Juniorkommittémöte 12 oktober 2017

Minnesanteckningar förda vid möte med Juniorkommittén (JK) den 12 oktober 2017 i Lund.

PDF-fil för utskrift


Deltagare: Linus Dahlström, Per Leandersson, Jan Malmström och Micke Melander.

1. Välkommen

Linus Dahlström hälsade välkommen till det första mötet med den helt nybildade kommittén.

2. Agendan

Diskussioner fördes om agendan och tillägg gjordes om 11. Systemet i kursmaterialet och dess disposition samt 12. Funktionärsutbildningar.

3. Juniorprogram – målsättningar

Här diskuterades om juniorkommitténs verksamhet och mål i övergripande termer.

Beslutades: Att föreslå för styrelsen och TK/MK att frågor som rör juniorer ska flyttas till JK. Detta rör främst marknadsföringsmaterial, juniorläger, juniorboenden och JSM tävlingar. Det JK vill få flyttat är bestämmanderätten om tävlingarna och delaktighet i projekten. Det är inte viktigt att de budgetmässigt finns under JK utan verksamheten kan mycket väl finnas kvar där den är idag, men ansvarsmässigt och arbetsmässigt vill JK förbereda frågorna.

Diskussion fördes om JK:s sammansättning. Gruppen var överens om att det bör vara en relativt liten kommitté för att det ska vara praktiskt att arbeta. Det är önskvärt att det finns minst en junior i kommittén. Förutom det bör det vara en mix av förbundsstyrelse, klubbfunktionär och personal från SBF.

Beslutades: tillfråga Teo Bodin om han vill vara med och representera juniorerna i JK.

Löpande rapporter av vad som sker på förbundet och i de olika juniorprojekt som bedrivs ska ges på hemsidan under juniorsidorna och nyheter. I vissa fall kan det vara så att de också ska kickas till gröna nyhetssidan. Vi måste bli transparentare och tydligare i vår information.

Beslutades: Att MME tillser att JDA får adminrättigheter för juniorsidorna och access till delade mappar i molnet rörande juniorprojekten.

Diskussioner fördes om ett övergripande mål för hela verksamheten. Då det är svårt att räkna i hur många utbildade, hur många som deltar i tävlingar etc beslutades till sist att kommitténs målsättning är att vi ska ha aktiv verksamhet på 10 orter vid utgången av 2019. Detta uppskattas vara ungefär lika mycket som när vi var som bäst på 80-talet med skolbridge. Vi kallar en ort för ett ”juniorcenter”.

4. Juniorpärmen

Diskussioner fördes om pärmen och dess innehåll. Konstaterandet som är gjort är att den aldrig kommer bli klar och snarare ska ses som en levande organism i ständig förändring. Det som saknas är kapitel 7 och 8 samt grundkurs två med tillhörande taveldispositioner. Full prioritet vilar på de två senare, dvs. grundkurs två. Så snart det är klart ska kapitel 7 och 8 infogas och därefter är vi klar att skriva ut och producera ett ex. analogt till de bridgecenter vi har. När det är klart är det löpande uppdateringar och pärminnehavare vår själva skriva ut och uppdatera när något sker.

Beslutades: Att ha som målsättning att hela pärmen ska vara klar senast februari 2018.

5. Internet – Facebook och övrigt rörande social media

Diskussioner fördes om hur vi ska kommunicera.

Beslutades: Att vi kommunicerar via hemsidan och juniorsidorna. Vid viktigare nyheter används även gröna sidan för att även få genomslag på Facebook. Vi gör inget i övrigt med sociala medier.
Beslutades: Om att ha veckans giv från Synrey som publiceras på juniorsidorna. PLE verkställer och ser till att vi har någon som författar.
Beslutades: Att vi kommunicerar direkt till juniorcenter via e-post.

6. Juniorläger

Diskussioner om juniorläger. Just nu kan vi inte påverka de två kommande speciellt mycket men målsättningen är att helt få ta över from hösten 2018. Målsättningen är att schemalägga höst- resp. vårläger och att dessa ska ligga på höst resp. påsklov. Lägren kommer att vara 3-4 dagar långa.
Diskussioner fördes om kursgårdar tänkbara platser att ha lägerverksamhet på.

Beslutades: Att försöka finna fler anläggningar som Kinnagården i Varberg där vi kan få hyra till en rimlig peng och har allt under ett tak med eget självhushåll. Detta krymper kostnaden på rätt ställen och erbjuder samma eller bättre förutsättningar för våra juniorer. Samtliga har som uppgift att finna platser.
Diskussioner fördes om tidpunkter för höst- resp. vårläger, följande beslutades:

2017
31 oktober – 2 november, Höstlov

2018
5-8 april, Påsklov
2-4 november, Höstlov

2019
19-21 april, Påsklov
1-3 november, Höstlov

Med reservation för att något av lägren kan utökas med en dag om man anser så erforderligt.

Beslutades: Arrangörer av ovanstående läger bör beslutas snarast så de kan börja arbeta och planera sina arrangemang.
Beslutades: Inbjudningar till läger ska vara ute minst 6 månader innan aktiviteten ska äga rum.
Beslutades: Att i samband med läger tävlingar ska vi göra våra deltagare medvetna om att det kan komma att tas bilder/filmer och att de kanske publiceras i våra kanaler så att vi klarar det lagligt.

7. Juniortävlingar – SM

Diskussion fördes om JSM par respektive JSM lag.
Beslutades: Att starkt råda TK att omgående avsluta projektet med samarrangerade SM tävlingar med Danmark. Vill Danmark komma och vara med när vi arrangerar är det ok, men inte det omvända. Vi vill ha våra tävlingar i Sverige för att minska resetider och kostnader. Dessutom måste vi vara beredda på att det kommer fler och fler juniorer i takt med att det kommer igång nya juniorcenter. Lägerverksamheten och tävlingar där de träffas i större grupper kommer vara centrala för att få dem fortsätta spela och få upp intresset för tävlingsbridge.

Beslutades: Att be TK släppa ansvaret för inbjudningar till JSM tävlingar och beslut om när var och hur det ska spelas. TK har dock fortsatt ansvaret för att den sk tävlingen arrangeras men allt lull-lull i kanterna bör ligga på JK.
Beslutades: SM tävlingar för juniorer bör beslutas för minst tre år framåt och ska vara en självklar del av förbundets officiella spelprogram. JSM par hösten och JSM lag på våren är en rimlig fördelning.

8. Minibridge SM?

Diskuterades om vi borde införa Minibridge SM.

Beslutades: Att MME kontaktar med skolidrottsförbundet och se om vi kan få någon draghjälp från dem.
Beslutades: Att vi lägger ned projektet om en ny SM disciplin och istället återinför Skolmästerskapen som fanns till slutet av 90 talet och att de blir i MiniBridgeformatet.
Beslutades: Att vi testar med skolmästerskapen sen höst 2018.
Beslutades: Att PLE skriver ned vad som gäller om Synrey och publicerar på juniorsidorna.

9. Kursgårdar

Se tidigare diskussion under lägerverksamhet. Otroligt viktigt att vi kan krympa fasta kostnader för att få vettig ekonomi i arrangemangen och avslutningsvis också kunna leverera billigare arrangemang till juniorerna. Ett läger bör för junioren aldrig kosta med än maximalt 1000 kronor för 3-4 dagar i helpension, helst ännu lägre kostnad.

10. Mötesformer och planering

Beslutades: Att JK kommunicerar löpande via E-post, de flesta möten kommer ske via Skype för att minimera resandet och i det fall något fysiskt möte ska ske får det bli i samband med någon annan träff. Ingen ser det dock som något akut problem. Nästkommande möte för avstämning bör ske i december månad, LDA kallar.

11. Systemet i kursmaterialet och dess disposition

Diskussioner fördes om grundkurs – bud som just nu skrivs.
Beslutades: Att ändra om i dispositionen över de 10 kapitlen/lektionerna och att vi arbetar med en modell som ser ut ungefär så här:

  1. Trumfstöd efter öppning 1 i färg
  2. 1 över 1, Trumfstöd av ÖH på SHs 1 i färg.
  3. NT
  4. Svag NT, dvs 1X-1Y;1NT och inkliv
  5. 2 över 1 och tredje färg (när ÖH har tvåfärgshand)
  6. Dubblingar
  7. Svaga tvåöppningar och spärrbud
  8. Starka händer
  9. Stayman och överföring
  10. Essfråga

Dispositionen kan komma att ändras om det visar sig att något kapitel blir för omfattande.

Detta betyder att vi återigen kommer gå emot strömmen då vi omkullkastar all teori om att lära bridge som normalt sett börjar med NT budgivning och spel.

Fler beslut som fattades:
* Vi lär ut limit enligt 6-10, 11-12 och 13+
* Vi använder inte stödpoäng.
* För inkliv 11+
* Vi ska försöka hänga upp utbildningen på saker som kan lära sig. Typ 1 över 1 är 6 så för 2 över 1 krävs 12. För att svara på ess fråga används PI 0314… osv…

12. Funktionärsutbildningar

Diskussion fördes om den utbildning som var i samband med Bridgefestivalen. Fler sådana endagarshistorier behövs. Diskussion har varit om att köra en dag parallellt med TL Steg 3 i Örebro i januari.
Beslutades: Att avvakta till början av november för att fatta beslut om januari.
Beslutades: Att vi definitivt ska köra en kopia på första fredagen vid kommande års Bridgefestival.
Beslutades: Om det inte blir något i januari, så siktar vi på en dag i samband med förbundets rekryteringshelg senare i vår.

13. Juniorkalender

Beslutades: En juniorkalender ska tas fram där vi lägger in allt som rör juniorverksamheten. Med SM tävlingar, läger, utbildningar, internationellt etc.

13. Avslutning

LDA tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

MME
2017-10-13