Anteckningar ITK möte 2020-05-26

Anteckningar förda vid ITK möte 2020-05-26

Närvarande: Eva Andersson (EAN), Bo Roos (BRO), Johan Grönkvist (JGR)
Adjungerad: Suzanne Lemborn (SLE)

BIT projektet

BIT projektet rullar på enligt plan. Flera funktioner är redan driftsatta,

• Ruterkonto
• Bankgirofiler
• Funbridge
• Mailhantering, utskick på klubbars adm roller, flaggor saknas för övriga urval
• Skapa medlem
men inte tagna i produktion då vi fortfarande har de gamla systemen som ”master”. I samband med övergång till det nya systemet, Masken, så kommer det att behövas ett driftstopp på ca en vecka för migrering av data. Info bör gå ut till medlemmarna i mitten på augusti när tidpunkt är beslutad. JGR ansvarig.

Förvaltningsorganisation

Enligt beslut i SBF styrelse skall en förvaltningsorganisation sättas upp för förvaltningen av BIT efter 1/9.
I huvudsak är det fyra roller som ska definieras och besättas

• Systemägare
• Förvaltningsledare
• Förvaltningsteam
• Driftansvarig
SLE och EAN ansvariga att förfina föreslagna definitioner och bemanna rollerna under juli/aug

Potentiella framtida projekt

Inför budgetarbetet diskuterades vilka potentiella projekt som kan/bör initieras under nästa verksamhetsår. En sådan ”önskelista” innehåller för närvarande:

• Prestanda - Viss utredning har redan gjorts, men oklart var problemet ligger
• Lagmodul - saknar vissa funktioner
• Uppgradering till Drupal 8 - när, hur
• Ruter – light
• Utbildning nya funktioner i BIT - online utb för ”alla”(?)
• Utbildning förvaltningsarbete för personalen
ITK och personalen tänker till om det är något mer som bör sättas upp på listan för att komma med i prioritering inför budgetarbetet. EAN äger listan och uppdaterar den.

Nästa möte

30/6