Styrelsemötesprotokoll

Protokoll, styrelsemöte Tranås Bridgeklubb 16/10 2022

Närvarande: Sven-Åke Arvidsson, Inger Niklasson, Johnny Kronquist, Katarina Hoffmann

 1. Sekreteraren hälsade välkommen.
 2. Uppföljning av föregående mötes protokoll: Inga kommentarer
 3. Ekonomifrågor: På banken 64 000 i kassan 6 900. Nytt betalsystem övervägs. ”Biljetter” enligt Eksjömodell ersätter klippkorten. 250 Biljetter beställs från Eksjö Bridgeklubb. Vidare beslutades att klubben tills vidare betalar 22 kr/milen för resor som styrelsen godkänt.
 4. Klubbens 80 årsjubileum: När samtliga anmälningar inkommit den 25/10 har vi ett kort arbetsmöte. Styrelsen samlas kl. 11 den 29/10 för att ställa i ordning för 80-årsfesten

 5. Övriga frågor:

 6. Nästa styrelsemöte: Bestäms 25/10

 7. Sekreteraren avslutade mötet:

Vid tangentbordet:
Katarina Hoffmann

Protokoll fört vid styrelsemöte Tranås Bridgeklubb 20/9 2022

Närvarande: Sven-Åke Arvidsson, Barbara Lind, Inger Niklasson, Johnny Kronquist, Katarina Hoffmann

 1. Uppföljning av föregående mötes protokoll: Upplästes, inga kommentarer.
 2. Ekonomifrågor: På banken 64 000 i kassan 6 900. Styrelsen beslutade att klubben står för kostnaderna (kursavgift + milersättning) för de två medlemmar som kommer att delta i TL-kursen i Jönköping 29 och 30 oktober 2022.
 3. Klubbens 80 årsjubileum:
  Datum: Lördagen den 29/10 2022 kl.13.00.
  Plats: Klubben.
  Form: Smörgåstårta på klubben, alla tar med egen dryck. Därefter spel. S-Å svarar för beställning av olika slags smörgåstårtor på ICA. Klubben bjuder på kaffe och kaka.
  Deltagare: Medlemmar i Tranås och Boxholms bridgeklubbar. Katarina ordnar inbjudan. Boxholmsklubben inbjuds via Ann-Britt.
  Avgift: 80 kr, klubbmedlemmar uppmuntras att ta med en vinst eller två.
  Anmälan: Senast tisdagen den 25/10, bindande, max 60 deltagare, först till kvarn. Barbara ansvarar för anmälningslista och anmälningar.
  Spelform: Delegeras till TK via S-Å

 4. Inbjudan till allsvenskans division 4: Inget lag från Tranås BK anmäls.

 5. Övriga frågor:
  Reviderat spelprogram, se hemsidan.

Städning: Styrelsen städar en gång före festen söndagen den 16/ 10 kl. 14.00.

Kurs i vår: Johan kontaktas angående kurs i vår. S-Å får i uppdrag att kontakta Johan.

Presskontakt: S-Å kontaktar Karl Johan Larsson angående 80-årsjubileet.

 1. Nästa styrelsemöte: 16/10 kl. 14.

 2. Mötet avslutas: Stort tack till Barbara som höll med sammanträdesrum, kaffe och bullar.

Vid tangentbordet:
Katarina Hoffmann

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse för Tranås Bridgeklubb 7/9 2022.
Närvarande: Sven-Åke Arvidsson, Barbara Lind, Inger Niklasson, Jonny Kronquist, Katarina Hoffmann

Posterna i styrelsen fördelades enligt nedanstående:
• Ordförande och vice ordförande: Vakant
• Kassör och Firmatecknare: Inger Niklasson
• Vice kassör: Jonny Kronquist
• Tävlingskommitténs representant i styrelsen: Sven-Åke Arvidsson
• Sekreterare: Katarina Hoffmann
• Ledamot: Barbara Lind

Tid för nästa styrelsemöte beslutas 13/9 2022
Vid tangentbordet
Katarina Hoffmann

Tranås bridgeklubb onsdagen den 7 september 2022.

§ 1 Mötet öppnades.

§ 2 Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Till Mötesledare valdes Johan Lindström.

§ 5 Till mötessekreterare valdes Erik Sjöström.

§ 6 Till justeringsmän valdes Yngve Yhörn och Barbro Hast.

§ 7 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Erik Sjöström, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Kassören redovisade det ekonomiska läget. Mötet godkände den ekonomiska berättelsen.

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs av Johan Lindström, godkändes och lades till
handlingarna.

§ 10 Beslut enligt revisorernas förslag. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen för förvaltningsåret.

§ 11 Posten som klubbordförande är tillsvidare fortsatt vakant då ingen varit villig att åta sig
uppdraget.

§ 12 Till styrelseledamöter för två år valdes Katarina Hoffmann, Barbara Lind och
Sven-Åke Arvidsson.

§ 13 Till styrelsesuppleanter för två år omvaldes Inger Gustavsson och Ing-Britt Johansson.

§ 14 Till revisorer för ett år valdes Ola Åkerö och Anita Widestrand.

§ 15 Till revisorssuppleanter för ett år valdes Ann-Margreth Thornell.

§ 16 Pris- och festkommittén kommer även i år att vara vilande. Önskemål om fester tas upp med
styrelsen. Vid anordnande av fest bör kommunikationen mellan styrelsen och festarrangören
bli bättre än det gångna året.

§ 17 Till ledamöter i tävlingskommittén för ett år omvaldes Sven-Åke Arvidsson,
Stefan Gustavsson, Matz Hansson och Johan Lindström.

§ 18 Till valberedningen för ett år valdes Johnny Kronquist.

§ 19 Månadspriser återinförs. Var annan månad efter Handicapresultatet och var annan
månad efter Scratchresultatet.

1:an 2 gånger 75 kronor
2:an var sitt tisdagsfrispel
3:an var sin Sverigelott

Tävlingar med prispengar återinförs.

Följande förslag godkändes: Av intäkterna går 60% till klubben och 40% till prispengar.

Scratchresultatet vid KM
Fördelning av prispengarna vid KM :

1-orna 30 %
2-orna 25%
3-orna 20%
4-orna 12.5%
5-orna 12,5%

Prispengarna vid jul-,påsktävlingarna.
Följande förslag godkändes: Av intäkterna går 60% till klubben och 40% till prispengar.

Fördelning av prispengarna vid jul- och påsktävlingarna i både Scratchresultatet och Handicapresultatet enligt följande.

Scratchresultatet

Handicapresultatet

1-orna 21 %
2-orna 17 %
3-orna 12 %

1-orna 21 %
2-orna 17 %
3-orna 12 %

§ 20 Städning - Jonny fixar toaletten före tisdagsspelandet. Lösning av månadsstädning ev. på
gång.
Kaffekokning - Kaffekokning diskuterades. Förslag om Neskaffe. Beslut av nya styrelsen.
80-årsfirande - Någon gång i oktober
Framfördes önskemål om lottade tävlingar.
Klubbmedlemmar ombeds att försöka värva deltagare så att nybörjarkurs kan starta.

§ 21 Nästa årsmöte ska hållas första onsdagen i september de 6/9 - 2023.

§ 22 Ordföraren förklarade årsmötet avslutat.

Onsdagen som ovan

……………………………….
Erik Sjöström

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 220802

Närvarande : Ann-Margret Thornell, Erik Sjöström, Inger Niklasson, Jonny Kronqvist. Inger Gustavson.

 1. Mötet öppnades.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Föregående protokoll lästes upp.

 4. Ekonomin: Banken 60000 kronor. Kassan: ca. 2000 kronor.

 5. Städ och kaffekokning tas upp på årsmötet.

 6. Läget inför årsmötet gicks igenom.

 7. Årsmötesdagordningen gicks igenom

 8. Verksamhetsberättelsen gicks igenom.

 9. Tid för årsmötet fastställdes till den 7/9 -22 klockan 18.30. Utlyses på anslagstavlan och på hemsidan.

 10. Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 220607

Närvarande : Ann-Margret Thornell, Erik Sjöström, Inger Niklasson, Jonny Kronqvist.

 1. Mötet öppnades.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Föregående protokoll lästes upp.

 4. Ekonomin: Banken 60000 kronor. Kassan: ca. 9000 kronor.

 5. Diskussion om läget inför årsmötet. Återinförandet av festkommittén tas upp på årsmötet.

 6. Storstädning i slutet av augusti bokas av Ann-Margret.

 7. Nästa möte 220802 klockan 16.45

 8. Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 220503

Närvarande : Ann-Margret Thornell, Erik Sjöström, Jonny Kronqvist.

 1. Mötet öppnades.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Föregående protokoll lästes upp.

 4. Ekonomin: Banken 58000 kronor. Kassan: ca. 4000 kronor.

 5. Övriga frågor: Städningen görs av Ann-Margret tills Jonny är på banan igen.

 6. Nästa möte 220607 klockan 16.45

 7. Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

Styrelsemöte Tranås BK 220315

Närvarande: Ann-Margrethe Thornell, Erik Sjöström, Inger Niklasson, Arne Niklasson, Jonny Kronqvist.

 1. Mötet öppnades.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Föregående protokoll lästes upp.

 4. Ekonomin är stabil.

 5. 80-års firandet skjuts fram till efter årsmötet så att årsmötet får bestämma När och Hur det ska ske.

 6. Måndagsbridgen är igång. Vid måndagasspelet kommer handicaptävlingar att gälla framöver.

 7. Övriga frågor.

 • Önskemål om ärtsoppebridge på långfredagen:

  Under de gångna 80 åren har många fester och spelkvällar arrangerats i klubbens regi.
  Styrelsen har aldrig kunnat ta på sig äran av något av detta utan det har varit intresserade
  och engagerade klubbmedlemmar som genomfört kvällarna medan styrelserna fullgjort
  sina åtagande.

  Beslut på styrelsemötet:
  Styrelsen åtar sig inte att organisera ärtsoppebridgen på långfredagen. Höstens årsmöte får
  aktivera en festkommitté inför kommande spelår.

  Finns det intresserade klubbmedlemmar som vill organisera kvällen så hör av er till
  styrelsen.
  Avgift för spel 50 kronor, Kostnad för mat, dryck, ev. priser och tillbehör täcks av
  deltagaravgiften.

 • Biblioteksspel får eventuellt bli i höst.

 • Påsktävlingen genomförs enligt följande:
  Av intäkterna går 60% till klubben och 40% till prispengar.
  Fördelning av prispengar: 1-an 30 %
  2-an 25 %
  3-an 20 %
  4-an 12,5 % Lottas ut
  5-an 12,5 % Lottas ut

 • Elavtalet ligger på rörligt avtal i väntan på bättre nivåer på bundet avtal.

 • Ann-Margaret ordnar så att datorn får förlängd livslängd. Sven-Åke bör vara med vid
  översynen.

 • Alla tävlingar kommer framöver, förhoppningsvis, att redovisas som handicap och Scratch.

 1. Nästa möte den 3/5 -22 Klockan 16.45.

 2. Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

Protokoll styrelsemöte 21-12-07

1 Mötets öppnandes.

2 Kallelsen godkändes.

3 Föregående protokoll lästes upp.

4 Ekonomiläget. Banken 56000 kronor och i kassan 4000 kronor

5 En enkel enkät om bästa dagen för nuvarande ”måndagsbridgen” ska göras. Måndagsbridgen
gör jul- och nyårsuppehåll.

6 Förrådsstädningen gick bra och två bord såldes.

7 Jultävlingen: Priser kommer att delas ut.
50 % av intäkterna under de tre spelkvällarna går till klubben.
50 % av intäkterna under de tre spelkvällarna går till priser.

Prispengarna fördelas enligt följande.
Pris 1 30%
Pris 2 25%
Pris 3 20%
Pris 4 12,5 % Lottas ut.
Pris 5 12,5 % Lottas ut.

8 Nybörjarkurs ska erbjudas den 7/2-2022. Annons sätts in i Tranås Posten veckan innan.
Uppvisningsspel, 1 eller 2 dagar, görs på biblioteket under vecka 3.

9 Övriga frågor.
Städningen togs upp. Vi har fått 2 offerter. De ansågs för dyra för klubben.
Beslut: Städningen fördelas mellan mellan styrelseledamöterna. Schema görs upp för våren.

10 Nästa möte den 18/1 2022 klockan 16:45.

11 Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

Protokoll styrelsemöte 211102

Närvarande: Ann-Margret Thornell, Erik Sjöström, Inger Niklasson, Arne Niklasson,
Jonny Kronquist.
1 Mötets öppnades.

2 Kallelsen godkändes.

3 Föregående protokoll lästes upp.

4 Ekonomin redovisades. Förbättring har skett.

5 Måndagsbridgen fortsätter. 2 – 3 bord per gång. Vi hoppa på fler deltagare. Enkät om eventuell
lämpligare speldag diskuterades. Tas upp igen på decembermötet.

6 Förrådsrummet ska städas, av styrelsen, den 17/11 klockan 10.00. Erik kollar upp lån av Hans-
Erik Karlssons kärra.

7 Övriga frågor:
Kontantkorts användningen upphör hos 3 och ersätts med abonnemang. Inger kollar upp alternativen.
Inger ordnar med ett bankkort för underlättande av insättning av kontanter.
En nybörjarkurs ska erbjudas i februari. Annons ska sättas in och uppvisningsspel planeras på biblioteket.

8 Nästa möte den 7/12 klockan 16.45

9 Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström
Protokoll konstituerande styrelsemöte Tranås BK 210921

Närvarande: Ann-Margret Thornell, Erik Sjöström, Inger Niklasson, Arne Niklason, Jonny Kronqvist, Hans-Erik Karlsson.

 1. Mötet öppnades.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Konstituering
  Ordförande - Vakant
  Vice ordförande - Ann-Margreth Thornell
  Sekreterare - Erik Sjöström
  Vice sekreterare - Arne Niklasson
  Kassör - Inger Niklasson
  Vice kassör - Johnny Kronquist
  Kursledare - Hans-Erik Karlsson

 4. Till firmatecknare utsågs Ann-Margreth Thornell och Inger Niklasson att var för sig skriva under för bridgeklubbens räkning.

 5. Starttid för tisdagsspelander fortsätter att vara 18.00.

 6. Måndagsspelet återupptas den 4/10 klockan 10 – 13.00 Spelkostnad 40 kronor. Inga prispengar.

 7. Ekonomin är oförändrad 45000 på banken och 6000 i kassan.Styrelsen vill vara sparsam och
  skapa ett bra sparbelopp, för att underlätta ett ev. lokalbyte.

 8. Nybörjarkurs startas den 11/10.18.00 – 21.00. Kursledare Hans-Erik Karlsson. 12 tillfällen. Kurspris 250 kronor.

 9. Enkel torr kaffekaka ska erbjudas. Erik undersöker alternativ.

 10. Nästa möte den 26/10 Klockan 16.45.

 11. Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

Protokoll styrelsemöte Tranås BK 210602

Närvarande: Johan Lindström, Erik Sjöström, Ann-Margreth Thornell, Inger Niklasson, Arne Niklasson, Johnny Kronquist.

 1. Mötet öppnades.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Föregående protokoll lästes upp.

 4. Kontantkort ordnat. 200 kronor.

 5. Klippkort görs klara för försäljning.

 6. Medlemskvällen bordläggs tills vidare.

 7. Ann-Margreth informerade om läget med kommunen. Inga lovande resultat.

 8. Klubben har lånat och installerat bordskryss.

 9. Ekonomin: Kassan sjunker men ljusning då spelandet har kommit igång.

 10. Sponsorer lovar lovar bistå med medel motsvarande klubbmedlemmarnas inbetalda pengar under tiden de inte kunnat spela.

 11. Nästa möte 210825.

 12. Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

Protokoll styrelsemöte Tranås BK 210324

Närvarande: Johan Lindström, Erik Sjöström, Johnny Kronquist, Ann-Margreth Thornell, Inger Niklasson, Arne Niklason, Hans-Erik Karlsson.

 1. Mötet öppnades.

 2. Dagordningen godkändes.

 3. Föregående protokoll lästes upp.

 4. Stefan Gustafsson överlämnade en mobiltelefon som gåva till klubben. Inger skaffar ett kontantabonnemang till telefonen.

 5. Planerad medlemskväll tas upp på nästa möte.

 6. Erik tar fram klippkort till nästa möte.

 7. Ann-Margreth har registrerat klubben hos kommunen. Arbetet med eventuellt kommunalt bidrag är på gång. Hyran och lokalfrågan bearbetas också av Ann-Margreth.

 8. Ekonomin: Kassan 6000 kronor. På banken 21 500 kronor.

 9. Inte aktuellt med Teams-utbildning i nuläget.

 10. Arne har varit i kontakt med ABF. Vi avvaktar med deras medverkan tills vi vet om eventuellt kommunalt bidrag.

 11. Vi resonerade om Bertil Ljungars mejl men kom inte fram till några konkreta förslag som svar på mejlet.

 12. Återuppstart av spel skjuts fram.

 13. Övriga frågor:
  • Jonny fixar låset på toaletten. En lätt hand krävs vid öppnande och låsning.
  • Johan meddelade att han slutar som ordförande vid nästa årsmöte. Styrelsen respekterar hans beslut men beklagar det.

 14. Nästa möte 210602

 15. Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

Protokoll styrelsemöte Tranås BK 210113

Närvarande: Johan Lindström, Erik Sjöström, Ann-Margreth Thornell, Inger Niklasson, Arne Niklasson, Hans-Erik Karlsson.

 1. Mötet öppnades.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Föregående protokoll lästes upp.
 4. Ekonomin redovisades. På banken 21224 kronor och i kassan 6000 kronor.
 5. Begagnad mobiltelefon ska eftersökas. Vidare beslut nästa möte.
 6. Kassaskåp på plats och används.
 7. Klubben har fått deklarationsbefrielse i 5 år.
 8. Stadgarna från 2005 gicks igenom. Bokslut sista juni övriga stadgar ligger fast.
 9. Få TL- kurser. De som fanns ligger i storstäderna och på en högre nivå.
 10. Medlemskväll diskuterades. Idéer finns. Hans-Erik ställer upp. Coronaläget gör att vidare beslut tas på nästa möte.
 11. Kontanthanteringen diskuterades. Hans-Erik kollar upp klippkort. Vidare beslut på nästa möte.
 12. Coronan gör att deltagandet i Smålands längsta loppis skjuts upp till nästa år.
 13. Nybörjarkurs skjuts fram. Rekryteringidéer finns. T.ex. studiecirkel. Ann-Margreth kollar med kommunen, grupp för nysvenskar.
 14. Coronaläget gör att återuppstart av spel skjuts fram.
 15. Frågan om medlemsavgift diskuterades. Beslut :Ingen klubbmedlemsavgift för året 20210701-20220630.
 16. Nästa möte 210324
 17. Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

Protokoll konstituerande styrelsemöte 201117

Närvarande: Johan Lindström, Erik Sjöström, Ann-Margreth Thornell, Inger Niklasson, Arne Niklasson

 1. Mötet öppnades.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Konstituering
  Vice ordförande – Ann-Magreth Thornell
  Sekreterare – Erik Sjöström
  Vice sekreterare – Arne Niklasson
  Kassör – Inger Niklasson
  Vice kassör – Johnny Kronquist
 4. Firmatecknare: Johan Lindström och Inger Niklasson
 5. Måndagsspelet ligger vilande tills vidare.
 6. Tisdagsspelet vilande tills vidare.
 7. Ekonomin: Banken 27413 kronor, Kassan 6000 kronor. Johan lägger in en önskan, på hemsidan, om att klubbens medlemmar sponsrar klubben under den kommande pandeminedläggningen med motsvarande spelinkomster.
 8. Beslut om ny bridgekurs till våren tas på januarimötet 2021. Arne kommer att kolla upp med studieförbund. Erik kollar upp om eventuell invandrar-satsning.
 9. Johan har skickat in förfrågan om deklarationsbefrielse.
 10. Beslut om motioner från årsmötet.
  • Ekonomin – Inga arvoden. Frågan tas upp igen vid nästa årsmöte.
  • Priser – OBS ! Inga priser, gäller penningpriser på måndagar och priser på tisdagsspel, ska delas ut under året. Gäller tills vidare.
  • Ingen inbjudan av Mats Engman kommer att göras.
  • Ny lokal läggs på framtiden.
  • Stölder har inte klarats upp. Säkerhetsskåp har införskaffats.
  • Stadgarna från 2005 kommer att gås igenom på januarimötet 2021.
  • Johan kollar efter tävlingsledarkurs till januarimötet.
  • När spelandet kommer igång igen kommer det att vara Hcp-tävling första tisdagen varje månad.
  • Måndagsspelet ligger nere tills vidare. Klubbens framtid: Ev. medlemskväll tas upp på januarimötet.
 11. Övriga frågor:
  Frågan om eventuella rabattkort tas upp på januarimötet.
  Medverkan i Tranås loppis tas upp på januarimötet.
  Föregående protokoll ska finnas på nästa dagordning.
 12. Nästa möte i januari 2021.
 13. Mötet avslutades.

Sekreterare
Erik Sjöström

Styrelseprotokoll 201005

Närvarande: Johan Lindström, Erik Sjöström, Inger Gustafsson, Inger Niklasson, Jonny Kronquist

• Mötet öppnades.
• Dagordningen godkändes.
• Datum för årsmötet bestämdes till den onsdagen 4/11 2020 klockan 18.00.
• Ekonomin – Vid dagens datum ca 25 000 kronor i kassan.
• Föreningen ska införskaffa en mobil som ersätter den fasta telefonen som nu är avslutad.
Mobilen eventuellt ansluten till swish. Allt beroende på kostnaderna.
• Johan har varit i kontakt med kommunen om eventuellt Corona-bidrag. Det fanns inga pengar att söka!
• Vi gick igenom inkomna motioner enligt följande

Motion

 1. Investeringar i diskmaskin och fläkt har gjorts och ett försök med lotteri har
  genomförts.
 2. Styrelsen har sedan tidigare bestämt att priser tills vidare inte ska delas ut.
 3. Inbjudan inte aktuell.
 4. Styrelsen ber motionären att komma med förslag på passande lokal som klubbens ekonomi klarar av i god tid till nuvarande hyreskontrakts utgång.
 5. Säkerheten vid hanteringen av klubbens pengar har förbättrats.
 6. Stadgar finns.
 7. Styrelsen ser gärna att några skulle gå utbildningen till tävlingsledare.
 8. Styrelsen är öppen för årsmötets åsikter om hur ofta handikapptävlingar ska genomföras. Genomförs nu i enlighet med resultat av tidigare genomförd enkät.
 9. Styrelsen tycker att det vore positivt om måndagsspelet återupptogs.
 10. Styrelsen är öppen för en idédiskussion om förbättringar av klubbens verksamhet och ekonomi.

• Övriga frågor.
Föregående protokoll ska läggas till på dagordningarna.
10-korts kupong diskuterades och swish diskuterades.

Sekreterare
Erik Sjöström