Årsmötesprotokoll 2021

Årsmöte med Svenljunga Bridgeklubb.

Plats: Parkgården, Svenljunga.

Datum 2021-09-23 närvarande:37 medlemmar

§ 1.

Mötet öppnas av ordföranden Frank Lundh. Mötet inleds med en tyst minut för bortgångna medlemmen Ingemar Svenningsson. Frågan om mötets är behörigt utlyst besvaras med ja.

Till ordförande för årsmötet väljs Frank Lundh. Till sekreterare väljs Jan Manfred

§ 2.

Att justera dagens protokoll utses Åke Johansson och Lennart Andersson.

§ 3.

Föregående årsmötesprotokoll föredrags av Jan M och läggs till handlingarna.

§ 4.

Kassabehållningen är 35884,62 kronor. (bil.1)

§ 5.

Revisionsberättelsen föredras av revisorn Ola Dahl (Bil.2)

§ 6.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret besvaras jakande.

§ 7.

Val av styrelseledamöter.

Ordförande för ett år väljs Frank Lundh

Styrelseledamöter på två år väljs Jan Josefsson och Jan Manfred.

§ 8.

Revisorer för ett år välj Ola Dahl och Jan Persson.

Revisorssuppleant väljs Olle Johlbring på ett år.

§ 9.

Per-Arne Persson och Lennart Persson väljs att utgöra valberedning inför nästa årsmöte.

§ 10.

Spel och årsavgifter

Mötet fastställer avgifter 350 kronor till Bridgeförbundet och 50 kronor för varje spelkväll.

Efter omröstning fastställs avgiften till kontant 50 kr Swish 55 kronor och köp av minst 5 brickor 50 kr/styck.

§11.

Spelprogram läggs upp av styrelsen och presenteras senar. Inslag av simultan och handikapp önskas.

§ 12.

Föreningens tecknande. Utses Frank Lundh, ordförande och Klas-Göran Edman, kassör att teckna föreningen var för sig.

§ 13.

Städlista kommer att finnas i lokalen och kommer att läggas ut på hemsidan. Klas-Göran Edman ansvarar for listan.

§ 14.

Förtäring under spelkvällarna ordnas av Klas-Göran Edman och Anders Axelsson .

§ 16.

Övriga frågor

§ 17.

Ordföranden förklarar mötet för avslutat och tackar för visat intresse.

Svenljunga som ovan

Jan Manfred (årsmötessekreterare )

Justeras:

…………………………………………….. ……………………………………………………

Åke Johansson Lennart Andersson