Årsmöte den 30 juni 2021

Årsmöte

Hej och välkomna till Kronhusklubbens årsmöte. Detta äger rum den 30 juni klockan 18:00 på Carlbergsgatan 4. Så här ser dagordningen ut:

DAGORDNING ÅRSMÖTET 2021

§ 1 Mötets stadgeenliga utlysande
§ 2 Godkännande av dagordningen
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
§ 4 Val av justeringspersoner
§ 5 Godkännande av protokoll från föregående årsmöte
§ 6 Föredragning av styrelsens och revisorns berättelser
§ 7 Ansvarsfrihet för styrelsen
§ 8 Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
§ 9 Val av ordförande
Bordlägges till ordinarie årsmöte februari 2022
§ 10 Val av ordinarie ledamöter i styrelsen samt suppleanter Bordlägges till ordinarie årsmöte februari 2022
§ 11 Val av revisor samt suppleant för denne
Bordlägges till ordinarie årsmöte februari 2022
§ 12 Val av valberedning
Bordlägges till ordinarie årsmöte februari 2022
§ 13 Fastställande av årsavgift
§ 14 Övriga frågor
§ 15 Mötets avslutning

Välkommen med tanker och idéer!