Årsmötesprotokoll 2021

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
Tranås Bridgeklubb onsdagen den 15 september 2021

§ 1 Mötet öppnades av klubbens ordförande.

§ 2 Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 3 Dagordningen godkändes.

§ 4 Till mötesordförande valdes Johan Lindström.

§ 5 Till mötessekreterare valdes Erik Sjöström.

§ 6 Till justeringsmän valdes Johnny Kronquist och Urban Johansson.

§ 7 Verksamhetsberättelsen lästes upp av Erik Sjöström, godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Kassören redovisade det ekonomiska läget. Bankmedel 45000 kronor och 6000 kronor i kassan. Mötet godkände den ekonomiska berättelsen.

§ 9 Revisionsberättelsen föredrogs av Ann-Margreth Thornell, godkändes och lades till handlingarna.

§ 10 Beslut enligt revisorernas förslag att ansvarsfrihet beviljades styrelsen för förvaltningsåret.

§ 11 Posten som klubbordförande är tills vidare vakant då ingen varit villig att åta sig uppdraget.
Johnny Kronquist tar kontakt med Bridgeförbundet om ändring/ kringgående av befintliga stadgar.

§ 12 Till styrelseledamöter för två år omvaldes Johnny Kronquist och Inger Niklasson.

§ 13 Till styrelsesuppleanter för två år omvaldes Inger Gustafsson och Ing-Britt Johansson.

§ 14 Till revisorer för ett år omvaldes Rolf Edlund och Åke Johansson.

§ 15 Till revisorssuppleanter för ett år omvaldes Katarina Hoffmann och Barbara Lind.

§ 16 Pris- och festkommittén läggs tills vidare i malpåse.

§ 17 Till ledamöter i tävlingskommittén för ett år omvaldes Sven-Åke Arvidsson, Stefan Gustafsson, Matz Hansson och Johan Lindström.

§ 18 Till valberedning för ett år valdes Johnny Kronquist och Erik Sjöström.

§ 19 Mötet beslutade att det inte ska vara någon lokal medlemsavgift. Det räcker med förbundets avgift.

§ 20 Nästa årsmöte ska hållas första onsdagen i september 2022.

§ 21 - Spelstarten för tisdagsspelet diskuterades. En liten majoritet av de närvarande föredrog den nuvarande tiden ( 18.00 ). Frågan överlämnades till styrelsen för vidarebeslut.

– Måndagsbridgen startar igen den 4/10 -21. Spelkostnad 40 kronor. Eventuella priser beslutas senare av styrelsen.
– Kaffe och kaffekaka ska tas upp av styrelsen.

§ 22 Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.