Minnesanteckningar UtbK-möte januari 2022

Minnesanteckningar från möte SBF:s Utbildningskommitté på MS Teams den 18 januari 2022, 10.00.

Deltagare: Krister Ahlesved (KAH), Catharina Ahlesved (CAH), Britt Marie Warborn (BMW), Florence Fridén (FFR), Björn Holm (BHO), Sigrid Svensson (SSV), Suzanne Lemborn (SLE) och Micke Melander (MME).

PDF-fil för nedladdning

1. Öppnande av mötet

KAH hälsade den nybildade kommittén välkommen till det första mötet.

2.Presentation

KAH inledde med att presentera sig själv och den anknytning han har till
utbildningsverksamhet. Därefter gicks det varvet runt där alla redogjorde för sig.

3. Onlineutbildningen

Pilotprojektet onlinebridge startar den 20 feb. För närvarande med några veckor kvar av anmälningstiden är 12 anmälda. Åldrarna varierar, dock i huvudsak 50+, men vi kan konstatera att norrländska deltagare saknas.

Onlineutbildningen kommer vara om 8 tillfällen och är en förkortad nybörjar/intensivkurs där uppföljning planeras till hösten.
Erik Fryklund kommer vara lärare och får assistans från SBF via BHO för tekniska supportfrågor och viss allmän administration.
Beslutades: Att max 2000 kronor används för marknadsföring av projektet i sociala medier.

Diskussion fördes om deltagarnas ålder, lokalisering och hur de ska slussas över till normal klubbverksamhet när kursen är avslutad.
Beslutades: Att BHO/SSV är ansvariga för hur slussningen ska gå till.
Beslutades: Att BHO beställer kursmaterial från bridgeförlaget, som ska skickas till deltagarna den 11/2.
Beslutades: Att SLE/BHO ser till att det bifogas välkommenbrev och teknisk information när kursmaterialet skickas ut. All information ska även finnas på hemsidan.
Beslutades: Att KAH ordnar ZOOM länkarna och skickar över till BHO för vidare hantering. Samt att SLE/BHO tar hand om RealBridge länkarna.

4. Bridgelärarutbildning

MME inledde med att rapportera om var vi är och hur litet som har gjorts på området senaste femårsperioden.
En längre diskussion följde om kopplingar till olika kursmaterial, upplägg, live eller digitalt mm.
Beslutades: Att MME skickar ut material från äldre utbildningar som hållits för att alla ska kunna se och överblicka innehåll, genomförande etc.
Beslutades:Att frågan tas upp på nästa möte och att när alla läst på beslutas om en styrgrupp som får arbeta med frågan med målsättningen att bridgelärarutbildning ska hållas i slutet av augusti 2022.
Beslutades: Att köra någon form av utbildarträff för de som har utbildning nu i vår för att samla ihop deras erfarenheter och försöka reda ut vad som saknas, vad vi kan hjälpa till med och kanske se vilka områden det krävs mer utbildning på.

5. Seminarier Bridgefestivalen

MME redogjorde för tankarna inför förra årets festival som aldrig genomfördes.
Beslutades: Att genomföra två morgonseminarier (för bridgelärare) och fem kvällsseminarier (för nya spelare) med samma innehåll som var tänkt ifjol.

6. Övriga frågor

MME tog upp frågan om Utbildningsplan. UTBK konstaterar att frågan ligger utanför kommitténs verksamhetsområde då det borde inrymma TL-utbildningar, Klubbfunktionärsutbildningar samt naturligtvis också Bridgelärarutbildningar. Den senare delen är självklar och borde falla på UTBK:s lott, men det betyder inte att frågan är löst varför
utbildningsplansfrågan borde returneras på MK:s bord och att UTBK får ett mer renodlat uppdrag från styrelsen som bara rör Bridgelärarsidan.
Beslutades: Att MME tar upp frågan med Martin Löfgren (MK).

7. Nästa möte

Beslutades: Att nästa möte sker någon gång i perioden 7-18 mars och att MME skickar ut en Doodleförfrågan för att bestämma datum.

8. Mötets avslutande

KAH tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid minnesanteckningarna,
Micke Melander