Dagordning årsmöte 2021

Dagordning för Tranås Bridgeklubbs årsmöte 210915

§1 Mötets öppnande.
§2 Årsmötets behöriga utlysande.
§3 Fastställande av dagordning.
§4 Val av mötesordförande.
§5 Val av mötessekreterare.
§6 Val av två justeringsmän.
§7 Framställande av styrelsens verksamhetsberättelse.
§8 Framställande av ekonomisk berättelse.
§9 Framställande av revisionsberättelse.
§10 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
§11 Val av ordförande för ett år. I tur att avgå Johan Lindström.
§12 Val av styrelseledamöter för två år. I tur att avgå Johnny Kronquist och Inger Niklasson.
§13 Val av två styrelsesuppleanter för tvår år. I tur att avgå Inger Gustafsson och Ing-Britt Johansson.
§14 Val av två revisorer för ett år. I tur att avgå Rolf Edlund och Åke Johansson.
§15 Val av två revisorssuppleanter för ett år. I tur att avgå Katarina Hoffmann och Barbara Lind.
§16 Val av ledamöter till pris- och festkommittén för ett år. I tur att
avgå Gunilla Carlsson, Inger Gustafsson och Urban Johansson.
§17 Val av ledamöter till tävlingskommittén för ett år. I tur att avgå
Sven-Åke Arvidsson, Stefan Gustafsson, Matz Hansson och Johan Lindström.
§18 Val av två personer till valberedningen för ett år. I tur att avgå
Gunilla Carlsson och Ann-Margreth Thornell.
§19 Beslut om eventuell medlemsavgift.
§20 Beslut om tid för nästa årsmöte.
§21 Övriga frågor.
§22 Årsmötets avslutande.