Styrelseprotokoll 27 augusti

Protokoll fört via Teamsmöte med Svenska Bridgeförbundets förbundsstyrelse den 27 augusti 2020.

Deltagare:
Martin Löfgren (MLÖ), Carl Ragnarsson (CRA), Eva Andersson (EAN), Kathrine Bertheau (KBE), Rolf Scherdin (RSC), Krister Ahlesved (KAH), Linnea Edlund (LED) och Simon Granath (SGR).

Övriga:
Sakrevisor Mårten Gustawsson (MGU) samt Suzanne Lemborn (SLE) och Thomas Winther (TWI) från personalen.

Förhinder:
Eva Abragi (EAB).

Protokollet omfattar §142 – 162.

§142. Mötets öppnande.

MLÖ hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl 18.22.

§143. Val av mötesordförande.

Beslutades: Att välja MLÖ till mötesordförande.

§144. Val av mötessekreterare.

Beslutades: Att välja TWI till mötessekreterare.

§145. Val av justeringsperson.

Beslutades: Att välja KBE till justeringsperson för protokollet för att jämte ordförande och sekreterare justera detsamma.

§146. Fastställande av föredragningslista.

Beslutades: Att fastställa föreslagen föredragningslista.

§147. Per Capsulam beslut.

Beslutades: Att utse MID 23603 Andreas Westman till adjungerad i Disciplinnämnden.

Justering av föregående mötesprotokoll 11-12 juli 2020.
Beslutades: Att lägga protokollet till handlingarna.

§148. Åtgärdslistan.

Åtgärdslistan gicks igenom och justerades.

§149. Rapport JK.

JK har bildat en styrgrupp till Juniorrekryteringsprojektet, som döpts till SOS Junior, som består av Eva Abragi, Janne Malmström och Lars Nilsson. Gruppen har haft ett första möte den 13 augusti med projektledaren Mats Engman (MEN) för bl. a. fastställande av projektplanen.
JSM-par ska arrangeras på Väddö kursgård, 3 mil norr Norrtälje, den 23-25 oktober med Marie Åfors som TL.
Riksläger för juniorer arrangeras i anslutning till JSM-par på samma plats den 25-27 oktober.
Första juniorrutan i medlemstidningen Bridge har sett dagens ljus.

§ 150. Rapport TK.

Allsvenskan 2020
I december kommer beslut att tas om huruvida den ska genomföras eller avlysas. Beslutet gäller då samtliga divisioner och att genomföra den med onlinespel är inte aktuellt. Vid avlysning kommer Allsvenskan 2020 att istället bli Allsvenskan 2021 och spelas som brukligt under hösten.

Online-festivalen 2020
Som surrogat för Bridgefestivalen, arrangerades den under vecka 31, den 28 juli – 1 augusti, med mestadels positiv respons.

Svenska Cupen
Händelseutvecklingen kring pandemin under hösten avgör om slutspelet ska genomföras eller inte. I nuläget är planen att den ska genomföras. Mitten av oktober lämnas definitivt besked.

Åskådare i online-tävlingar
TK vidhåller sitt tidigare beslut om att vid spel om svenska mästarpoäng är åskådare inte tillåtna. Arrangör kan söka dispens vid t ex slutspel eller final i en lagserie där alla spelarna i den aktuella matchen har lämnat sitt medgivande. I övrigt hänvisas till GENERELLT REGELVERK för online-tävlingar i Svenska Bridgeförbundet.

RM Mixed lag och RM Veteran lag på BBO
Ligger på ritbordet hos TK med inriktning på enkelhet vid genomförandet som är tänkt till lördag-söndag i slutet av oktober respektive under november. Upplägget beroende på antalet anmälda lag, som dock måsta vara minst 20. Max 56 brickor/dag. Startavgift 1 000 kr/lag och inga prispengar.

Nya tävlingsbestämmelser/regelverk
Uppdaterade för 2020/2021, träder i kraft den 1 september 2020 då det nya verksamhetsåret börjar. Samtliga dessa kommer likt tidigare att publiceras på hemsidan, om de inte redan är på plats.

Vinterfestival online
Det har frågats om en sådan. Finns det intresse, tid och resurser för att genomföra en sådan?
Beslutades: Att EAN och CRA tillsammans skissar på ett upplägg.

TL seminarium Steg 3
Som flyttats till den 8-9 maj 2021 kommer att ställas in. Januari 2022 är ny tidpunkt. Kommer därför ej heller att kollidera med BK S:t Eriks tävling Guld-IAF.

Sista speldagen för DM-par disciplinernas finaler
Önskemål har framförts om att senarelägga dessa på grund av komprimerat tävlingsprogram i distrikten under våren 2021.
Beslutades: Att ändra datum till 30 maj.

Sista datum att anmäla antal kvalande lag till SM Lag
Beslutades: Att flytta fram från 15 februari 2021 till 22 mars 2021

§ 151. Rapport UTBK.

Bridgeskolorna, de tre största, har alla ställt in höstens verksamheter och stor oro råder hos dem inför vårens rekryteringar.
Bridgelärarseminarium/kurs under senvåren eller sensommaren 2021 finns på förplaneringsstadiet efter bl.a. kontakt med Audrey Grant.

§ 152. Rapport ITK.

ITK har nyligen haft ett budgetmöte och nästa är planerat till nästa vecka med syfte att få ett underlag till styrelsen då det bl.a. gäller fördelningen mellan förvaltning av, och kommande projekt, i BIT. Övergripande kan sägas att önskemålen om kommande projekt, långt överstiger tillgängliga ekonomiska resurser.
Masken är i slutfasen för TBR inför uppstarten i början av september med svårgreppbara detaljer. Visst migreringsarbete krävs av framförallt JGR under kommande månad.
Förbundets IT-strategi har efterlysts och framförts till EAN som också tycker det är viktigt med en sådan. Bo Roos har åtagit sig att skissa på en sådan.
Beslutades: Att ett förslag till en IT-strategi ska presenteras för styrelsen till årsskiftet 2020-2021.

§ 153. Rapport kansli/personal.

Samtlig anställd personal har tagit ut semester och korrigerat sin tidsbank under sommaren och alla är åter från sina ledigheter senast 31 augusti.
Verksamhetschefen (SLE) har arbetat hela sommaren bl a för att täcka upp för ledig personal och kommer att ta ut 3 veckors ledighet i oktober.
Diskussioner kring kansliets telefonväxels öppettider har diskuterats och kommer att justeras efter behov och belastning framöver.
Avstämningsrapport till Tillväxtverket inskickad i början av juli och samtidigt gjordes en ansökan om förlängning av korttidsarbeten för samtliga utom JGR (som upphörde 20 augusti).
Personalmöte och internutbildning med anledning av bl.a. sjösättningen av nya system i BIT-projektet kommer att genomföras i Örebro 1-2 september då kansli och telefoner kommer att vara helt stängda. Alla kansliets servicefunktioner kommer att vara nedstängda även 3 september (efterarbete).
För internutbildningen och personalmötets detaljplanering redogörs i ”Rapport från personalen”, sammanställd av SLE.
I samband med att de nya systemen i BIT-projektet lanseras, görs också överflyttningar av data som kommer att innebära att vissa kanslifunktioner ligger nere under första veckan i september.

§ 154. Ordförandens blandade punkter med MK/FK.

MK har, efter påpekande, diskuterat innehållet i medlemstidningen Bridge med aspekten fördelningen mellan manligt och kvinnligt som i senaste numret hade en obalans på i storleksordningen 10-1. Styrelsen önskade ingen kvotering, men ville uppmana redaktören till att få en bättre balans på artiklar, författare, bilder och redaktionell text.
MK vill öka informationsinsatsen till distrikten för att dessa ska marknadsföra Rekryteringskedjan till sina klubbar.
MLÖ informerade om tankarna om ambassadörer till rekryteringsprojekten ”Rekryteringskedjan” och ”Minibridge” som även omfattar JK-projeket ”SOS-junior”.
Pensionärsgruppen har haft ett första projektmöte under nytillträdande arbetsgruppledaren Birgitta Lagnell, Göteborg.

§155. UK/Internationellt.

Landslag och mästerskap
Tuffa prioriteringar kommer att gälla framöver för landslagens deltagande vid kommande mästerskap. MLÖ redogjorde kortfattat för fyra olika möjliga scenarier vid skickande av lag till kommande mästerskap.

Eftersom ingen budget är fastställd kan man i nuläget inte fastställa vilket/vilka av de fyra scenarier som kommer att tillämpas framöver. Beslut kommer att tas i mitten av september när budgeten är tillgänglig.
Två av scenarierna innebär att inte sända alla fyra icke-juniorlandslag till EM och/eller VM, och då måste man vara observant på att det finns Riksstämmobeslut kring detta. UK tittar kritiskt på utgiftsdelen vid deltagande på mästerskap, för att kunna minimera förbundets kostnader.

Landslagsfonden
Det finns för närvarande ca 1.4 miljoner där.

EBL
MLÖ redogjorde i korta ordalag om den information som kommit från EBL sedan senaste styrelsemötet om bl. a. kommande tävlingsprogram.

Juniorkapten saknas fortfarande.

§ 156. Ekonomi.

Prognosen för 14 månader, detta verksamhetsår, visar ett resultat på c:a 1.4 Mkr minus. Detta baseras på ett preliminärt tapp av nettointäkt på 1,8 Mkr och kostnadsförbättringar på c:a 400 tkr där en stor del förklaras av minskade personalkostnader (korttidsarbete och icke avlönad Verksamhetschef februari-april). Det beräknade tappet på spelavgifter om c:a 300 tkr per månad stämmer dessvärre.
Samtliga kostnadsansvariga har inkommit på budgettal per kostnadsställe, vilket sammanställts och återkopplats. Ekonomiansvarig syr därefter ihop ett förslag till budget som kommer att diskuteras och sedan antas av styrelsen i möte den 30 september.

Vad gäller budgeten är kostnadsbilden relativt klar. Stort fokus läggs på de stora påverkbara kostnaderna (IT och landslagen) men även administrativa kostnader ska hållas på ett absolut minimum. Osäkerheten är stor på intäktssidan där en mycket viktig parameter blir inbetalda medlemsavgifter, något vi bör få en bra indikation på i början av september.

§ 157. Medlemsstatistik.

11 444 medlemmar hade betalt medlemsavgiften för kommande säsong den 20 augusti. Det går svårligen att dra några slutsatser av dessa siffror då de inte är jämförbara med något. Utfallet för jämförelse kan inte göras förrän tidigast i början av september.
Farhågan är att många avvaktar att betala sin medlemsavgift tills klubbarna kommer igång med sin ordinarie klubbverksamhet.

Påminnelse om att betala medlemsavgiften ska med i kommande Medlemsnytt.
Viktigt att informera klubbarna om att trycka på de medlemmar som ännu inte betalt sin medlemsavgift.

Medlemsstatistik innevarande verksamhetsår jämfört med föregående
2019-2020 2018-2019
Betalande 19 909 22 358
I-medlemmar 1 805 3 227
Juniorer 254 244
Ständiga 124 130
Totalt 22 092 25 959

Mycket oroande siffror gällande betalande- och I-medlemmar på såväl kort som lång sikt.

§ 158. Distriktsträffen i höst.

Tveksamhet råder om distriktsträffen kan genomföras live i Örebro 6-8 november 2020.
På frågan om distriktsträffen kan genomföras som telefon-/videomöte lördag 7/11 för ”nödvändiga” punkter i programmet (ekonomi, nödvändiga beslut mm) råder tveksamhet.
MME, SLE och MLÖ ansvarar för inbjudan, möjligen kommer sista anmälningsdag 20 september att flyttas fram något.

I programmet ska ingå punkter som återkopplar till såväl de digitala möten som avhölls med distrikten i maj-juni som den workshop som styrelsen höll i juli. Förslag till preliminärt program presenterades.

§ 159. Kulturdepartementet.

Den 11 augusti deltog MME i ett digitalt möte med kultur- och idrottsminister Amanda Lind tillsammans med sex andra organisationer som hört av sig till kulturdepartementet om stöd pga Coronakrisen och inte fått något sådant pga att man inte tillhörde RF eller Musikförbundet eller annan bidragsberättigad paraplyorganisation.

Sammanfattningsvis inga löften, men med stor sannolikhet kommer det fler krispaket och man var fullt medvetna om att det fanns organisationer som hittills inte fått ta del av tidigare sådana.

§ 160. Övriga frågor.

RF Idrottsnätverk på Bosön den 22 oktober.
Beslutades: Att anmäla deltagande av MME och MLÖ, VC ansvarar.

§ 161. Nästa möte.

Nästa möte hålls digitalt via Teams. Möte äger rum onsdagen den 30 september kl 18.15.

§ 162. Mötets avslutande.

MLÖ tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat klockan 21.07.

Vid protokollet Ordförande Justeras

Thomas Winther Martin Löfgren Kathrine Bertheau