Halvårsrapport från IT

Vid styrelsemötet (220218) beslutades att nyheter ska publiceras mer frekvent på hemsidan som beskriver förbundets pågående IT-arbete.

Jag startar därför med att dela med mig av den rapport som skickades in till IT-Kommittén (ITK) inför styrelsemötet. Denna typ av rapporter skickas kontinuerligt in under året till ITK som i sin tur använder den som informationsunderlag till styrelsen. Rapporterna har inte tidigare publicerats. Aktuell rapport är en kortare summering av vad som har hänt från verksamhetsårets start, 210901.
Rapport till IT-Kommittén 2022-02-09

I en vidare ambitiös plan ska vi fortsättningsvis publicera samtliga åtgärdade ärenden (och rapporter) på ITK:s nyhetssida. Det innefattar då även de ärenden som vi tidigare bedömt kanske inte har haft ett direkt intresse för en enskild funktionär, eller medlem vad gäller ny funktion. Det sker dock kontinuerligt felrättningar/förbättringar som vi åtgärdar för att vår hemsida och administration på kansliet ska fungera tillfredställande.

SBF följer sen verksamhetsårets start, 210901, en förvaltningsmodell som ser ut enligt följande:

Styrgrupp = SBF:s styrelse är ytterst ansvariga för SBF:s IT-verksamhet vilket innebär att de fattar beslut om budget och prioriteringar enligt framarbetade förslag från ITK.

Systemägare= ITK. Den består just nu av ordförande, Rickard Ohlsson samt Bo Roos och Roger Hilmersson. Den är inte fulltalig än så det kommer att tillkomma ytterligare en eller två personer till i kommittén inom kort. Kommittén styr de övergripande strategiområdena och har ansvar för att budgeten håller sig inom ramarna.

Förvaltningsledare= Verksamhetschef. Det är jag, Suzanne Lemborn. Jag leder det vardagliga arbetet i planering/prioritering av ärenden utifrån ITK:s övergripande beslut och sköter den vardagliga ekonomiska kontrollen så ITK, och i förlängningen styrelsen, får korrekt underlag för vidare beslut . Även ordförande för ITK deltar ofta på våra IT-möten.

Förvaltningsteam= Den grupp som arbetar med de planerade IT-ärendena. Gruppen består av Johan Grönkvist (kansli-anställd) i samarbete med våra externa IT-konsulter, Tomas Brenning och Johan Östling.

Driftansvarig= Vi har ett avtal med Interlan som ansvarar för att vår plattform fungerar som den ska vad gäller driften. Där finns våra licenser och vår support för de servrar vår hemsida vilar på.

Löpande önskemål om nya funktioner/förbättringar från medlemmar som hör av sig till kansliet inkommer dessutom under året och placeras som ärenden i vår logg. Dessa ärenden värderas och prioriteras enligt strategiplanen, samt vävs samman med de interna behoven som också läggs in som ärenden. Denna etablerade ärendelogg följs upp veckovis och planeras månadsvis då även vår externa konsult (Tomas Brenning) deltar.

Den övergripande strategiplanen, dvs de prioriterade områdena inom IT, är en långsiktig plan som styrelsen fattar beslut om. En budget upprättas och konkretiseringen av strategiplanen planeras sedan inom ramen för denna, både årsvis och i ett längre perspektiv.

Hur ITK förhållit sig till strategiplanen för innevarande verksamhetsår kan i korthet läsas i den ovan bifogade rapporten till ITK. Strategiplanen i sin helhet, med en mer detaljerad beskrivning har tidigare publicerats på ITK:s nyhetssida och kan läsas här:
ITK:s IT-strategi för 2021/2022

Håll till godo!

Suzanne Lemborn
Verksamhetschef
Svenska Bridgeförbundet