Tidningen "Bridge" framöver

En arbetsgrupp är tillsatt för att se över tidningen ”Bridge”s innehåll och framtid.

Gruppen avhöll ett första möte i Örebro (live!) den 28 juni.

Målet var att lägga grunden till ett ramverk för tidningen att diskutera vidare, inte minst med delegaterna under Riksstämmohelgen i höst. Arbetet ska i så hög utsträckning som möjligt spegla medlemmarnas intressen och förväntningar, men också stödja förbundets strategiarbete.

Senare avser förbundet att tillsätta en mindre, operativ, redaktionskommitté som på fortlöpande bas ser över att innehållet planeras och lever upp till lagda riktlinjer.

Arbetsgruppen som möttes 28 juni bestod av Peter Ventura (redaktör), Martin Löfgren, (ansvarig utgivare), Suz Lemborn (verksamhetschef), Birgitta Lagnell (senior-/pensionärskommittén), Sanna Clementsson (juniorer), Sara Wrige (Göteborg) och Peter Nohrén (Borlänge).

Tidningens historia genomgicks, och mötet förevisades även utländska tidskrifter, såväl från förbund som privat håll (och blandade). Diskussion fördes om vikt av olika reportage- och informationskategorier, segmentering av målgrupper av läsare, samt om hur medlemmarnas önskemål och synpunkter ska kunna beaktas på bästa sätt.

Konklusioner:

• Man kan inte göra alla nöjda hela tiden. Samma artikel som rosas av en läsare anses som skräp av en annan.

• Profilmässigt upplevde mötet bridgetidskrifterna vi studerade som ganska lika vår, ungefär samma nivå eller i vissa fall mer ”elitistiska” än vår. Vi måste dock fokusera på vad våra medlemmar vill ha!

• Vi måste försöka få medlemmarna mer intresserade av att ge synpunkter om tidningen, dvs uppmuntra till konstruktiv kritik och förslag. Här behövs draghjälp av ex vis klubbledare!

• Det är närmast omöjligt att fullständigt segmentera läsargruppen: det gäller ju såväl ålderskategorier som spelarnivå och intresse av olika spelformer. Dock har JK redan en egen ”ruta” och senior/pensionärskommittén önskar även de en sådan.

• För att Bridge ska bli levande för alla bör man göra något av ett ”Landet runt”, men gärna belysa olika saker så att reportagen inte blir stereotypa. Ett reportage kan illustrera hur man når ut till potentiella kursdeltagare, ett annat om mottagandekultur, ytterligare ett om hur man ordnar tävlingar eller minikurser, etc, etc. Lyft gärna fram klubbens viktiga funktionärer!

• Humor är oerhört viktig, även om man ibland måste vara försiktig.

• Tävlingar bör belysas bättre, men inte bara på hög nivå! Kan vi förmedla att det är kul att åka och spela en dagstävling?

• Landslagen bör också få utrymme, men helst med löpande rapportering (t ex tankar före obs, observationstävling, uttagning, uppladdning, mästerskap, uppföljning..).

Nästa steg:

Gruppen möts igen i augusti, digitalt. Vissa förberedelser ska göras, bl a ta fram förslag på ramverk att diskutera. Mål är också att diskutera den operativa redax-gruppen samt förbereda diskussioner framöver, främst under Riksstämmohelgen.

För MK
Martin Löfgren