Minnesanteckningar JK-möte 22-09-15

Minnesanteckningar från online-mötet med SBF:s juniorkommitté
torsdagen den 15:e september 2022. kl. 20.10 – 21:15

PDF-för utskrift

Anslutna till mötet var Eva Abragi, Björn Sörling, Ping Huang och Erik Fryklund

Sigrid Svensson och Allan Nouri var sjukanmälda.

1. Öppnande

Ordföranden Eva Abragi hälsade alla välkomna, och ett extra välkommen till Erik Fryklund som efterträder henne.

2. Val av sekreterare till mötet

Ping valdes till att skriva minnesanteckningar.

3. Riksläger HT-22

Flera faktor lades fram och diskuterades. Med tanke på tajming, sätt och juniorernas attityder som uppvisades under lägret i våras, enades JK om att det inte finns goda förutsättningar för att kunna driva ett läger i hösten i nuvarande läge.
JK:s beslut: Pausa med Riksläger HT-22. Erik meddelar beslutet till kansliet.

4. JSM par 2023

Förslagsvis: skall hålls mellan slutet av jan och början av feb 2023. Boende och spellokal skall vara i Stockholm/BK St. Erik. Erik skall kontakta Martin Löfgren och Mårten Gustawsson. Det behövs ett program kring evenemanget men detaljplanering inte kan göras förrän datumet fastställts först.

5. Mentorsprogrammet

Björn uppdaterade läget. Mentorer är utsedda och programmet rullar på, vilket uppskattas av nya juniorer.

6. En rest från festivalen

Några juniorer anmälde sig till juniorboende under festivalen för hela perioden – med stöd från juniorfonden – men inte nyttjade alla nätter. För att undvika en liknande situation i framtiden, skall vissa krav ställas och konsekvens synas, samtidigt en bättre kommunikation med juniorerna så att vi gemensamt verkar för att medlen användas på ett mer effektivt sätt.

7. Ansökning ur juniorfonden

a) Ivar Lichtenstein sökt för utbildning. 350 kr beviljat per capsulam.
b) Principfråga. Kan man söka medel i efterhand? – Huvudlinjen borde vara nej med tanke på beviljande medel ställs mot prestation. Detta krav finns inte längre med ett retroaktivt medel. Ett retroaktivt stöd har inte betalts i varje fall. Å andra sidan, stöd till junior är en viktig del av vårt arbete. JK fann det svårt att ge ett bestämt svar, därför behåller möjligheten att behandla sådana ansökningar från fall till fall i nuläget.
c) Ansökan från Castor Mann och Erik Hansson i efterhand för deltagande i öppna JVM. Punkten b) hade redan diskuterats och beslutats. JK väljer att bevilja ett lägre bidrag än vad de som sökt i god tid före mästerskapet fick för att motivera framförhållning i ansökningsförfarandet.
JK:s beslut:

  • Castor Mann och Erik Hansson beviljas 2 000 kr per person. Eva meddelar beslutet till kansliet och Castor.
  • Som motprestation till stödet skall Castor Mann och Erik Hansson bidra med en artikel till juniorrutan i den kommande bridgetidningen. Erik skall ta kontakt med Castor.

8. Information

a) SOS – Sigrid har varit mycket upptagen med Bridgefestivalen och sedan med framtagande av Minibridge Cup. Det har inte kommit in något från SOS-juniorfronten.
b) Vad hänt på juniorfronten sedan sist/och på gång – Det verkar finnas en frisk dynamik med nya juniorer i BK St. Erik. Ping berättade att juniorer i Uppsala inte är lika entusiastiska. De som varit aktiva under våren har inte kommit tillbaka efter sommarlovet.
c) Eva har skickat in en uppdaterad version av verksamhetsplan och förslag till budget till styrelsens arbete med kommande budget.

9. Övriga frågor

Inga.

I samband med överlämnande av ordförandeskapet tackade Eva varmt alla i styrelsen för ett gott samarbete och önskade Erik lycka till med sin nya roll. Erik i gengäld tackade stort Eva för hennes engagemang under hennes år i JK, och tyckts (min egen tolkning) laddad inför nya arbetsuppgifter. Han rivstartade med att boka fyra möter med en gång.

10. Nästa möte

Härifrån tar Erik över ordföranderollen. I princip en torsdagskväll varje månad online. Följande fyra datum är preliminärt bokade:
13 oktober 20:00
24 november, 20:00
15 december, 20:00
12 januari 2023, 20:00