Anteckningar ITK möte 2020-01-28

Anteckningar förda vid möte med ITK 2020-01-28

Närvarande: Eva Andersson (EAN), Johan Grönkvist (JGR), Bo Roos (BOS) Philip Berggren (PPN)
Frånvarande: ingen

Status BIT utveckling

Det mesta av affärslogiken för delprojektet ”Ruterkonto” är på plats, men det har tagit längre tid att utveckla gränssnittet mot kansliet än beräknat. Förhoppningsvis blir det klart denna eller nästa vecka, därefter återstår tester. Totalt ligger vi ca 3 veckor efter tidplanen. Diskuterades hur vi skall komma i kapp det, utan att påverka budgeten.
Beslut: Tomas Brenning skall, tills dess att vi kommit ikapp tidplanen, i princip uteslutande jobba med utvecklingsfrågor. Förvaltningsfrågor hanteras av kansliet, och prioriteras av JGR
Övriga delprojekt påbörjade enligt plan.

Uppföljning

ITK har sedan förra mötet haft en work-shop för att diskutera hur vi ska få kontroll på att vi både följer budget och planerade leveranstider för våra utvecklingsprojekt. Nyckel här är att estimera hur mycket tid varje delprojekt tar och sedan följa upp hur mycket som återstår regelbundet.
Vi har nu ett estimat för varje delprojekt, återstår att implementera en rutin för uppföljning.
Beslut: JGR uppdaterar tidplanen med nedlagd tid varje månad och gör samtidigt en uppskattning av återstående tid.

Styrningsprinciper

IT teamet jobbar med både planerad utveckling (projekt) av nya funktioner och förvaltningsarbete. Tidsmässigt är det ungefär hälften, hälften. För utvecklingsarbetet finns en plan, förvaltningsarbetet är mer av arten ”saker som dyker upp”. För att kunna hålla en plan för utvecklingsarbetet gäller det att den tid som är avsatt för det också finns tillgänglig. Dvs förvaltningsarbetet för inte ta mer en hälften av teamets tillgängliga tid. Skulle det komma in mer önskemål, som definieras som förvaltning, än vi har tid till måste en prioritering ske. Detta arbete är operativt och kan i vissa perioder ta en del tid i anspråk. Vem som har ansvaret för denna prioritering är idag oklart.
Beslut: EAN tar med sig frågan om prioritering mellan utveckling och förvaltningsarbete till SBF styrelse.

Övriga frågor

Det har inkommit önskemål om att publicera tidplanen för utvecklingsarbetet på hemsida.
Beslut: Tidplanen skall göras tillgänglig för alla på hemsidan. Du hittar den här

Nästa möte

Nästa möte 3/3

Eva