA).

  • AA bekräftar anmälan och skickar den i sin tur till DN och därefter på DN:s uppdrag till den anmälde, som får yttra sig, samt åberopa eventuella vittnen.

  • Efter att den anmälde inkommit med sitt yttrande sammanställer AA ärendet och överlämnar det till DN:s ordf. för beslutsfattande.

  • Om ordf. anser att handlingarna ej behöver kompletteras för att fatta ett beslut utser densamme tre personer för att göra detta. Sammansättningen av denna grupp bör vara en jurist samt två lekmän. Endast i undantagsfall kan denna sammansättning ändras.

  • När beslut fattas samt skrivelse framtagits överlämnas handlingarna åter till AA.

  • AA meddelar de berörda beslutet. Vid avstängning/uteslutning meddelas även medlemmens klubb, samtliga distrikt, styrelsen och SBF:s kansli.

Ett normalt ärende bör maximalt ta en månad från att det inkommit till att beslut har fattats. Detta förutsätter bl.a. att all kommunikation sker via mail.

Påföljdspolicy m.m

All kommunikation skall företrädelsevis ske via mail. I andra hand används normal postgång och endast i exceptionella fall överförs information muntligt.

DN skall ej vara en utredande instans utöver vad som nämns i anmälan. Skulle uppgifter ändå framkomma som innebär att DN kan misstänka övriga stadgebrott står det dock DN fritt att utreda detta samt tillfoga det till det aktuella ärendet.

Ӥ14.3.i
Den som uppträtt på sådant sätt att bridgens anseende skadats eller uppenbarligen kunnat skadas. Är förseelsen med hänsyn till omständigheterna att anse som ringa får ej svårare straff än varning utmätas. Är förseelsen att anse som grov får avstängning åläggas för en tid av högst 18 månader.”

Avseende ovanstående paragraf skall DN ha en bred tolkning om vad som anses med att ”bridgens anseende skadats”, exempelvis behöver förseelser ej vara specifikt nämnda i SBF:s övriga tävlingsbestämmelser/ordningsregler eller liknande. Om DN är tveksamma avseende stadgetolkningen i ett fall skall styrelsen eller dess representant rådfrågas.

Ӥ14. 6.
Bestraffningsärende som sorterar under § 14:3 skall handläggas av disciplinnämnd bestående av minst tre personer, vilka utses av SBF styrelse.”

Generellt gäller att styrelsen utser DN:s ordförande samt en administrativt ansvarig. Styrelsen delegerar sedan till DN:s ordf. att för varje enskilt fall utse en DN enligt instruktionerna i stycket ”Hantering av ärenden”.

Styrelsen anser att det under en period rått en allt för mild policy i DN avseende påföljder. Från 1/7 2013 skall DN utdöma påföljder enligt nedan.

Varningar bör endast utdelas i undantagsfall, i sk ”ringa” förseelser. En varning skall likställas med en villkorlig dom, dvs vid upprepade förseelser skall DN ta stor hänsyn till tidigare ärenden rörande samma person.

I övrigt skall påföljden för en förseelse som minst vara en avstängning om 1-5 månader.

Påföljden för grova förseelser skall vara avstängning i minst sex månader och som längst arton månader.

Upprepade förseelser räknas automatiskt som grova sådana.

DN har även möjligheten att utdöma avstängningar inom begränsade geografiska områden, eller enkom för specifika tävlingar.

§14 i SBF:s stadgar

I Förbundets stadgar §14 står att läsa om disciplinärenden.
Stadgar

Domar

denna sida listas avgjorda domar.