Stadgar

STADGAR FÖR SKÅNES BRIDGEFÖRBUND
Antagna av Skånes Bridgeförbunds årsmöte den 6 september 2020
(PDF-fil hittar ni sist i texten).

OBS Ändringar gällande verksamhetsår i §2 och §6 träder i kraft 2021-09-01

§ 1 Distriktets ändamål

Skånes Bridgeförbund (Distriktet) är en inom Svenska Bridgeförbundet (SBF) verksam ideell sammanslutning av enskilda medlemmar och såsom lokala föreningar organiserade bridgeklubbar, med verksamhet inom av SBF fastställd region (i huvudsak Skåne).
Skånes Bridgeförbund har till ändamål
-att verka för bridgespelets och i synnerhet tävlingsbridgens utveckling och spridning.
-att bistå klubbar och enskilda medlemmar i bridgefrågor samt att såsom medlem i SBF företräda sina medlemmars intressen.
-att arrangera och leda egna tävlingar (eller uppdra åt medlemsförening att svara för visst arrangemang).
-att enligt SBF:s direktiv på distriktsnivå genomföra inledande omgångar av SM-tävlingar och andra förbundsarrangemang.
-att samarbeta med motsvarande organisationer inom och utom landet.
-att övervaka och fullgöra vad Distriktet ankommer enligt egna och SBF:s stadgar och beslut.

§ 2 Verksamhetsår

Distriktets verksamhetsår omfattar tiden 1 september t o m 31 augusti närmast följande år.

§ 3 Medlemskap

1 Klubbs ansökan om anslutning ställs skriftligen till Distriktets kansli. Till ansökan bifogas i två exemplar uppgift om klubbens hemort, antalet medlemmar, styrelsens sammansättning och korresponderande ledamots namn, adress och telefon. Distriktet avgör frågan om anslutning. Vid beviljad ansökan vidarebefordras ett exemplar av uppgifterna till SBF. Avslås ansökan har klubben rätt att överklaga hos SBF:s styrelse som, efter yttrande från Distriktet, slutligt avgör frågan. Klubben skall i förekommande fall upplysas om denna rätt. Sedan ansökan beviljats, åligger det Distriktet att tillse att klubben fungerar med egna stadgar, i överensstämmelse med SBF:s och Distriktets ändamål och verksamhet. Till dess att klubb antagit egna stadgar gäller av SBF tillhandahållna ”Normalstadgar”.

2 Individuell medlem i Distriktet och SBF är person som vunnit inträde i till Distriktet ansluten lokal förening och som inom föreskriven tid erlagt stadgade avgifter (se även §6:2). Individuell medlem är även person som är medlem i till Distriktet ansluten lokal förening och som tidigare vunnit medlemskap genom Ständigt medlemskap. Till Hedersledamot i Distriktet, kan på förslag från styrelsen och genom beslut av årsmötet, särskilt förtjänt person utses.

§ 4 Medlemskaps upphörande

1 Klubb, som önskar utträda ur Distriktet/SBF, gör härom en skriftlig anmälan ställd till Distriktet. Sådan anmälan häver ej skyldigheten att till respektive organisationer fullgöra stadgade medlemsåtaganden, intill dess utträde vunnit giltighet.

2 Enskild medlem eller lokalförening, som resterar med avgifter mer än en månad eller som äventyrar Distriktets eller bridgens anseende, kan ådömas bestraffning enligt §14.

3 Uteslutning eller utträde ur Distriktet medför ej rätt att återfå erlagda avgifter eller del i Distriktets/SBF:s tillgångar.

§ 5 Återinträde

Förening eller enskild medlem som uteslutits kan ansöka om återinträde. Ärendet avgörs av den instans som beslutat om uteslutningen. Härvid kan fastställas att förfallna avgifter skall erläggas vid eventuellt återinträde.

§ 6 Medlemsavgifter

1 Varje enskild medlem erlägger en årsavgift till SBF. Denna avgift består av dels en avgift till Distriktet, dels en avgift till SBF, samt eventuell avgift till klubben, vilka avgifter fastställs vid respektive årsmöte/Riksstämma för det närmast följande spelåret (1 september-31 augusti). Avgiftsplikt för medlem föreligger i och med att inträde i organisationen har beviljats (undantag enligt punkt 2).

2 Introduktionsmedlem är en fysisk person som vid första speltillfället, eller vid deltagande i bridgekurs, ansluts till klubb, Distrikt och SBF med fritt medlemskap enligt regler som fastställs av SBF. Introduktionsmedlem kan man vara endast en gång. Dock kan en spelare, som återkommer efter minst tio år, bli introduktionsmedlem.

3 Varje medlem inbetalar hela sin avgift till SBF, som därefter redovisar till Distriktet respektive lokal förening deras del av avgiften. Den del av avgiften som avser SBF fastställs på ordinarie Riksstämma för det verksamhetsår som börjar den 1 september året efter stämman samt för därpå följande verksamhetsår. Inbetalningen görs vid verksamhetsårets början eller vid senare datum, då medlemmen inträder i en ansluten lokalförening. Medlem som ansluts under tiden 16 juni-31 augusti, betalar full avgift, som gäller för medlemskap även under följande verksamhetsår. SBF redovisar inkomna medlemsavgifter till Distriktet samt lokalföreningar senast 1 november (avgifter influtna
t o m 15 oktober) och därefter senast 1 februari samt 15 juni (slutredovisning) för nytillkomna medlemmars avgifter.

§ 7 Styrelse och Arbetsutskott

1 Distriktet leds av en styrelse, bestående av ordförande och fem till åtta övriga ordinarie ledamöter. Ordföranden väljs av årsmötet för ett år i sänder och övriga i tvåårsperioder växelvis. I Distriktet anställd tjänsteman kan ej inväljas i styrelsen. Ledamot som avgår under sin mandatperiod ersätts genom fyllnadsval vid närmast följande årsmöte.

2 Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt därutöver de funktionärer, kommittéer och representanter styrelsen finner erforderligt. Inom ramen för SBF:s bestämmelser, dessa stadgar
och Distriktets årsmöte givna direktiv äger styrelsen fritt handha Distriktets angelägenheter.
Över styrelsens sammanträden skall protokoll föras.

3 Intakt styrelse är beslutsför då minst hälften av ordförande/ledamöterna (sex till nio) är närvarande. För beslut fordras minst hälften av rösterna, dock alltid minst tre ense röster. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

4 Styrelsen utser ett Arbetsutskott (AU), bestående av ordförande, distriktstävlingsledare samt högst fyra ledamöter. AU:s ordförande utses av styrelsen. AU handlägger och beslutar i ärenden enligt styrelsens anvisningar. AU:s möten och beslut protokollföres och redovisas vid närmast följande styrelsesammanträde. Styrelseledamot äger rätt att närvara vid AU:s möten. Likaså äger medlem i AU, om styrelsen ej meddelar hinder härför, rätt att bevista styrelsens sammanträden.

5 I AU gäller majoritetsbeslut, där ordföranden vid lika röstetal har utslagsröst.

§ 8 Distriktets firma

Distriktets firma tecknas av styrelsen i dess helhet samt av den/dem styrelsen utser efter varje årsmöte med val.

§ 9 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och Distriktets räkenskaper utser ordinarie årsmöte för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte två revisorer och en suppleant.

§ 10 Valberedning

Sedan övriga val vid ordinarie årsmöte förrättats, utser årsmötet en valberedning bestående av tre ledamöter. I valberedning kan ej ingå styrelseledamot eller tjänsteman inom Distriktet. Det åligger valberedningen att senast 30 dagar före årsmöte, då val skall ske, till styrelsen inkomma med namnförslag och kandidatpresentation.

§ 11 Årsmöte

1 Årsmötet är Distriktets högsta beslutande myndighet. Ordinarie årsmöte hålles en gång om året, före oktober månads utgång. Extra distriktsmöte hålles när SBF, Distriktets styrelse eller dess revisorer eller minst en femtedel av antalet medlemsklubbar så kräver.

2 Kallelse till ordinarie årsmöte och extra möte görs skriftligen och minst 20 dagar före datum för mötet. Dock skall styrelsen fastställa och bekantgöra dag för ordinarie årsmöte senast 60 dagar i förväg. Motioner, som klubbar och enskilda medlemmar önskar behandlade vid ordinarie årsmöte, skall
senast 30 dagar före mötet ha inkommit till styrelsen.

3 Rösträtt vid årsmöte har ombud med fullmakt från ansluten klubb som äger en röst per påbörjat 25-tal medlemmar enligt röstlängd som fastställs av SBF vid slutredovisning (senast den 1 maj) till Distrikt och klubbar. Ombud äger representera högst två klubbar vid mötet. Klubb har rätt att, med fördelning av rösterna representeras av flera ombud. Ledamot i distriktsstyrelsen eller tjänsteman i Distriktet kan ej vara ombud. Varje medlem i Distriktet äger närvaro- och yttranderätt vid årsmöte.

4 All omröstning sker öppet om inte sluten röstning begärs. Med undantag för Stadgeändring, § 15, och Distriktets upplösning, § 16, är högsta röstetal avgörande för beslut. Vid lika tal avgör lottning.

5 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden vara upptagna på föredragningslistan och behandlas. Ärendenas inbördes ordning kan ändras av stämman.

1 Mötets öppnande, upprop, godkännande av fullmakter, fastställande av röstlängd
2 Föredragningslista
3 Val av ordförande för mötet
4 Val av sekreterare för mötet
5 Val av två justeringsmän som tillsammans med ordförande skall justera mötets protokoll
6 Mötets stadgeenliga utlysande
7 Styrelsens berättelse
8 Balansräkning och resultaträkning
9 Revisorernas berättelse, ansvarsfrihet för styrelsen
10 Styrelsens budget för löpande verksamhetsår, budgetfrågor för kommande år
11 Medlemsavgifter för närmast följande verksamhetsår
12 Motioner som senast 30 dagar före mötet inkommit till styrelsen, enligt kallelse/föredragningslista
13 Ärenden som styrelsen önskar behandlade på mötet
14 Övriga ärenden
15 Val av distriktsordförande
16 Val av övriga styrelseledamöter
17 Val av revisorer och revisorssuppleant
18 Val av Valberedning
19 Utnämning av representant/er vid SBF:s Riksstämma – kan av årsmötet uppdragas åt styrelsens
avgörande. Till röstberättigat ombud må ej utses den, som under året varit ledamot eller suppleant
i SBF:s styrelse, ej heller tjänsteman i SBF.
20 Mötets avslutande

Med godkännande från tre fjärdedelar av antalet vid mötet representerade klubbar kan också motioner, som inte i tid inkommit och i kallelsen angetts, upptagas till beslut under punkt 13. (Härifrån undantages dock ärenden enligt § 15 och 16.)
Vid extra möte kan endast beslutas i frågor som angetts i kallelsen.

§ 12 Tävlingssanktioner

Klubb som önskar arrangera tävling, för vilken silversanktion erfordras, skall i god tid (helst 60 dagar före tävlingsdagen) hos Distriktet ansöka om sanktion för tävlingen. Senast en vecka efter tävlingen skall fullständig resultatlista insändas till Distriktet. (För tävling med planerad guldsanktion gäller särskilda regler.) Inbjudan till sanktionerad tävling skall ange att sanktion erhållits. I tävling för vilken sanktion erfordras, men sådan ej erhållits av Distriktet eller SBF, får medlem i Distriktet inte deltaga.

§ 13 Tävlingsrepresentation

1 Inbjudan till deltagande i in- eller utländsk tävling får, när inbjudan avser representation för SBF eller Distriktet, ej accepteras utan godkännande från den instans som skall representeras.

2 Spelare kan tillhöra flera lokalföreningar men får endast representera en förening under spelåret,
1 september-31 augusti, i tävlingar anordnade respektive sanktionerade av Distriktet eller SBF. Representationsklubb är den i vilken stadgeenlig förbundsavgift erlagts eller, om spelare så vill, den klubb som spelaren representerar i första sanktionerade tävling för spelåret.

3 Distriktet och lokal förening äger därutöver vidtaga de inskränkningar eller utvidgningar i sina medlemmars representationsrätt som i speciella fall anses erforderliga.

4 Det åligger Distriktets medlemmar att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt iakttaga ett för Distriktet och tävlingsbridgen hedrande uppförande.

§ 14 Disciplinärenden

1 Distriktets anslutna klubbar kan ådömas följande bestraffningar.
Skriftlig varning (påtalan av begånget fel med anmaning om rättelse). Utfärdas av Distriktets styrelse.
Uteslutning. Är skälet uteblivna avgifter (§ 4), fattas beslutet av Distriktets styrelse. Vid andra skäl beslutar SBF:s styrelse, vars beslut ej kan överklagas.

2 Enskild distriktsmedlem kan underkastas följande disciplinära åtgärder
Skriftlig varning (påtalan och anmaning om rättelse) vid ringa förseelse. Utfärdas av distriktsstyrelsen. Avstängning upp till 18 månader vid grov förseelse. Ådöms av SBF:s styrelse. Kan ej överklagas. Uteslutning ur tävlingsbridgens organisationer. Ådöms av SBF:s styrelse. Kan ej överklagas.
Enskild person, som avstängts/uteslutits, får inte deltaga i tävling anordnad av SBF-klubb, ej heller i sanktionerad tävling.

3 Förening kan för enskild medlem besluta om varning, tidsbestämd avstängning från spel på klubben samt uteslutning ur klubben.

4 Varje avstängnings- och uteslutningsbeslut meddelas föreningen/medlemmen skriftligen med angivande av motivering. Före beslut skall berörd part ges tillfälle för yttrande. Till beslut skall bifogas uppgift om möjlighet att överklaga hos högre instans.
Beträffande detaljerade regler hänvisas till SBF:s stadgar § 14.

§ 15 Stadgeändringar

Komplettering eller ändring av Distriktets stadgar skall beslutas av ordinarie årsmöte. För beslut fordras enighet hos två tredjedelar av antalet registrerade röster. Förslag till stadgeändringar skall bifogas kallelsen till mötet.

§ 16 Distriktets upplösning
För upplösning av Skånes Bridgeförbund fordras beslut med minst två månaders intervall vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Beslutet vid det sist hållna mötet skall biträdas av minst två tredjedelar av mötets röstetal.
Förslag till upplösning och motivering härför skall bifogas kallelserna till båda mötena.
Vid upplösning skall befintliga tillgångar i görligaste mån fördelas mellan medlemsklubbarna enligt samma princip som vid röstfördelning för årsmöten (§ 11:3).

§ 17 Lokalföreningarna

För lokalföreningarna tillhandahåller SBF och Distriktets kansli dels tillfälliga ”normalstadgar” som gäller för nyansluten klubb till dess att denna antagit egna stadgar, dels förtryckta stadgar som kan användas permanent, om klubben ej skriver egna stadgar.
Som komplement till Distriktets och SBF:s stadgar gäller specifikt för lokalföreningar § 17 i SBF:s stadgar:

1 Ansluten förenings stadgar, som i princip skall följa SBF:s och respektive distriktsförbunds, skall innehålla uppgift om föreningens benämning och ändamål, verksamhetsår, styrelsens säte, sammansättning och uppgifter, årsmötesordning och valbestämmelser samt villkor för medlemskap, representation och föreningens upplösning.
Lokal förening som vunnit inträde i SBF har att tillämpa dess normalstadgar för lokalföreningar till dess att föreningen antagit egna stadgar.

2 Förening är underställd SBF:s och Distriktets stadgar och skall tillse att dessa instansers beslut och anvisningar efterföljs.

3 Det åligger förening att kontinuerligt föra aktuellt och fullständigt namnregister, innehållande namn- och adressuppgifter över medlemmarna. Därutöver åligger det föreningen att föra särskilt register över ungdomsmedlemmar med angivande av födelsedatum.

4 Förening fastställer på årsmötet medlemsavgift, inklusive avgift till SBF och Distriktet
I det fall föreningens årsmöte hålles före Distriktets årsmöte eller SBF:s riksstämma, avfattas beslut om medlemsavgifter sålunda, att den del av avgiften som tillkommer SBF och Distriktet kommer att utgå med belopp som dessa organ beslutar.
Beroende på datum för sitt årsmöte fastställer förening sin årsavgift att gälla antingen från och med närmast föregående 1 juli eller närmast följande verksamhetsår.