Minnesanteckningar möte UtbK

Minnesanteckningar från UTBK telefonmöte 200601

PDF-fil

Närvarande: Suzanne Lemborn (SLE), Catharina Ahlesved (CAH), Mikael Melander (MME) och Krister Ahlesved (KAH)
Frånvarande: Martin Löfgren (MLÖ) och Sandra Bohman (SBO)

1. MME informerade om att inventeringen av bridgelärare /assistenter har varit framgångsrikt. Ca 500st finns nu samlade i ett dokument som kommer att vara mycket värdefullt framöver i det fortsatta arbetet.

2. När det gäller bridgelärarutbildningen i övrigt väntar vi på att MLÖ ska färdigställa sitt förslag på projektplan. Han meddelar att det nu förhoppningsvis finns mera tid över för denna fråga. Troligtvis vet vi lite mera vid nästa styrelsemöte.

3. Vi hade en lång diskussion runt utbildningar online. Inledningsvis identifierade vi två huvudspår.

a) För att rekrytera nya målgrupper (oftast yngre) kommer det att krävas en specifik online utbildning som går snabbt fram – kanske kopplad till minibridgen

b) men när det gäller ”klassiska” målgrupper behöver en dialog föras med klubbar och distrikt , vilket behov som finns. Viktigt är att inte onlineutbildningen konkurrerar med den ordinarie kursverksamheten utan i så fall kompletterar.

4. Under punkten övriga frågor kom frågan upp hur UtbK ska förhålla sig till Rekryteringenskedjan. UtbK hoppas att styrelsen kan förtydliga vilken roll UtbK ska ha framöver i kedjan.

5. KAH tog upp en önskan om att UtbK ska utökas med ett eller ett par personer:
KAH fick i uppdraga att sondera terrängen

6. Nästa möte kommer att hållas som telefonmöte i augusti

Krister Ahlesved
Ordf. UtbK