Sista kurvan

……och målrakan närmar sig för BIT projektet.

Projektgruppen har under hösten och vintern koncentrerat sig på att färdigställa den sista etappen i BIT projektet – att förändra och förbättra kanslifunktionerna.

Kanslisystemet har döpts till ”Masken” och vissa delar har redan satts i produktion bla för enklare och bättre hantering av inbetalningar och hantering av medlemsavgifter. Vi har också förenklat funktionen för inläsning av mästarpoäng.

Planen är att alla funktioner skall vara färdigutvecklade till 1/9 för produktionssättning under september. Det estimat som våra utvecklar tog fram för att få en tid- och kostnadsbild visar sig i stort sett att hålla. Eloge till dom!

Indirekt medlemsservice

Det är inte bara vår personal på kansliet som kommer få nytta av det pågående arbetet. Även du som medlem kommer märka det genom att:

 • All medlemshantering sker i BIT
 • Vi får nya sexsiffriga medlemsnummer, för nya medlemmar så länge
 • Gästmedlemmar (utländska spelare) kan anmäla sig till tävlingar mm
 • Formuläret för ”Ny medlem” får nytt utseende
 • Möjligheter till B-medlemskap i flera klubbar
 • Det blir möjligt att maila till olika grupper inom klubben t.ex TL, Max ruter, Nybörjare
 • Nya Mästarpoängsformler
 • Ny hantering av MP och direkt synkat till BIT
 • Snabbare HCP-uppdatering (möjlig live HCP)
 • Bättre och lättare att uppdatera medlemsregister i ”Ruter”
 • Möjligheter att förändra rankingen i framtiden
 • Bättre övriga register på typ TL, Förtjänsttecken och bridgelärare mm

Förvaltningsorganisation

När ett projekt är färdigt och satt i produktion så går systemet in i fasen ”Förvaltning”. Det kommer alltid att finnas ett behov av nyutveckling av nya funktioner, ändringar/förbättringar av existerande funktioner och rättningar av fel, och någon måste planera för och genomföra det arbetet.
Därför kommer nu arbetet med att sätta upp en strukturerad och formell förvaltningsorganisation och processer att påbörjas. En sådan organisation kommer att ha roller som

Systemägare

 • Fattar strategiska beslut om tex byten av plattformar, policys och principer
 • Beslutar om nyutvecklingsprojekt över en viss storlek
 • Hanterar avtal med underleverantörer
 • Har budgetansvar

Förvaltningsledare

 • Har det operativa ansvaret att prioritera, initiera och följa upp arbetet med systemet
 • Ansvarar för resursplanering och kostnadsuppföljning
 • Godkänner leveranser från förvaltningsgruppen och beslutar om produktionssättning

Förvaltningsgrupp

 • Specificerar, utvecklar, testar och dokumenterar nya och förändrade funktioner

Driftansvarig

 • Har ansvaret för att systemet rullar och går helt enkelt
 • Säkerhet

ITK kommer att tillsammans med Verksamhetschefen definiera och bemanna rollerna med den personal och konsulter som idag arbetar med BIT utvecklingen, så att organisation och processer finns redo att ta vid i samband med att BIT övergår till förvaltning.

Vi kämpar på, upploppet är kvar…….